MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ÐÀ RA NI CHÚ

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003717
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ÐÀ RA NI CHÚ   17/1/2010, 09:54


NAM MÔ TRANG NGHIÊM VƯƠNG ÐÀ RA NICHÚ KINH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁTMA HA TÁT
(3
lần)PHẬT NÓI KINH
TRANG NGHIÊM VƯƠNG ÐÀ RA NI CHÚ

(MỘT QUYỂN)

.Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Nghĩa Tịnhphụng chiếu dịch Phạn ra
Hán.Sa Môn Thích Viên Ðức
dịch thành Việt văn.


Như thật tôi nghe, một thời Ðức Bạt Già Phạm
ở tại núi Bố Ðạt Lạt Ca. Vì các trời người tất cả đại chúng diễn nói pháp
yếu, xem khắp mười phương dùng diệu âm thinh dạy Quán Tự Tại Bồ Tát và
Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử! Có kinh tên là “Nhứt Thiết
Như Lai Sở Hộ Quán Sát Chúng Sanh Thị Hiện Phật Sát Trang Nghiêm Vương Ðà
Ra Ni”. Ta lúc xưa kia khi mới phát tâm ở chỗ Hoa Quang Hiển Hiện Như Lai,
cũng là chín mươi câu chi chúng sanh (90 trăm ức) một phen nghe được pháp
mầu này đây thảy đều đắc phần trí huệ Như Lai, được nhờ thọ ký làm Phật
trong các cõi Phật sát. Ta trong số đó được Phật thọ ký. Này thiện nam tử!
Ta lấy Phật nhãn xem thấy quá khứ ba vạn Như Lai, vì các chúng sanh nói
pháp yếu này. Ông Quán Tự Tại và Diệu Cát Tường ở nơi trong thời thuyết
pháp khi ấy cũng đều là bậc lãnh đạo Thượng Thủ.Bấy giờ Thế Tôn nói lời ấy rồi, hiện tiền đại
chúng Bồ Tát, Thanh Văn, thính giả đến nghe đều phát lòng tin cúng dưòng
Ðức Phật.Bấy giờ vô lượng trăm ngàn Câu chi na khố đa
chúng sanh đều được thọ ký cũng đắc Bồ Tát Thắng Diệu Ðẳng Trì, bệnh khổ
thảy trừ, Cái (1), Triền (2) tiêu diệt, sở nguyện đầy đủ, căn lành thành
tựu, dung nhan đoan chánh tài bảo giàu có. Quốc Vương, đại thần, các loài
chúng sanh thảy đều vui mừng! Niệm huệ thần thông đều được đầy đủ, đối
Phật Pháp Tăng được tín bất hoại, thọ mạng sắc lực có đại oai thế, không
có các khổ thương xa lìa ghét phải gặp gỡ.Nếu có trai lành và người gái tín hay đối
kinh này, năm vóc sát đất, sanh lòng hy hữu, lấy các hương hoa chuỗi ngọc
phan cái, cung kính cúng dường, qui y khen ngợi đọc tụng thọ trì.Nếu mình viết chép hoặc bảo người chép, vô
lượng công đức đều được thành tựu, thấy kẻ thọ trì sanh lòng kính tín thì
hiện thân này các đức đầy đủ, đều đắc Bồ Tát Thắng Diệu Ðẳng Trì, hơi
miệng thường ra mùi thơm chiên đàn, tròng mắt sáng tịnh như lá sen xanh, ở
trong ngày đêm thấy Phật hình tượng và đại Bồ Tát. Nếu có chướng tội,
nghiệp ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt, chư Thiên vệ hộ, khi mạng gần
chung thấy Phật, Bồ Tát, tâm không tán loạn, quyết được vãng sanh về cõi
Cực Lạc. Ta cùng người đó thọ ký làm Phật, kia thấy thân ta cung kính cúng
dường, đối diện Bồ đề tâm không nghi hoặc. Nếu lại có người đối pháp môn
này đọc tụng thọ trì, cúng dường cung kính, nếu tự mình chép hoặc bảo
người viết cho đến được nghe tên kinh điển này, phải biết người đó tức là
Bồ Tát nên cần cúng dường. Nếu lại người này do nghiệp ác trước, tài mạng
sắc lực trong ngoài tư sanh thảy đều ngắn ít, các việc mong cầu không được
toại lòng, thân ái chia lìa, cõi nước hoang tàn, vương giặc nạn suy. Do
sức kinh này hiện thân thọ nhẹ, hoặc tạm đau đầu, hoặc được áo xấu, hoặc
là cơm dở, hoặc gặp mắng chửi, và các hủy nhục thì nghiệp chướng kia thảy
đều tiêu diệt. Này thiện nam tử! Kia người trì kinh nên sanh niệm này: Ta
xưa lưu chuyển trong biển sanh tử, đối các hữu tình làm nhiều ác tội, ngày
đêm tăng trưởng tạo nghiệp không lành, nay thời rõ biết, không dám che
giấu, phát lộ nguồn tội, thành tâm sám hối. Ðối Phật Pháp Tăng lòng tin
bất hoại.Nếu lại có người từng ở trong Phật Pháp, Tăng
Bảo, Ðộc Giác, Thanh Văn, cha mẹ, sư trưởng, làm các nghiệp ác, quả báo áo
cơm đều phải thiết hụt. Do sức kinh này nghiệp ấy trừ diệt, cơm áo đầy đủ.Nếu lại người kia, có nghiệp thọ khổ, chốn
Nại Lạc Ca (địa ngục) thương khổ xa lìa, sống đời mù đui, không căn hai
căn, nghiệp báo chín muồi, cũng đều tiêu diệt.Lại nữa, người kia do sức nghiệp ác, đời
trước tật đố, sân si hờn giận, sẽ đọa vào cõi Diêm Ma Vương giới, súc sanh
ngạ quỷ trong các ác thú. Do sức kinh này đã có ác nghiệp đều được trừ
diệt, hết thảy phước đức đều được tăng trưởng.Này thiện nam tử! Nếu nơi chỗ nào có pháp môn
này, thì những người kia thường nhờ kinh này mà được ủng hộ, công đức đầy
đủ, sở cầu viên mãn, thường thọ giàu vui nghiệp ác tiêu trừ, không có
hoạnh tử và các ác mộng, bịnh khổ chẳng có, đấu chiến thường thắng, mạng
thọ sống lâu, sắc lực đầy đủ có đại oai thế. Tất cả thế gian người và
thiên, long các quỷ thần thảy đều tùy ý chuyển, không gặp ác độc tai hoạn
nước lửa, cho đến do nhờ sức trì Thần chú, thường được chư Phật trao tay
thọ ký.Nếu kẻ trai lành và người gái tín được nghe
Thần chú như thế mà lại thọ trì đọc tụng hoặc tự viết chép hoặc dạy người
chép, cung kính cúng dường, thì kẻ trai lành và người gái tín đều được
công đức như trước đã nói.Bấy giờ Thế Tôn nói lời ấy rồi quả đất lớn
này bỗng nhiên rung chuyển sáu lần chấn động. Các đại chúng đây đem diệu
hương hoa, hương thoa hoa tràng, tàn lọng, y phục, thù thắng nhiệm mầu
dâng lên Thế Tôn, đồng thinh xướng rằng: Lành thay! Lành thay! Chúng con
làm sao nghe được Thần chú, Như Lai tuyên nói. Lúc ấy Thế Tôn liền nói chú
rằng:“Nam Mô tát bà đát tha yết đa nẫm, đát điệt
tha, bột đệ, tô bột đệ, lô ca Tỳ Lô kế, lô ca phạt để hiết lang đế, tát
đỏa a phạt lô hiết nê, tát bà, đát tha yết đa a đề sắt sĩ đế, tát bà a xa
bát rị bô rị nê, tu đinh đạt lệ, nại la đề bà bố thị đế, đát tha yết đa
thận nhã na đạt đệ, đát tha yết đa a đề sắc trá nê noa, tát bà lô ca tốc
xí bà bạt đổ, tát bà hiết ma bát rị xoa tà giả, ma ma a mộc hiết tả. Ngã
đệ tử
… (xưng tên) tát bà tát
đỏa nan giả, hạt lạt xoa bà bạt đổ, đát tha kiết đa a đề sắc trá nê noa,
tóa ha.”
(108 lần)Này thiện nam tử! Thần chú này đây ba vạn Như
Lai đồng tuyên nói và cùng gia hộ. Ta nay cũng lại nói Thần chú này vì
muốn lợi ích tất cả hữu tình khiến được an vui thường làm ủng hộ, trừ dứt
bịnh khổ sanh các nước Phật.Nếu lại có người nghĩ như thế này, như Phật
đã nói công đức Thần chú. Ta nay làm sao để mà thành tựu, tức mỗi sáng
chiều tắm rửa sạch sẽ, đối với hết thảy hữu tình chúng sanh khởi đại từ
bi, phát lòng lân mẫn, trừ bỏ tật đố, kiêu mạn, giận hờn, một lòng cung
kính đối trước tượng Phật, hương quý hoa thơm, đồ ăn thức uống rộng bày
cúng dường, lễ mười phương Phật, tâm cầu sở nguyện, tụng Thần chú này đủ
trăm lẻ tám biến (108) nơi mỗi mỗi biến, chú mỗi cái hoa, lấy mỗi mỗi hoa
cúng dường nơi Phật. Người này tức liền tùy sở nguyện cầu thảy đều như ý,
cũng ở trong mộng thấy được chư Phật. Khi mạng gần chung thấy Phật, Bồ
Tát, sau khi bỏ thân quyết được vãng sanh Cực Lạc thế giới, thọ mạng sắc
lực thảy đều đầy đủ. Tất cả oán cừu đều sanh hoan hỷ.Khi nói chú này, sáu vạn hữu tình hết thảy
đều được vô sanh pháp nhẫn, vĩnh trừ các chướng, sở nguyện đầy đủ.Khi đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Quán Tự Tại
Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, hết thảy đại chúng nghe Phật Ngài nói hoan
hỷ phụng hành.___________________________


(1)
CÁI: Năm món Cái:1.
Tham dục: Lòng tham vô đáy.2.
Sân nhuế: Giận hờn.3.
Thùy miên: Tâm hôn trầm không làm chi được.4.
Trạo hối: Trong tâm có sự ăn năn xao động.5.
Nghi: Ðối với việc gì cũng mờ ám, không biện biệt được chơn ngụy,
tâm dụ dự không quyết đoán.(2)
TRIỀN: Mười Triền:1.
Vô tàm: Có tội lỗi mà không biết hổ.2.
Vô quý: Có tội lỗi người khác biết được mà không thẹn.3.
Tật: Thấy người hiền đức, giàu sang sanh lòng ghen ghét.4.
Xan: Keo bẩn không bố thí.5.
Hối: Ăn năn những tội lỗi đã làm.6.
Thùy miên: Hôn mê không tỉnh giác được thân tâm.7.
Ðiệu cử: Tâm niệm xao động.8.
Hôn trầm: Thần thức hôn mê không rõ biết chi cả.9.
Sân hận: Ðối trước nghịch cảnh hay sinh lòng sân hận.10.
Phú: Che giấu tội ác.
PHẬT NÓI KINH TRÌ CÚ THẦN CHÚ

Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Phật ở tại
nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc, cùng với các vị đại Tỳ Khưu
chúng, gồm có 1250 người, còn Bồ Tát thì hơn muôn vị. Bây giờ từ cõi Phật
đây trải qua ức trăm ngàn cõi Phật. Có thế giới gọi Vô Lượng Hoa, Ðức Phật
kia hiệu Ngài là Ðăng Tôn Vương Như Lai Vô Sở Trước Chí Chơn Ðẳng Chánh
Giác hiện nay Ngài đang nói pháp ở đó. Phật sai hai vị Bồ Tát: một gọi là
Vô Lượng Quang Minh, hai là Ðại Quang Minh. Khi hai vị Bồ Tát đến chỗ đức
Thích Ca Văn Phật cúi đầu sát nơi chân Phật rồi lui đứng một bên mà bạch
Ðức Phật rằng: “Kính thưa Thế Tôn! Từ cõi Phật này trải qua ức trăm ngàn
nước Phật, có thế giới Vô Lượng Hoa, Phật kia hiệu là Ðăng Tôn Vương Như
Lai sai chúng con đến thăm Thế Tôn có được bình thường chăng? Các chúng
được an ổn không chi khác ư? Thiên long, quỷ thần, ngạ quỷ, nữ quỷ Cưu
Hằng hoặc người và phi nhơn, cọp beo thú dữ muốn được không não loạn, quấy
rối nhân dân, vậy nên hãy dùng Trì Cú Thần chú mà Phật kia sai chúng con
đem đến đây, vì nghĩ thương chúng sanh muốn cho họ an vui, được danh thơm
lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như vậy.Xà lê ma ha, xà lê la ni, ưu khư mục khư, sa
bà đề, ma ha sa bà đề.Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần chú chấp
trì đọc tụng, gặp đời Phật rất khó, Trì Cú Thần chú gặp được còn khó hơn.
Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú gặp được còn
khó hơn. Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú, thọ
trì đọc tụng thì sẽ biết được túc mạng trong bảy đời. Người thọ trì ấy tất
cả Phù Ðà quỷ thần, người cùng phi nhơn không dám gần gũi, nhiễu loạn, độc
xà không dám chích, độc dược tự tiêu trừ, đao bén chẳng trúng thương,
vương giặc chẳng dám hại, Phạm Vương không dám giận. Trì Cú Thần chú bảy
mươi bảy ức Ðức Phật đã nói, hủy phạm người trì Thần chú đây sẽ đắc đại
trọng tội.Lại có Bồ Tát Di Lặc hết thảy tám mươi vị,
bảo Hiền giả A Nan rằng: “Tôi cũng sẽ nói Trì Cú Thần chú, nghĩ thương
chúng sanh muốn họ được an vui, được danh thơm lành, được tiếng tăm khen
ngợi, được sức oai thần như thế.A tri hòa tri, tra khư la la, lý my hỷ ly, my
ly đề lô, lưu mi lặc.Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần chú chấp
trì đọc tụng. Gặp Phật ra đời rất khó. Trì Cú Thần chú đọc tụng thọ trì sẽ
biết được túc mạng trong mười bốn đời. Người thọ trì ấy tất Phù Ðà quỷ
thần, người và phi nhơn không dám gần gũi nhiễu loạn, rắn độc không dám
chích, thuốc độc tự nhiên trừ, dao bén không trúng thương, nạn vua chẳng
dám hại, Phạm Vương chẳng dám giận. Trì Cú Thần chú này là tám mươi bốn
ức chư Phật đã nói. Hủy báng người trì chú đắc đại trọng tội.Phật dạy A Nan: “Ta cũng sẽ nói Thần chú Trì
Cú nghĩ thương chúng sanh khiến được an vui, được danh thơm lành tốt, được
tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như thế:A tri hòa tri, na tri cưu na tri, đề lê, sa
la ba đề, a na ba đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni.Phật dạy A Nan: “Người thọ trì đọc tụng Trì
Cú Thần chú này gặp Phật ra đời rất khó, Trì Cú Thần chú càng rất khó hơn.
Nếu kẻ trai lành và người gái tín nào thọ trì đọc tụng Thần chú Trì Cú thì
biết được túc mạng trong vô số kiếp. Người thọ trì ấy tất cả Phù Ðà quỷ
thần, người cùng phi nhơn không dám gần gũi nhiễu loạn, độc xà không dám
chích, độc dược tự nhiên trừ, dao bén chẳng tổn thương, nạn vua chẳng dám
hại, Phạm Thiên chẳng dám giận. Trì Cú Thần chú này là vô số ức chư Phật
đã nói. Hủy phạm người trì chú sẽ đắc đại trọng tội.Phật dạy A Nan: “Trì Cú Thần chú này khi đi
đường hành đạo phải nên niệm tụng, hoặc đến chốn quan quyền, hoặc giữa
đường bị giặc, hoặc bị trùng độc, hoặc trong nạn đao binh, hoặc người cùng
phi nhơn, hoặc trong những hoạn nạn ấy phải nên niệm tụng là vì Thần chú
Trì Cú, chú nơi cây khô khiến sanh cành lá hoa trái, huống nữa là người ấy
chỉ trì gút Thần chú mà đeo, sẽ được lành trăm bệnh tiêu trừ, tự nhiên an
ổn, diệt họa trừ hung. Nam Mô Phật khiến chú này đều được tùy nguyện.Phật nói kinh này rồi hết thảy đại chúng hết
lòng vui mừng.


KINH TĂNG HUỆ ÐÀ RA NI
Như thật tôi nghe, một thời Ðức
Ðại Huệ Bồ Tát ở trên đảnh núi Tu Di. Bấy giờ hết thảy chư Thiên Tử đến
chỗ Bồ Tát đoanh vây cung kính để mà nghe pháp. Bấy giờ có Bồ Tát gọi là
Ðồng Tử Tướng chấp tay cung kính bạch Ðại Huệ Bồ Tát rằng: “Cúi mong Ngài
từ bi vì hết thảy chúng con nói Tăng Huệ Ðà Ra Ni bởi có tất cả chúng sanh
ngu muội độn căn, trí huệ kém thiếu khiến họ được nghe trí huệ thêm lớn”.
Bấy giờ Ðại Huệ Bồ Tát liền vì tuyên nói Ðà Ra Ni rằng:Ðát nể dã tha, úm bế tổ bế
tổ bát ra nghê dã phạ rị đà nể nhá ra nhá ra my đà phạ rị đà nể địa ly.
địa lỵ một đệ phạ lỵ đà my ta phạ hạ.Lúc bấy giờ Ðại Huệ Bồ Tát nói Ðà Ra Ni này
rồi, dạy Ðồng Tử Tướng rằng: “Nếu các chúng sanh trí huệ mờ kém, căn tánh
hay nhiều sự lãng quên, hãy phát chí thành tâm đối với Tăng Huệ Ðà Ra Ni
này thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường. Người này mau được đại trí
huệ rộng lớn, thông minh nhớ mãi không quên. Nếu có người lấy Chơn ngôn
này tụng bảy biến hoặc mười bốn biến, ba phen gia trì trong nước đem tâm
ân trọng mà uống đó, ngày ngày như vậy uống cho đến bảy tháng hoặc tám
tháng thì tự nhiên mỗi ngày ghi nhớ đến ngàn bài tụng, như không thường
uống nước cũng có thể mỗi ngày ghi nhớ đến năm trăm bài tụng, trí huệ lần
lần thêm lớn, căn tánh sáng lẹ.”


Khi bấy giờ Ðồng Tử Tướng Bồ Tát và chư Thiên, nhơn đem lòng
tín thọ phụng hành.QUÁN THẾ ÂM THUYẾT TRỪ NHẤT THIẾT NHÃN THỐNG ÐÀ RA NI

Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị
da, a hoa lô ky tết sa hoa ra da. Bô đi sát toa da. Ma ha sát toa da. Ða
trích đá hu hu. Tỷ chi tà lỵ. Niết ma lỵ . Du đà ninh dà giá đi mật la.
Tát bà áo xỉ lộ. Dà xá ma ni tỳ na xá ni. Xa đà ni. Tỳ xa đà ni. Ba đa sam
một đã đam, Si ta sam mộ đã đam ni lỵ ma sam một đã đam. Tán ni ba đa sam
mộ đã đam tát bà na xá ni, tỳ na xá ni, a rị đa a hoa lô ky tết sa hoar a
đa. Na phiến đâu tát ty, áo xí lộ đà. Xoa ha.Tụng Chơn ngôn này gia trì vào tay 108 biến
rồi xoa lên đôi mắt. Tất cả bịnh đau mắt đều được an lành.
QUÁN
THẾ ÂM LINH CHƯ CĂN CỰ TÚC ÐÀ RA NI


Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị da a hoa
lô ky tết sa hoa ra da, bô đi sát toa da. Ma ha sát toa da đa trích đá. Tú
mi, Tú mi, Tú mi, sất rị, sất ri, sất rị. Phấn minh tán phấn ninh. Phú la.
Ni lam ám thảm hy nam đa mông kùn. Ba lỵ phú nam. Ra tỳ tám đi. Xa đà, xa
đà. Ba tư ni tỳ rị da, tỳ rị da. Ba lam, bô đi bô đi sát toa da bà lam. Ba
rị phú nan na mô la si sam ba ri phú na ma dub a tỳ đi. Soa ha.Muốn làm phép này, phải đốt trầm
thủy hương tịnh tâm tụng chú 108 biến. Nếu người nào các căn không đầy đủ,
hoặc tay hoặc chân, tai, mũi, mắt có thiếu sót, nên gia trì chú này vào cỏ
mà thoa chỗ thiếu sót nơi thân mình. Do sức chú nguyện, các căn thiếu đều
mọc ra đầy đủ.

HOẠCH CHƯ THIỀN TAM MUỘI NHẤT THIẾT PHẬT PHÁP MÔN ÐÀ RA NI

Ưu
mưu ni, phá ra mưu ni, cứu sá xà hê câu tế bạt xà, a ba la mưu sa, sa ni
tỳ đà la tư mật để, đa đa ca bà lỵ, tần đầu mạt ni, sa la kỳ la mạt la mạt
la mạt để. Ưu điệt để a nâu tư để. Tát bà nhương man lộ na xã na để, tỳ đà
xà mạt để, tỳ đầu mạt để tu ba la đế điệt để, a ni la tiết a bà ngâm su ra
ni mi mật để, ha sa mộ tỷ xoa ha
.Nếu hành giả đối trước tượng Phật
hay Xá lợi mỗi ngày tụng Ðà Ra Ni trên đây 1000 biến và uống nước hắc mật,
nước hoa sen hay nước trà hoa, qua bảy ngày như thế tất sẽ chứng được Tha
Tâm Trí. Trong một ngày kẻ ấy có thể ghi nhớ đọc tụng 1000 bài kệ. Nếu
trong bốn chúng, có người nào ở chỗ vắng lặng chí tâm tu hành Ðà Ra Ni này
như pháp không quá bảy ngày kẻ ấy sẽ chứng được Tứ thiền. Phá hoại kiết sử
ở dục giới, được như ý, chứng tam muội của chư Phật mười phương, kẻ ấy có
thể làm tiêu trừ tất cả phiền não của chúng sanh, khiến cho loài hữu tình
được gần gũi và an trụ nơi đạo Thánh Hiền, không thối chuyển quả Vô thượng
Bồ đề và không do nhân khác mà chứng được tam muội vô ngại vô úy của tất
cả chư Phật.

---o0o---
Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ÐÀ RA NI CHÚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» Kinh nghiệm: Nên học tiếng anh bằng video song ngữ
» Kinh nghiệm Báo Cáo Thực Tập
» Tâm lý kinh doanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog