WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003683
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI   17/1/2010, 09:49

NGHI THỨC
TRÌ CHÚ ÐẠI BI

Hòa
thượng Thích Trí Quang

Trích
Hai thời công phu


Thần
chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim
của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú
Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không
những có nghĩa mà còn có tượng. Về

nghĩa, tôi đã làm tàm tạm trong Lương hoàng sám và
trong Thủy sám, nên ở đây xin miễn. Ở đây nên nói tướng dụng và hành pháp
của thần chú ấy. Tài liệu toàn lấy trong
kinh Ðại bi tâm đà la ni (Chính 20/106-111)
và Ðại bi sám pháp (Vạn 129/27-30).1. Tướng
dụng chú Ðại biPhật
nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần
chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ,
thần chú diên thọ, thần chú diệt ác, thần chú phá
ác nghiệp, thần chú mãn nguyện, thần chú tùy tâm
tự tại, thần chú mau lên bậc trên ... Trì chú này thì
diệt vô lượng tội, được vô
lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc.
Quan âm đại sĩ nói, trì chú này thì hết bịnh,
hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý,
như nguyện, đặc biệt gần chết thì

được chư Phật trao tay, muốn sinh tịnh
độ nào thì tùy ý mà sinh.

Biểu tượng của chú này là
tâm đại bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi,
tâm vô nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm
tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiến thủ, tâm
tuệ giác vô thượng. Trì chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.2. Hành
pháp chú Ðại biTrì chú Ðại bi, đúng ra, mỗi một ngày
đêm phải và chỉ cần 5 biến.
Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề

tâm, rồi kính giữ trai giới, luôn luôn bình đẳng
đối với tất cả, và trì tụng liên tục.
Quan âm đại sĩ nói, đối với người

ấy, ta soi thấy bằng ngàn mắt và nắm giữ
bằng ngàn tay. Dưới
đây là nghi thức trì chú Ðại bi được
lược lại giản dị. Nghi
thức này nổi tiếng là hiệu quả.một, phụng hành
Nhất tâm phụng thỉnh Phật
Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).


Nhất tâm phụng thỉnh
đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni
như lai (1 lạy).


Nhất tâm phụng
thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế
âm đại bồ tát (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh liệt
vị Bồ tát,Duyên giác, La hán, liệt
vị Phạn vương, Ðế thích và chư thiên
thiện thần (1 lạy).hai, Tác bạch
Ðệ tử họ tên XX, pháp danh XX,
phát nguyện trì chú Ðại bi, cầu cho bản thân, cho thân
nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành
tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng
nguyện đức đại bi Quan thế âm cùng Phật
Pháp Tăng vô thượng tam bảo mật thùy chứng
minh da hộ.ba, Ðảnh lễ
Kính lạy Phật Pháp Tăng tam
bảo vô thượng trong mười phương ba
đời (1 lạy).


Kính lạy đức Phật bổn
sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).


Kính lạy bài chú Tinh túy
của đại từ bi (1 lạy).


Kính lạy vị
thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan
thế âm đại bồ tát (1 lạy).


Kính lạy đức
Phật bổn sư của đức Quan thế âm 1à A di
đà như lai (1 lạy).


Kính lạy đức
Phật truyền thọ cho đức Quan thế âm bài chú
Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương
tịnh trú như lai (1 lạy).


Kính lạy các vị pháp vương
tử quán đảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú
Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu
là đại bồ tát Tổng trì vương, đại
bồ tát Bảo vương, đại bồ tát
Dược vương, đại bồ tát Dược
thượng, đại bồ tát Ðại thế chí,

đại bồ tát Hoa nghiêm, đại bồ tát Ðại trang
nghiêm, đại bồ tát Bảo tạng, đại
bồ tát Ðức tạng, đại bồ tát Kim cang

tạng, đại bồ tát Hư không tạng,
đại bồ tát Di lạc, đại bồ tát Phổ

hiền, đại bồ tát Văn thù (1 lạy)
bốn, phát nguyện

Kính lạy đức Quan thế âm,
nguyện con mau biết tất cả các pháp (1 lạy).


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con sớm được con
mắt trí tuệ (1 lạy).


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con mau độ tất cả chúng
sinh (1 lạy).

Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con sớm được
phương tiện tuyệt hảo (1 lạy).


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con mau ngồi thuyền tàu bát nhã (1
lạy).

Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con sớm vượt biển
cả khổ đau (1 lạy).


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con mau được các pháp
giới định (1 lạy).

Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn (1 lạy).Kính lạy đức Quan thế âm,
nguyện con mau về ngôi nhà vô vi (1
lạy).

Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con sớm đồng thân thế

pháp tánh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan thế âm,
nguyện con đến núi đao thì núi đao tự gãy (1
lạy) .


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con đến vạc sôi thì vạc
sôi tự cạn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan thế âm,
nguyện con đến địa ngục thì địa
ngục tự hủy (1 lạy) .


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con đến ngạ quỉ thì
ngạ quỉ tự no (1 lạy).


Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con đến tu la thì tu la tự
hiền (1 lạy).

Kính lạy đức
Quan thế âm, nguyện con đến súc sinh thì súc sinh
tự khôn (1 lạy).năm, trì niệm
Nam mô Quan thế âm bồ tát (21 tiếng
đến 49 tiếng rồi lạy 3 lạy).


Nam mô A di đà phật
(như trên).sáu, trì chú


Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ
tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại

đại bi tâm đà la ni :

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết

đế thước bát ra da. Bồ
đề tát đỏa bà da. Ma ha tát
đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả. Nam mô tất cát lật

đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế
thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu
du bằng. A thệ dựng. Tát bà
tát đá na ma bà dà. Ma
phạt đặc đậu. Ðát

điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca
đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ
đề tát đỏa. Tát bà tát bà.

Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Ðộ lô
độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da
đế. Ðà ra đà ra. Ðịa
rị ni. Thất phật
ra da. Dá ra dá ra. Mạ

mạ. Phạt ma ra. Mục
đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị,
phạt sa phạt sâm. Phật
ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị.

Sa ra sa ra. Tất rị
tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.

Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra
cẩn trì. Ðịa lị sắt ni

na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà
dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ.

Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn
trì, sa bà ha. Ma ra na ra,
sa bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha.

Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha.
Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà
ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa

bà ha.
Na ra cẩn trì, bàn đà ra
dạ, sa bà ha
.
Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa

bà ha. Nam
mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn
ra dạ, sa bà ha. Án tát điện đô,
Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.(5 lần, tụng theo bình thường ; tụng thẳng Phạn
tự không linh nghiệm bằng, có người kiên
nhẫn thử nghiệm thấy như vậy).

bảy,
sám nguyện

Kính lạy đại bồ tát Quan
thế âm, vô thỉ đến giờ, con vốn có tâm tánh
thanh tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong pháp tánh
bình đẳng mà lại nhân ngã bỉ thử, lỗi gây ra
không thể xiết kể, tội bùng dậy khó nỗi
hủy diệt. Ngày nay nhờ đại bi của

đại bồ tát, đại lực của đại
thần chú, con nguyện được tiêu diệt cả
(1 đến 3 lạy ; 3 lạy thì
mỗi lạy đọc 1 lần).


Kính lạy đại bồ tát Quan
thế âm, xin đại bồ tát nắm giữ con
bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con
bặt hết yếu tố tội ác, làm theo hạnh
nguyện quảng đại, đủ đại
từ bi, chứng đại bát nhã (1 đến 3 lạy ;
3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần)

tám, hồi hướng
Nguyện đem công đức này

hồi hướng khắp tất
cả,


đệ tử và chúng sinh
đều trọn thành Phật
tuệ

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô
thượng tam bảo (1 lạy).


Kính lạy đức Phật bổn
sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).


Kính lạy vị có vô
ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ

tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy
của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn
sư của đức Quan thế âm là A

di đà như lai (1 lạy).

Kính lạy đức
Phật truyền thọ cho đức Quan thế âm bài chú
Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương
tịnh trú như lai (1 lạy).


Kính lạy liệt vị Bồ tát,
Duyên giác, La hán, liệt vị Phạn vương, Ðế
thích và chư thiên thiện thần (1
lạy).Tvhs
Về Đầu Trang Go down
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003683
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI   17/1/2010, 09:56

Từng
bước thực hành thần Chú Đại Bi10/04/2006 ( Nguon : Den tu trai tim )
Ảnh
minh hoạTrong phần hình trạng
tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc
tính cốt yếu của Thần chú Đại Bi mà quan
trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên
mỗi lần trì tụng thần chú này hành giả phải
bắt đầu hướng tâm vào việc quán
tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng
sanh.A. Những
bước chuẩn bị.Bồ Tát Quán
Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành
giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng
thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ
sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương,
Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không
rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân
mạng của chính họ “.Như vậy,
thế nào là tụng trì đúng pháp?Trong phần hình
trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười
đặc tính cốt yếu của Thần chú Đại
Bi mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi,
cho nên mỗi lần trì tụng thần chú này hành giả
phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán
tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng
sanh. Một cách lý tưởng, để đạt
được những công năng mà thần chú mang
lại, trong thời gian trì tụng, hành giả phải
giữ gìn giới hạnh, đặc biệt là sát,
đạo, dâm, vọng. Phải kiêng cử rượu thịt,
các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám.
Tốt nhất là nên ăn chay.Phải giữ
vệ sinh thân thể, thường xuyên tắm gội, thay
đổi y phục sạch sẽ, không nên để cho
trong người có mùi hôi. Trước khi trì chú cũng phải
đánh răng, súc miệng sạch sẽ, nếu
trước đó có đi đại tiện, tiểu
tiện thì phải rửa tay sạch sẽ trước
khi trì tụng.Tóm lại, “Giữ gìn trai giới,ở
nơi tịnh thất,tắm gội sạch sẽ,
mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng
hương hoa cùng thực phẩm cúng dường,
buộc tâm một chỗ”, đó là tất cả những
điều kiện lý tưởng để hành giả trì
chú Đại Bi. Tuy nhiên, như phần trên đã nói,
Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai
điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó là
thành tâm và không mưu cầu những việc bất
thiện. Điều này cho phép hành giả có thể trì
tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép.
Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà...
Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào
lời trì tụng đểø cùng thể nhập vào pháp
giới, mười phương chư Phật.
Bơỉ vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần
trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương
chư Phật đều đến chứng minh.Bàn thờ.


Hành giả nên có
một phòng riêng yên tỉnh để lập bàn thờ
Bồ tát. Bàn thờ nên có hình tượng Bồ Tát ngàn tay,
ngàn mắt. Nếu không có thì có thể sử dụng bất
cứ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nào mà mình
hiện có. Hình tượng Bồ Tát nên để day
mặt về hướng Tây. Trên bàn thờ tuy không bắt
buộc nhưng nên có hoa tươi, trái cây, lư hương
để cắm nhang, nước cúng. Nên để đèn
sáng mỗi khi hành lễ.Cách thức
ngồi, lạy
:Mỗi
người nên có một tọa cụ, hoặc đơn
giản hơn, một miếng vải sạch hay khăn
bông xếp lại để làm chỗ tọa thiền.
Hành giả nên ngồi theo cách thức kiết già nhưng
nếu gặp khó khăn thì có thể ngồi theo cách
thức bán già (ngồi xếp bằng, chân phải gác lên
chân trái hay ngược lại), lòng bàn tay để
ngữa hướng lên trên, bàn tay mặt để lên trên
bàn tay trái, hai đầu ngón cái đụng vào nhau. Mắt
nên mở hé, nếu nhắm hẵn thì dễ rơi vào
trạng thái hôn trầm, nếu mở lớn thì khó
định tâm.Lạy là nghi
thức biểu lộ sự cung kính, tôn trọng. Mỗi
thời đại có một cung cách khác nhau để
biểu lộ sự tôn trọng. Lối lạy kiểu
cũ theo cách thức của người Trung Hoa có
nhiều điểm rất bất tiện, không thích
hợp cho không khí thiền đường. Trước
hết, với kiểu lạy này, khi hành lễ mỗi
người chiếm một khoảng diện tích đáng
kể đủ để có thể đứng và qùy
xuống lạy, gây trở ngại cho những thiền
đường nhỏ. Việc đứng lên qùy xuống
gây ra những tiếng động của động tác,
tiếng sột soạt của quần áo, những
động tác này cũng có thể làm phóng ra những
bụi bặm, vi trùng mà ta mang trên quần áo, những mùi
hôi của cơ thể - nhất là trong những xứ khí
hậu nóng nực-, làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi
trường ta cần có để thở. Chưa kể
là việc đứng lên qùy xuống lộn xộn trong
những tư thế rất khó coi... Cho nên, chúng ta có
thể thực hành một cách lạy tương
đối đơn giản trong khi hành lễ, là thiền
sinh cứ ngồi theo tư thế hành thiền, kiết
già hay bán già, khi lạy chỉ cúi gập đầu
xuống sàn phía trước, kéo dài tư thế này một
khoảng thời gian ngắn đủ để niệm
một câu “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm BồTát”, xong
ngồi dậy.Cách thức
tụng đọc :Chú Đại Bi
phải nên được trì tụng lớn tiếng,
giọng điệu trầm hùng, nhanh và liên tục bằng
cách lấy hơi từ bụng ra. Lớn tiếng ở đây
không có nghĩa là ta phải la lớn lên, nhưng giọng
đọc phải rõ ràng, nghe đủ tiếng, không
lờ mờ, trại giọng.Kinh “Nghiệp Báo
Sai Biệt” cho biết việc niệm Phật, tụng
kinh, trì chú lớn tiếng có mười công đức sau
đây :
1.Dẹp
được sự buồn ngủ ám ảnh

2.Thiên ma
hoảng sợ.

3.Tiếng
vang khắp mười phương

4.Ba
đường hết khổ

5.Tiếng
đời chẳng lọt vào tai

6.Lòng
không tán loạn

7.Dõng mãnh
tinh tấn

8.Chư
Phật vui mừng

9.Tam
muội hiện ra trước mắt

10.Vãng
sanh Tịnh ĐộThật sự, ta
cũng sẽ không lo ngại cơn buồn ngủ ám
ảnh. Bởi vì khi trì tụng chú Đại Bi, các vị
Thiên, Long, Hộ Pháp sẽ luôn ở bên cạnh ta, khi ta
rơi vào cơn buồn ngủ, các Ngài sẽ giúp đánh
thức ta -mà rồi qúy vị sẽ chứng nghiệm khi
thực hành trì chú một cách nghiêm túc- bằng một âm
thanh như tiếng sấm nổ ở trong đầu
khiến ta hoảng hồn, giật mình tỉnh thức. Thông
thường sau đó ta sẽ không còn (hoặc không dám)
buồn ngủ nữa. Tuy nhiên, nếu việc này xảy
ra một lần thứ hai trong buổi hành Thiền,
điều này có nghĩa là thể xác ta quá mỏi mệt,
ta nên xin phép được xả thiền để
nghỉ ngơi.Tuy nhiên trong
một số trường hợp đặc biệt
phải tụng thầm chỉ riêng cho mình nghe, hoặc
chỉ nhép môi không ra tiếng như khi chúng ta đang làm
việc, đi chung xe tàu với người khác, hoặc
đi nằm trước khi ngủ.B. Nghi Thức Hành
LễHành giả nên
tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và
cố định cho việc hành thiền tu tập của
mình hằng ngày, vào buổi sáng hoặc buổi tối
hoặc cả sáng lẫn tối. Đức Phật
dạy rằng mỗi người nên hành thiền ngày hai
buổi, buổi sáng sớm lúc mới rạng đông và
buổi hoàng hôn lúc ngày chuyển qua đêm, còn nữa đêm
thì nên thức dậy để đọc kinh. Đó là
thời khóa biểu lý tưởng cho người tu
tập, tuy nhiên nếu ta không có điều kiện thì
chọn một thời khóa trong ngày cũng được.
Thời gian lựa chọn để thiền định
vào buổi sáng hay buổi tối rất quan trọng
đối với mỗi cá nhân bởi vì có người
chỉ hành thiền kết quả vào buổi sáng hoặc
ngược lại. Kinh nghiệm cho thấy những
người còn sống đời sống thế tục
thì hành Thiền vào buổi sáng sớm kết quả
hơn, bởi vì buổi tối sau một ngày làm việc,
thể xác còn mệt mỏi, tâm hồn lại bị
vướng mắc bởi bao nhiêu chuyện lo nghĩ
từ chuyện gia đình đến chuyện sở làm
... rất khó định tâm.Ngoài ra, mỗi
cuối tuần nên có một buổi hành lễ chung của
những người trong nhóm; đây cũng là dịp
để tự sám hối, trao đổi kinh nghiệm tu
tập. Việc tu học sẽ tăng tiến nhanh chóng
nếu ta có những bạn đồng tu, những
thiện trí thức đúng nghĩa.NGHI THỨC HÀNH
THIỀNHành giả
ngồi xuống theo tư thế kiết già hay bán già.
Điều chỉnh thế ngồi, lắc vai, lay
chuyển thân thể chừng 5 lần, sửa xương
sống cho ngay, chuẩn bị cho mình một thế
ngồi thoải mái.Rải ba tiếng
chuông.
Lắng lòng thanh
tịnh theo tiếng chuông ngân, hành giả thanh lọc
nội tâm, tiêu trừ các tội chướng thân khẩu ý
để bắt đầu bước vào nghi thức hành
Thiền.1. Tịnh Pháp
Giới và Tam Nghiệp Chơn Ngôn:ÁN LAM
(21lần)

Án ta
phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta
phạ bà phạ, truật độ hám (3 lần)
2. Tác Bạch
Cúng Hương:(Có thể có
những bài nguyện hương khác nhau, hành giả có
thể tự chọn bài nguyện hương quen
thuộc).Hương
thơm giăng bủa

Thánh
đức tỏ tường

Bồ
Đề Tâm rộng chẳng suy lường

Tùy
chỗ phóng hào quang

Lành
tốt phi thường

Dâng cúng
Pháp trung vươngNAM MÔ HƯƠNG CÚNG
DƯỜNG BỒ TÁT,
MA HA TÁT. (3 lần).
3. ĐÃNH LỄ
CHƯ PHẬT, BỒ TÁTNhất tâm đãnh
lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. (Chuông, 1
lạy).
Nhất tâm đãnh
lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
A-Di-Đà-Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).


Nhất
tâm đãnh lễ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc
Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp, Thiên Quang
Vương Tịnh Trụ Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Quá Khứ Vô Lượng Kiếp, Chánh Pháp Minh
Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Thập Phương Nhứt Thiết, Chư
Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Hiền Kiếp Thiên Phật, Tam Thế Nhứt
Thiết Chư Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi
Tâm Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú. (Chuông,
niệm 3 lần, 3 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Quán Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni, Cập
Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Tôn
Pháp.(Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.(Chuông, niệm
3 lần, 3 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma
Ha Tát (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ Tát Ma Ha Tát(Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha
Tát (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát
(Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1
lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Thập Phưong Tam Thế, Nhứt Thiết Bồ
Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).Nhất tâm đãnh
lễ Ma HA Ca Diếp Tôn Giả, Vô Lượng Vô Số
Đại Thanh Văn Tăng, Chư Lịch Đại
Tổ Sư (Chuông, 1 lạy).4. ĐẠI BI
PHÁT NGUYỆN(Nếu một
nhóm hành thiền chung, người chủ trì sẽ dâng
lời phát nguyện này, các thiền giả chỉ nhẫm
đọc theo và lắng lòng suy nghĩ theo lời
nguyện.)Nam Mô Đại Bi
Quán Thế Âm,

Nguyện
con mau biết tất cả Pháp.

Nam Mô Đại Bi
Quán Thế Âm,Nguyện con
sớm được mắt trí huệ.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con mau độ các chúng sanh.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con sớm được phương tiện khéo.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con mau lên thuyền bát nhã.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con sớm được qua biển khổ.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con mau được giới định đạo.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con sớm lên non niết bàn.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con mau về nhà vô vi.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện
con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu
con hướng về nơi non đao,

Non
đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu
con hướng về lửa, nước sôi.

Nước
sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu
con hương về cõi địa ngục,

Địa
ngục liền mau tự tiêu tan.

Nếu
con hướng về loài ngã quỷ,

Ngã
quỷ liền được tự no đủ.

Nếu
con hướng về chúng Tu la,

Tu la tâm
ác tự điều phục.

Nếu
con hướng về các súc sanh,

Súc sanh
tự được trí huệ lớn.

Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm (10 lần)

(chuông,
lạy)
Xong tụng
đọc:5. THẦN CHÚ
ĐẠI BI

(Tụng
5 ,7 hoặc 21 biến)Nam Mô Đại Bi
Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên
thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Nam mô hắc ra
đát na đá ra dạ da. Nam Mô A rị da. Bà lô kiết
đế thước bát ra da. Bồ đề tát
đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án.
Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát toả. Nam mô
tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô
kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô
na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha
đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa (na ma
bà tát đa). Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu.
Đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca la
đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa.
Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu
lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da
đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra.
Địa rị ni. Thất Phật ra da.Giá ra gía ra.
Mạ. Mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di
hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi.
Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô
lô hê lị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô
rô. Bồ đề dạ Bồ đề dạ. Bồ
đà dạ Bồ đà dạ. Di đế rị dạ.
Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Bà dạ ma
na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà
dạ. Ta bà ha. Tất đà dủ nghệ. Thất bàn ra
dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất
đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà
dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà
ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lỵ
thắng yết ra dạ. Ta bà ha.Nam mô hắt ra
đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô
kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.Án. Tất
điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta
bà ha. (3 lần)6. Nhập
Thiền.Tùy theo thời khoá
biểu và thời gian cho phép, hành giả tự ấn
định cho mình khoảng thời gian thiền
định (15 phút, 30 phút, 1 giờ, v.v...)7. Xả
Thiền.Trả Ơn
Cửu Huyền Thất Tổ:Tụng kinh, trì chú
cũng là một cơ hội mà hành giả trả ơn
cửu huyền thất tổ. Do công đức trì
tụng trong pháp hội này, dưới sự chứng minh
của thập phương chư Phât, chư Bồ Tát,
đặc biệt là vị Bồ Tát Bổn Tôn Quán Thế
Âm, ta hướng tâm thành đến các Ngài để
nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ,
những hương linh của thân bằng quyến
thuộc đã qua đời (nêu tên hoặc pháp danh)
được vãng sanh đến miền Tịnh
Độ. Ta cũng nguyện cầu cho những thân
bằng quyến thuộc còn ở trong vòng sinh tử luân
hồi, nhờ oai lực và sự trợ duyên của
chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm có
cơ hội biết đến Phât pháp, tinh tấn tu
tập, và hướng đến giác ngộ. (Phần này
mỗi hành giả có một lời nguyện riêng). (3
lạy)
Hồi
Hướng:Nguyện đem
công đức này

Hướng
về khắp tất cả

Đệ
tử và chúng sanh

Đều
trọn thành Phật đạo

(3
lạy)
Xong mở
miệng thở vài hơi dài. Nhè nhẹ lay chuyển
cổ, vai, thân khoảng 5 lần, xong dùng hai bàn tay xoa
nhẹ vào nhau xoa lên mắt (khoảng 5 lần). Bắt
đầu dùng tay xoa bóp hai bắp vế và tháo chân ra, xoa bóp
hai bắp chuối, bàn chân cho nóng lên (khoảng 5
lần).Kết thúc
buổi hành Thiền

Tâm Hà Lê Công Đagiacnhuong (Theo TVHS
Về Đầu Trang Go down
 
NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thủ tục ra vào cảng
» Kháng nghị hàng hải?
» Thông báo khẩn làm Hộ chiếu và sổ thuyền viên
» Viết “Kháng nghị hàng hải” ra sao – Sea Protest hay Note of Protest?
» Kiến thức cho phó 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog