WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   27/6/2009, 17:14
Mật Tạng Bộ 3 _ No.1043 (Tr.34 _ Tr.35)

THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁTTIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Hán dịch: Đông
Tấn_ Thiên Trúc Cư Sĩ TRÚC NAN ĐỀ(Tấn dịch là PHÁP HỶ)Việt dịch: HUYỀN
THANH
Như
vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại giảng đường Trùng Các của
Tinh Xá Đại Lâm trong vườn cây Am La thuộc nước Tỳ Xá Ly cùng với
1250 vị Tỳ Kheo đều là các bậc A La Hán đã dứt các Lậu, chẳng thọ thân
sau nữa như là vàng ròng đã tinh luyện, thân tâm lặng trong, 6 Thông
không ngại. Các vị ấy tên là: Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên,
Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na,
Kiều Phạm Ba Đề, Tất Lăng Gia Bà Tha, Bạc Câu La, Nan Đà, A Nan Đà, La
Hầu La…Chúng Sở Tri Thức của nhóm như vậy thường được 8 Bộ Trời Rồng tôn
kính.


Lại có
các vị Bồ Tát Ma Ha Tát gồm 2 vạn người đến dự, đều là bậc đã thành
tựu Bản Hạnh Đại Trí , điều phục các căn, đầy đủ 6 Độ, đủ uy nghi
của Đức Phật, Tâm lớn như biển. Các vị ấy tên là: Văn Thù Sư Lợi Đồng
Tử, Bảo Nguyệt Đồng Tử, Nguyệt Quang Đồng Tử, Bảo Tích Đồng Tử, Nhật
Tạng Đồng Tử, Bạt Đà Bà La Bồ Tát với 60 người đồng bậc đến dự, Di Lặc
Bồ Tát và các Bồ Tát của nhóm như vậy gồm 2 vạn người.


Bấy
giờ Đức Thế Tôn cùng với 4 Chúng, 8 Bộ: Trời , Rồng , người, Phi Nhân…
cung kính vây quanh.


Vào
lúc ấy tất cả nhân dân của nước Tỳ Xá Ly đang mắc bệnh Đại Aùc. Một là
mắt đỏ như máu, hai là 2 lỗ tai tuôn ra mủ, ba là trong lỗ mũi chảy máu,
bốn là lưỡi bị cấm không có tiếng nói, năm là các vật dụng để ăn liền
đều hóa thành cứng rít, sáu là Thức bị ngăn bít giống như người say. Lại
có 5 Dạ Xoa tên là Khất Noa Ca La (Krïsïnïa Kàla) mặt đen như
mực, có 5 con mắt, lộ nanh chó hướng lên trên, hút tinh khí của con
người.


Khi ấy
trong thành Tỳ Xá Ly có vị Trưởng Giả tên là Nguyệt Cái cùng với
500 vị Trưởng Giả đồng hàng đi đến nơi Phật ngự , cúi đầu làm lễ, lui về
một bên rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn! Người dân của nước này đang bị Đại
Aùc, vị lương y Kỳ Bà đã dùng hết Đạo Thuật mà chẳng thể cứu nổi.
Nguyện xin Đức Thiên Tôn đem lòng Từ Mẫn vì tất cả mà cứu tế bệnh khổ
khiến cho được khỏi tai hoạn ”


Thời
Đức Phật bảo Trưởng Giả rằng:” Cách đây chẳng xa, ở ngay phương chính
Tây có Đức Phật Thế Tôn tên là Vô Lượng Thọ (Amitàyus). Nơi ấy
có Bồ Tát tên là Quán Thế Aâm (Avalokite’svara) và Đại Thế
Chí (Mahà Sthamapràpta) thường dùng Từ Bi xót thương tất cả, cứu tế
khổ ách. Nay ngươi nên đem 5 vóc cúi sát đất hướng về nơi ấy làm lễ, đốt
hương, rải hoa, buộc niệm sổ tức khiến cho Tâm chẳng tán loạn , trải qua
khoảng 10 niệm, vì chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật và 2 vị Bồ Tát ấy”


Vừa
nói xong thì trong hào quang của Đức Phật, được nhìn thấy Đức Phật Vô
Lượng Thọ (Amitàyus) và 2 vị Bồ Tát. Do thần lực của Như lai mà Đức Phật
và 2 vị Bồ Tát ấy cùng đến nước này, trụ ngoài cổng thành Tỳ Xá Ly. Đức
Phật, 2 vị Bồ Tát và các Đại Chúng phóng ra ánh hào quang lớn chiếu soi
Tỳ Xá Ly đều thành màu vàng ròng.


Bấy
giờ người dân Tỳ Xá Ly liền có đủ Dương Chi Tịnh Thủy (Nước trong
sạch của nhành Dương Liễu) đem trao cho Quán Thế Aâm Bồ Tát. Cầu xin Đức
Đại Bi Quán Thế Aâm xót thương cứu hộ tất cả chúng sinh mà nói Chú.


Quán
Thế Aâm Bồ Tát muốn dạy cho khắp cả chúng sinh nên nói rằng: ”Ngày
nay, các ngươi cần phải một lòng xưng niệm Nam mô Phật, nam mô Pháp,
nam mô Tăng, nam mô Quán Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Bậc Đại Bi Đại Danh
Xưng cứu hộ khổ ách “.


Như
đây , 3 lần xưng Tam Bảo, 3 lần xưng danh Quán Thế Aâm Bồ Tát, đốt mọi
danh hương, cúi 5 vóc sát đất, hướng về phương Tây, một lòng một ý khiến
định hơi thở, vì muốn thoát khỏi ách khổ, cầu thỉnh Quán Thế Aâm. Hợp 10
ngón tay chắp lại rồi nói Kệ là:


Nguyện
cứu con thoát khổ


Đại Bi
che tất cả


Phóng
khắp hào quang tịnh


Diệt
trừ màn Si Aùmmiễn khổ sát hại


Phiền
não với mọi bệnh


Đi đến
nơi con ở


Cho
con đại an lạc


Nay
con cúi đầu lễ


Nghe
tên bậc cứu ách


Nay
con tự quy y


Đấng
cha lành Thế Gian


Nguyện
xin quyết định đến


Miễn
con khỏi ba Độc


Cho
con đời này vui


Cùng
với Đại Niết Bàn


Lại
bạch với Đức Phật rằng: "Thế Tôn! Thần Chú như vậy quyết định là tốt
lành và cũng là Đại Từ Đại Bi Đà La Ni Aán của chư Phật 10 phương
trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Người nghe Chú này thì vĩnh viễn
hết sạch mọi khổ, thường được an vui, mau lìa 8 nạn, được niệm Phật
Định, đời này gặp Phật. Nay con sẽ nói Thần Chú Cứu Hộ Chúng Sinh của
chư Phật 10 phương.


Đa
gia tha_ Ô hô nị (Gọi là Hảo Đầu Quỷ) Mô hô nị (Gọi là Si
Quỷ) Thát bà nị (Gọi là Phạ Nhân Quỷ) Diêm bà nị (Gọi là
Phạ Nhân Quỷ) Đam Bà Nị (Gọi là Bạn Nhân Quỷ) An trà lị Bát trà lị (Gọi là Bạch Quỷ) Thủ bệ đế
(Gọi là Thanh Quỷ) Bát bát trà trà la la (Gọi là Quỷ Mẫu,
Tiền Quỷ Mẫu) Bà tư nị

(Gọi là Bất Bạch Quỷ)


Đa
điệt tha (Như thị) I lê mị lê (Gọi là Khứ Quỷ) Đề lê thủ
lê (Gọi là Bạn Nhân Quỷ) Gia ba lê (Gọi là Đái Độc Lâu Quỷ và
Phộc Trước Lưỡng Giáp) Khư Đề đoan kỳ (Gọi là Thực Nhi Quỷ)
Chiên đà lê (Gọi là Tựu Nhân Quỷ) Ma đặng kỳ (Gọi là Sư Tử
Đầu Quỷ, Ma Vương Quỷ, Sư Tử Đầu) Lặc xoa lặc xoa (Thủ hộ tất cả
chúng sinh) Tát bà tát đỏa bà bà gia bệ (Gọi là Tất cả loài Quỷ)
Sa ha (Aån đi)


Đa
trà tha già đế già đế nị già đế (Nói là: Đã đi) Tu lưu tỳ, tu lưu
tỳ (Đi đi đừng đến nữa) Lặc xoa lặc xoa (Nói là: Phòng Hộ)
Tát bà bà gia bệ (Nói là:Ẩn đi)


Lại
bạch Phật rằng:” Thế Tôn! Như Thần Chú này cũng là điều mà vô lượng chư
Phật ba đời ở 10 phương diễn nói. Người tụng trì Chú này là nơi hộ trì
của chư Phật, Đại Bồ Tát. Được miễn lìa sự sợ hãi, đao, gậy, thứ độc hại
và khiến được mau khỏi các loại bệnh tật”


Khi
nói lời này thì người dân Tỳ Xá Ly lại bình phục như cũ.
_ Bấy
giờ Đức Thế Tôn thương xót chúng sinh, muốn che hộ tất cả nên lại thỉnh
Quán Thế Aâm Bồ Tát nói Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú


Khi ấy
Quán Thế Aâm Bồ Tát dùng Đại Bi xông ướp Tâm, nương theo Thần Lực của
Đức Phật mà nói Phá Aùc Nghiệp Chướng Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú.


“ Nam
mô Phật Đà


Nam mô
Đạt Ma


Nam mô
Tăng Già


Nam mô
Bậc Đại Từ Đại Bi là Quán Thế Aâm Bồ Đề Tát Đỏa, ma ha tát đỏa


Nguyện
xin xót thương con mà cứu hộ khổ não , cũng cứu tất cả chúng sinh đang
bị sợ hãi khiến cho được Đại Hộ.


Đa
điệt tha: Đà hô nị (Gọi là Đại Quỷ) Mạc hô nị (Gọi là Thủy
Quỷ) Diêm bà nị đam bà nị a bà hy (Hư Đề Phản gọi là Nhân Sân
Quỷ) Mạc hô nị (Miệng của loài Quỷ này tuôn ra lửa gọi là Quang
Quỷ) An trà lê (Gọi là Hoa Quỷ) Bát trà lê (Thân của Quỷ
này màu trắng nên gọi là Bạch Quỷ) Du bệ đế (Gọi là Cực Bạch Quỷ)
Bát trà la bà tư nị hưu hưu lâu lâu (Tam Đầu Quỷ _ Quỷ 3 đầu)
An trà lê đâu đâu lâu lâu (Tam Đầu Nhi Quỷ _ Quỷ hình con nít có 3
đầu) Bát trà lê (Gọi là Mẫu Hắc Nhi Bạch Quỷ) Chu chu lâu lâu
(Vào trong núi đi chẳng giết. Chu chu lâu lâu gọi là Hảo Dụ
Nhân Tiểu Nhi Sơn Trung Trú Quỷ _ Quỷ khéo dụ con nít vào trong núi ở)
Nị bàn trà lê (Gọi là Xuất Bạch Quỷ) Đậu đậu phú phú [Đậu
đậu gọi là Dục Tiện Khứ Quỷ (Quỷ khiến đi ngay) Phú phú gọi
là Bất Canh Lai Quỷ (Quỷ đến chẳng thay đổi)] Bát trà la bà tư nị
thần tri (Tấn Tư Phản gọi là Ức Quỷ) Chẩn trì (Gọi là Bất Ức
Quỷ) Nị chẩn trì (Gọi là Tối Ức Quỷ)Tát bà a bà gia yết đa tát
bà niết bà bà đà gia (Mạc trước nghi nhân _ Người không vướng nghi
ngờ) A bà gia (Mạc tác Quỷ _ Quỷ đừng làm) Tỳ ly đà (Nói
là Ngạ Quỷ _ Quỷ đói) Bế điện , sa ha (Ẩn đi đừng đến)
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   27/6/2009, 17:15

Tất cả
loài gây sự sợ hãi, tất cả loài tạo sự độc hại, tất cả loài Quỷ ác, cọp,
sói, sư tử nghe thấy Chú này thì miệng bị bế tắc, chẳng có thể gây hại
được.

Người
phá Phạm Hạnh làm 10 nghiệp ác nghe được Chú này thì khử trừ phẩn uế
(phân dơ) trở lại được thanh tịnh.Giả sử có nghiệp chướng độc ác chẳng
lành, nếu xưng niệm Quán Thế Aâm Bồ Tát và trì tụng Chú này liền phá
nghiệp chướng, đời này được gặp Phật.

Đức
Phật bảo A Nan:” Nếu có Đệ Tử trong 4 Bộ thọ trì danh hiệu Quán Thế
Aâm Bồ Tát
, tụng niệm Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni thì người
hành Chú này, thân thường không có hoạn nạn, Tâm cũng không có tật bệnh.

Giả sử
có nạn lửa lớn từ 4 mặt đến thiêu đốt thân mình, do trì tụng Chú này cho
nên Long Vương giáng mưa liền được giải thoát.

Giả sử
bị lửa đốt thân làm cho mỗi một chi tiết đau đớn mà nhất tâm xưng niệm
danh hiệu Quán Thế Aâm Bồ Tát, 3 lần tụng Chú này thì liền được trừ
khỏi.

Giả sử
gặp lúc đói kém, lúa gạo quý hiếm, nạn vua chúa, thú dữ, trộm cướp, bị
mê man trên đường xá. Hoặc bị giam cầm trong lao ngục, bị gông cùm xiềng
xích, 5 sự trói buộc. Hoặc vào trong biển lớn gặp gió bão (Hắc Phong)
sóng đập vào núi tạo thành màu của nước. Hoặc bị nạn Dạ Xoa, La Sát.
Hoặc bị thuốc độc, đao kiếm, sắp bị chém chết. Hoặc nghiệp duyên của đời
quá khứ, hoặc đời này tạo ra mọi điều ác, do Nhân Duyên đó phải chịu tất
cả sự khổ và điều rất sợ hãi. Khi ấy cần phải nhất Tâm xưng niệm danh
hiệu Quán Thế Aâm Bồ Tát và trì tụng Chú này 1 biến cho đến 7 biến sẽ
tiêu phục độc hại, hạnh ác, nhóm ác chẳng lành giống như lửa thiêu đốt
củi hết sạch không còn sót. Bởi nhân duyên ấy mà Thần Chú do Quán Thế
Aâm Bồ Tát nói , được gọi là: Ban cho tất cả chúng sinh thuốc Cam
Lộ màu nhiệm, được không có bệnh sợ hãi, chẳng sợ chết đột ngột, chẳng
sợ bị trói buộc với các nỗi sợ hãi về 3 Độc tham dục, giận dữ, ngu si
.Chính
vì thế cho nên ở Thế Giới Sa Bà (Saha Loka) này đều xưng tán Quán Thế
Aâm Bồ tát là Bậc ban cho sự không sợ hãi (Thí Vô Úy Giả _ Abhayamïdada)

_ Đà
La Ni (Dhàranïì) là chương cú Quán Đỉnh, Phạm Hạnh vô thượng, quyết định
Cát Tường , biển Công Đức lớn, chúng sinh nghe qua được đại an lạc cho
nên cần phải tụng âm thầm (Ám Tụng).

Nếu
muốn Tụng cần phải Trì Trai, chẳng uống rượu chẳng ăn thịt. Dùng tro xoa
bôi thân thể rồi tắm gội sạch sẽ. Chẳng ăn Hưng Cừ, ngũ tân, vật hay
xông hơi đều chẳng được ăn, cũng chẳng qua lại với phụ nữ ô uế. Thường
niệm mười phương Phật với 7 vị Phật Thế Tôn, nhất tâm xưng niệm Quán Thế
Aâm Bồ Tát, tụng trì Chú này thì thân này được thấy Quán Thế Aâm Bồ Tát
và đều được thành tựu tất cả Nguyện lành, đời sau được sinh trước mặt
Phật chẳng còn bị khổ khác”

_ Đức
Phật bảo:” Này A Nan! Đại thành Vương Xá có một nữ nhân bị ác quỷ nhiếp
tên là Chiên Đà Lợi (Canïdïari). Ngày đêm Quỷ đó hiện thành hình
người chồng đến quấy nhiễu cô gái này. Vì thân bị vướng tinh của con Quỷ
nên sinh ra 500 Quỷ con. Ông còn nhớ chuyện đó không ? Vào lúc ấy, Ta
dạy cho cô gái này xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ Tâm lành tiếp nối
mà được vào cảnh giới lành.

Này A
Nan! Nên biết sức uy thần của Bồ Tát này khiến Aùc Quỷ bị tiêu phục,
được thấy sắc tượng không thể sánh của thân Ta. Vào lúc ấy mỗi mỗi lỗ
chân lông của Ta hiện ra hoa sen báu, vô số vị Hóa Phật khác miệng cùng
lời xưng tán Bậc Đại Bi Thí Vô Úy khiến cho người nữ thọ trì đọc
tụng thông suốt. Công Đức của Chú này dứt sạch 3 Chướng, thoát khỏi lửa
của ngục Tam Giới, chẳng thọ mọi khổ, 404 bệnh một Thời chẳng khởi.

Giả sử
có chúng sinh vào trận chiến đấu sắp sửa bị hại. Nếu tụng niệm Chú này,
xưng niệm danh hiệu Đại Bi Quán Thế Aâm Bồ Tát thì như con chim ưng cất
cánh bay lên liền được giải thoát.

Nếu có
chúng sinh thọ đại khổ não bị giam giữ trong nhà tù, bị gông cùm xiềng
xích với các hình phạt từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ một tháng cho đến 5
tháng thì cần phải Tĩnh Tâm , buộc niệm vào một chỗ, xưng niệm Quán Thế
Aâm Bồ Tát và Quy Y Tam Bảo, xưng niệm tên Ta 3 lần, tụng Đại Cát
Tường Lục Tự Chương Cú Cứu Khổ Thần Chú
sẽ được giải thoát. Chú là:

Đa
điệt tha: An đà lỵ bát trà lỵ chỉ do lỵ
(Gọi là: Trước Anh Lạc Quỷ _
Quỷ đeo Anh Lạc) Đàn đà lỵ (Gọi là: Tróc Thiết Bổng Quỷ _ Quỷ bắt
cây gậy sắt) Đàn đa lỵ (Gọi là Tróc Cân Quỷ _ Quỷ bắt cái cân)
Để gia bà đà
(Gọi là: Dữ Nhân Quang Quỷ) Gia xa bà đà (Gọi
là: Văn Quỷ _Quỷ nghe ngóng) Phả la nị kỳ (Gọi là: Trường Xuất Xỉ
Quỷ _ Quỷ ló nanh dài) Nan đa lỵ (Gọi là Đại Thân Quỷ _ Quỷ có
thân to lớn) Bà gia lỵ (Gọi là: Đại Diện Quỷ _ Quỷ có cái mặt to
lớn) A lô nỉ (Gọi là: Bế Mục Quỷ _ Quỷ nhắm mắt) Bạc cưu lỵ
(Gọi là: Trước Chung Quỷ _ Loại Quỷ này có đeo cái chuông) Mạc
cưu lệ
(Gọi là Phi Đầu Quỷ) Đâu tỳ lê (Gọi là: Trụ Thạch Quật
Quỷ_ Quỷ trú ở trong hang đá) Sa Ha

Bấy
giờ Đức Thế Tôn nói Thần Chú này xong lại bảo A Nan rằng:” Như có kẻ
trai lành, người nữ thiện, Đệ Tử trong 4 Bộ được nghe danh hiệu Quán Thế
Âm Bồ Tát và thọ trì đọc tụng Lục Tự Chương Cú. Nếu đi qua nơi trống
vắng (Hoang dã) bị mê mờ quên mất lối đi mà tụng Chú này thì Quán Thế Âm
Bồ Tát dùng Đại Bi xông ướp Tâm hóa thành hình tượng người chỉ đường dẫn
lối khiến cho được an ổn.

Nếu bị
đói khát thì hóa làm suối, giếng, quả trái cho ăn uống khiến được no đủ.

Giả sử
lại có người gặp đại họa đối mặt, quên mất đất nước, vợ con, tài sản
cùng hội với Oán Tằng (Oán ghét) mà xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng
niệm Chú này, Sổ Tức cột niệm, ý không có phân tán trải qua 49 ngày thời
Đấng Đại Bi (Mahà Kàrunïika) hóa làm hình Trời (Thiên Tượng) và làm hình
Đại Lực Quỷ Thần Vương tiếp rước quay trở về ất cũ khiến cho được an ổn.

Nếu
lại có người vào trong biển sâu tìm vật báu. Lên núi cao, nơi vắng vẻ
gặp phải cọp, sói, sư tử, trùng độc, rắn độc, Dạ Xoa, La Sát , Cưu Bàn
Trà với các Quỷ ác cướp đoạt tinh khí mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế
Aâm Bồ Tát 3 lần và tụng Chú này liền được giải thoát.

Nếu có
đàn bà gặp nạn lúc sinh sản sắp sửa bị chết mà xưng niệm danh hiệu Quán
Thế Aâm Bồ Tát 3 lần và tụng trì Chú này liền được giải thoát.

Nếu
gặp giặc đại ác cướp đoạt tài sản mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế Aâm Bồ
Tát 3 lần và tụng trì Chú này thì giặc cướp khởi Tâm Từ (Maitri Citta)
liền bỏ qua mà cho đi.

Này A
Nan! Nên biết như vị Bồ Tát này và Thần Chú đó quyết định là Cát Tường,
thường hay tiêu phục tất cả độc hại , chân thật chẳng hư dối, ban cho
khắp cả chúng sinh trong 3 cõi khiến cho không có sự sợ hãi, làm đại ủng
hộ cho đời này an vui, đời sau sinh vào nơi gặp Phật nghe Pháp mau được
giải thoát. Uy Thần của Chú này rực rỡ vô lượng hay khiến cho chúng sinh
thoát khổ Địa Ngục, khổ Ngạ Quỷ, khổ Súc Sinh, Khổ A Tu La và 8 nạn khổ…
giống như nước diệt lửa sạch hết không còn sót.

A Nan!
Nên biết nếu có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Aâm Bồ Tát và trì Chú
này sẽ được đại thiện lợi , tiêu phục độc hại. Đời này đời sau việc
chẳng lành vĩnh viễn dứt hẳn không còn dư sót và đều đầy đủ Trì Giới,
Tinh Tiến, Niệm, Định, Tổng Trì.

A Nan!
Nên biết nếu có người nghe Lục Tự Chương Cú Cứu Khổ Y Vương Vô
Thượng Thần Chú
này , xưng niệm danh tự Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ
Tát thì tiêu trừ tội cấu, liền ngay đời này được thấy 80 ức chư Phật đều
đến trao tay , vì mình mà nói thần lực công đức của Bậc Thí Vô Úy và Lục
Tự Chương Cú. Đã nhìn thấy Phật cho nên liền được Vô Vong Tuyền Đà La
Ni
(Đà La Ni xoay chuyển không bị quên)”_ Bấy
giờ Đức Thế Tôn nói Kệ là:

Đại
Bi Đại Danh Xưng


Người
an lạc cát tường

Thường
nói câu cát tường

Cứu tế
kẻ cực khổ

Chúng
sinh nếu nghe tên

Lìa
khổ được giải thoát

Cũng
dạo chơi Địa Ngục

Đại Bi
chịu khổ giùm

Hoặc ở
trong Súc Sinh

Hóa
làm hình súc sinh

Dùng
Đại Trí Tuệ dạy

Khiến
phát Tâm vô thượng

Hoặc ở
A Tu La

Hiền
dịu điều phục Tâm

Khiến
trừ tập kiêu mạn

Mau
đến bờ Vô Vi

Hiện
thân làm Quỷ đói

Tay
tuôn sữa màu thơm

Kẻ đói
khát áp bức

Ban
cho được no đủ

Tâm
Đại Từ Đại Bi

Dạo
chơi trong năm nẻo (Ngũ Đạo)

Thường
dùng Tuệ khéo nhóm (Thiện Tập Tuệ)

Dạy
khắp tất cả Chúng

Phương
tiện vô thượng thắng

Khiến
lìa khổ sinh tử

Thường
được nơi an lạc

Đến bờ
Đại Niết Bàn.

Khi ấy
Đức Thế Tôn nói xong lời đó lại bảo A Nan rằng:” Lục Tự Chương Cú ấy
quyết định Cát Tường, chân thật không hư dối. Nếu có người nghe qua,
được thiện lợi lớn, được vô lượng Công Đức”

Nói
lời này xong thì trong Đại thành Vương Xá có một vị Tỳ Khưu tên là Ưu
Ba Tư Na
tinh tiến dũng mãnh, siêng làm những việc khó làm, hằng tu
Khổ Hạnh như cứu cái đầu vậy.Ở trong Hàn Lâm (Rừng lạnh vắng vẻ) cùng
với vô lượng Đại Chúng vây quanh, tự nói là:” Vào thuở xa xưa. Tôi làm
các hạnh ác, sát sinh vô lượng. Khi nghe được Lục Tự Chương Cú của Quán
Thế Aâm Bồ Tát thì Chính Niệm suy tư, quán mỗi mỗi Tâm mạch , cột niệm ,
tưởng một chỗ nên thấy Quán Thế Aâm Bồ Tát liền được giải thoát, thành A
La Hán (Arhat)
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   27/6/2009, 17:15

Làm
thế nào mới thấy được Quán Thế Aâm Bồ Tát và 10 phương Phật ? Nếu muốn
được thấy thì ngồi ngay ngắn, chính Tâm, khiến Tâm chẳng động, Tâm và
hơi thở cùng nối nhau. Đem bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, nâng lưỡi
hướng về nóc vọng (Hàm ếch) , điều hòa hơi thở đều đặn, không thở mạnh
không thở yếu, theo dõi rõ ràng, đếm chậm rãi từ 1 đến 10 thì thành
Tức Niệm
(Niệm hơi thở ra vào) , không cho Ý phân tán, khiến cho hơi
thở chẳng thô, cũng chẳng hướng theo bên ngoài, chẳng rít chặt chẳng
lỏng lẻo như con nít bú vú hút hơi lại chẳng buộc , chẳng xanh chẳng
trắng điều hòa được bên trong. Từ ở đầu trái tim xuống dưới 40 mạch,
chọn lấy một mạch ở giữa khiến hơi thở được an ổn từ bên trong cho đến
giữa 14 mạch. Từ mạch lớn (Đại Mạch) theo ra ở bên dưới lưỡi. Lại từ
mạch ở lưỡi theo ra đến đầu lưỡi, chẳng xanh chẳng trắng chẳng vàng
chẳng đen như vật lưu ly thẳng dài 8 tấc đi đến đầu mũi rồi quay lại
nhập vào gốc trái tim khiến cho trái tim sáng sạch”

Đức
Phật bảo các Tỳ Khưu:” Đại Tinh Tiến Dũng Mãnh Bảo Tràng Lục Tự
Chương Cú Tiêu Phục Độc Hại
này là công đức của Đại Bi. Quán Thế Aâm
Bồ Tát dùng Pháp Sổ Tức này làm định lực của Tâm cho nên giống
như nước chảy, mau chóng được thấy Quán Thế Aâm Bồ Tát và 10 phương
Phật”

Đức
Phật bảo các Tỳ Khưu rằng:Các ông hãy khéo nghe! Nếu muốn uống
Cam Lộ (Amrïta) là Pháp Vị vô thượng thì như các Tỳ Khưu đã được xuất
gia nên tự nhiên thân chẳng hoại uy nghi, ngồi ngay thẳng, chính thọ,
không cho Ý hướng ra ngoài. Quán nơi Khổ, Không, Vô Thường, Bại Hoại
chẳng lâu bị nghiền diệt mất. Tu Ngũ Môn Thiền nên tự quán
thân , từ đầu cho đến chân, mỗi một lóng đốt đều khiến buộc niệm , trụ
vững chẳng tán, chân thật quán mọi lóng như thân cây chuối, trong ngoài
đều Không (‘Sùnya_Trống rỗng). Nên biết Sắc, Thọ, Tưởng, Hành,
Thức cũng lại như vậy”

Khi
Đức Phật nói lời này thì Tôn Giả Xá Lợi Phất (‘Sariputra) ở trong rừng
lạnh (Hàn Lâm) quay trở về ngồi dưới gốc cây đã giải được ý của Đức Phật
nên ngồi ngay thẳng, chính thọ nhập vào Tam Muội Chân Thân Kim Sắc
ấy khiến cho vô số người nhìn thấy đều vui vẻ phát Tâm Bồ Đề.

Thời
Ưu Ba Tư Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến nơi Tôn Giả Xá Lợi
Phất cúi đầu sát đất làm lễ dưới chân Tôn Giả rồi bạch rằng:” Tôn Giả!
Người hướng về Đức Như Lai ca ngợi Pháp Sổ Tức , dùng nhân duyên
này được thiện lợi lớn. Thế nào là Pháp Sổ Tức ? Nguyện xin Tôn
Giả vì tôi mà giải nói.

Sự
tương ứng giữa con mắt, cái biết của mắt và hình sắc thì nhiếp trụ như
thế nào ?

Sự
tương ứng giữa lỗ tai, cái biết của tai và âm thanh thì nhiếp trụ như
thế nào ?

Sự
tương ứng giữa cái mũi, cái biết của mũi và mùi hương thì nhiếp trụ như
thế nào ?

Sự
tương ứng giữa cái lưỡi, cái biết của lưỡi và mùi vị thì nhiếp trụ như
thế nào ?

Sự
tương ứng giữa cái Ý, cái biết của Ý và sự Phan Duyên thì nhiếp trụ như
thế nào ?

Sự
tương ứng giữa Điên Đảo Tưởng và điên đảo thì nhiếp trụ như thế nào ?

Sự
tương ứng giữa hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm xúc và tế hoạt
thì nhiếp trụ như thế nào ?

Bọn
giặc của cái Biết (Thức _ Vijnõàna) này như loài Khỉ Vượn nhảy đùa giỡn
cợt 6 Căn, duyên khắp các Pháp thì nhiếp trụ như thế nào ?”

Khi ấy
Tôn Giả Xá Lợi Phất nói với Ưu Ba Tư Na rằng:” Nay ông nên quán Địa
Đại
Đất không có tính bền chắc. Thủy Đại
nước
có tính chẳng trụ. Phong Đại Gió có tính không
ngại. Từ Điên Đảo Tưởng có Hỏa Đại Lửa có tính không
thật. Ví như nhân duyên sinh Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức mỗi mỗi Tính
tương đồng với nhóm nước , lửa, gió thảy đều nhập vào bờ mé của Như
Thật”


Lúc Ưu
Ba Tư Na nghe lời ấy xong thì Thân như Nước Lửa , được Định 4 Đại,
thông đạt 5 Uẩn là trống rỗng , không có sở hữu. Dẹp hết các
Kết Tặc
, đột nhiên ý giải, đắc A La Hán. Trong thân tuôn ra lửa liền
tự nghiền nát thân, nhập vào Bát Niết Bàn (Parinirvanïa).

Khi ấy
Xá Lợi Phất nhặt lấy Xá Lợi đó , dựng cái tháp bên trên. Xong lại làm lễ
Đức Phật rồi bạch Phật rằng:” Thế Tôn! Đức Phật nói Thiền Định là Cam Lộ
bậc nhất, là Vị của Pháp Vô Thượng. Nếu có người uống vào thì Thân như
Lưu Ly , mỗi lỗ chân lông đều thấy Phật. Quán sát Vô Minh, Hành cho đến
Lão Tử , mỗi một Tính Tướng thảy đều chẳng thật, như tiếng vang dội
trong hang động trống, như cây chuối không có bền chắc, như lúc nóng
phát ra ngọn lửa, như bước đi của con ngựa hoang, như cái thành Càn Thát
Bà, như bọt nổi trên nước, như Huyễn, như Hóa, như sương móc, như điện
chớp… Mỗi mỗi chân thật quán 12 Nhân Duyên mà thành Đạo Duyên Giác. Hoặc
nhập vào Tịch Định Lưu Ly Tam Muội thấy vô số Phật, phát Tâm Vô
Thượng, tu Hạnh Đồng Chân, trụ Bất Thoái Chuyển”

Đức
Phật bảo:” Này Xá Lợi Phất! Như Ưu Ba Tư Na nghe Ta nói về Pháp Sổ
Tức Định
của Đại Bi Chương Cú này liền phá được vô số ức kiếp tội,
mọi ác đều rỗng nhiên, thành A La Hán, đầy đủ: Giới, Định, Tuệ, Giải
Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.
Thân tuôn ra nước lửa, nghiền nát thân
để diệt độ khiến cho vô số người phát Tâm Đại Thiện

Xá Lợi
Phất! Ông nên biết nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được danh
hiệu Đại Bi của Quán Thế Aâm Bồ Tát với Tiêu Phục Độc Hại Lục Tự Chương
Cú , Pháp Tĩnh Hạnh, buộc niệm đếm hơi thở thì trừ được nghiệp ác đã tạo
ra trong vô số kiếp, phá được Nghiệp Chướng ác. Thân này được thấy vô
lượng vô biên chư Phật, nghe nói Diệu Pháp tùy ý không ngại, phát 3
loại Tâm Thanh Tĩnh Tam Bồ Đề (Samïbudhi_Chính Giác) Nếu có tội nghiệp
nhân duyên trong đời trước và đời này gây ra Aùc Hạnh cực nặng … trong
giấc mộng được thấy Quán Thế Aâm Bồ Tát thì như gió cực mạnh thổi đám
mây dày đặc tan ra tứ tán , được lìa nghiệp ác tội nặng, sinh ra trước
mặt Phật”

Đức
Phật nói lời đó xong lại bảo Xá Lợi Phất rằng:” Nay Ta vì người thọ trì
danh hiệu Quán Thế Aâm Bồ Tát và Tiêu Phục Độc Hại Vô Thượng Chương Cú
mà nói Kệ ca ngợi là:

_ Ta
sai nhóm Đề Đầu Lại Tra

Tâm Từ
ủng hộ thọ trì Kinh

Khiến
người nghe danh Bậc Đại Bi

Như kẻ
bày tôi hộ Pháp vua

_ Ta
sai rồng biển Y Bát La

Tâm Từ
ủng hộ thọ trì Kinh

Như hộ
con mắt, thương con mình

Ngày
đêm sáu Thời chẳng xa lìa

_ Ta
sai Diêm Bà La Sát Tử

Vô số
Rồng độc với Long Nữ

Tâm Từ
ủng hộ người trì Kinh

Như
yêu đỉnh não chẳng dám chạm

_ Ta
sai Tỳ Lưu Lặc Ca Vương

Tâm Từ
ủng hộ người trì Kinh

Như mẹ
yêu con không chán bỏ

Ngày
đêm đi đứng đều ủng hộ

_ Ta
sai Nan Đà, Bạt Nan Đà

Sa
Già La Vương, Ưu Ba Đà


Tâm Từ
ủng hộ người trì Kinh

Cung
kính cúng dường lễ dưới chân

Ví như
chư Thiên thờ Đế Thích

Cũng
như con hiếu kính mẹ cha

Giống
như người nghèo giữ Tài Bảo

Như mù
cần mắt với đường chính

_ Ta
sai tất cả các Quỷ Thần

Rồng
nhỏ, Rắn độc, thú độc hại

Tất cả
người ác, kẻ ác khẩu

Trái
nghịch Chú này khởi bất thiện

Đời
này cùi hủi, tuôn máu mủ

Sau
đọa Địa Ngục khổ đêm dài

_ Vì
thế cần có Tâm Từ Hộ

Thọ
trì đọc tụng Câu Quán Đỉnh
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   27/6/2009, 17:16

Địa
Ngục thanh tĩnh như hoa sen

Phá
nát Ngạ Quỷ , không tám nạn

Sau
sinh trước Phật, vào Tam Muội

Quyết
định sẽ được Bất Thoái Chuyển

Cho
khắp tất cả an vui lớn

Dạy
các chúng sinh tu mười Địa

Ta từ
vô số Phật quá khứ

Nghe
Chú Tiêu Phục Độc Hại này

Tiêu
trừ ba chướng, không các ác

Đầy đủ
năm mắt, thành Bồ Đề

Luôn
cùng Tam Giới làm cha mẹ

Ban
cho an vui, được ngưng nghỉ

_ Nếu
có ai nghe danh hiệu Ta

Cũng
nghe Đại Bi Quán Thế Aâm

Tụng
trì Chú này lìa các ác

Chẳng
đọa Địa Ngục với Súc Sinh

Liên
Hoa hóa sinh làm cha mẹ

Tâm
Tĩnh nhu nhuyễn không bụi dơ

Aét
nghe Vô Thượng Đại Tuệ Minh

Tâm
định như đất không thể động_ Tất
cả Phật ra đời

Chiếu
sáng như Nhật Nguyệt

Thân
tỏa Đại Trí Quang (Aùnh sáng Đại Trí)

Như
đốt núi Tử Kim

Trong
ba mươi hai Tướng

Tuôn
tám mươi vẻ đẹp

Ví như
núi Tu Di

Hiện
bóng trên biển lớn

Chúng
sinh nghe tên ấy

Lìa
hẳn ba nẻo ác

Được
trụ nơi Vô Vi

Thường
vui Đại Niết Bàn

Tất cả
Phật dựng đời

Vì an
vui chúng sinh

Mỗi
mỗi thân, khác miệng

Ngồi
tại Tòa Kim Cương

Miệng
tuôn Ngũ Sắc Quang (Aùnh sáng 5 màu)

Lưỡi
hình cánh hoa sen

Ca
ngợi Đấng Đại Bi


Điều Ngự Sư Tử Pháp


Hộ
Thế Quán Thế Aâm


Quyết
định tiêu độc hại

Tĩnh
nơi gốc ba Độc

Thành
Phật Đạo không nghi

Bấy
giờ Đức Thế Tôn nói Kệ này xong, vì người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm
Bồ Tát , ủng hộ Kinh này nên nói Quán Đỉnh Cát Tường Đà La Ni ,
liền nói Chú là:

“Đa điệt tha: Ô đam
tỳ lỵ
(Gọi là: Quỷ trú ngoài núi) Đâu tỳ lỵ (Gọi là: Quỷ ở
hang núi) Đam bệ Gọi là: Lạn Mục Quỷ) Ba la đam bệ (Gọi
là: Thực Tàn Quả Quỷ , trụ dưới tất cả cây có quả trái, ăn phần dư sót)
Nại tra tu nại tra (Gọi là: Quỷ ưa thích ăn trộm) Chi bạt tra
(Gọi là: Quỷ giết hại loài cá) Mâu na gia (Gọi là: Xuất Gia
Quỷ) Tam ma gia (Gọi là: Tam Muội Quỷ) Đàn Đề (Gọi là:
Tróc Trượng Quỷ) Nị la chỉ thi (Gọi là: Hảo Phát Nữ Quỷ _ Quỷ ưa
thích phụ nữ có mái tóc tốt đẹp) Bà la cưu ty (Gọi là:Trụ Phá Cơ
Quỷ _ Quỷ hay phá da thịt) Ô lỵ (Gọi là: Anh Quỷ) Nhương cù lỵ
(Gọi là: Vĩ Quỷ_ Quỷ có đuôi) sa ha”

Đức
Phật bảo Xá Lợi Phất rằng:” Như Quán Đỉnh Đà La Ni Chương Cú này quyết
định là Cát Tường. Nếu có người được nghe, thọ trì, đọc tụng thì phá
được Nghiệp Chướng ác, trọn đời chẳng bị chết đột ngột (Hoạnh Tử)”

Xá Lợi
Phất bạch Phật rằng:” Thế Tôn! Như câu Đại Cát Tường của Thần Chú này
ban cho khắp cả không có sự sợ hãi. Khi xưa Đức Thế Tôn ở nơi Đức Phật
nào mà nghe được Câu Cú này ? Nguyện xin Đức Thế Tôn phân biệt, giải
nói để đời vị lai được nghe biết khắp cả mà được an vui lớn, thoát lìa
sự chết đột ngột và dao, gậy, thuốc độc, nước, lửa, trộm cướp chẳng thể
gây hại được”

Đức
Phật bảo Xá Lợi Phất rằng:” Vào thời quá khứ Ta ở nơi Vô Lượng Đức Phật
được nghe Câu Cú này rồi thọ trì đọc tụng liền vượt qua tội của 8 ngàn
vạn kiếp sinh tử. Ta lại nhớ về 80 vạn kiếp trong thời quá khứ có Đức
Phật Thế Tôn tên là Nhất Thiết Thế Gian Thắng đầy đủ mười Hiệu.
Đức Phật Thế Tôn ấy vì Ta diễn nói Chương Cú như trên. Ta liền đếm hơi
thở khiến Tâm chẳng tán loạn. Đột nhiên giải được Aâm Ngữ mà tiêu trừ
Kiết Sử
, được Vô Sinh Pháp Nhẫn, trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội.

Nếu có
kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được Kinh này rồi thọ trì, đọc tụng,
ghi chép, giải nói liền vượt qua tội của vô lượng A Tăng Kỳ kiếp sinh
tử, tiêu phục độc hại chẳng cùng đối diện với tai họa”

Đức
Phật nói lời ấy xong thì 500 Trưởng Giả Tử được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Vô số
Người, Trời phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Nhóm
ông Xá Lợi Tử, A Nan bạch Phật rằng:” Thế Tôn! Quán Phật Tam Muội Hải
Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú
này là nơi
chốn đi đến tất cả Cát Tường như là nơi yêu kính của Chúng Phạm Thiên
Vương”

Đức
Phật bảo A Nan rằng:” Đúng thế! Đúng thế! Như ông đã nói. Nếu kẻ trai
lành, người nữ thiện được nghe tên gọi của đầu đề Kinh này thường được
thấy Phật với các Bồ Tát, có đầy đủ căn lành sinh về cõi Phật thanh
tịnh”

Khi
nói Phẩm này thì 80 ức Thiên Tử, Thiên Nữ với Rồng, Quỷ, Thần thảy đều
vui vẻ phát Tâm Bồ Đề. Nhóm ông Xá Lợi Phất, A Nan nghe Đức Phật nói
xong liền lễ Phật rồi lui ra
THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI


ĐÀ LA NI CHÚ KINH (Hết)
Về Đầu Trang Go down
ommanipamehumPháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 7
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3171
Tham gia : 29/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   29/6/2009, 22:32

Nam Mô Di Đà Phật

Cám ơn Admin đã load bài

Chú Kinh rât hay, loi ich vô hạn.

Thanh that cam on.
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3823
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   29/6/2009, 22:52

Hay quá, hay quá, cám ơn nhé admin.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH   

Về Đầu Trang Go down
 
THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tiếp tục làm rõ các sai phạm của Vinashin
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Toán trong hàng hải địa văn và thiên văn
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog