WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ LA NI TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG CHÚ KINH

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003683
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ LA NI TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG CHÚ KINH   17/1/2010, 10:07

MẬT TẠNG
VIỆT NAM
SỐ 13

TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ
LA NITỊNH TRỪ
NGHIỆP CHƯỚNG CHÚ KINH
SỐ 970

Đời Đường,
Thiên Trúc Tam TạngĐại Bà Ha La
phụng chiếu dịch

Ta nghe như
vầy: Một thời Đức Bạt Già Phạm ở
tại Thất La Phiệt, đạo tràng Trúc Quân, rừng
Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng chúng
Đại Tỳ kheo tám ngàn người đầy
đủ. Các vị đều là bậc Thanh Văn tôn quí,
là Đại A la hán mọi người đều
biết. Các vị đó là: Tôn Giả Xá Lợi Tử, Ma Ha
Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, A Ni Luật Đà, các
Đại A la hán như vậy làm Thượng thủ.Lại có vô lượng
chúng Bồ tát ma ha tát, tất cả đều là bậc Bất
thối chuyển có đủ vô lượng công
đức để trang nghiêm. Các vị đó là: Bồ
tát Quán Tự Tại, Bồ tát Diệu Cát Tường,
Bồ tát Đắc Đại Thế, Bồ tát Từ
Thị, Bồ tát Thắng Liên Hoa Tạng, Bồ tát
Tịnh Trừ Nhất Thiết Chướng, Bồ tát
Phổ Hiền làm Thượng Thủ trong ba vạn hai
ngàn các Bồ tát ma ha tát, cùng với đại chúng ngồi
trong hội. Lại có một vạn Phạm Thiên Vương,
Phạm Ma La Vương, Phổ Kiến Thiên Vương
làm Thượng Thủ, cùng với đại chúng ngồi
trong hội.Lại có một
vạn hai ngàn Thiên, Đế Thích làm thượng thủ,
cùng vô lượng Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ma hô
lạc dà, Khẩn na la, Ca lầu la, Cưu bàn trà, Tất xá
dá, Nhơn, Phi nhơn cùng với đại chúng ngồi
trong hội. Khi ấy bốn chúng vây quanh Thế Tôn, cung
kính chiêm ngưỡng một lòng nghe pháp.Trong lúc đó
ở tại Thiện pháp đường, nơi Tam
thập tam thiên có một Thiên tử tên là Thiện Trụ
ở trong cung báu, có các Thiên nữ tùy tùng hầu hạ, trước
sau đoanh vây vui chơi, tấu các âm nhạc. Bỗng nhiên
trong đêm, nơi hư không có tiếng kêu rằng:
"Thiện Trụ Thiên tử, mạng ông đã tới,
sau bảy ngày nữa, sẽ bỏ thân nầy đọa
lạc nơi Diêm Phù Đề, bảy lần làm súc sanh,
ăn các vật dơ uế bất tịnh, lại
đọa địa ngục thọ các thứ khổ,
trải qua nhiều kiếp mới được làm người,
dẫu được làm người lại bị mù hai
mắt, ngu si bần tiện, các căn không đủ, trong
miệng hôi thối, ăn uống thiếu thốn,
tạo các nghiệp ác."Khi ấy Thiện
Trụ Thiên tử nghe như vậy xong hoảng hốt
sợ sệt lông tóc dựng đứng, tâm thần không
yên. Liền đem các món hương hoa cúng cụ
đến chỗ Thiên Đế, hồ quì đảnh
lễ bạch với Thiên Đế rằng: "Xin nghe
tôi nói: Tôi ở trong Thiện pháp đường cùng các
Thiên nữ, Thiên chúng vui chơi khoái lạc. Ngay trong lúc
đó, ở trong hư không có tiến kêu tôi mà bảo
rằng: "Sau bảy ngày nữa mạng sẽ hết,
xuống cõi Diêm Phù Đề, bảy lần làm thân súc sanh,
ăn các vật dơ uế bất tịnh. Lại vào
địa ngục thọ khổ nhiều kiếp, sau
được sanh làm người không có hai mắt, thân
thể khô gầy dung mạo xấu xa, trong miệng hôi
thối. Bần cùng hạ tiện, bị các khổ
bức, mọi người không ưa. Thiên đế làm
sao cứu nạn lớn cho tôi."Thiên Đế nghe
như vậy rồi, lấy làm quái lạ suy nghĩ
rằng: "Thiện Trụ Thiên tử, đời trước
tạo phước nhơn gì mà được sanh Thiên,
thọ các điều vui sướng trải qua nhiều
kiếp, lại do ác nghiệp gì khi Thiên báo hết lại
xuống cõi Diêm Phù Đề bảy lần làm súc sanh,
lại vào địa ngục chịu khổ nhiều
kiếp, khi được làm người lại đui mù
đầy đủ các ác báo." Khi Thiên Đế suy
nghĩ như vậy xong, lại nghĩ Thiên Trụ Thiên
tử làm loại súc sanh nào, liền dùng Thiên nhãn xem xét
quả báo, trong chốc lát ở trong định thấy
Thiện Trụ thọ bảy lần làm súc sanh là: heo, chó,
dã can, nhi hầu, mãng xà, quạ, kên kên ăn các vật hôi
thối, thấy như vậy rất lấy làm buồn
khổ, trong tâm lấy làm thương xót vô cùng. Lại
nghhĩ như vầy: "Ta dầu thấy được
chút ít quả báo, nhưng làm sao có thể cứu được.
Bây giờ chỉ có Đức Như Lai Ứng Chánh Trí
hải, hiểu rõ các việc thiện ác nhân duyên, ta nên
đến hỏi ngày. Chắc là Đức Thế Tôn
đại từ đại bi sẽ vì ta mà nói, khiến
cho Thiện Trụ Thiên tử được miễn
khổ nạn nầy."Tức thời
Thiên Đế Thích sai các Thiên chúng đem các cưng
điện, tràng hoa anh lạc, các thứ hương, hương
bột, hương đốt, thiên y để cúng dường.
Thiên Đế liền cùng quyến thuộc mau đến
nơi rừng Kỳ Đà phụng hiến Thế Tôn,
đảnh lễ Phật rồi nhiễu Phật bảy
vòng, ở trước Đức Phật cúng dường
đầy đủ, làm pháp sự xong, lui về một
bên, thừa Phật thánh chỉ, bạch Phật rằng:
"Bạch Thế Tôn, Thiện Trụ Thiên tử cùng các
Thiên nữ, Thiên chúng vui chơi nơi Thiện pháp đường,
bỗng nghe trong hư không có tiếng bảo rằng:
"Thiện Trụ Thiên tử sau bảy ngày nữa thiên
mạng sẽ hết, sẽ thọ các thân súc sanh, lại
vào địa ngục, làm người không đủ
bị các thứ khổ như đã nói ở trên v.v… Cúi
mong Thế Tôn vì bốn chúng và con nói rõ nhân duyên Thiện
Trụ đã tạo, do phước đức gì mà được
sanh lên cõi Trời thọ hưởng vui sướng trong
nhiều kiếp, lại do nhân duyên gì khi mạng hết như
đã nói thọ bảy lần làm súc sanh, ăn uống các
thứ dơ uế, sau lại vào địa ngục
chịu khổ nhiều kiếp, dầu được
thân người nhưng lại hạ tiện, đui mù
bị các khổ ác bức bách, nghèo cùng dơ dáy, hôi
thối, mọi người xa lánh, lại do phước
gì được trong hư không có tiếng mách bảo
khiến biết quả báo và các duyên như vậy. Cúi mong
Thế Tôn thương xót Thiện Trụ cùng bọn chúng
con, nói rõ nhân duyên báo ứng, từ bi cứu thế
khiến được giải thoát."Khi ấy Đức
Thế Tôn bảo Thiên Đế rằng: "Thiện nam
tử, ông có lòng đại bi, vì Thiện Trụ mà thưa
hỏi các nhân duyên, thiện ác đời trước mà
được quả báo lại thỉnh ta cứu trừ
các khổ nạn, thật là lành thay! Hãy nghe đây, ta
sẽ vì ông mà nói rõ ràng."Khi ấy Thế
Tôn từ nơi đảnh phóng quang minh lớn chiếu
khắp mười phương các cõi Phật, ánh sáng kia có
năm màu xanh, đỏ, vàng, trắng, cam xen lẫn nhau
xoay vần bên phải trở về chỗ Phật
nhiễu Phật ba vòng rời nhập vào miệng Phật.
Phật nhiếp quang xong liền mĩm cười bảo
dạy Đế Thích rằng: "Ông nên lắng nghe. Trong
vô lượng kiếp về quá khứ có Đức
Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng Cúng, Chánh
Đẳng Giác, Minh Hạnh túc, Thiện Thệ, Thế
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, hóa độ
thế gian. Sau khi ngài vào niết bàn. Trong đời tượng
pháp, lúc đó ở nước Ba La Nại, có một người
Bà la môn chỉ có một con, được mẹ nuôi dưỡng
lần lớn lên đi cày ruộng. Người mẹ
nghèo khổ đi các nơi xin ăn, quá bữa mà không được,
người con đói khát nổi tâm giận ác phát ra
lời ác rằng: "Hôm nay tại sao không đem
đồ ăn lại, khiến ta khó chịu như
vậy”. Ba lần sau lại nói rằng: Mẹ ta không
bằng loài súc sanh, ta thấy các loại heo, chó, dã can, nhi
hầu, quạ, kên kên, thương yêu nuôi dưỡng con
cái không ngừng nghỉ, không để cho đối khát.
Tại sao mẹ ta không đến mà xem, đói khát như
vậy mà không đem đồ ăn đến."
Rất lấy làm oán giận. Không bao lâu, người
mẹ xin được đồ ăn liền đem
đến cho con, khiến lòng vui vẻ, lên bờ ngồi
ăn. Bỗng nhiên thấy trong hư không có một vị
Độc Giác hình tướng sa môn, từ hướng Nam
bay qua hướng Bắc. Đứa con thấy vậy
lòng sanh kính ngưỡng, đứng dậy chắp tay cúi
đầu làm lễ, thỉnh Ngài giáng hạ. Vị Bích Chi
đó nhận lời cầu thỉnh hạ xuống. Người
con vui vẻ trải tòa cỏ tranh dâng hoa thơm chia
bớt phần ăn dâng lên cúng dường. Vị Bích Chi ăn
xong, lại nói Pháp yếu khiến được lợi ích.
Người con sau nầy lại được xuất gia,
được làm chức Duy na tri sự. Khi đó có người
Bà la môn tạo lập Tăng phòng cho chúng tăng ở.
Lại có một thí chủ đem nhiều bơ dầu
đến cúng. Khi đó có nhiều phàm Tăng đến
ăn uống trong chùa, Duy na thấy vậy tâm sanh hiềm
giận không đem bơ dầu cúng dường. Các
tăng hỏi rằng: "Đây là của Đàn việt
cúng hiện tiền tăng, tại sao cất lại không
đem ra?" Ông Duy na tức giận mắng rằng: "Các
ông không mắt sao? Bơ dầu đâu mà cất dấu,
chỉ có nước tiểu và phân thôi."Phật bảo
Đế Thích: Người con của Bà la môn kia, nay là
Thiện Trụ Thiên tử; do vì mắng mẹ là súc sanh nên
nay phải chịu làm súc sanh bảy lần. Do làm Duy na dùng
lời uế ác bị nghiệp cảm, nên ăn
đồ dơ uế. Vì dấu đồ ăn của chư
Tăng nên đọa địa ngục thọ các khổ;
mắng nhiết tăng đui mù nên không có mắt trong
bảy trăm lần sanh ra đều bị đui mù, thường
chịu đui tối rất là khổ não. Thiên Đế
nên biết nghiệp quả như thế không mất bao
giờ. Lại nữa Thiện Trụ Thiên tử được
sanh lên Trời do ở trong đời trước cúng dường
vị Bích Chi, dâng hiến hoa tòa, chia sớt phần ăn
và do nghe pháp nên được phước trời trải
qua nhiều kiếp thọ hưởng vui sướng.
Lại do vị Bích Chi Phật bay qua phát tâm kính ngưỡing
hạ giáng, cúi đầu, chắp tay, đảnh lễ,
do công đức đó được Thần cung
điện ở trong hư không dùng lời mách bảo
quả báo, là Thần cung điện của Thiện
Trụ."Khi ấy Thiện
Trụ nghe Phật nói rồi, biết được
mọi việc đều do quả báo, liền ở trước
Phật ăn năn lỗi lầm do ở đời trước
mắng nhiếc mẹ, chúng tăng, tham lam, bỏn
sẻn, khiến cho đời sau phải bị tội
nặng. Nay theo lời Phật, hết lòng sám hối, ngã té
nơi đất khắp thân máu chảy dính đầy
giỏ hoa, mê man bất tỉnh hồi lâu mới tỉnh,
than khóc như mưa không kềm hãm đặng.Phật dạy
Thiện Trụ và Thiên Đế: "Trong mười
nghiệp ác, ác khẩu là trên hết, nên biết lời ác
như là lửa lớn, nhưng lửa lớn chỉ thiêu
đốt tài sản của báu thế gian, lửa lớn
ác khẩu thiêu đốt bảy thánh tài, đốt
tất cả các công đức và phải chịu lấy
quả báo về sau. Như Thiện Trụ một lời
giận mẹ, chửi rủa chúng Tăng, khi hết phước
báo cõi trời phải vào địa ngục. Thiến
Đế ! Cha Mẹ, chư Tăng không nên phỉ báng,
cần phải tôn trọng, cung kính, cúng dường, dùng
lời khen ngợi, nhớ nghĩ ân sâu lòng từ ái. Trong
ba đời chỉ có cha mẹ, ba dời phước
điền không qua chúng Tăng. Cúng dường chơn
Tăng, Hiền Thánh công đức không mất, muốn
cầu có thể thành đạo, không nên thốt lời
khinh chê, hủy báng chúng Tăng. Phụ mẫu sanh dưỡng,
lao nhọc cực khổ mười tháng cưu mang, ba
năm bú mớm, nuôi cho khôn lớn dạy bảo nên người,
mong con thành tài. Nếu con xuất gia, mong con đắc
đạo, thoát vòng sanh tử, ân đức ấy thực
khó báo đền. Do đó ta bảo A Nan vai trái cõng cha, vai
phải cõng mẹ đi trăm ngàn vòng quanh núi Tu Di,
khắp chân máu chảy cũng không trả được ơn
nhũ bộ trong một ngày, huống là khởi niệm ác
buông lời mắng chửi."Phật dạy
Đế Thích: "Thiện Trụ, Thiên tử, nay được
thấy ta, được tịnh ngũ nhãn, sám hối các
tội khiến được tiêu diệt không còn dư
sót." Đức Thế Tôn lại bảo thiện
Trụ rằng: "Ông đừng nên than khóc, ta có pháp môn
gọi là Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni, người
trì chú nầy lìa được các khổ, được
giải thoát. Thiện Trụ, Đà la ni Phật
Đảnh Tôn Thắng nầy là trăm ngàn vạn ức
cu chi chư Phật đã nói, ta nay cũng nói. Ở trong các
Phật đảnh là trên hết, hay trừ diệt
tất cả nghiệp chướng, khiến được
thanh tịnh, hay cứu bạt địa ngục, súc sanh,
Diêm ma giới, hay trừ các khổ não sanh tử của
chúng sanh."Lại bảo Thiên
Đế: "Thanh Tịnh Phật Đảnh Tôn
Thắng đà la ni nầy, nếu có Thiện nam tử,
Thiện nữ nhơn, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hay thọ
trì, hoặc đọc, hoặc tụng, do công đức
nầy, mười ác, năm nghịch trong ngàn vạn
kiếp thảy đều tiêu trừ, đắc A nậu
đa la tam miệu tam Bồ đề, không chuyển thân
nầy được trí túc mạng, từ cõi Phật
nầy sanh về cõi Phật khác, được Phổ
Hiền, Văn Thù, Quán Tự Tại, Đại Thế Chí
xoa đầu, thọ Bồ tát ký,.Ở trong đạo
tràng được nghe chánh pháp, được tát vân trí,
sống lâu, tịnh thân khẩu ý, không bị hoạnh
tử, đầy đủ các món học xứ, thân
thể thanh tịnh, tất cả mọi chỗ
đều được an vui. Người trì niệm
đà la ni nầy, khi mạng chung được sanh
về nơi các cõi Phật."Khi đó Thiên
Đế nghe Phật khen ngợi công đức không
thể nghĩ bàn của Tôn Thắng Đà La Ni rất là
vui mừng, một lòng mong muốn, bạch Phật
rằng: "Cúi xin Thế Tôn thương xót Thiện
Trụ và bọn chúng con và các chúng sanh đời mạt
pháp sau nầy, nói Tôn Thắng Phật đảnh Đà La
Ni. Con xin tu hành, nguyện cho tất cả chúng sanh vĩnh
viễn xa lìa tám nạn khổ." Khi ấy Thế Tôn vì
Thiên Đế, Thiện Trụ Thiên tử cùng bốn chúng
mà nói chú rằng:- Na mô bạt dà
phạt đế lệ lô ca bát ra để tì thất
sắc tra da bột đà da bạt dà phạt đế
đát điệt tha. Um tì du đà da sa ma tam mạn đa
phạ bà sa sa bá ra nõa yết đế ca ha na sa bà phạ
du đệ a tì tiến dã tô hắc đa phạt chiết
na a mật lật đa sa lộ kế a kha ra a ha ra a du tán
đà ra ni du đà da du đà da dà dà na tì đu đề ô
sắc nị sa tì chiết ra du đề sa ha sa ha yết
ra thấp nhị san châu địa đế tát bà đa
tha yết đa địa sắt sá da át đạ sắt
sỉ đế mộ đát sa bạt chiết ra ca da
tăng đa ha đa du đề tát bà bạt ra nõa tì du
đề bát ra để nhỉ bạt đát da a du du
đề tát mạt da át địa sắc sỉ
đế ma ni ma ni đát đạt đa bột đa cu
đê bát lợi du đề tì tát phổ tra bột
địa du đề chiết da chiết da tì chiết da
tì chiết da tát mạt ra tát mạt ra bột đà át
địa sắc sỉ đa du đề bạt
chiết lê bạt chiết la yết tì bạt chiết lam
bà bạt đô ma ma (
tên….…) tát bà tát đoả tả ca
da tì du đề tát bà yết đề bát lợi du
đề tát bà đát tha yết đa tam ma thấp phạ
sa át địa sắc sỉ đế bột đà
bột đà phổ đà da phổ đà da tam mạn
đà bát lợi du đề tát bà đa tha yết đa địa
sắc tra da na át địa sắc sỉ đế ma ha
mộ đệ lê sa phạ ha.Phật bảo
Thiên Đế: "Thanh Tịnh Chư Thú Đà La Ni
nầy hay trừ hết thảy nghiệp chướng hay
trừ ba ác đạo, đà la ni nầy là tám mươi
cu chi hằng hà sa chư Phật đồng nói, giữ gìn
ủng hộ, ngợi khen, tất cả Như Lai
đều ấn khả, hay trừ tất cả tội
chướng của chúng sanh, hay cứu độ
địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la vương
xứ. Nếu như chúng sanh phước mỏng,
đoản mạng, bệnh tật, hạ tiện,
xấu xa, đui mù câm điếc, đoạ vào
địa ngục, ngã quỉ, súc snh, thọ các thứ
khổ não, nghe được đà la ni nầy, ác báo được
tiêu diệt, đều được giải thoát.
Nếu có chúng sanh từ lâu tạo các nghiệp ác thập
ác, ngũ nghịch, các thứ tội chướng dầu
nặng, dầu nhẹ thảy đều tiêu trừ,
được A nậu đa la tam miệu tam Bồ
đề, vĩnh viễn xa lìa các nạn khổ, súc sanh,
Diêm ma xứ, cho đến các loài A tu a, Dạ xoa, La sát,
Bố đơn na, Ca tra bố đơn na, A bà sa ma ha, các
ác thú như vậy, thảy đều giải thoát."Phật bảo Thiên
Đế: "Nếu có người hay thọ trì chú
nầy từ đây về sau không còn sanh vào ác thú, được
gần gũi chư Phật cùng ở chung với chư
Bồ tát hoặc sanh vào các dòng tôn quí Bà la môn v.v…. hay ở nơi
các đạo tràng của các Đức Phật cho
đến thành tựu Vô thượng Bồ đề,
được thân Như Lai Chánh Biến tri và được
giải thoát."Phật
bảo Thiên Đế và Thiện trụ Thiên tử:
"Thanh Tịnh Chư Thú Tôn Thắng Đà La Ni nầy
của ta oai thần rộng lớn đủ các công
đức thế lực như cát tường nhật ma
ni bảo châu, trong sạch không có cát bụi, chiếu
khắp hư không thế giới, như bảy báu tối
thắng trong đời. Hết thảy chúng sanh từ hàng
Quốc vương, Vương tử, Vương
mẫu, trăm quan Tể tướng thảy đều
ham muốn, ưa thấy không nhàm chán, do vì diệu bảo
không dơ uế, cáu bẩn. Thiên Đế, đà la ni
nầy cũng lại như vậy. Nếu có người
đọc tụng, viết chép, cúng dường, do công
đức nầy, được tất cả Thiên Long,
Bát Bộ tôn trọng không có xa lìa, như diệu bảo kia
vậy. Được như vậy đều là do
sức cuả đà la ni hay làm cho địa ngục, ngã
quỉ, súc sanh các tội chướng nặng thảy
đều tiêu diệt, do sức đà la ni nầy hay
khiến kẻ thọ trì được A nậu đa la
tam miệu tam Bồ Đề."Phật bảo
Thiên Đế và Thiện Trụ Thiên tử: "Nếu có
Quốc vương, Vương tử, Vương
mậu, Thái tử, bách quan, Tể tướng, Tỳ kheo,
Tỳ kheo ni, Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn
viết chép cúng dường đà la ni, an trí trong tháp báu,
hoặc trên tòa sư tử, trên đài Kim Cang, nơi tháp Xá
Lợi, treo trên đầu phướng, nếu có bốn
loài chúng sanh, hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà
tắc, Ưu bà di, làm muời điều ác, năm tội
vô gián, bốn giới nặng và hết thảy các tội,
phải đoạ vào cõi Diêm Ma, sáu đường chịu
khổ. Nếu các người nầy được
bụi cát nơi các chỗ trên bay dính nơi thân, các tội
nặng thảy đều tiêu diệt, hoặc gió thổi
qua các tháp v.v… động chạm đến một ít nơi
thân phần, cũng được sanh lên cõi trời,
thọ hưởng các điều vui sướng, lại
cũng tùy ý sanh về các cõi Tịnh Độ. Nếu có người
trì đà la ni nầy, khi rửa mặt, rửa tay, đem nước
nầy đổ, các loại trùng kiến được
gặp nước nầy cũng được sanh lên cõi
trời. Do đó, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu
bà di, kẻ trai lành, người gái tín, nếu hay trai
giới thanh tịnh, ngày đêm sáu thời đọc trì
đà la ni nầy, trong ba đời, năm nghịch,
bốn tội trọng, mười điều ác, hết
thảy tội chướng thảy đều tiêu
diệt, được chư Bồ bát, chư Như Lai
lấy tay xoa đầu, thọ Bồ tát ký mà bảo rằng:
"Thiện nam tử, ông hay thọ trì Tôn Thắng
Phật đảnh đà la ni, đời sau ông sẽ được
A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề."Phật bảo
Thiên Đế: "Nếu như sau nầy có người
nơi ngã tư đường tạo các tháp báu, hoặc
dựng phướn cao an để kinh chú đà la ni
nầy, lại dùng các món hoa hương, anh lạc, bảy
báu, trang nghiêm đầy đủ, áo quần, đồ
ăn uống, các thứ thuốc thang mà dâng lên cúng dường,
công đức của người nầy vô lượng,
vô biên. Người nầy được phước
đức không thể kể xiết, người nầy
chính là Bồ tát ma ha tát, là Chơn Phật tử, do vì
cứu bạt tất cả chúng sanh lui tới nơi
tháp."Khi ấy Diêm La Pháp
Vương nơi nửa đêm cùng trăm ngàn quyến
thuộc đem các hương hoa, các thứ cúng cụ
đến chỗ Phật dâng hiến cúng dường,
nhiễu Phật bảy vòng đảnh lễ chân Phật,
mà bạch Phật rằng: " Bạch Thế Tôn, con nghe
Thế Tôn tuyên nói Tôn Thắng Phật đảnh Đà la
ni, nên con đến đây vì muốn được nghe,
tùy Phật chỉ dạy và xin tự hộ."Khi ấy lại
có Bốn trời Hộ Thế Đao Lợi Thiên Vương,
Thích Đề Hoàn Nhơn, Không Cư Dạ Ma Thiên,
Để Sử Đa thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự
Tại Thiên, Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên v.v… các
vị đều đem quyến thuộc cùng các hương
hoa, anh lạc đi đến chỗ Phật mà cúng dường,
nhiễu Phật bảy vòng và bạch Phật rằng:
" Cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà nói pháp thọ trì chúng dường
thành tựu đà la ni Tôn Thắng Phật Đảnh."Phật bảo
Hộ Thế Chư Thiên, Đại Phạm Thiên vương,
Diêm Ma Vương cùng các Thiên rằng: "Các ông hãy lắng
nghe, ta sẽ vì các ông mà nói. Nếu như có tất cả
chúng sanh bị khổ nạn, các tội chướng
nặng không thể cứu hộ được, nên nơi
bạch nguyệt ngày mười lăm tắm sạch
sẽ, mặc quần áo sạch mới, thọ tám trai
giới, trước Phật tượng hồ quì,
một lòng tụng đà la ni nầy một ngàn biến, người
nầy dầu tạo các tội chướng nặng
nề thảy đều tiêu diệt, được môn Tổng
trì đà la ni, biện tài vô ngại, được thanh
tịnh, giải thoát."Phật bảo
Thiên Đế: "Nếu có người chưa trì
tụng, chỉ nghe một chữ của Đà la ni
nầy qua tai, cụng hay thâm nhập vào tạng thức, cũng
là Chơn Phật tử, cũng như một chút Kim Cang
rớt xuống nơi đất, tức nhập tới bến
mới dừng, chú nầy cũng như vậy, một khi
lọt vào tai tức hay huân tập chủng tánh thành
Đẳng Chánh Giác, xa lìa phiền não, không làm chướng
ngại, sau nầy dầu có đoạ vào địa
ngục, súc sinh, ngạ quỉ, cũng không mất nhơn
nầy. Trong đời nầy sẽ không bị các tật
bệnh, khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, sanh nơi
hoa sen, xa lìa các kiết sử, được ngũ nhãn
thanh tịnh, được trí túc mạng, về sau
sẽ được A nậu đa la tam miệu tam
Bồ đề."Phật bảo
Thiên Đế: "Nếu có người mới chết,
hoặc chết đã lâu, có người dùng đà la ni
nầy, chú nơi nắm đất vàng hai mốt biến,
tán rãi trên thi hài, người chết kia tức được
vãng sanh mười phương Tịnh Độ. Nếu
như thần thức người chết đọa vào
địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, Diêm la vương
xứ, đất đó dính vào hài cốt cũng được
giải thoát, lìa bỏ nơi ác đạo, được
sanh lên trời."Phật bảo:
"Thiên Đế, nếu có người đoản
mạng muốn cầu sống lâu, ngày rằm mỗi tháng
tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới
sạch, thọ tám trai giới, một lòng tụng đà la
ni nầy một ngàn tám biến, khiến được
sống lâu, tất cả nghiệp chướng thảy
đều tiêu diệt."Phật bảo:
"Thiên Đế, như lại có người tụng
đà la ni nầy, nơi tai của các loại súc sanh
một lần thì loại đó qua hết thân nầy, không
còn thọ lại thân cầm thú nữa, dầu có
đoạ địa ngục cũng được
giải thoát."Phật bảo:
"Thiên Đế, lại như có người bị
bệnh nặng chịu các khổ não, nghe đà la ni
nầy, tức được xa lìa các khổ, tội chướng
tiêu diệt, cho đến bốn loài chúng sanh nghe được
chú nầy cũng xa lìa các khổ bệnh và thân bào thai, sanh
nơi hoa sen, thường nhớ túc mạng, đời
đời không quên mất."Phật bảo
Thiên Đế: "Nếu có người tạo
đủ mười ác, năm nghịch, bốn trọng
các tội căn bản do các nghiệp ác nầy sau khi
chết phải đoạ vào A tì đại địa
ngục, thọ các thứ khổ, trải qua nhiều
kiếp, sau đó lại đoạ vào các loại cầm
thú ở mãi trong ác đạo không thể cứu hộ
được. Người nầy ngày rằm mỗi tháng
nên ở trước Thánh tượng, dùng đồ
bằng vàng bạc đựng đầy một thăng nước
sạch, an để trong đàn, thọ giới Bồ tát,
trai giới thanh tịnh, nơi trong đàn mặt xây
về hướng Đông, đốt hương lễ
bái,, hồ quì, chắp tay chí thành đọc tụng đà
la ni nầy mãn một ngàn tám biến, không được
gián đoạn. Lấy nước nầy tán rãi bốn phương
và trên dưới, khiến hết thảy đều thanh
tịnh. Làm pháp nầy xong, tất cả ác nghiệp đã
tạo đáng đoạ địa ngục, súc sanh,
ngạ quỉ, thảy đều giải thoát, tất
cả tội báo thảy đều tiêu trừ. Diêm La khen
ngợi, Tư mạng hoan hỷ, không còn giận ghét,
trở sanh cung kính, chắp tay khen ngợi công đức.
Sau khi bỏ thân, sanh về nơi các cõi Phật, muời phương
Tịnh độ tùy ý vãng sanh. Lại ngày rằm, chú nơi
bơ mật hoặc tất bát ngàn tám biến, đem cho người
ăn, người kia dầu tạo mười ác, năm
nghịch, các thứ tội chướng, thảy
đều tiêu diệt, sau nầy lại được A
nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề."Phật bảo
Thiên Đế: "Nếu muốn làm pháp mạn đà la nầy,
bạch nguyệt ngày rằm dùng hương, đất vàng
cù ma di trộn lại làm bùn, tô đắp đàn, đàn
nầy vuông vức bốn khuỷu, dùng năm màu phân chia
thành ba tràng, ở bốn bên làm một từng quyến
thuộc dùng màu trắng làm giới. Ở giữa đàn
tán các thứ hoa, dùng bốn bình nước sạch
để bốn góc, trên có vẽ hoa sen, các bình phải
bằng nhau, không có cái lớn cái nhỏ, dùng bình quân trì
để đầy ngưu hoàng, cung kính an trí nơi
giữa hoa sen, nơi giữa đàn tán rãi các thứ hoa,
thiêu các thứ hương, long não, uất kim, trầm
thuỷ v.v…. đốt các thứ đèn bằng bơ,
bằng dầu, các dầu thơm, dâng hiến cơm, cháo,
sữa, lạc, bơ, dầu, đường phèn, đường
cát, đào, lựu, các loại nước uống,
đựng đầy trong các đồ báu dâng cúng trong
đàn. Khi đó hành giả trì giới Bồ tát, giữ gìn
luật nghi thanh tịnh, ăn ba món bạch thực,
mặc quần áo mới sạch sẽ, ngồi ở phía Tây
đàn, chắp tay hồ quì, chí tâm tụng niệm. Trước
cần kết Phật hộ thân ấn, tụng đà la ni
mãn ngàn tám biến, tất cả ác nghiệp, mười
ác, tội chướng, thảy đều tiêu trừ,
được A nậu đa la tam miệu tam Bồ
Đề, được chư Phật, Bồ tát xoa
đầu thọ Bồ tát ký. Nếu muốn đến
cung điện của các Bồ tát tức được
Bồ tát đem đến đó, tùy ý vãng sanh muời phương
cõi Phật."Phật bảo
Thiên Đế: "Như vậy, Tôn Thắng Đà La Ni
Chú nầy, trong đời mạt pháp, nếu có Tỳ kheo,
Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Quốc vương,
Quốc mẫu, Vương tử, Vương mẫu, Thái
tử, Phi hậu, trăm quan, Tể tướng, nhơn,
phi nhơn, cho đến hết thảy chúng sanh, muốn
được Giác ngộ, đều phải tác mạn
đà la pháp, thanh tịnh đồ địa, hoặc dùng
nước, đất và cù ma di mà nghiêm sức, rãi hoa,
đốt hương, đèn treo tràn phan, bảo cái dùng các
món trân bảo, ẩm thực cúng dường- đây gọi là Đàn ba la
mật. Khi làm đàn, có các phiền não mà không giận
dữ, gọi là Sằn đề ba la mật; tu hành
cần mãn không có giải đãi, gọi là Tỳ lê da ba la
mật; chuyện chú nơi pháp tắc một lòng không tán
loạn, gọi là Thiền na ba la mật; an bày đầy
đủ phân minh rõ rằng, gọi là Bát nhã ba la mật.
Thiên Đế, đây là Tạo Pháp sự, đầy
đủ sáu món ba la mật. Cho nên, cần phải khai
thị cho hết thảy chúng sanh được nhiều
lợi ích mau được Bồ đề."Phật nói kinh
nầy xong, Thiên Đế, Thiện Trụ lui về nơi
cung điện của mình.Thiện Trụ
Thiên tử y giáo tụng trì mãn bảy ngày xong tự
thấy các tội báo thảy đều tiêu trừ, được
thêm số trời sống lâu vô lượng, liền cùng
Đế Thích dẫn các chư Thiện, đem các hương
hoa, các món thù diệu, thiên y, anh lạc, đến chỗ
Phật để cúng dường, đầu mặt
lễ nơi chân Phật, hớn hở vui mừng
nhiễu Phật ngàn vòng.Khi ấy Phật
duỗi cánh tay màu vàng xoa đầu Thiện Trụ Thiên
tử thọ ký Bồ tát và bảo rằng: "Kinh
nầy gọi là Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La ni
Tịnh Trừ Chư Thú Nghiệp Chướng Chú Kinh. Ông
và bốn chúng cần nên thọ trì."Khi ấy bốn
chúng, Bồ tát ma ha tát, cùng Thiên, Long bát bộ, Càn thát bà, A tu
la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Cưu bàn trà, Tì xá giá, Nhơn,
Phi nhơn, nghe Phật nói, thảy đều vui vẻ, tin
chịu vâng làm, đảnh lễ mà lui.


***

TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH
ĐÀ LA NI KINH
Thích Quảng Trí
dịch ra Việt - Tiết Đông chí Bính Tý 1996


Về Đầu Trang Go down
 
TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ LA NI TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG CHÚ KINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Động lực học tàu thủy
» Tiếp tục làm rõ các sai phạm của Vinashin
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Toán trong hàng hải địa văn và thiên văn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com