WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KIM LUÂN VƯƠNG PHẬT ĐẢNH YẾU LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁP

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KIM LUÂN VƯƠNG PHẬT ĐẢNH YẾU LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁP   17/1/2010, 10:23

MẬT TẠNG
VIỆT NAM
Số 3


KIM LUÂN VƯƠNG
PHẬT ĐẢNH

YẾU LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁPSố 948


Chùa Đại
Hưng Thiện, Tam - tạng Sa - môn Bất KhôngĐại
Quảng Trí dịch Phạn ta Hán


Các
Nghi quĩ cúng dường như các kinh đã nói nhiều,
nay ở đây chỉ bày cách tu hành sớm tối. Hoặc
4 thời hoặc ba thời tu tập không được
gián đoạn, bỏ đi các phần rườm rà
chỉ chọn phần quan trọng. Hành giả muốn
niệm tụng các pháp Phật đảnh, trước
kết Tam bộ Tâm ấn và tụng chơn ngôn gia trì ba
nghiệp.


Phật
bộ Tâm ấn: Hai tay tả hữu xoa nhau bên trong hai ngón
cái thẳng, chú rằng:-
Úm nhĩ nẵng nhỉ ca.Liên
Hoa bộ Tâm ấn: như ấn trên, ngón cái trái co trong lòng
bàn tay, chú rằng:-
Úm a rô lực ca.Kim
Cang bộ Tâm ấn: như Phật bộ Tâm ấn, co ngón
cái phải trong lòng bàn tay.-
Úm phạ nhựt ra địa lực ca.Lại
kết Như Lai quyền ấn: Tay
trái nắm lại ngón cái thẳng hướng lên trên, tay
phải kết Kim Cang quyền nắm thân ngón cái trái.-
Úm bộc khiếm nhập phạ la hồng.Tụng
chân ngôn, dùng ấn gia trì thân 5 chỗ khiến thân thanh
tịnh, các pháp được tương ưng. Lại
dùng ấn gia trì đất trong đạo tràng, tụng chú
7 biến, chỗ đất đá biến thành Kim Cang
giới, có đủ các báu nghiêm sức như Tịnh độ
của Phật .Lại
kết Kim Cang Bị giáp Hộ thân ấn: như Phật
bộ tâm ấn, hai ngón trỏ đứng thẳng
đầu dựa nhau, co tiết trên như hình kiếm, hai
ngón cái dựa hai ngón trỏ không dính nhau dùng ấn gia trì
nơi trán, hai vai, tim, yết hầu.- Úm chước yết la tì
lặc đổ bát ra xả nhị đa ra nại ra ra nại
ra bạt sa ma mãn lộ ni sa ra khất sái ra khất sái hàm
hồng phấn tra sa phạ ha.


Lại
kết Ngưỡng thỉnh Thánh chúng ấn: hai tay xoa ngữa
nhau, hai ngón trỏ đầu dựa nhau như chiếc xe.
Tụng chơn ngôn, hai luân hợp phát, hai quang hướng
thân, chiêu ba hoặc bảy lần, tưởng các Thánh chúng
nương xe nầy bay đến đạo tràng.- Na ma sa đát lệ dã
địa vĩ ca nấm tát phạ đát tha nga đa
nẩm. Úm phạ nhựt ra nghi nương yết ra sái dã
sa phạ ha.


Lại
kết Biện sự Phật đảnh ấn: tịch
trừ kiết giới như Phật bộ tâm ấn,
đứng thẳng hai ngón quang đầu dựa nhau co
tiết trên như câu. Tụng chơn ngôn dùng ấn
đảnh xoay qua trái ba vòng trừ diệt tất cả
chướng ngại, lại xoay qua phải ba vòng tức
thành kiết giới.- Nam mô tam mãn đa một
đà nẩm. Úm tra rô úm mãn đà sa phạ ha.


Lại
kết Đại tam muội da ấn: như bị Giáp
ấn, hai ngón cài mở như hình chày, hai ngón luân để
nơi hai ngón cái ở văn tiết dưới.- Úm hưởng ca lệ ma
ha ma diêm sa ha.


Tụng
chơn ngôn, dùng ấn xoay qua phải va vòng tuỳ ý xa
gần tức thành kiết Đại giới.Lại
kết Bộ mẫu Phật nhãn Tôn ấn: hai tay chấp
lại, nhị cái vịn lưng nhị quang như hình con
mắt, co hai luân nhập vào lòng bàn tay.- Nam mô tam mãn đà một
đà nẫm. Úm rô rô sa phổ rô nhập phạ la
để sắt tra tất đà lộ tả nĩnh tát
phạ ra tha sa đà nĩnh sa phạ ha.


Lại
kết Bổn tôn Đảnh Luân Vương ấn. Như
Biện sự Phật đảnh ấn: hai luân
đứng thẳng, hai cái co phân nửa hai tiết
đầu dựa nhau nơi ngón luân kết ấn
để nơi tâm tụng 7 biến hoặc 108, biến gia trì thân 5
chỗ một biến, do sức gia trì thân đồng
Bổn tôn. Nhất tự luân Vương đà la ni.-
Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm bột rô ÚmLại
kết Hiến ứ già Hương thủy ấn: như
đại tam muội da ấn, hai ngón cái phụ nơi
lưng hai ngón quang, hai luân để nơi văn thứ
nhất tiết dưới bên hai ngón cái như hình con
ốc, tâm tưởng ở trong đầy nước
thơm, đưa ấn để nơi trán dâng hiến
ứ già rửa ráy Bổn tôn và Thánh chúng.-
Nam
mô tam mãn đà một đà nẫm. Úm yết da la ha yết
da tất lị dã bát ra để thiết ra mạn
kiềm sa phạ ha.Lại
kết Phổ thông Cúng dường ấn: Hai tay chắp
lại bộng giữa, năm ngón hai tay giao nhau tiết
trên, tưởng từ ấn tuôn ra vô lượng
hương hoa, ẩm thực cung điện, y phục
cúng dường Thánh chúng.- Nam mô tát phạ một
đà mạo địa sa đát phạ nẫm. Úm tát
phạ đát ra tăng cự tô nhị đa tì kiết
nương ra thỉ nỉnh, nam mô sa đô đế sa
phạ ha.


Lại
kết Phổ thông Phật đảnh ấn: như
Phổ cúng dường ấn, các ngón giao nhau đến
tiết giữa như hoa trong lòng tay. Hành giả nếu vì
nhiều việc không kết được 10 Phật
đảnh ấn, chỉ kết ấn nầy tụng
Phật đảnh chơn ngôn, phổ thông cho tất
cả người tu hành lại không bị phạm
lỗi.- Nam mô tam mãn đà mẫu
đà nẫm ma bát ra để hạ đa xá sa nẵng
nẫm. Úm chước khất ra tì để úm hồng.


Lại
tụng kệ tán thán:- Mãn ninh sử ni tát phạ
nhạ ninh địa bội sử ni duệ xá sa vĩ
bộ ra bộ phạ nãi ca mãn đà phệ ma sa vĩ
nễ dã địa bạt tát khất ra ma lỵ ninh na mô
sa đô đế đát ra đát lị tát khất ra tì
đế ninh.


Mỗi
khi niệm tụng dùng 5 chi, hiặc 5 tướng 8
tướng quán trí thành Bổn tôn Du dà ( các pháp nầy
rất là bí mật, cần phải thân thọ nơi A xà
lê) hoặc nơi tự thân tưởng Nhất
đảnh Luân vương an 3 chỗ: đầu, lưỡi
, tim. Do oai lực tức thành Phật đảnh Luân Vương.
Lại tưởng trong mạn đà la có biển
nước hương lớn, trong biển có núi Diệu
Cao, có bảy núi vàng bao bọc. Nơi trên đảnh núi có
hoa sen màu trắng tám cánh, ở trên mỗi cánh có toàn bố
Liệt Luân Vương bảy báu như là Kim luân
tượng, mã, châu, nữ, binh, chủ tạng ( bảy
báu cùa vua Luân Vương ). Cánh thứ tám, ở
trước tưởng Phật nhãn tôn, có mười
Phật đảnh quyến thuộc vây quanh. Quán tưởng
xong, sau đó cầm xâu chuỗi tụng niệm hoặc
trăm hoặc ngàn cho đến một vạn làm
chừng, xong để xâu chuỗi nơi đảnh
tụng Bộ Mẫu tôn, có cầu việc gì xin Bổn tôn
gia hộ. Lại kết Căn bản ấn gia trì 5
chỗ, lại kết Phổ cúng dường ấn
như trước cúng dường, lại vui vẽ khen
ngợi Bổn tôn, từ bi vô lượng gia hộ cho
chúng con, được giải thoát Tất địa
tương ưng, phát nguyện rộng lớn làm lợi
chúng sanh thành Chánh Giác. Lại Hiến ứ dà như
trước. Lại kết Biện sự Phật
đảnh ấn. Xoay trái giải giới, lại kết
Nghinh thỉnh ấn hướng ra ngoài búng ngón giữa,
tụng chơn ngôn thêm: yết
la sái dã
, sau gọi: vĩ tát
nhạ dã
tức là Phụng tống. Lại kết
Bị giáp ấn, tụng chơn ngôn gia trì thân 5 chỗ,
lại kết Tam bộ Tâm ấn đảnh lễ phát
nguyện, ra khỏi đạo tràng hoặc đi kinh hành
hoặc đọc kinh điển Đại thừa, làm
các việc lành trợ giúp cho mau thành tựu.

KIM LUÂN VƯƠNG
PHẬT ĐẢNH YẾU LƯỢCNIỆM TỤNG
PHÁP

Thích
Quảng Trí dịch ra Việt – Mùa hạ Bính Tý 1996
Về Đầu Trang Go down
 
KIM LUÂN VƯƠNG PHẬT ĐẢNH YẾU LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁP
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs