WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI

Go down 
Tác giảThông điệp
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003683
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI   17/1/2010, 10:11

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 39

PHẬT
THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI


Mật Tạng Bộ.4
No.1303
( Tr.421 - Tr.422 )

Truyền Giáo Đại Sư Pháp Thiên phụng chiếu


dịch Phạn ra Hán văn.


Việt dịch : Huyền Thanh


Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại Đại
Thành A Noa Ca Phộc Đế. Bấy giờ, có vô số Trời, Rồng, Dạ Xoa,
Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân , Phi
Nhân với Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh, Thái Âm,
Thái Dương, La Hầu, Kế Đô, 27 Diệu của nhóm như vậy cung kính vây
quanh. Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Đạo Trường này
lại có vô số ngàn Bồ Tát Ma Ha Tát chúng. Tên các vị ấy là:
Bồ Tát Kim Cương Thủ, Bồ Tát Kim Cương Phẫn Nộ, Bồ Tát Kim Cương
Quân, Bồ Tát Kim Cương Bá Ni, Bồ Tát Kim Cương Chủ, Bồ Tát Kim Cương
Trang Nghiêm, Bồ Tát Kim Cương Minh, Bồ Tát Kim Cương Số, Bồ Tát Quán
Tự Tại, Bồ Tát Phổ Quán Thế, Bồ Tát Cát Tường, Bồ Tát Liên Hoa
Tràng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Mục, Bồ Tát Từ Thị,
Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Các
Vị Đại Bồ Tát như vậy cung kính vây quanh. Đức Phật vì tất cả
mà thuyết Pháp: Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện. Nghĩa
đó thâm sâu, ngôn ngữ xảo diệu, thuần nhất không tạp, đầy đủ thanh
bạch, trang nghiêm như ý.
Lúc đó Bồ Tát Ma Ha Tát Kim Cương Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy,
dùng sức thần thông nhiễu quanh bên phải Đức Thế Tôn trăm ngàn
vòng, cúi đầu làm lễ rồi ngồi Kiết già, dùng mắt thanh tịnh quán
sát Đại Chúng xong, liền chắp tay Kim Cương bạch với Đức Thế Tôn rằng : "Có các Tú Diệu, hình mạo hung ác, tâm
nhiều phẫn nộ, não hại chúng sinh. Hoặc chặt đứt
mệnh căn, hoặc tổn hoại tài bảo của con người, hoặc làm giảm sút
tinh thần của con người, hoặc cần tuổi thọ của con người. Như vậy thường gây tổn não cho tất cả chúng sinh. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Pháp Chính Mật để tác ủng
hộ".
Đức Phật bảo : "Lành thay! Lành thay! Ông
có lòng Từ mẫn, hay vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà hỏi về Pháp
bí mật tối thượng của Như Lai. Nay ông hãy lắng nghe,
hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ông mà nói.
Này Kim Cương Thủ ! Các Tú Diệu ác cùng với
hàng Trời, Rồng , Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La,
Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân v.v...như vậy, nên
dùng nước Ứ già tối thượng, âm nhạc... y theo Pháp gia trì, mỗi mỗi
cúng dường khiến cho họ vui vẻ diệt trừ các ác ".
Thời ở ngay trong trái tim của Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni tuôn ra ánh hào quang lớn tên là Bi Quang nhập vào đỉnh đầu
các Tú Diệu. Trong khoảng sát na, tất cả Tú Diệu với Nhật, Nguyệt
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật rồi
quỳ gối phải sát đất, chắp tay cunh kính bạch với Đức Phật rằng : "Bạch Thế Tôn ! Đức Như Lai Ứng Chính
Đẳng Giác Nguyện xin ban ân nhiếp thọ ! Hãy vì
chúng con mà nói Chính Pháp. Nếu chúng con nghe được sẽ ủng hộ các
hữu tình, khiến cho họ không có não hại cùng với hết thảy sự cấm
buộc cột trói ( Cấm phộc ) đao kiếm, độc
trùng, tất cả thứ độc. Con sẽ kết Địa Giới để thường ủng hộ ".
Bấy giờ Đức Như Lai Thích Ca liền nói Chân Ngôn Cúng Dường Tú Diệu :
- Án- Mính củ la-ca da Sa-phộc ha. Án- Thi đán
xả vĩ Sa-phộc hạ.
Án-
Lạc khất-đán nga câu ma la dã Sa-phộc hạ
Án- Mạo đà dã, mạo
đà dã Sa-phộc hạ.
Án- Bộ nga sa-ba na dã
Sa-phộc hạ.
Án- A tô la tát đa
ma dã Sa-phộc ha.
Án- Khất-lý sắt-noa
phộc la-noa dã Sa-phộc ha
ï.
Án- A mật-lý đa bát-lý
dạ dã Sa-phộc ha
ï. Án- Nhũ để kế đa phệ Sa-phộc hạ
( OM- ANÕGÀRAKÀYA
SVÀHÀ. OM- ‘SANIH
‘SCETE SVÀHÀ. OM- ‘SUKRAH KUMALÀYA SVÀHÀ. OM- BUDHÀYA BUDHÀYA SVÀHÀ. OM- PITA

SVANÀYA SVÀHÀ.
OM- ASURA
ATMÀYA SVÀHÀ. OM- KRSNA AVARNÀYA SVÀHÀ. OM- AMRTA ‘SRÌYÀYA SVÀHÀ. OM- ANUDGATA VIH SVÀHÀ ).
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn xong liền bảo Bồ Tát Kim Cương
Thủ rằng: "Cửu Diệu Chân Ngôn như vậy, người niệm đều được
thành tựu. Trước hết nên y theo Pháp dùng nước thơm xoa Man Noa La ( Đàn trường ) rộng 12 ngón tay. Hoặc dùng vật khí
bằng vàng bạc, hoặc vật bằng đồng, vật bằng sành sứ hiến nước Ứ
Già cúng dường Tinh Diệu, dùng Chân Ngôn trước đều niệm 108 biến,
thì việc mong cầu ắt đều thành tựu ".
Đức Phật bảo : "Này Bồ Tát Kim Cương Thủ!
Nay Ta lại nói Đà La Ni tên là Thánh Diệu Mẫu có sức lực của Đại
Minh hay làm việc ủng hộ, tất cả Tú Diệu
nghe được đều vui vẻ. Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di
nghe Kinh Điển này ở trong Man Noa La hiến Ứ già cúng dường, niệm
Chân Ngôn này 7 biến liền được giàu có, cao

sang, trường thọ. Nếu mỗi ngày đều trì tụng, thì tất
cả Tú Diệu ấy hay làm cho thỏa mãn tất cả ý nguyện của Hữu Tình.
Đà La Ni Tú Diệu Mẫu là :
- Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô một đà
dã Nẵng mô phộc nhật-la đà la dã. Nẵng mô
bát nại-ma đà la dã Nẵng mô tát phộc cật-la ha nản Tát phộc Thương
bà lị Bố la ca nản Nẵng mô nhược khất-xoa đát-la nản. Nẵng mô
nạp-phộc na xả la thi nam Đát nễ-dã tha : Án- Một đệ Phộc
nhật-lý, phộc nhật-lý Bát nại-mính Sa la Sa la Bát-la sa la,
bát-la sa la Sa-ma la, sa-ma la Khất-lý noa dã, khất-lý noa dã
Mạt lý-noa dã Già đa dã, già đa dã Tát phộc vĩ cận-nẵng Cụ lỗ, cụ
lỗ thân na, thân na Tần na, tần na Sát bả dã, sát bả dã Phiến
đế, phiến đế Nan đế, nan đế Na ma dã, na ma dã Nạp-lỗ đát na lị
xá dã tát-ma nam Ma Ma Lạc khất-xoa, lạc-khất xoa Tát phộc tát
đát-phộc thất ta Tát phộc nhược khất-sát đát-la, khất-la ha bế nản
Ma nễ lị-phộc la duệ Bà nga phộc để Ma hạ ma duệ , bát-la sa đà dã
Tát phộc bá bá nễ di Tát phộc tát đát-phộc nan Tán ni, tán ni Độ
lỗ, độ lỗ Ba nga phộc đế Tán ni, tán ni Tô mẫu, tô mẫu Tổ mẫu, tổ
mẫu Bà phộc bà phệ Ô cật-lị, ô cật-la Đa bế bố la dã Ma ma Tát
phộc tát đát-phộc nan tả Ma nỗ la tha Tát phộc đát tha nga đa địa
sắt-xỉ đa tam bà duệ Sa-phộc ha. Án- Sa phộc
hạ. Hồng Sa-phộc hạ. Gật-lăng Sa-phộc
hạ. Thông Sa-phộc hạ. Định
Sa-phộc hạ. Phộc nhật-la đà la dã Sa-phộc hạ
Bát nại-ma đà la dã Sa-phộc hạ. A nãnh để-dã
dã Sa-phộc ha. Tô ma dã Sa-phộc hạ.
Đà la ni tô đa dã Sa-phộc hạ. Mẫu đà dã Sa-phộc hạ. Vật-lý hạ tát-ba đa duệ
Sa-phộc hạ. Tốc khất-la dã Sa-phộc hạ. Ngật-lý sắt-noa phộc la-noa dã Sa-phộc hạ. La hạ
phệ Sa-phộc hạ. Ca đa phệ Sa-phộc
hạ. Một đà dã Sa-phộc hạ. Phộc
nhật-la đà la dã Sa-phộc hạ Bát na-ma đà la dã Sa-phộc hạ.

Câu ma la dã Sa-phộc hạ Nhược khật-xoa đát-la
nản Sa-phộc ha
ï.
Tát lý vũ ba na-la phộc nản Sa-phộc hạ. Án- Tát
lị-phộc vĩ nễ, hồng, phát tra Sa-phộc hạ
(
NAMO RATNATRAYÀYA. NAMO BUDDHÀYA. NAMO VAJRA

DHÀRÀYA. NAMO PADMA DHÀRÀYA. NAMO SARVA GRAHÀNAM
SARVA A’SAM PARIPÙRAKANÀM. NAMO NAKSATRANÀM. NAMO DHVA DA‘SA
RSINÀM TADYATHÀ : OM- BUDDHE VAJRI VAJRI PADMI SARA SARA
PRASARA PRASARA SMARA SMARA GRNÀYA GRNÀYA AVARNÀYA JATÀYA JATÀYA
SARVA VIGHNÀM KURU KURU CCHINDHA CCHINDHA BHINDHA BHINDHA STAMBHÀYA
STAMBHÀYA ‘SÀNTI ‘SÀNTI DÀNTE DÀNTE NAMÀYA

NAMÀYA TRÙ SADHÀRI ‘SAYA ATMANÀM MAMA RAKSA RAKSA SARVA SATVANÀMCA SARVA
NAKSATRA GRAHE BHYAH MADIRVARÀYE BHAGAVATI MAHÀ MAYE
PRASÀDHÀYA SARVA PÀPAN IME SARVA SATVANÀM
CANDI CANDI DHURU DHURU BHAGAVATI CANDI

CANDI SUMU SUMU CUMU CUMU BHAVA BHAVE UGRI
UGRA DHAPE PÙRÀYA MAMA SARVA SATVANÀMCA MANU
ARTHA SARVA TATHÀGATA ADHISTITA SAMBHAVE SVÀHÀ. OM-
SVÀHÀ. HÙM SVÀHÀ. TRIM SVÀHÀ. ‘SRÙM SVÀHÀ.

HRUM SVÀHÀ. VAJRA DHÀRÀYA SVÀHÀ. PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ. ADITYÀYA
SVÀHÀ. SOMÀYA SVÀHÀ. DHÀRANI SUTÀYA SVÀHÀ. BUDHÀYA
SVÀHÀ. VRHASPATÀYE SVÀHÀ. ‘SUKRÀYA SVÀHÀ. KRSNA AVARNÀYA

SVÀHÀ. RAHUVE SVÀHÀ. KETUVE SVÀHÀ. BUDDHÀYA SVÀHÀ. VAJRA DHÀRÀYA SVÀHÀ. PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ. KUMALÀYA SVÀHÀ. AKSATRANÀM
SVÀHÀ . SARVA UPADRAVANÀM

SVÀHÀ. OM- SARVA VIDE
HÙM SVÀHÀ ) Ï
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong, liền bảo Bồ Tát Kim
Cương Thủ rằng: "Nay, bí mật tối thượng của Chân Ngôn này là hay
cho chúng sinh mãn tất cả nguyện. Nếu có người cầu sự trường thọ,
thì vào ngày mồng bảy tháng tám bắt đầu thọ trì trai giới đến đêm
ngày 14, y theo Pháp cúng dường Tú Diệu cho đến ngày 15, trong một
ngày đêm đọc tụng Đà La Ni này thì người đó sẽ sống lâu đến 99
năm. Hết thảy hàng Lôi Điển, Rồng, Quỷ, các Tinh
Diệu ác đều chẳng có thể gây sợ hãi. Lại
được Túc Mệnh Trí, mọi sở nguyện đều như ý ".
Khi ấy tất cả Tú Diệu nghe lời Đức Phật nói đều khen ngợi rằng : "Lành thay ! Lành thay !
Thật là hiếm có ! Chúng con xin thọ trì".
Nói xong, liền cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi đột nhiên
chẳng hiện .


PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI07 /09/ 1998
Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» 1001 câu hỏi & giải đáp cho Nghiệp vụ thuyền trưởng và sỹ quan boong !
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» những câu hỏi và kinh nghiệm thi phó 3
» Tâm lý kinh doanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs