WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUấNG

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486838
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUấNG   17/1/2010, 10:25

MẬT TẠNG
VIỆT NAM
SỐ 2


ĐẠI
PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUấNG TẤT ĐÁT
ĐA BÁT ĐÁT RA ĐẠI THẦN LỰCĐÔ NHIẾP
NHẤT THIẾT CHÚ VƯƠNG ĐÀ LA NIĐẠI OAI
ĐỨC TỐI THẮNG KIM LUÂN TAM MUỘI

PHẨM THỨ 1Số 947

(Không có tên
người dịch ra Hán)


Ta
nghe như thế nầy, một thuở nọ đức
Phật ở tại nước Xá Vệ rừng cây
Kỳ đà, vườn Cấp cô độc cùng vớ
5000 đại A la hán như là Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu
Tần Loa Ca Diếp, Dà Da Ca Diếp, Na Đề Ca
Diếp, Xá Lợi Phật, Đại Mục Kiền Liên,
A Nâu Lâu Đà, Kiếp Tân Na A Nhã Kiều Trần Như, A
Nấn, La Hầu La v.v.… làm Thượng Thủ. Lại có
vô lượng Đại Bồ tát, Bồ tát Phổ
Hiền, Bồ tát Văn thù Sư Lợi, Bồ tát Kim Cang
Tạng, làm Thượng thủ. Lại có vô lượng
chú Thần vương, Tỳ cu chi Thần, A da kiết
lợi ba Thần làm Thượng thủ. Lại có vô
lượng Kim Cang, Bạt xà la tra ha sa Kim Cang làm
Thượng thủ. Lại có Nhật thiên tử, lại
có vô lượng Dạ xoa vương. A tra bạt câu làm
Thượng thủ. Lại có Nguyệt thiên tử, Tứ
đại Thiên vương, Đao Lợi Thiên vương,
Thích đề hoàn nhơn, Đại tự tại Thiên,
Đại Phạm Thiên, Đầu Xuất Thiên, Thủ đà
hội Thiên, Ma hê thủ la Thiên, Công đức Thiên, Tỳ
thủ yết ma Thiên, và các quyết thuộc Thiên, Long,
Quỉ Thần, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu
la dà, Cưu bàn trà, Bố đơn na v.v… Lại có vô
lượng Thiên vương, Long vương, La sát
vương v.v… Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc,
Ưu bà di v.v… vô lượng hằng hà sa cu chi na dữu
đa Thanh Văn, Bồ tát, trời, người
đại chúng trời rồng tám bộ v.v… Trước
sau đoanh vây cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán than,
dùng các hoa hương tán rãi nơi Phật. Mọi
người đều vui vẻ, chắp tay đãnh lễ
đi quanh Phật ba vòng rồi lui về một bên nhìn
ngắm Như Lai mắt không xa rời, muốn
được nghe pháp tối thắng.Lúc
bấy giờ trong thành Vương xá, có Lục sư
ngoại đạo thường hành tà kiến. Thứ
nhất Phú lan na Ca Diếp. Thứ hai Ma ha tư Ca lợi
nổ cu xá lợi tử. Thứ ba là Tán xá y na đê
tử. Thứ tư là A chất đa kê du ca ba la. Thứ
năm Da cu đa da trí da na. Thứ sáu là Ni càn đạt
đa bồ đề tử. Sáu lục sư ngoại
đạo như thế dẫn các quyến thuộc đi
đến chỗ Phật muốn cùng với Phật tranh
luận.Bấy giờ trong
vườn có một cây khô tên là Am mạt la. Phú lấn na
Ca Diếp hỏi Đức Phật rằng: Cồ
Đàm, ông không đầy đủ Nhất thiết trí,
nếu đầy đủ Nhất thiết trí thì cây Am
mạt la nầy là sống hay là chết, ông trả lời
được không?. Đức Thế Tôn ngồi im không
trả lời. Phú lan na Ca Diếp thấy Phật lặng
thinh không nói, tay cầm phất trắng lấy nước
rãi chung quanh, cây tức sanh ra hoa lá và trái đầy cành,
trong chốc lát trái chín đầy cây. Phú lan na sai các
đệ tử của mình hái trái đem cho đại
chúng.Lúc
đó trong chúng hội có những kẻ phàm phu tâm sanh nghi
hoặc khen ngoại đạo nầy có nhiều quái
dị, Như Lai làm thinh, nghĩa là Như Lai không có
Nhất thiết trí, không bằng ngoại đạo.Bấy giờ
Thế Tôn biết tâm của chúng hội nghi ngờ,
liền vào Hỏa quang tam muội từ trên đảnh
phóng đại quang minh chiếu khắp ba ngàn đại
Thiên thế giới, xong Phật tự kết Phật
đảnh ấn triệu thỉnh mười
phương chư Phật, Bồ tát đến nơi
hư không, vô lượng hằng hà sa chư Phật và
Bồ tát đều vân tập. Mười phương
chư Phật lại phóng quang minh, thân tuôn nước,
lửa, hiện đại thần lực, khiến cho cây
kia trở lại khô héo như cũ, cành lá rơi gãy,
tất cả bọn ngoại đạo phiền não
sầu muộn nắm tay la khóc bỏ chạy khắp
nơi.Bấy giờ
chư Thiên ở trên hư không rãi hoa cúng dường,
tấu các âm nhạc khen ngợi Thần lực của
Phật, đủ Nhất thiết trí, hàng phục
ngoại đạo, bốn chúng thảy đều vui
vẻ, phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy
giờ A Nan khắp xem tâm niệm của đại chúng,
liền vui vẻ đứng dậy vén áo bên hữu
chắp tay hướng về Phật, đảnh lễ
chân Phật mà thưa rằng: “Lành thay! Bậc đại
sư của trời, người có đầy đủ
đại lực kỳ diệu, ngày nay hàng phục
ngoại đạo, khiến cho tất cả chúng sanh
đều quy y chánh pháp. Bạch Thế Tôn, hàng Thanh Văn
chúng con thật là ngu muội, chỉ cầu nghe nhiều,
đối với các lậu tâm, không cầu giải thoát,
mong Phật xót thương cho chúng con được
nhiếp tâm, mong hàng phục. Cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà
rộng nói, khiến cho chúng con được bất
thối chuyển, tất cả chúng sanh đều
được nghe pháp yếu.”Bấy
giờ Đức Thế Tôn dùng sức Chánh Biến Tri khen
A Nan rằng: “Lành thay! Lành thay! Ong hay vì tất cả
trời, người đại chúng thưa hỏi Như
Lai về sự nhiếp tâm, hãy lắng tâm mà nghe, lắng
tâm mà thọ trì, suy nghĩ cho chín chắn, ta nay sẽ vì ông
mà nói. Trước nói nhập vào tam ma địa, nếu có
người tu học cầu nhất thiết trí
trước phải giữ gìn bốn luật nghi, hiểu
cho rõ ràng đầy đủ. Tâm Như Lai tự không sanh
ra các tâm tạp loạn, ba cõi bốn loài, các nhân duyên vô
lượng, nên cần phải biết pháp mười hai
nhân duyên. A Nan! Mười hai nhân
duyên nầy có bốn việc nếu không thay đổi
tâm, không tham, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tất
cả ma sự không thể nào phát sanh được. A nan! Nếu có người tu
học có nhiều nhân duyên tội lỗi đời
trước, ông dạy cho người nầy nhất tâm
sám hối, trước diệt trừ nghiệp
chướng nơi thân, đối trước Phật,
Bồ tát, Thiên long chí thành đảnh lễ, qui mạng
mười phương chư Phật thỉnh cầu
thương xót, cung kính, khiêm nhường, nhân từ, phát
nguyện, hồi hướng, khuyến thỉnh chư
Phật ở đời lâu dài, chuyển đại pháp
luân, độ chúng trời người, tâm không tán loạn,
chuyên chú nhất tâm làm pháp tam muội, ngày đêm tinh
tấn, tâm không nhàm mõi cầu quả vị thanh tịnh,
Niết bàn thù thắng. Khi gặp dâm nữ, không có tu hành,
dùng sức định xa lìa tâm yêu đương, như
vậy A Nan, các hữu tình luân hồi nơi lục
đạo chìm đắm biển khổi, không tự hay
biết vì họ mà nói.”A
Nan lại bạch Phật
rằng: “Bạch Thế Tôn con mong Như Lai từ bi vô
lượng như biển cả, nay tâm con đã
được khai ngộ. Con nay phải tu chứng thành
đạo chỉ muốn lúc mạt pháp, người mới
tu học học kiến lập Đạo tràng, nương
tựa vào pháp nào mà được thoát ly, làm thế nào
để kiết giới, để hàng phục chúng ma,
khiến cho tất cả Thiên, Long, quỉ thần ủng
hộ. Nghi quỉ thanh tịnh của Thế Tôn như
thế nào? A Nan dùng kệ mà
hỏi rằng:Chư Phật khó
nghĩ bànChư pháp cũng như
thếNgười hay tin
thọ trìNơi thân
được phước đứcThường nói Tu
dà đà


An lạc chúng trời người
Nay chúng con nguyện
tuLàm sao mà tạo
lậpChư Phật, Thiên,
Long, ThầnThấnh tịnh
các phép tắcLàm thế nào sám
hốiPhá hết các
nghiệp chướngLàm thế nào cúng
dườngDâng cúng các Thánh
hiềnLàm sao để
qui yĐược
Phật thường gia hộLàm sao phát
nguyện lớnTinh tấn và
hồi hướngLàm sao dạy chúng
sanhTa, người
đều lợi íchXin Phật
đại từ biThương xót
hết thảy chúngRộng vì chúng con
nóiThọ trì các
phương pháp.”Phật bảo A Nan: “Nếu người
đời sau muốn lập đạo tràng, trước
nên lấy phân trâu trắng ở núi Tuyết hòa bột chiên
đàn làm bột dẽo, nếu không ở gần núi
Tuyết, không có loại trâu đó, trâu khác thì bị uế
không thể dùng bôi đắp đàn được,
tức nơi bình nguyên bỏ lớp đất trên năm
thước, lấy đất vàng hòa chiên đàn, trầm
thủy, tô hợp, huân giáng, uất kim, bạch giao, thanh
mộc, linh lăng, cam tàng và kê thiệt hương, dùng
mười loại diệu hương nầy làm bột
trộn đất làm bùn xoa đàn vuông vức 1
trượng 6 thước, làm cái đàn bát giác, trong đàn
đặt một cái hoa sen làm bằng vàng hoặc
đồng, cây, trong tâm hoa sen để một cái bát, trong
bát đựng đầy nước sương tháng tám,
bỏ các loại hoa, cây, lá tùy chỗ mình ở vào trong
nước, lấy tám cái kính sạch tròn để xung quanh
ngoài cái hoa sen, trong bát để 16 hoa sen, 16 cái lư
hương. Ở giữa hoa và lư hương
đốt toàn trầm thủy, không cho thấy lửa,
lấy sữa trâu trắng để trong 16 cái bát, dùng
sữa và đường cát làm bánh, nhủ mể, tô hợp,
mật khương, mật nhủ, mật tô, thuần tô,
thuần mật và các trái cây đồ ăn đồ
uống, bồ đào, thạch mật, các loại
đồ ăn ngon ngọt để chung quấnh ngoài 16
cái hoa sen dùng dâng cúng chư Phật và Bồ tát. Mỗi ngày
đến giờ ăn hoặc trong nữa đêm lấy
nữa thăng mật, bô ba hợp (chung) lấy 1 ít
phần đốt trước đàn, lấy nước
đâu lâu bà hương nấu nước mà tắm
rửa, dùng củi đem cho có lửa bỏ vào trong tô
mật khiến bốc khói để cúng Phật và Bồ
tát.


Bốn
góc phía ngoài treo bốn phan lọng, trong đàn trên bốn
bức tường chưng bày hình tượng mười
phương chư Phật và bồ tát theo thứ lớp,
để Lô Xá Na, Thích Ca, Di Lặc, A Súc, Di Đà các hình
tượng biến hóa của Quán Thế Âm và Kim Cấng
Tạng ở bên trái, bên phải để Đế Thích,
Phạm Vương, Ô sô sắc ma, Tỳ lam bà, Quân trà
lợi, Cu tri, Tứ thiên vương, 28 bộ đại
quỉ Thần tưóng, các Thiên long, A tu la, A tu la
vương, Hỏa Đầu Kim Cang, Tỳ na dạ ca
để bốn phía cửa phía trái, phía mặt an trí.
Lại dùng tám cái kính sáng che lại mà treo trên hư không.
Ơ giữa đàn cũng đặt một cái kính các
mặt kính đối nhau khiến cho hình ảnh các
loại chiếu xen lẫn nhau. Trong thất thứ
nhất, chí thành đảnh lễ mười phương
Như Lai, các Đại Bồ tát, A la hán, phát tâm Bồ
đề ngày đêm sáu thời tụng chú nhiễu đàn
chí tâm hành đạo. Một thời tụng 108 biến.
Trong thất thứ nhì chuyên tâm hướng đến phát
tâm bồ đề. Thất thứ ba trong 12 thời trì Bát
đát ra chú. Thất thứ tư mười phương
Như Lai nhất thời xuất hiện ở trong kính
đối chiếu nhau, được Phật xoa
đảnh tức ở nơi đạo tràng tu tam ma
địa. Người đời sau tu học nên y như
vậy mà làm, thân tâm trong sạch như là lưu ly. A Nan nếu có Tỳ kheo thọ giới
ở trong hội, nếu có một người không
thấnh tịnh thì đạo tràng không thành tựu. Sau 21
ngày ngồi yên lặng chỗ thanh tịnh, trải qua 100
ngày nếu là lợi căn, không rời khỏi tòa,
đắc quả Tu đà hoàn, tùy theo thân tâm, quả Thánh
không nhất định, tự biết sẽ thành Phật
nhất định không nghi. Đạo tràng tạo lập
như thế ”.


Bấy
giờ mười phương chư Phật khiến các
Đại Bồ tát hiến Đại Thần chú, các Kim
Cang hiện đại Thần biến nói chú dâng lên, cho
đến trời, rồng, quỉ Thần, Dạ xoa
đại tướng, chư Tiên cũng hiện Thần
biến nói chú dâng lên, và nói chú rằng: “Chú của chúng con có
đại oai lực hay phục ác độc”. Như
vậy, vô lượng vô biên các chúng đều tụ
tập đông đảo và đều nói rằng: “Con
muốn nói Thần chú, xin Thế Tôn hứa cho”.Bấy
giờ Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời.
Thời các Bồ tát, Thiên, Long, Quỉ Thần, ngũ thông
Thần Tiên mỗi vị ở nơi trước Phật
nói các nhân duyên đời trước được
Thần chú, mỗi khi nói chú, các vị đều hiện
bổn chú Thần hình đầy nghẹt cả hư
không.Bấy
giờ Bồ tát Quán Thế Âm từ chỗ ngồi trong
hội mà đứng dậy trịch áo vai phải,
đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng:
“Con trong đời quá khứ nơi chư Phật
được đà la ni, nay muốn nói ra, xin Thế Tôn
hứa cho.” Bấy giờ Phật bảo Bồ tát Quán
Thế Âm rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông có lòng đại bi
muốn nói Thần chú, nay chính đúng lúc.” Tức thời
Bồ tát Quán Thế Âm hiện ra La sát đầu ngựa
nói Thần chú tên là A da yết lợi bà phóng đại quang
minh che lấp tất cả các chú Thần đều
bị hàng phục ẩn hết.Bấy giờ
Phật bảo Bồ tát Quán Thế Âm: “Ta có Thần chú tên
là Phật đảnh Như Lai phóng quấng ma ha tát đát
đa bát ra đô nhiếp Nhất thiết chú vương
Kim luân Đế thù la Kim Cang Đạo Tràng đà la ni, rất
là tôn trọng lợi ích chúng sanh không gì hơn
được, chỉ có Phật truyền cho Phật, các
ông nên một lòng thọ trì, sanh lòng hy hữu.”Bấy giờ A Nan ở trong
đại chúng đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật
rằng: “Từ khi con xuất gia chỉ cậy vào
Phật, kiêu mạn chỉ thích đa văn nên chưa
chứng quả, cho nên bị tà thuật của Phạm
Thiên mê hoặc, đã nhờ Thần chú của Như Lai
giúp sức nên thoát được khổ nạn, xin
nguyện Thế Tôn thương xót tất cả, rộng
vì chúng sanh mà nói Thần chú cùng người bị luân hồi
trong hiện đời và tương lai nghe Chú của
Phật được đại an lạc.”Lúc đó
đại địa tự nhiên rung động, sông
suối sục sôi, mặt trời mất ánh sáng, trên hư
không mưa hoa bảy báu, tràn đầy. Chư Thiên rãi hoa
cúng dường che khắp mặt đất, trống
trời tự kêu, tất cả chư Thiên tấu kỷ
nhạc ca vịnh tán thán, khắp hư không gió thơm
bốn phía khởi lên. Tất cả Thiên tiên vân tập
nhiễu quanh Phật ngàn vạn vòng, đảnh lễ chân
Phật rồi đứng qua một bên, chắp tay vui
vẻ, sanh lòng hy hữu, khen là chưa từng có, nhìn
ngắm Tôn nhan mắt không tạm rời. Bấy giờ
chư Phật mười phương mỗi vị
đều sai một Đại Bồ tát cầm các
hương, hoa, phấn báu, lọng báu cùng với hằng
hà sa quyến thuộc cũng cầm các hương hoa.
Mười phương chư Phật bảo các
đại Bồ tát rằng: “Các ông đem hương hoa
đến thế giới Ta bà cúng dường Phật
Thích Ca Mâu Ni, đem lời của ta đến chỗ Đức
Phật kia” Các vị Bồ tát thừa Thần lực
Phật qua Ta bà thế giới, tới thành Vương xá
tại chúng hội, nhiễu Phật ba vòng, đảnh
lễ chân Phật rồi đứng qua một phía, đem
hương hoa rãi trên hư không và nói như thế nầy:
“Chư Phật ở thế giới kia sai con đến
hỏi thăm Thế Tôn ít bịnh, ít não, đi
đứng nhẹ nhàng, muốn nói đại pháp, nay
đúng phải thời. Cúi xin Thế Tôn vì chúng con và
tất cả chúng sấnh mà nói.”.Bấy giờ trong
hội tất cả chúng Thanh văn, Bồ tát, Nhôn, Thiên,
Long Thần, Bát bộ đều đến làm lễ, khác
miệng đồng lời bạch Phật rằng: “Cúi
xin Thế Tôn thương xót chúng con mà nói cho, chúng con
muốn nghe Như Lai phóng quang Tối Thắng Tự
Tại Vương Thần chú.” Bấy giờ Thế Tôn
thấy mười phương chư Phật, Bồ tát,
Nhơn, Thiên, thỉnh xong liền vào tam muội yên lặng
không nói, từ nơi nhục kế phóng ra mười
đạo ánh sáng trăm báu chiếu khắp mười
phương, nơi các lỗ chân lông đều tỏa ra
hương thơm, có bánh xe vàng lớn quay tròn trong ánh sáng,
nơi hư không hiện ra trăm ngàn vô lượng
hằng hà sa cu chi na dữu đa Kim Cấng Mật tích, các
đại Thần vương lực sĩ bưng núi
cầm chày, quay mặt trời, hiện đại thần
thông, y giáp rực rỡ đeo kiếm, mang đao, gậy,
bánh xe, dây, cung, tên, câu, các binh khí, linh, đạt, loa
bối, tinh tiết, phan, phướng, tán cái, đầy
chật cả hư không. Lại có sấm chớp chấn
động, mặt trời mặt trăng mất ánh sáng.
Trời Rồng không thể ở trong cung đều
bỏ cung mà đến tụ tập. Tất cả ác thú
đều mất tâm độc, kéo đến đại
hội, quỉ thần ngừng chiến sống ấn
ổn với nhau. Đại chúng ngẩng lên nhìn, vừa
mừng vừa sợ, đều cầu gia hộ. Lúc
bấy giờ Hóa Phật ở trên Vô kiến Đảnh
tướng trong luồng ánh sáng, phát ra đại Phạm
âm nói lời qui mạng để cảnh tỉnh quần
mê.


Nam Mô Nhất
Thiết Tam Thế Phật.Nam Mô Nhất
Thiết Chư Bồ Tát.Nam Mô Thanh Văn
Độc Giác ChúngNam Mô Nhất
Thiết Chư Quỉ ThầnTất cả hãy nghe ta sai khiến


Nay muốn nói ra đại Thần chú


Tất cả các người nên hoan hỷ


Đảnh lễ cung kính thật hết
lòng.Phật ấn có ba mươi hai, Bồ tát
ấn có mười.Kim Cang ấn có hai mươi , Chư
Thiên có bốn mươi.Nhật, Nguyệt Thiên có mười chín, Quỉ
có mười một.Đà la ni có tám mươi sáu.

Đại
Phật Đảnh Đà La Ni Tâm chú(còn gọi
Nhất thiết Phật tâm chú)- Úm tát bà đát tha
yết đa mạn lật đế bát la phạt
đế yết đa bà duệ. Úm sa ma điện đô
ma ma (tên…) tả tát bà bả bế biều sa tất
đế sa ra bả đô mâu chi mâu chi tì mâu chi tì mâu chi giá
rị giá rị nễ yết đế bà da ca ra nê bộ
địa bộ địa, bộ đa bộ đa da,
bột địa lợi bột địa lợi,
bột đà lam tát bà đát tha yết đa hiệt
lật đà da thọ sắc sĩ tá ha.- Đại
Phật đảnh Đại tâm chú ấn
:Hai ngón giữa
để sau hai ngón vô danh, hai ngón cái vịn nhau đầu
ngón móc nhau, hai ngón giữa nơi sau lưng hai ngón vô danh
đầu dựa nhau, hai ngón vô danh thẳng, hai ngón út
quấn hai ngón vô danh, rất là khó nghĩ bàn.


- Đại
Phật đảnh phá chư pháp ấn
:Tay phải ngón
giữa cong lại để nơi văn dưới
của ngón cái, ngón cái trói ngón giữa đứng thẳng,
ba ngón kia đứng thẳng.- Đại Phật
đảnh chế Nhất thiết Thần lực bất
úy giải pháp ân
:Hai ngón út, giữa, vô danh xoa nhau bên trong, hai
ngón cái co lại trong lòng bàn tay, hai ngón trỏ trái đè
phải đứng thẳng xoa nhau.Ba ấn nầy dùng Phật
đảnh Tâm chú
.* Nhất thiết Bồ tát chú ấn:


- Úm bạt
chiết ra để bạt chiết ra bát ra để
sắc sỉ để du đề đát tha yết
đa bột đà la địa sắc tra na địa
sắc sỉ để sa ha.- Đại
Phật đảnh đại Phẫn nộ ấn
:Hai ngón cái đứng thẳng, hai ngón
giữa thẳng đầu dựa nhau, hai ngón trỏhơi
cođầu để nơi tiết trên ngón giữa
ở một bên, hai ngón vô danh hai ngón út xoa nhau đầu ló
ra ngoài.- Đại Phật
đảnh Phược đại lực quỉ ấn
:Hai ngón cái đứng thẳng, ngón
trỏ trái co lại đầu để nơi gốc
ngón cái trái, ngón trỏ phải hơi co, các ngón kia
đều co vào lòng bàn tay.


Đại
Phật đảnh hoán đảnh chú
:


(còn gọi
Đại Phật đảnh Cam
lồ chú)- Úm mâu nễ mâu nễ phạt lệ a
tì tiên dã dương bát lặc bà đát tha yết đa
hồng ma ma (tên…) tả tát bà tất địa dã tì sái kê
ma ha bạt chiết la ca phạt giá nhiễu la bột
lặc nhiễu địa lị để đát tha
yết đa cát lợi đạt da địa sắc
sĩ đa bạt chiết lệ sa ha.


- Đại
Phật đảnh Quán đảnh ấn
:Đứng thẳng hai chân
bằng nhau, tay phải hướng lên nơi lá lách, tay trái
ngón trỏ, út, vô danh, cái co lại, ngón giữa thẳng ra
để nơi mi giấn. Nếu có người làm pháp
nầy các tội căn bản đều tiêu diệt. Chú
rằng:- Úm a mật
lật đa phạt chiết lê phạ ra phạ ra bát ra
phạ tì du đề hàm hàm phấn phấn khuất
khuất tá ha.- Đại
Phật đảnh Cam lồ
ấn
:Bật ngón giữa phải nơi
ngón trỏ áp trên tiết trên ngón cái, ngón cái đè móng ngón áp
út. Nếu có người làm pháp ấn chú nầy, tất
cả chư Thiên đem Cam lồ
rưới trên đảnh người đó, không thể
nghĩ bàn.


* Đại
Phật đảnh kiết giới chú pháp.- Úm a mật
lật đa tì lô yết nễ yết ra bà duệ khắc
ni a yết ra sa ni hàm hàm phấn phấn tá ha.- Đại
Phật đảnh đại tâm ấn
:Hai ngón giữa xoa nhau bên trong, hai
ngón út đứng thẳng, hai ngón cái thẳng, hai ngón
trỏ áp đầu hai ngón cái..Ấn này hay nhiếp
tất cả tâm ấn ở trong chánh pháp, hay nhiếp
bốn món tùy tâm. Nếu làm các pháp được tự
tại vô ngại, trước kết ấn tụng chú
bốn chín biến, sau đó xử dụng.


* Đại
Phật đảnh tâm trung tâm chú:-
Úm bạt chiết ra bạt ra bạt ra
ấn địa lật da tì du đạt nễ hàm hàm
tăng rô giá lệ ca rô giá
lệ sa ha.Nếu
kết ấn niệm tất cả chư Phật, chư
Phật đều đến trước người
đó, được tất cả chú Thần hộ
vệ, đại hộ thân vậy, và sai khiến tất
cả quỉ thần. Nếu muốn tụng chú,
trước tụng Phật tâm trung tâm chú.


- Hộ thân dùng
Tiểu Phật đảnh giáp ấn.Hai tay ngón vô danh ngón út xoa nhau nơi
hổ khẩu lòi hai ngón giữa, hai ngón cái, ngón trỏ
thẳng đầu áp nơi lưng ngón giữa tiết
trên, hai ngón cái vịn hai ngón giữa văn trong ở
tiết trên gọi là Đại giáp ấn ở nơi
ngực xoa xoa. Nếu muốn làm đàn kết ấn
nầy tụng chú kết giới hộ đà, chư
Thần đều tụ đến. Nếu không làm pháp
nầy, các đại quỉ Thần vương phá sự
kết giới, làm pháp không thành. Kết giáp ấn chú 49
biến, đem ấn chà nơi ngực, hai vai rún, đầu
gối, tất cả các Kim Cang đều thấy là thân
Phật, các ngoại đạo dùng hết Thần lực
cũng không thể hại được. Đứng y
như trên, chỉ đổi lại ngón cái hai ngón vịn văn
ngón giữa gọi là Đại Khế ấn. Nếu có
người ác, thú ác, kết ấn nầy tụng chú 49
biến, tám vạn bốn ngàn Kim Cang, trăm ức chư
Phật ủng hộ Chú Sư.- Bách ức
chư Phật đồng Tâm ấn
.(Còn gọi Chuyển Pháp Luân
ấn)Hai ngón vô danh, hai ngón út xoa nhau bên
trong, hai ngón cái hai ngón giữa thẳng, hai ngón trỏ
vịn sau lưng hai ngón giữa tiết trên, kết ấn
nầy trăm ức chư Phật, Bồ tát, Kim Cang,
Tứ Thiên Vương, Thần quân đều đến
hộ niệm, khiến cho chứng được Chánh
đẳng Chánh giác. Tất cả người ác thấy
ấn nầy đều sanh lòng từ bi qui thuận.
Nếu vướng nạn đao, nạn bịnh, muốn
hại người, kết ấn tụng chú 49 biến, ác
giặc bị cột trói mê man không biết; không giải
không hết. . Ấn nầy rất có đại oai
lực.- Phật
đảnh Thân ấn.Xoa ngược hai ngón vô danh, hai
ngón út trong lòng bàn tay, đứng thẳng hai ngón giữa
đầu dựa nhau, co đầu hai ngón trỏ áp bên hông
hai ngón giữa tiết trên. Đứng thẳng hai ngón cái
vịn ở bên tiết giữa hai ngón giữa, đầu
ngón qua lại tức nói Phật đảnh Tâm chú :- Nam mô tát bà
nhã da. Úm đa tha yết đô ô sắc ni sa a na bà lô chỉ
đá mộ lam địa đế thù la thí ô hồng
thập phạt ra thập phạt ra đà ca đà ca tì
đà ca tì đà ca, đà ra đà ra tì đà ra tì đà ra,
Sân đà Sân đà tần đà tần đà ô hồng
phấn phấn tá ha.* Phá ma Hàng
phục ấn chú
:Như Thân ấn,
đổi lại hai ngón trỏ đứng thẳng đầu
dựa nhau, hai ngón giữa bật nơi tiết trên bên lưng
ngón trỏ quay đầu dính nhau, co hai ngón cái nhập vào lòng
bàn tay. Đem đ ểtrên đầu, cung kính chí tâm tụng
chú:- Úm thất rị
dạ bà hê tá ha.- Phụng
thỉnh Ấn

:Như Thân ấn, đổi lại
hai ngón cái trỏ đứng thẳng cách nhau 4 tấc 5, hai
ngón cái đứng thẳng cách ngón giữa 8 phân, tụng
Phật đảnh Tâm chú đến biến thứ tư,
hai ngón trỏ từ từ co lại nhập vào lòng bàn tay,
chú 49 biến. Lại kết ấn Hòa nam đảnh
lễ, hướng vào trong xả ấn. Phụng thỉnh
ấn gọi là Hoa quang ấn.- Liên hoa Bổng
túc ấn
:


Hai ngón út thẳng dựa nhau, hai
ngón cái dựa nhau, còn các ngón kia đứng thẳng
đầu hơi cong như hoa nở, chú 7 biến lại
cong hai ngón cái hướng vào lòng bàn tay, đảnh lẽ
giải ấn.


*
Tọa chú rằng:


- Úm ca ma la xóa ha.


* Tẩy tịnh
chú:- Úm bạt
chiết ra ma ni đà lợi hàm hàm phấn phấn.(Chơn ngôn
nầy dùng chú nước tụng 7 biến)* Nhập Xúc
xử chơn ngôn:- Úm cu rô đà na
hồng xá.(Mỗi khi đi
cầu đọc chú 7 biến, đàn chỉ 3 lần)- Úm thất rị
ô hồng phấn sát tá ha.( Mỗi khi ăn
chú 7 biến, trừ Tỳ na dạ ca)* Tịnh Khẩu
chơn ngôn.- Úm bà đế
thiên Thần na la bà dế tra tá ha.(Trước khi
niệm tụng tẩy tịnh niệm 7 biến)* Tịnh Thân
chơn ngôn.,- Úm phạt
chiết la ma ni đạt rị hồng phần tra
phần tra tá ha.Khi
đi đến chỗ dơ uế tụng 7 biến
như dùng nước thơm tắm rửa, cũng tiêu
tội chạm xúc.


- Hộ Thân ấn chú:


Hai ngón
trỏ, hai ngón vô danh, hai ngón út, phải đè trái xoa nhau bên
trong, hai ngón giữa co đầu áp lưng hai ngón trỏ,
hai ngón cái thẳng vịn bên móng hai ngón giữa. Chú
rằng:- Úm cư lộ
đà na hổ hồng xước.Kết ấn nầy tụng chú
ba biến Hộ than, khi đi vào chỡ dơ uế, trì đất
sạch rữa tay. Khi đi cầu, xỉa răng, súc miệng.
Tay phải, ngón trỏ hơi cong,
ngoón vô danh ngón út như câu.


- Úm đổ rô cư rô cư rô tá ha.


Kết Ấn nầy chú nước
7 biến súc miệng, giải tất cả Kim Cang quỉ
Thần. Hai tay chắp ngược, giận dữ chú 14
biến. Xong chắp thuận, lại chú 7 biến, xong
mở gấp ra.


Tứ Thiên
Vương chơn ngôn:- Nam mô lặt đát na thất rị dạ da, na mô
chiết đổ rô ma ha xà da tỉ tỉ xử tra cư
ma ha xà da tì lô bát sa ma ha xa da, địa lị a thất
đổ rô sa đà da sa đà da ha để đàn ha
để đàn bột đà bà để bồ
đề tát đỏa sa da bát lạt để ca bột
đà bà để tô lị da bà để chiên đà ra bà
để hê hê để dà không để hổ hổ ma
ha bà để hê hê ma ha bà để sa bà chước sô
mục xiên bạn đà ni sa ha.- Kết
Giới ấn
:Hai ngón giữa, hai ngón vô danh xoa
nhau bên trong, phải đè trái, ngón trỏ trái co lại
như câu, ngón trỏ phải đứng thẳng, hai ngón
cái vịn nhau.- Úm chuẩn
nễ ni chỉ ca da sa ha.Đọc một biến dùng ngón
cái chạm đất một cái, ba lần như vậy.- Kết
ngoại hỏa viện Hỏa giới ấn
:Tay trái che
kín lưng tay phải, hai ngón cái cách nhau 2 tấc.- Úm a tam ma
để hổ hồng sa ha.Đọc ba lần xoay ấn qua
phải ba lần.- Úm kiết
đa rị kiết.Nếu bị bịnh ghẻ, lác,
chú nước 7 biến mà tắm tức lành.Nếu bị rắn, rít, bò
cạp, rồng, hổ, lấng, sư tử, ngựa, heo,
chó cắn, chú nước một biến rửa chỗ
vết thương tức hết.Lại
nếu bị bùa chú ếm đối tà thuật làm cho
bị bệnh, chú 7 hạt giới tử lia nơi
bệnh nhân tức biết chỗ bị thư ếm, chú
một biến rải nơi đảnh tức trừ.Lại
nếu người bị bịnh quỉ, khiến Tứ
Thiên Vương hộ bệnh nhân, chú cành thạch lựu
1 biến đánh nơi hư không, bệnh nhân tức nói
tên tuổi của quỉ.Lại
nếu bị bệnh ghẻ nhọt phát ra một ngày, hai
ngày, ba ngày chú tro một nắm rãi chung quanh bệnh nhân,
tức trừ.Lại
nếu làm các pháp không linh nghiệm. Đều do nghiệp
chướng nơi thân, lấy nước chảy về
hướng Đông chú 7 biến, rãi nơi đầu
tức được linh nghiệm, khiến chú Thần
phò giúp. Lại nếu Chú Sư trong thân có chướng
nạn, lấy ngưu hoàng 1 phân chú 7 biến xoa nơi
đầu tóc tức không bị chướng ngại.
Lại nếu bị độc dược, lấy
nước muối hoặc tĩnh hoa thủy chú 1
biến, nhỏ lỗ mũi, tức hết. Lại lấy
một thăng Tỉnh hoa thủy, chú 7 biến, mặt
trời vừa mọc, hướng về mặt trời
mà uống, các bệnh đều tiêu trừ. Nước
còn dư hướng mặt trời mà rãi, tất cả
chúng sanh có bệnh đều tiêu diệt.Lại
chú nước 1 biến đem rải trong nhà, chú bạch
giới tử 1 hột chú 1 biến đem chôn trong nhà,
tất cả quỉ Thần không dám vào.Lại
có pháp chú nước 1 biến dùng hoán đảnh và rửa
mặt, tất cả khẩu thiệt quan sự tiêu
diệt, người thấy vui vẻ.Lại
có pháp nếu đi qua sông biển, núi rừng đồng
trống chú nước 1 biến mà rãi tức
được vô úy.Lại
ở hang núi, trong rừng chỗ yên lặng, đốt
hương rãi hoa tụng chú, tất cả chư Phật,
Bồ tát, Thiên long, quỉ Thần đều lại
hiện thân nói pháp lại, cho các thuốc Thần tiên.Lại
nếu bị bịnh phong, đau đầu, mặt mày
nóng lạnh, lấy bơ, mật, lạc chú 1 biến mà
xoa tức hết.Lại
nếu có người ác muốn làm hại, mặt trời
chưa mọc chí tâm tụng chú 3 biến kêu tên
người kia, tất cả khẩu thiệt ác nhơn
đều tiêu diệt.Lại có pháp
nếu muốn cầu tiền bạc của người,
tụng 7 biến đi tới là được.Lại
ở nơi tịnh thất đốt hương,
tụng chú, tất cả Thiên nữ đều hiện
thân tấu nhạc trời cúng dường, Chú Sư
muốn cần đồ ăn uống cõi trời
đều được.Lại
nếu bị người ganh ghét, chú nước 1 biến
rảy nơi hai cánh cửa, khiến họ vui vẻ.Lại
chỗ giao dịch buôn bán, chú lông công 1 biến, đem theo
tức được đại lợi ích.Lại
nếu có người bị chết qua ba ngày chú 21 biến
lại chú nhánh thạch lựu đánh 7 cái nơi
đầu họ, sẽ sống lại.Lại
nếu có người bị quỉ đánh chết, chú
nước 1 biến rửa mặt họ, tức sống
lại.Lại
nếu ở trong tháp, tịnh thất, lấy đất
sạch hòa chiên đàn đắp đàn vuông ba bậc
lớn nhỏ tùy ý, tán rãi các hoa nơi đàn, lấy 1 bình
lưu ly đựng đầy đề hồ, lại
lấy 7 hạt Xá lợi để trong bình đem an
nơi đàn. Chú Sư ngồi ở phía Tây đàn, chí tâm
đốt hương, rãi hoa, tụng chú không quá 7 biến,
Xá lợi tức phóng ánh sáng chiếu thân Chú Sư, Chú Sư
chí thành đảnh lễ phát nguyện lấy đề
hồ tự uống, tất cả chướng nạn
đều tiêu trừ. Lại lấy Xá lợi đem
cột nơi mão đội nơi đầu, tất
cả chư Phật, Bồ tát, Thiên long, quỉ thần
ngày đêm ủng hộ không có xa rời, tất cả
chúng sanh đều xem như Phật cung kính cúng
dường.A
Nan! Pháp nầy không thể nghĩ
bàn, phước đức công năng, khiến chúng sanh
không có tai nạn, quả báo đầy đủ.Lại
nếu gặp ác thú muốn ăn thịt, tụng chú mà
chỉ, tức qui phục không dậy được và
được giải thoát.Lại
nữa hắc nguyệt đêm 29, hướng nơi
đồng trống, đốt hương tụng chú
tức được quỉ Tỳ xá dà lại
đảnh lễ hoặc đem của báu cúng
dường, muốn sai khiến hỏi các việc
thiện ác đều biết.A
Nan! Nay ta vì người nói
Đại ấn Đà la ni mẫu hay phá các nghiệp ác:
Hai ngón trỏ co vào lòng bàn tay, hai ngón cái áp hai ngón trỏ
nơi giữa văn tiết giữa, còn các ngón kia chắp
lại tụng chú, đây gọi là Phật đảnh Quang
đà la ni ấn.A
Nan! Lại lấy ngón cái tay
phải áp móng ngón giữa, các ngón kia thẳng,đây
làNhư Lai Thiện Tập đà la ni ấn. Lại
tay phải, ngón cái đè móng hia ngón út và vô dấnh, các ngón
kia thẳng, đây gọi là Sắc Ngữ ấn: Như
Lai thường dùng ấn nầy giáo hóa Thiên, Nhơn, A tu
la v.v…Phật
bảo A Nan: “Sau khi ta diệt độ, nếu có
người ngày ngày tụng chú nầy 7 biến, tức
tiêu tất cả cực đại trọng tội,
được đại thiện nguyện, vô
lượng công đức. Nếu như có người
dùng của báu trong tứ thiên hạ bố thí ba la mật
công đức nầy trăm ngàn vạn ức không
bằng người sáng chiều trước tượng
Phật chí tâm tụng trì chú nầy 7 biến công
đức, phước lực hơn trên trăm phần,
cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể
được. Chú nầy hay khiến người trì
tụng mau chứng Bồ đề, mười
phương Như Lai đều khen ngợi. Ơ nơi
đời sau thành Phật không sai, hào quang nơi thân
chiếu khắp các cõi Phật.A
Nan! Nơi nào có được chú
nầy, trời rồng vui vẻ, mưa gió thuận
thời, lúa thóc được mùa, nhân dân an lạc, lại
hay trấn các sao ác, các biến quái, tai họa đều
không khởi, không bị điên cuồng, cột trói
đánh đập mà chết, đêm ngủ không có ác
mộng.A
Nan! Thế giới Ta Bà này có tám
vạn bốn ngàn sao ác làm các điều quái dị, có 28
sao ác lớn cầm đầu, lại có tám sao ác lớn
làm chủ, biến ra các hình xuất hiện nơi
đời, sinh ra các loại tai dị, nếu có chú nầy
thảy đều tiêu diệt. Nếu người hay
thọ trì được đại an lạc, trong 12 do
tuần thành kiết giới địa, các điều
không tốt đều không dám vào, vì thế Như Lai nói bí
mật vô thượng đà la ni nầy trụ nơi Thủ
Lăng Nghiêm tam muội không nói hết được.
Nơi cõi Diêm phù đề làm nơi y chỉ, như nghèo
được của báu, bệnh được thuốc
hay là thầy của tất cả, là đườnglớn đi đến Bồ
đề, không cóchướng ngại, tất
cả quỉ đói, chúng sanh được giàu có,
ngục tù cùm trói đều được giải thoát.A
Nan! Giả sử có người
tâm tán loạn không được tam ma địa, chỉ
nhớ trì chú nầy, tất cả Bồ tát Kim Cang, Thanh
Văn, Duyên Giác, Thiên, Nhơn, Long Thần Bát Bộ cũng
thường lại giúp đỡ huống là phát tâm bồ
đề quyết định không bị sanh vào cõi Dạ
xoa, La sát, A tu la, Ngạ quỉ, Súc sanh v.v… có hình, không hình,
có tưởng, không tưởng, có chân, không chân, rắn,
rít, bò cạp, các loài cử động hàm linh, các ác
đạo như vậy chỉ nghe qua tai một lần
không còn bị lạc vào. Nếu hay xưng tụng, chép
viết giải nói đeo mang cúng dường, đời
đời không sanh vào hạng bần cùng hạ tiện, sanh
ra chốn nào đều nhớ túc mạng giàu có
đầy đủ, đời sau sanh lên Thiên cung, cho
đến có thể khiến người phá giới
được lại giới căn thanh tịnh, không tinh
tấn được tinh tấn, không trí huệ
được trí huệ, không sạch sẽ, trai giới
đều được trang nghiêm đầy đủ.Thiện
nam tử! Khi chưa trì chú, sau khi được trì,
tất cả các tội phá giới dầu nặng hay
nhẹ một thời đều tiêu, dầu có ăn
uống rượu thịt ngũ tân các thứ bật
tịnh cũng khiến Kim Cang, chư Phật, Bồ tát,
Thiên Tiên, quỉ thần bát bộ cũng không cho là lỗi,
dầu có mặc quần áo không sạch sẽ, đi
đứng ngồi nằm chỗ bất tịnh cũngthành như chỗ thanhtịnh,
dầu không lập đàn, không vào đạo tràng, cũng
không hành đạo, chỉ tụng chú nầy, công
đức cũng như vào đạo tràng hành đạo
không khác.* Hoán Nhất
Thiết Bồ tát chú:- Úm bà thận
nhược bà đa sa ha.Chắp tay để nơi tâm
hồ quì, ngón giữa trái co lại áp trên lưng ngón
giữa phải tại tiết giữa, hai ngón cái
hướng trước các ngón kia chắp lại. Nếu
Chú Sư chưa lập đàn tùy thời kết ấn
trước Phật chú 7 biến, đốt hương
đảnh lễ tụng chú tức diệt 80 kiếp
trọng tội.
ĐẠI
PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUANG


TÁT ĐÁT ĐA BÁT
ĐÁT RA CHƯ BỒ TÁT VẠN
HẠNH

PHẨM
THỨ NHÌKhi
Phật nói chú và ấn pháp xong, bảo các Bồ tát
rằng: “Tất cả chư Thiên quỉ Thần hãy
hồ quì chắp tay” và dạy rằng: “Các ông hôm nay hãy nghe
theo lời ta mà ủng hộ khiến chúng sấnh
được an lạc.”


* Hoán Bồ tát
Bất Không Quyến sách ấn chú.- Úm y hê y hê tát
để da bà đa duệ sa ha.Hai ngón út xoa nhau, hai ngón cái nhập
vào lòng bàn tay, các ngón kia mở ra chú 7 biến. Nếu
lập đàn, trước kết ấn nầy, mỗi
ngày tụng chú cúng dường Bồ tát, trừ các tội
phá giới.


* Bồ tát Hoán Mã
Minh ấn chú.Kêu Mã Minh Bồ
tát thời ngó mặt trời, miệng ngậm nước
mà phun, tụng chú.


- Úm tát bà tì da
phẩn lưu phẩn lưu đầu đậu
đầu đậu đầu đậu đầu đậu
đốt lực đốt lực đốt lực đốt
lực sa ha.Hai tay
mười ngón xoa nhau, chắp lại để nơi tâm,
chú 7 biến, đảnh lễ Bồ tát. Nếu cầu
thông minh, mỗi ngày kết ấn cúng dường Bồ
tát, tiêu trừ nghiệp ngu si.


* Hoán Quán Thế Âm
Bồ tát ấn chú.- Úm tát bà tát
đỏa tì da ha tì da ha sa ha.Chắp cổ
tay lại, mười ngón cách nhau 3 tấc như hoa sen
nở. Nếu mỗi ngày kết ấn cúng dường
Bồ tát, tiêu trừ số 8 ở vạn kiếp sanh
tử trọng tội.


*Hoán Bồ tát
Văn Thù Sư Lợi ấn chú.- Úm mạn thù
thất lợi da bà đa duệ sa ha.Hai tay ngón vô danh co trong lòng bàn tay,
hai ngón giữa đứng thẳng, hai ngón cái hướng
trước cách 1 tất qua lại.Nếu mỗi ngày
kết ấn cúng dường Bồ tát, tiêu ngàn ngàn
kiếp tội nặng.- Hoán Bồ tát Long
Thọ ấn chú.- Úm tát bà khư
đề bà sa ha.Tay trái
ngửa để đến cổ tay phải, tay phải
để lên tay trái, hai tay đâu lưng nhau như
miệng rắn. Nếu bị rồng rắn độc
cắn, kết ấn hướng đó tức trừ.* Hoán Bồ tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn ấn chú.- Úm phiến ni a bà
duệ sa ha.Hai tay ngón giữa xoa nhau, hai ngón vô
danh câu nhau trong lòng bàn tay, hai ngón cái hơi co, hai ngón trỏ
trái đè phải xoa nhau, hai ngón út xoa nhau, chắp tay
lại. Nếu mỗi ngày kết ấn cúng dường,
tiêu tội trong ngàn kiếp. Nếu làm pháp, kết ấn
nầy thỉnh Bồ tát.

* Hoán Bồ tát Hư Không Tạng ấn chú.


- Úm tát bà
đa tì da chu lưư chu lưu sa ha.Tay trái
năm ngón hơi co để trong lòng tay phải, năm
ngón đứng thẳng. Nếu mỗi ngày kết ấn
nầy cúng dường Bồ tát, tiêu 21 kiếp sấnh
tử tội.


* Hoán Bồ tát Địa Tạng ấn chú.


- Úm rô ha rô ha rô ha sá ha.


Lấy tay
phải từ ngón giữa trở xuống co trong lòng bàn
tay, hai ngón kia đứng thẳng. Tay
trái năm ngón nắm chặt lại hai cổ tay giáp nhau.
Nếu mỗi ngày kết ấn cúng dường Bồ tát,
diệt ngàn kiếp tội.* Hoán Bồ tát
Nhật Tạng ấn chú.- Úm tát bà ba da
duệ sá ha.Hai tay chắp lại, mười
ngón xoa nhau để nơi tâm, kết ấn nầy cúng
dường Bồ tát, diệt ngàn kiếp tội.


* Hoán Bồ tát Long
Tiên ấn chú.- Úm bà đề da
bà đa duệ sa ha.Hai tay ngón giữa xoa nhau tại
lòng bàn tay, hai ngón vô danh xoa nhau, hai ngón út móc nhau, hai ngón cái
đứng dựa nhau, hai ngón trỏ vịn nhau. Nếu
kết ấn cúng dường Bồ tát, tiêu ngàn kiếp
tội.
ĐẠI
PHẬT ĐẢNH PHÓNG QUANG


TẤT ĐÁT
ĐA CHƯ KIM CANG


PHẨM THỨ BA
* Hoán Kim Cang
Tạng Vương Kim Cang Quân chú ấn.- Thất lị
trí phược xá la bà ni bà la đà ma ha phì địa da la
xả bà la đạn đa la ma chiến trà phì địa
dã la xá y hê y hê bán ca bán thi ca lan.Nếu
làm pháp an trí xong, nhiễu
đàn ba vòng, rung lưỡi cho ra tiếng, tất cả
Kim Cang đều y chỗ đứng, tất cả
quỉ Thần không dám đi vào.


* Hoán Kim Cang
Vương Câu Thi chú ấn.- Úm phược xá ra ương cu thi bà đa
duệ sa ha.Xoa
ngược hai ngón vô danh, hai ngón út trong lòng bàn tay, hai ngón
giữa đứng thẳng đầu dựa nhau, hai ngón
trỏ bất tại lưng hai ngón giữa nơi tiết
thứ ba, đầu dựa nhau, hai ngón cái đứng
thẳng dựa ngón giữa chắp tay lại, ngón cái qua
lại.


* Hoán Tra ha Bà Kim Cang
chú.- Úm phược xá ra tra ha bà ma ma y hê y
hê sá ha.Hai ngón giữa
bật tại ngón vô danh đầu dựa nhau, hai ngón út
mở đầu đứng thẳng cách 1 phân, hai ngón cái đè
ngón vô danh ở văn thứ hai, chắp tay lại, ngón
trỏ co đầu dựa nhau, đầu ngón qua lại.* Hoán Tồi Toái
Kim Cang ấn chú.-
Úm phược xá ra phược xá lợi ni cô trí ni bát
đà đà giá bát đà dà đà đá hồng phấn tra sa
ha.


Hai ngón út bật nơi lưng hai ngón vô danh, hai ngón vô danh
dựa đầu hai ngón cái, co đầu để vào
tiết hai ngón giữa, ngón trỏ qua lại.* Hoán Kim Cang
Thương yết La chú.- Úm phược xá
ra đích thương ca la ha da ha da na bát na bát đà
phấn tra đà tra đà.Xoa
ngược hai ngón giữa, hai ngón vô danh, hai ngón út trái
đè phải, hai ngón vô danh nơi sau lưng hai ngón
giữa, hai ngón giữa đứng thẳng đầu
dựa nhau, ngón trỏ câu ngón vô danh, hai ngón cái vịn
đầu hai ngón giữa, hai ngón cái đầu dựa
bằng nhau để trên đầu, mặt làm vẽ
giận dữ.


* Hoán Kim Cang Mả
Đầu ấn chú.- Úm ba la tì tất
đa phệ xá la ni phệ phệ chi sa ha.Chú
vào hạt cải trắng đốt nơi đàn, hai tay
ngón giữa trở xuống xoa nhau bên ngoài, đè mạnh
nơi lưng bàn tay, chắp tay lại, hai ngón trỏ
đứng thẳng cách nhau 5 phân. Hai ngón cái dính nhau co 1 lóng
không cho dính ngón trỏ, đầu ngón qua lại.


* Hoán Kim Cang Ni Lam
Bà ấn chú.- Úm phệ xá ra
dược xoa da ra xá hồng hồng phấn tra sa ha.Tay
trái ngón giữa trở xuống các ngón co lại trong lòng bàn
tay, tay phải cũng vậy hai ngón trỏ dựa nhau, hai
ngón cái qua lại.


* Hoán Kim Cang Ô Sô Sa
Ma ấn chú.:- Úm tất đà
thất chiên trà phạ xá ra, cu rô mãn đà mãn đà hồng
hồng phấn tra phấn tra.Tay
trái chống nạnh, bốn ngón hướng trước,
tay phải nắm lại, ngón trỏ đứng thẳng,
làm ấn khắc quỉ.


* Hoán Kim Cang
Hỏa Đầu ấn chú.- Úm phược xá
ra bà ni đà ha đà ha hồng hồng hồng phấn.Hai
tay ngửa lên, hai ngón cái co áp tiết trên hai ngón trỏ, hai
ngón cái qua lại.


* Hoán Kim Cang
Đồng Nữ ấn chú.- Hồng hồng phược xá rị
nị bà đa duệ sa ha
.


Hai tay đâu
lưng phải đè trái, mỗi ngày kết ấn trừ
khẩu thiệt.* Hoán Kim Cang Liên
tỏa ấn chú.- Hồng hồng phệ xá ra ha na ha na mãn
đà ha mãn đà ha tra.Mười
ngón hướng vô trong níu nhau, nếu che ấn gọi là Nội
ấn, nếu kết ấn, tất cả quỉ
đều tự bỏ đi.


* Hoán Kim Cang Tô
Tất Địa ấn chú.- Úm tô tất
địa già ra già ra sa ha.Hai
ngón vô dAnh, út xoa ngược trong bàn tay, hai ngón giữa
đứng thẳng, hai ngón trỏ đầu hơi co
dựa nhau, hai ngón trỏ để nơi lưng hai ngón
giữa nơi tiết thứ ba, không cho dính đầu. Hai
ngón cái vịn tiết nhì hai ngón giữa, đầu ngón qua
lại.

ĐẠI PHẬT
ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUANG


TÁT ĐÁT ĐA CHƯ THIÊN

PHẨM THỨ

* Hoán Thiên
Vương Tối Thắng ấn chú.- Úm kiện ni ca la
xá phấn.Đứng
dậy, hai chân cách nhau một thước, các ngón bằng
nhau, hai tay ngón giữa co tiết giữa trong lòng bàn tay, hai
ngón cái đè lên, hai ngón trỏ, hai ngón vô danh, hai ngón út
dựa lưng hơi cách nhau, chắp cổ tay lại.
Để nơi trán, chỗ tiết dưới ngón cái. Nếu
kết ấn nầy các ác ma sợ sệt bỏ đi,
dùng ấn nhiễu đàn.


* Hoán Thiên Chúng
Đế Thích ấn chú.- Úm thất lị
địa phì duệ ấn đà ra hồng phấn.Hai ngón vô danh xoa
tại lòng bàn tay, hai ngón cái đè nơi hai ngón giữa
tiết giữa, hai ngón trỏ cách nhau 3 tấc, hai ngón út
đầu dựa nhau hai đầu qua lại. Nếu
kết ấn nầy cúng dường Đế Thích mau tiêu
tội.* Hoán Thiên
Vương Đông Phương ấn chú.- Úm đề bà ra
tra bà đa duệ sa ha.Hai tay nắm
lại thành quyền, hai ngón cái đứng thẳng, tay
phải đặt lên tay trái. Nếu làm pháp dùng ấn
nầy kết giới, Thiên Vương tức lại.* Hoán Thiên
Vương Nam Phương ấn chú.- Úm tì rô trạch
ca phì địa duệ sa ha.Như Thiên
Vương Đông Phương ấn, chỉ đổi
tay phải, ngón giữa đứng thẳng, ngón cái co vào
lòng bàn tay. Nếu kết ấn làm pháp, Thiên Vương
tức lại.* Hoán Thiên
Vương Tây Phương ấn chú.- Úm tì rô bát xoa phì
địa dã bà đa duệ sa ha.Như Thiên
Vương Nam Phương ấn, chỉ mở ngón cái ra
như miệng cọp, ngón cái qua lại. Nếu làm pháp
thời kêu gọi rồng.* Hoán Thiên
Vương Tỳ Sa Môn ấn chú.- Úm tỳ sa môn na
bà đa duệ sa ha.Như Thiên
Vương Tây Phương ấn, co ngón trỏ vào nắm
thành quyền, ngón cái qua lại. Nếu làm pháp muốn
triệu Thần Dạ xoa, trước kêu Thiên Vương
Tỳ Sa Môn cúng dường, sau đó mới triệu,
đều dùng ấn nầy. Sau đó để ấn
nơi gối.* Hoán Thiên Tỳ nữu
ấn chú.- Hồng phệ đà bà duệ phì phì
địa da bà đa duệ sa ha.


Năm ngón trái
nắm năm ngón phải, ngón cái phải qua lại, làm pháp
triệu thỉnh vào trong giới đàn.* Hoán Thiên Tỳ
Thủ Yết Ma ấn chú.- Hồng
phệ rô tra ca bà đa duệ sa ha
.Tay phải kết
ấn Như Lai sắc ấn triệu sáu vị Trời,
ngón cái vịn ngón vô danh nơi móng và ngón út ngón giữa,
trỏ đứng thẳng qua lại. Nếu làm pháp thì
vị Trời nầy cầm đao.* Hoán Phạm Thiên
ấn chú.- Hồng tỳ rô đề bà đa duệ
sa ha.Ấn
như trên, kết ấn triệu vị Trời nầy
cúng dường giữ hương hoa.


* Hoán Thiên Diêm Ma
ấn chú.- Hồng phì địa diêm ma da bà đa
duệ sa ha.Ấn như trên,
kết ấn kêu vị Trời nầy hộ y.* Hoán Thiên
Đẩu Xuất ấn chú.- Úm nhận
khải phìa địa duệ sa ha.Ấn như trên,
kết ấn kêu vị Trời nầy hộ hoa.* Hoán Thiên Công đức
ấn chú.- Úm thất rị da đa phì địa
duệ sa ha.Ấn như trên,
kết ấn kêu vị Trời nầy cầu
phước.* Hoán Thiên
Đại Biện tài ấn chú.- Hồng hồng
phì mạt lị bà cư lợi bà đa duệ sa ha.Chắp tay hai ngón
giữa xoa nhau trong lòng bàn tay qua lại. Nếu kết
ấn cúng dường vị Trời nầy,
được lợi khẩu biện tài nhiều trí
tuệ, triệu vào trong đàn.* Hoán Thiên Quỉ
Tử mẫu ấn chú.- Úm bà bà ha rị
để bà da bà đa duệ sa ha.Dùng Biện tài
Thiên ấn, chỉ đổi hai ngón giữa, đứng
thẳng hai ngón vô danh xoa trong lòng bàn tay, hai ngón út hơi xoa
hai ngón cái qua lại. Nếu tắm rửa thời chú
nước mà tắm.

ĐẠI PHẬT
ĐẢNH NHƯ LAI TÍN TRIỆU


NHẤT THIẾT
TIỂU THIÊN ẤN CHÚ PHÁP

PHẨM THỨ NĂM


Triệu
hết thảy Tiểu Thiên chú pháp. Tay phải ngón giữa
đứng thẳng, các ngón nắm lại thành quyền,
tay trái cũng vậy, chắp cổ tay lại cách ngực
8 tấc, ngón giữa phải cong lại áp tiết giữa
ngón giữa trái, qua lại không được gấp.


* Hoán Nhất
thiết Tinh Thiên chú.- Hồng tha ha
phạm bà đa duệ sa ha.* Hoán Nhất
thiết Nhật Thiên chú.- Hồng đà ra
mạt để bà đa duệ sa ha.* Hoán Nhất
thiết Nguyệt Thiên chú.- Hồng tô ma
để bà đa duệ sa ha.* Hoán nhất thiết Thủy Thiên chú.


- Hồng ô đà
ca để bà đa duệ sa ha.* Hoán Nhất
thiết Hỏa Thiên chú.- Hồng a ca ni bà
đa duệ sa ha.Tất cả
đều dùng Như Lai Tín ấn, tụng chú cho nhiều.Như Lai
đảnh ấn, triệu nhất thế quỉ
Thần, phẩm. Như Tín ấn, chỉ ngón trỏ
như xoa ngón giữa, phải đè trái, đầu ngón qua
lại, ngón giữa đứng yên.* Triệu
A tu la quân chúng ấn chú.


- Úm a tu ra bộ
đa duệ sa ha.* Triệu
Nhất thiết A tu vương ấn chú.


- Tỳ ma
chất đa a tu ra bà da duệ sa ha.* Triệu Nhất
thiết Long vương chú.[b][font="]-


Được sửa bởi Admin ngày 17/1/2010, 10:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486838
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUấNG   17/1/2010, 10:26

* Triệu Nhất
thiết Long vương chú.- Úm chu bà nan đà
bà da duệ sa ha.* Triệu
Nhất thiết Dạ xoa chúng ấn chú.


- Úm điễm bà
ra dạ xoa bà đa duệ sa ha.* Triệu
Nhất thiết La sát quân chú.


- Úm thập bà la
sát bà sa ha.* Triệu Nhất
thiết Càn thát bà quân chú.- Úm tát quân càn
địa phạ bà đa duệ sa ha.*
Triệu Nhất thiết Đại hắc thiên quân chú.


- Úm ma ha ca la
hồng hồng sa ha.* Triệu Nhất
thiết Khẩn na la vương quân chúng chú.- Úm tát bà Khẩn na la bà đa
duệ sa ha.- Triệu Nhất
thiết Ma hô lạc dà chú.- Úm tát bá ma hô lạc dà bà
đa duệ sa ha.* Triệu Nhất thiết Ca lầu la
chú.


- Úm tát bà ca lầu la bà đa
duệ sa ha.* Triệu Nhất thiết Nữ
Dạ xoa chú.


- Úm tát bà tì lam bà bà đa
duệ sa ha.* Triệu Nhất thiết Nữ quân
La sát chú.


- Úm tát bà địa duệ ca
bà đa duệ sa ha.* Triệu Nhất thiết Long nữ
quân chú.


- Úm bà đề đề
đa phì đại da sa ha.* Triệu Nhất thiết Mộc
thần chú.


- Úm
tì thất chi bà đa duệ sa ha
.


* Triệu Nhất thiết Hoa quả
thần chú.


- Úm phệ bà tì chi đa
duệ sa ha.


Tất cả các
quỉ thần trên, nếu tác pháp thì mời mà cúng
dường làm đồ chúng. Trướckết Như Lai đảnh ấn
mà sai khiến, đều y theo.NHƯ
LAI KHẨU ẤN


TRIỆU NHẤT
THIẾT DẠ XOA TƯỜNG QUÂN

PHẨM THỨ SÁU


Hai tay
ngón út xoa nhau nhập vào lòng bàn tay, hai ngón vô danh, hai ngón
giữa dựa nhau đứng thẳng, ngón trỏ mở
ra cách 1 nấc 5, hai ngón cái áp vào tiết hai ngón giữa, ngón
cái qua lại, kết ấn triệu Tướng quân
lại hộ đàn.


Triệu
Tán Chi Đại Tướng chú.- Úm tán chi ca tì
da ha tì da ha bà đa duệ sa ha.Triệu
A tra bà câu Đại tướng chú.- Úm đa
luật đa bột luật bà ra bột luật giả
cát mê sa ha.Triệu
Ma ni bạt đà chú.- Úm ma ni bạt
đà ra bà da duệ sa ha.Triệu
Cưu bàn trà Vương chú.- Úm cưu bàn
trà bà đa duệ sa ha.Triệu
Giá văn trà chú.- Úm hộ rô
hộ rô giá văn trà sa ha.Triệu Ni mật lợi chú.


- Úm nhi mật lợi bà đa
duệ sa ha.Triệu Na tra cu
phạt ra Thiên vương chú.- Úm na tra cưu bạt ra kha
kha kha kha hồng bà đa duệ sa ha.Lúc bấy giờ
Đại Tự Đại Thiên Vương đem các
quyến thuộc đến chỗ Phật mà bạch
Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, con nay cũng muốn
hộ đàn pháp khiến cho người làm pháp mau
được thành tựu đại nghiệm, con đem ấn
chú dâng lên Thế Tôn, xin nguyện nạp thọ.”-
Hồng phì rô trì hồng ma duệ sa ha.Bạch
Thế Tôn, Thần chú của con tất cả quỉ
Thần không dám xúc phạm, không bị các việc quan, các
oan gia tự nhiên hoà giải. Nếu muốn vào đàn làm
pháp kêu gọi con, chỉ trong một niệm, con liền
đến nơi đó gia hộ.Ấn:
hai ngón vô danh dựa nhau đứng thẳng, hai ngón út, ngón
giữa, ngón trỏ xoa nhau trong lòng bàn tay, chắp cổ tay
lại, hướng về trước.*
Hoán Tam Thập Tam Thiên ấn chú.-
Úm bà Tôn đà rị đàn na đà nhã bà ra bà ra đa nễ
sa ha.Chắp
cổ tay lại, hai ngón trỏ xoa ngược trong lòng bàn
tay, áp hai ngón giữa ở một bên ngón cái qua lại.
Nếu làm pháp, thời trước kết ấn nầy
ấn dưới đất, xong sau đó mới kết
đàn. Nếu người mỗi sáng, trưa kêu tất
cả Thiên thí thực cúng dường, khiến
được giàu có lớn, tiền của tự
tới.


Lúc
bấy giờ Phật bảo đại chúng: “ Nên biết
sau khi ta diệt độ, y pháp của ta lập đàn
cúng dường chư Thiên, Bồ tát, mười
phương chư Phật.”


Phật dạy: “ Nếu
muốn làm đàn Phật đảnh trước phải
chọn đất, đốt hương cáo khắp
mười phương chư Phật, chư đại
Bồ tát, Thiên Long quỉ thần xong, lại đốt
trầm thuỷ hương bày đồ ăn uống cúng
dường, trước phải dùng các địa khế
( ấn chú nơi đất để lập đàn ) mãn
ba ngày, sau đó đào bỏ các vật uế ác,
mượn đất làm đàn như hoa sen 12 cánh không lòi
rể gốc, dùng phấn trắng rãi khắp, dùng
hương cúng dường, tụng Đại Phật
đảnh 21 biến, mỗi ngày khi mặt trời chưa
mọc tụng 7 biến, lạy 4 lạy.”


Phật dạy: “ Ba ngày xong,
đào đất lấy đất sạch chú 108 biến,
xong rây đất, hoà bột thơm tô đắp, nhờ
người đắp cũng được, phải
nhịn ăn, miệng tụng chú, tay cầm đất,
nếu đất khô có thể dùng nước hương
mà trộn đắp vuông vức xong, dùng lụa vuông tám
thước chú 21 biến, vẽ Phật đảnh che
trên đàn Phật đảnh khế, dùng hai hoa sen không có
gốc, vẽ một vị trời như hình Bồ tát, tay
phải cầm phất trắng, tay trái cầm như ý
châu, một chân đạp lên hoa, áo trên màu trắng,
đầu đội mảo trời. Mâm hương, mâm
hoa, che Phật đảnh trong ba ngày, mới vẽ Thiên
Khế, cũng ở trên lụa như trước, vẽ
mười hai hoa sen, dùng màu trắng, trên hoa vẽ mây năm
màu. Ở trong mây vẽ Kim Cang tám tay, mỗi tay cầm
đao, gậy v.v… đang đi trong mây, xung quanh có lửa
Kim Cang cháy rực rỡ, từ tai lên tới đầu
đeo vòng vàng xuyến vàng, trước mặt có mây đùn
lên. Hoa có mười hai cánh, mỗi cánh vẽ ba ngày xong,
tức lấy làm áo, trên lụa gọi là Kiết khế,
còn gọi là Tập khế. Khế nầy là mười
hai hoa sen không có gốc, mỗi hoa vẽ một vị Thần
như mặt Phật đảnh, có tám tay bốn chân,
ngồi trên hoa sen, tay cầm gậy báu, hai tay trước
kết Triệu tín ấn tức Như Lai Tín ấn,
trương tại đàn một ngày một đêm,
tụng chú nhiễu đàn thỉnh Thiên long, quỉ
thần, sau đó mới thỉnh Bồ tát, Phật.ĐẠI
PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUANGThích Quảng Trí
dịch ra Việt – Mùa hạ Bính tý 1966.


Về Đầu Trang Go down
 
ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI PHÓNG QUấNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersCreate a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog