MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:28

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 27

NGHI
QUỸ NIỆM TỤNGKINH
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬTBỔN
NGUYỆN CÔNG ĐỨC


Mật
Tạng Bộ 2
No
925a
(
Tr.33
- Tr.37 )

Quyển ThượngTam Tạng Sa Môn Sa La Ba phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. Tôn giả
Thiện Hộ soạnSa Môn Thích Quảng Trí dịch Hán ra Việt văn.


Nam mô Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang.
Người tu nghi thức này, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần mới sạch, ăn
các món thanh tịnh, xa lìa các phiền não, tâm phải thanh tịnh suy nghĩ
nhớ niệm công đức của Tam Bảo và công đức của Kinh, phát lòng tin
trong sạch tu bốn món vô lượng, nếu tại gia thì phải thọ trì giữ gìn
Tám giới; sáng ngày mùng tám mỗi tháng y Pháp tạo lập Đàn tràng sái
tịnh, trưng bày các thứ trang nghiêm, tràng phan bảo cái, dùng các
bột màu hoặc các loại hoa rải khắp ở nơi trong Đàn, an trí Xá Lợi
Phật tượng cùng các vị Hiền Thánh, tùy sức bày biện các món cúng
dường. Trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn, treo 7 phướng đủ màu cùng đốt
các danh hương, hoa, đồ hương, thức ăn thơm ngon tốt đẹp, dùng các món
kỹ nhạc, bình báu trong sạch, mọi thức đều tùy sức bày biện, thỉnh
Tăng tụng các kinh Bát Nhã, Đại Phương Quảng, hoặc 1 thất, 2 thất cho
đến 7 thất, nghi thức tạo lập Đạo tràng. Dâng cúng
tu trì như vậy xong. Nhóm đại chúng y trước sau mà tu, trước
quán tánh Không, vì hữu tình tu Tứ Vô lượng quán, phát tâm Bồ đề
quán trong 10 phương tất cả Chư Phật, Bồ Tát cũng đều như vậy, gia trì
nhiếp thọ như thế này: “Lực chân thật của Tam Bảo, lực gia trì nhiếp
thọ của Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hai
loại tư lương đầy đủ của lực quả báo, lực thanh tịnh không thể nghĩ
bàn của Pháp giới. Chư Phật, Bồ Tát có
thệ nguyện rộng lớn tạo thành quốc độ thanh tịnh y như Thất Phật Bổn
Nguyện Công Đức Kinh nói, tập hội 10 phương tất cả Chư Phật, chư Đại
Bồ Tát, Hộ Pháp Thánh chúng, cung diện Đạo tràng cùng tất cả các
thứ cúng dường quốc độ trang nghiêm, xin nguyện chuyển thành giống
như sự trang nghiêm nơi quốc độ của Phật Vô Lượng Thọ, tất cả công
đức cũng không khác. Cõi Phật bằng phẳng đều do 7 báu tạo thành,
đầy đủ sự vui sướng, sạch sẽ không dơ, ánh sáng chiếu khắp, có mùi
hương thơm của Chiên Đàn đốt, tán rải các hoa Trời, có ao báu dùng
các thứ báu bao quanh, lại dùng các loại vàng, bạc, trân châu rải
nơi đáy, có các hoa Ưu Bát La, Câu Vật Đầu, Ba Đầu Ma … lại có các
loại chim thú đủ màu hót ca các tiếng vi diệu làm vui lòng đại
chúng, lại có các thứ ao đầy đủ nước tắm công đức sạch sẽ rất
đáng ưa muốn, lại có các loại cây báu cõi Trời mỗi cây có đủ các
thứ hoa trái, ở nơi mỗi cành treo các loại báu Lưu ly, Ma ni, chuông,
mõ không đánh tự kêu, phát ra các âm thanh nói các diệu Pháp. Như vậy, đầy đủ các thứ nghiêm sức. Nơi điện thắng
diệu cũng dùng 7 báu nghiêm sức, ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế
giới, 10 phương thế giới đều hiện ở trong. Tất cả
các quốc độ đều thanh tịnh, siêu vượt thế gian. Đây đều do oai
lực thanh tịnh căn lành của Như Lai mà có. Như Lai dùng độ các Bồ
Tát vô lượng chúng và các Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La,
Yết Nại Trà, Khẩn Na La, Ma Hô Lạc Già, nhân và phi nhân thường
hưởng thọ các Pháp vị vui sướng khoái lạc lợi ích hữu tình, xa lìa
các tạp nhiễm ưu, bi, khổ não không có việc ma. Như
Lai trang nghiêm thành quách cung điện, dùng niệm Đại Bi thắng giải
sanh ra. Do Xa Ma Tha Tỳ Bà Xá na nhập vào cửa giải thoát
Không, Vô tướng, Vô nguyện, có vô lượng vô biên công đức, hoa vương
trong cung điện báu, các toà Như Lai Liên Hoa Sư tử Thiệân Danh Xưng
Cát Tường Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương,
Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng
Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý
Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai Bổn Sư Thích Ca và
10 phương thế giới tất cả Như Lai, chư Đại Bồ Tát chúng, Hộ Pháp Thánh
chúng, mong các Thánh chúng nguyện lực thù thắng, tùy theo quả báo
nguyện được như pháp thành tựu tối thù thắng. Lại ở trong, ngoài
tùy các loại xuất ra các thứ thượng diệu tư cụ, đồ ăn uống, y
phục, vòng xuyến, kỹ nhạc, các thứ tối diệu cúng dường như mây
biển, như vậy tùy theo nguyện mà chuyển thành tất cả các thứ nghiêm
sức, phổ biến đầy đủ các món cúng dường mây biển, cúi xin tùy ý
được đầy đủ, nguyện cho các Thánh chúng cũng được như vậy, gia trì
nhiếp thọ vui vẻ thọ dụng". Nói như vậy 3 lần.

Lại nói: “ Sức chân thật của Tam Bảo, sức gia trì nhiếp thọ của Chư
Phật, chư Đại Bồ Tát, sức quả báo viên mãn của hai món tư lương,
đức thanh tịnh không tư nghì của Pháp giới, cúi mong tất cả đều tùy
ý thành tựu ”. Nói 3 lần, tức nhiếp thọ gia trì cúng
dường xong.
Lại thỉnh Thánh chúng, 2 gối sát đất, chắp tay cầm hoa triệu thỉnh
rằng: “Một lòng phụng thỉnh: Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương,
Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, Như Lai Kim
Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường
Vương, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần
Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai Bổn Sư Thích Ca, 10
phương ba đời tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các Đại Bồ Tát,
cúi xin thương xót . Chư Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích đời sau 500
năm khi Tượng Pháp chuyển, tất cả hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che,
các bệnh tật bức bách thường bị u sầu, khổ não làm hại, các hữu
tình tham đắm các khổ mà làm các việc ích lợi, vì muốn an lạc Trời
người, y theo oai thần thù thắng vi diệu phương tiện rộng lớn của Chư
Như Lai. Nay chúng con vì muốn nương dựa, muốn hộ pháp, muốn thế lực
kiềân thành triệu thỉnh, duy nguyện Thánh chúng giáng lâm Đạo tràng
này, cúi xin nạp thọ. Một lòng phụng thỉnh Đạo sư của chúng con là
Phật Thích Ca Mâu Ni vì lợi ích hữu tình, tại Diêm Phù Đề thị hiện
Niết Bàn. Xin nguyện Như Lai thần thông du hý tự tại lợi ích hữu
tình, nguyện Thế Tôn đại từ đại bi nhớ nghĩ không bỏ lời nguyện, nay
con muốn báo ân đức của chúng sanh, vì tất cả hữu tình làm chỗ nương
dựa, làm pháp cứu hộ, làm thế lực kiềân thành triệu thỉnh, cúi xin
giáng lâm nơi Đàn xót thương nạp thọ. Một lòng triệu thỉnh Bồ Tát Ma
Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, tất cả các Bồ Tát Thánh chúng đại từ đại
bi nhớ lại khi trước đã nói công đức của 7 vị Phật bổn nguyện Kinh
ở trước đại chúng, nói ra lời thệ vâng theo lời Phật giữ gìn kinh
điển. Chư vị Bồ Tát, nay con vì tất cả hữu tình làm nơi nương tựa, làm
pháp cứu hộ, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh, duy nguyện giáng
lâm đạo tràng thọ lãnh sự cúng dường. Một lòng phụng thỉnh xưa nay
các vị gần gũi Như Lai, các vị dùng lời chân thật của Chư Thiên thừa
giáo sắc của Phật thệ nguyện hộ Chánh Pháp và nguyện hộ trì bốn
chúng cùng Kinh Bảy Phật Như Lai Bổn Nguyện, Thiên Vương Đại Phạm,
Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên
Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn … và các Hộ pháp Thánh chúng, nay
con vì các hữu tình làm nơi nương tựa, làm pháp cứu hộ, muốn thế lực
kiền thành triệu thỉnh, xin nguyện giáng lâm đạo tràng thọ nạp sự
cúng dường. Một lòng triệu thỉnh xưa nay ở nơi đại hội của Chư Phật,
nơi trước đại chúng phát đại thệ nguyện: " Nếu có ai thọ trì,
đọc tụng, cúng dường Kinh Thất Phật Như Lai Bổn Nguyện Công Đức,
chúng con sẽ ủng hộ người đó khiến cho tất cả mọi điều cầu nguyện
đều được đầy đủ ".
Các vị thệ nguyện hộ trì là: Đại Tướng Cung Tỳ La, Đại Tướng Phát
Chiết La, Đại Tướng Mê Xí La, Đại Tướng An Để La, Đại Tướng Át
Nễ la, Đại Tướng San Để La, Đại Tướng Nhơn Đà La, Đại Tướng Ba Di La,
Đại Tướng Ma Hổ La, Đại Tướng Chân Đạt La, Đại Tướng Chiêu Đổ
La, Đại Tướng Tỳ Yết La. Các vị Đại Tướng nhớ lại lời thệ
nguyện, nay con vì các hữu tình làm chỗ nương dựa, làm chỗ cứu hộ,
làm thế lực kiền thành triệu thỉnh, duy nguyện giáng lâm Đạo tràng
thọ nạp các món cúng dường.”
Như vậy triệu thỉnh xong. Quán tưởng Thánh chúng
từ bổn quốc dùng sức thần thông nương hư không mà lại, nơi tòa Liên
Hoa Sư tử trong cung điện thắng diệu, an 8 vị Như Lai và Pháp Bảo, ở 2
bên an các Tòa của các vị Bồ Tát hoặc các vị tùy tùng của các
Ngài. Phía trước, an Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ
Tát Kim Cang Thủ, thỉnh giáo các vị nhớ bổn nguyện làm các việc lợi
ích, bên tả an 12 vị Đại Tướng, bên hữu để Đại Phạm Thiên Vương,
Thiên Chủ Đế Thích, 4 cửa để 4 Đại Thiên Vương, quán tưởng mọi thứ
cúng dường đầy đủ suy nghĩ như phần trước.
Lại dùng nước công đức… lễ bái bạch rằng: “Nam mô quy y cúng dường thập
phương hết thảy Thiện Thệ các đại Bồ Tát. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh
Xưng Cát Tường Vương Phật vàvô lượng bách thiên vạn ức Bồ Tát
chúng. Nam mô
quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo Nguyệt Trí Nghiêm
Quang Âm Tự Tại Vương Phật và vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc
Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật và vô lượng vạn ức bá thiên Bồ
Tát chúng. Nam mô
quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối Thắng Cát
Tường Vương Phật cùng vô lượng Bồ Tát Chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải
Lôi Âm Phật và vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải
Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật và vô lượng Bồ tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly
Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu cùng
vô lượng Bồ tát chúng. Nam
mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng ba vạn sáu ngàn Bồ tát chúng. Nam mô quy y
cúng dường Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim
Cang Thủ, cùng các chúng Đại Bồ Tát. Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên
Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Hộ Pháp Thánh Hiền chúng. Nam mô quy y cúng dường Cung Tỳ La Đại Tướng thập nhị Dạ Xoa
chúng.
Lại phụng cúng rằng: “ Trước các Đại Thánh,
nay con dùng diệu công đức thủy, hương xoa, hương đốt, đèn sáng, đồ
ăn uống, các món kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái các món đầy đủ,
cùng 10 phương cõi trời người ham thích các món tư cụ tốt nhất. Lại
dùng thần lực của thần chú, lực của tín nguyện gia trì khiến đồ
cúng dường biến nhiều như mây biển, cũng như hạnh nguyện của Phổ
Hiền, hiện ra đầy đủ hư không các món cúng dường tối thắng. Con nay
xin cúng dường Đại Thánh chúng. Con từ vô thủy sanh ra từ trước đến
nay tạo ra các tội nghiệp ác, cùng làm tất cả các việc không nên
làm, các việc không lành. Như vậy tất cả các tội
nghiệp, nay con đều xin sám hối. Ba đời Chư Phật và các hữu
tình có các căn lành, con đều xin tùy hỷ. Mười phương
tất cả các Như Lai, con xin ân cần thỉnh chuyển Đại Pháp Luân.
Tất cả Thế Đăng muốn vào cõi Niết Bàn, con xin ân cần thỉnh Ngài
khoan nhập, ở đời dài lâu lợi lạc hữu tình. Như vậy
các Thế Tôn, các Thánh chúng tại đại hội xin thương xót con.
Các Đức Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích cho đời sau khi Tượng Pháp
chuyển 500 năm, tất cả các hữu tình nghiệp chướng sâu dày, bị các
bệnh tật áp bức, thường bị buồn khổ ưu sầu làm hại, vì các hữu tình
chìm đắm nơi khổ hải mà làm các việc nghĩa lợi, vì muốn trời người
được lợi ích an lạc, nên Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Thất Phật Như
Lai xưa nay đã từng dùng phương tiện thiện xảo phát đại tối thắng vi
diệu Thượng nguyện gia trì nhiếp thọ. Đức Phật Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni
của chúng con cũng như vậy, nói các Kinh điển gia trì nhiếp thọ Bồ
Tát Mạn Thù, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang Thủ, tất cả các
chúng Bồ Tát thành tựu chân thật. Đức Thế Tôn đã phát đầy đủ thệ
nguyện rộng lớn cũng vì muốn đầy đủ các việc nghĩa lợi của Kinh
này, thành tựu các Thánh, phụ thuộc lời Phật, gia trì nhiếp thọ.
Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Thập
nhị Dạ Xoa, các Thánh chúng, các Ưu Bà Tắc đã từng ở nơi đại hội
ngày trước phát nguyện rộng lớn ủng hộâ Kinh này và người thọ trì.
Do đó hôm nay con cũng muốn được như các Ngài nói ra Nghi quỹ Bổn
nguyện công đức này, tạo lập Đạo tràng, tập hội tất cả Chư Phật
Bồ Tát Thánh chúng, trưng bày các món cúng dường đầy đủ, xưng dương
Thánh hiệu và dâng các phẩm vật cúng dường trong Đạo tràng đến tất
cả Thánh chúng. Cầu xin Thánh chúng gia bị thọ hưởng, nhớ lời thệ
nguyện cho chúng con được đầy đủ, cho con và các hữu tình hiện tiền
tìm được tất cả các việc công đức lợi ích như Kinh đã nói (đọc ba
lần)."
Sau lại nơi Thánh chúng cúng dường, phát nguyện, cầu
xin. Đầu tiên. xưng
niệm danh hiệu của Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, thân thọ
cúng dường. Cầu nguyện rằng:
- Nam
mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện
Danh Xưng Cát Tường Vương Phật ( 7 lần).
Sau lại thân cúng dường. Đối nơi trước Chư
Phật, chư Đại Bồ tát Thánh chúng, bạch rằng :
" Nếu người nghe được danh hiệu của Như Lai Thiện Danh Xưng Cát
Tường Vương, chánh niệm tư duy, xưng tụng Thánh hiệu cung kính cúng
dường lễ bái 7 lần, được sức oai thần cũng như Như Lai Thiện Danh Xưng
Cát Tường Vương phát thắng nguyện. Xin cho chúng con và các hữu tình
bị các bịnh khổ nơi thân, bị nóng, rét, trùng đạo, yểm mị, khởi thi
quỷ … tất cả các sự sợ hãi làm não hại. Xin cho chúng con từ nay
cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả tai
nạn bịnh khổ thảy đều tiêu trừ. Lại xin cho chúng con và các hữu
tình bị các bệnh đui, ngọng, câm, điếc, bạch lại, điên cuồng, các
thứ bệnh khổ, từ nay cho đến Chánh Đẳng Bồ Đề, các căn đầy đủ,
tất cả tật bệnh, nhân khổ, xin tiêu trừ sạch. Lại cho chúng con
cùng các hữu tình vì bị ràng buộc bởi tham, sân, si tạo tội Vô gián
và làm các việc ác, phỉ báng Chánh Pháp, không tu việc lành nên bị
đọa vào các Địa ngục Ác thú, bị nhiều bệnh khổ, xin cho chúng con có
tất cả các tội Vô gián và các nghiệp chướng thảy đều trừ sạch,
cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề không còn bị đọa lạc vào ba ác
thú, thường hưởng các sự sung sướng thù thắng ở cõi trời người.
Lại xin cho chúng con và tất cả hữu tình tham đắm các khổ, vì thiếu
thốn các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu,
hương hoa, kỹ nhạc, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất
cả các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu, hương
hoa, kỹ nhạc, các món tư sanh đầy đủ giàu có. Lại nguyện con và tất
cả hữu tình, hoặc bị gông cùm xiềng xích cột trói, roi vọt đánh đập,
bị các khổ não, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả
các khổ não trên đều được giải thoát, đều được tiêu trừ. Lại
nguyện con và các hữu tình tất cả mọi việc, không cứu, không nương,
không bị các khổ bức bách, nơi các chỗ hiểm nạn, các thú ác, cọp,
beo, sư tử, hổ lang, rắn rít, bọ cạp làm khổ nạn muốn ăn thịt, từ
nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả mọi sự
khủng bố đều được giải thoát, các loại ác trên đều sanh lòng Từ,
thường được an lạc. Lại nguyện con và các hữu tình, nơi chỗ biện
luận tranh cãi, đấu tranh lẫn nhau sanh các loại buồn rầu, từ nay trở
đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, nguyện đều giải thoát mọi
khủng bố phiền não ở trên, nguyện đều tiêu trừ tất cả, đều khởi
lòng Từ đối đãi với nhau. Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì cuộc
sống mà vào nơi sông biển, bị các ác phong thổi thuyền bè trôi giạt
không biết nơi về, sanh lòng sợ hãi vô cùng, từ nay trở đi cho đến
chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, không có các sự sợ hãi, mọi việc
tùy tâm, đến nơi sung sướng, thọ các điều vui sướng. Lại nguyện cho
con đến khi lâm chung được sanh về quốc độ của Đức Như Lai Ứng Chánh
Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, liên hoa hóa sanh, ngồi nơi
tòa báu Liên Hoa Sư tử, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các
thứ công đức. Lại ở nơi Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương và 10
phương Chư Phật được nghe Diệu Pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật
hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không bị ngăn
ngại.
- Nam

mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo
Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật (
7 lần).
Thứ đến thân cúng dường. Đối
trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Thánh chúng. Nếu nghe được
danh hiệu của Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương,
chánh niệm suy nghĩ xưng dan hiệu Ngài, cung kính cúng dường lễ lạy 7
lần, do sức oai thần như Phật Bảo Nguyệt
Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, đã phát tối thắng vi diệu thượng
nguyện. Nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình vì các nghề làm
lụng, buôn bán, cày cấy tham đắm các dục lạc khiến tâm bận rộn ưu
phiền, không tu các Pháp lành giải thoát, đọa lạc trong sanh tử
không ra khỏi được, bị vô lượng vô biên các thứ Suy, Lão, Bệnh, Tử,
Ưu, Bi, Khổ, Não. Xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Chánh
Đẳng Bồ Đề, quần áo, đồ ăn uống, các thứ tư sanh đều đầy đủ, vàng
bạc các báu dư dật, các căn lành ngày càng thêm lớn, không xa lìa
Tâm Bồ đề, các khổ trong đường ác đều được giải thoát. Lại nguyện
con và các hữu tình, nếu vì nóng lạnh đói khát làm cho thân bị khổ
não, từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, các tội nghiệp của
các đời trước đều được tiêu trừ, xa lìa các khổ, thọ hưởng các
điều vui sướng ở cõi trời người. Lại nguyện con và tất cả hữu tình,
nếu có thân nữ bị các thứ khổ bức bách, muốn được xa lìa sanh lòng
nhàm chán, hoặc khi sanh đẻ bị các đau đớn, như vậy các loại khổ kia thảy đều tiêu trừ. Lại nguyện
đời sau cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề thường làm thân nam.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hoặc cha mẹ, anh em, chị em, vợ con
quyến thuộc cùng bạn bè thân thiết đi vào các nơi nguy hiểm bị giặc
cướp làm cho khổ sở. từ nay cho đến chứng được
Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nơi hiểm nạn, giặc cướp làm khổ bức đều
được giải thoát, đều được tiêu trừ. Lại nguyện con và tất cả hữu
tình nơi chỗ tăm tối làm các sự nghiệp bị các quỷ thần làm phiền
nhiễu sanh ra sợ hãi, xin nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng
được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các ác Khổ nạn từ chỗ tối đến chỗ
sáng các ác quỷ thần khởi tâm ý từ bi, phát đại tinh tấn thừa sự
cúng dường. Lại nguyện con và tất cả hữu tình làm các việc ác
không tin Tam Bảo, trí huệ yếu kém không tu các Pháp lành, căn, lực,
giáo đạo, niệm định, tổng trì đều không tu tập, nguyện cho chúng con
từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề trí huệ đầy đủ, tin sâu
Tam Bảo, thảy đều tu học ba bảy phẩm Bồ đề phần. Lại nguyện con
cùng tất cả hữu tình, ham thích Tiểu Thừa, không ham ưa Vô Thượng Bồ
Đề, chúng con xả bỏ Nhị Thừa, phát tâm Bồ đề nơi Vô Thượng giác
không có thối chuyển. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, khi kiếp
này diệt, Nam Thiên Bộ Châu lửa dục lẫy lừng nổi lên sanh đại lo
rầu sợ sệt, do vì ác nghiệp thân trước mà thọ khổ não không chỗ
nương dựa, xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng
Bồ Đề, tất cả các nỗi buồn khổ đều bị tiêu trừ hưởng sự mát mẻ.
Lại nguyện chúng con khi mạng chung sanh về cõi Phật Bảo Nguyệt Trí
Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, sanh nơi hoa sen, ở nơi các Tòa báu Liên
Hoa Sư tử chứng được các môn Đà La Ni, các Tam Ma Địa, các thứ công
đức, sau lại được nơi đạo sư Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự
Tại Vương và 10 phương Như Lai, được nghe Diệu Pháp thừa sự cúng
dường, được Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các quốc
độ của Chư Phật không có ngăn ngại.
- Nam
mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc
Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật ( 7 lần ).Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và
chư Thánh chúng, nếu nghe được danh hiệu của Như Lai Kim Sắc Bảo Quang
Diệu Hạnh Thành Tựu, suy nghĩ chân chánh xưng niệm danh hiệu, cung kính
cúng dường lễ bái 7 lần, sức đại oai thần lực cũng như của Như Lai
Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, đã phát tối thắng vi
diệu thượng nguyện. Nguyện cho con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp
giết hại, do ác nghiệp này phải chịu khổ nơi Địa ngục, nếu được làm
người lại bị nhiều bệnh chết yểu, hoặc bị nước, lửa, đao, độc thương
hại phải chịu khổ về sự chết, nguyện cho chúng con từ nay cho đến khi
được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, không
bị bệnh tật, không bị hoạch tử, được sống lâu. Lại nguyện cho con và
các hữu tình từng làm các ác nghiệp, dùng sức cướp đoạt, hoặc trộm
tiền của nên đọa vào ác thú, dầu được làm người sanh vào nhà
nghèo khổ, ăn mặc thiếu thốn, thọ các điều khổ, nguyện cho chúng
con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp
đều được tiêu trừ, áo quần, đồ ăn uống không có thiếu thốn, đều
được no đủ. Lại nguyện cho con và các hữu tình lăng
bức lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, từ nay trở đi cho đến chứng được Vô
Thượng Bồ Đề, tất cả khổ não đều được tiêu trừ, ai nấy đều khởi
lòng từ xem nhau như cha mẹ. Lại nguyện cho con và các hữu tình
đối với các chúng sanh do Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, tại gia hay xuất
gia, nam nữ, 7 chúng hủy phạm các học xứ của Như Lai, tạo các nghiệp
ác, phí uổng của tín thí, đọa vào Địa ngục thọ các báo khổ, xin cho
chúng con từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả
nghiệp ác đều được tiêu trừ, đoạn các phiền não, giữ đúng giới
luật, giữ gìn thân, khẩu, yÙ không có thoái chuyển.
Đà La Ni rằng:
- Đát điệt tha: Tất đế Tất đế Tô Tất đế, mục tạt ni mục khất xoa
ni, mục đế tì mục đế a ma lệ tì ma lệ mang ca lệ lan nhạ yết rị tì ra
na yết rị tì tát rị, phạ a lị tha tát đà ni, bàn ra ma rị a nhạ đế a
thất nhạ đế tì đa bà di tô phạ rị ni, bát ra ha ma cù sắc bát ra a ma
đổ sắc đệ đế, tát rị phạ a rị đề thuật tát rị phạ đà a bát ra đế
ha đế, tạt đổ rô, sa sắc đế phổ đà cụ đê bà sắc đệ đế na ma tát
lị phạ đát tha nga đa nẫm sa phạ ha.Đức Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc
Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu xưa ngồi nơi cội Bồ đề xem khắp chúng
sanh vì Tham, Sân, Si bị các phiền não, bệnh tật bức bách, oan gia sai
sử hoặc bị chết oan, lại vì nghiệp ác đọa vào Địa ngục bị các khổ
não, vì muốn cứu các chúng sanh đó, vì trừ nghiệp chướng rốt ráo an
trụ Vô Thượng Bồ Đề nói Thần chú này. Con nay thành tâm tụng trì,
dùng sức nhiếp thọ của Thần chú, nguyện cho con và tất cả hữu tình
chỗ có các tội lớn, năm tội Vô Gián và các nghiệp chướng đều
được tiêu trừ, các chỗ cầu nguyện đều được đầy đủ, lúc lâm chung
được thấy Thế Tôn, được Ngài từ bi hộ niệm, được vãng sanh về quốc
độ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành
Tựu nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử , liên hoa hóa sanh, chứng được các
môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức; lại ở nơi Đạo sư Như Lai
Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu và 10 phương Như Lai được nghe
Diệu pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ trong khoảng chốc
lát được đến các cõi Phật không ngăn ngại.
- Nam

mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối
Thắng Cát Tường Vương Phật (7 lần)
Lại thân cúng dường. Nay đối
trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng. Nếu được
nghe danh hiệu của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương, suy nghĩ chân
chánh, cung kính cúng dường lễ bái xưng niệm danh hiệu 7 lần, được oai
thần lực như Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương đã phát
đại thệ nguyện tối thắng vi diệu. Xin nguyện con và tất cả hữu tình
thường bị các nỗi buồn khổ cột trói, từ nay trở đi cho đến chứng Vô
Thượng Bồ Đề, tất cả mọi buồn rầu khổ não thảy đều tiêu trừ, lại
nguyện không bị ái biệt ly khổ, sống lâu an ổn vui sướng. Nguyện cho
con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp ác phải vào xứ Vô Gián hắc
ám, ở trong Địa ngục lớn chịu các khổ não, xin cho chúng con được hào
quang của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương chiếu đến, tất cả
nghiệp chướng đều được tiêu trừ, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ
Đề, giải thoát các Khổ, được sanh cõi trời người thọ các điều vui
sướng. Lại nguyện con và các hữu tình tạo các nghiệp ác sát, đạo,
tà dâm trong đời này bị khổ vì đao gậy, đời sau đọa vào ác thú, dầu
được thân người sanh vào nhà bần tiện, nhiều tật bệnh lại bị chết
yểu, đồ ăn mặc thường bị thiếu thốn, thường bị các khổ nóng lạnh
đói khát, thần sắc tối tăm, quyến thuộc bà con không hiền lương,
nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tùy
theo lời cầu, đồ ăn thức uống thảy đều đầy đủ, thân có ánh sáng
như chư Thiên, quyến thuộc hiền lành. Lại nguyện chúng con và các
hữu tình bị loài Dạ Xoa, các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí bị các
bệnh và các khổ não, xin nguyện từ nay cho đến khi chứng được Vô Thượng
Bồ Đề, các loại Dạ Xoa, các quỷ thần ác thảy đều bỏ chạy, đều
khởi lòng từ, tinh khí đoạt mất lại được như cũ, giải thoát tất cả
bệnh khổ. Lại nguyện chúng con đến lúc mạng chung được vãng sanh nơi
quốc độ của Đức Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương, nơi tòa báu
Liên Hoa Sư tử, liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma
Địa, các thứ công đức; lại nơi Đạo sư Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát
Tường Vương và 10 phương Như Lai được nghe các Diệu pháp thừa sự cúng
dường mong Phật hoan hỷ, ở trong chốc lát được đến các cõi Phật
không có ngăn ngại.
- Nam

mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp
Hải Lôi Âm Phật (7 lần).
Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật,
chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng, được nghe danh hiệu của Phật Pháp
Hải Lôi Âm, suy nghĩ chân chánh, xưng tụng danh hiệu 7 lần cung kính
cúng dường lễ bái, được oai thần lực, như Phật Pháp Hải Lôi Âm đã
phát các lời nguyện vi diệu. Nguyện con và tất cả hữu tình, nếu sanh
vào các nhà tà kiến nơi Phật, Pháp, Tăng không sanh lòng tin trong
sạch, xa lìa tâm Vô Thượng Bồ Đề, chúng con xin nguyện từ nay cho đến
chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả tà kiến vô minh ngày đêm đều
được tiêu trừ, nơi Tam Bảo sanh lòng tin sâu chắc, không lui sụt tâm
Vô Thượng Bồ đề. Lại nguyện con và tất cả hữu tình sanh trong Địa ngục
do gần bạn ác tạo các nghiệp ác, không tu các việc lành, chưa từng
nghe qua tên Tam Bảo, sau khi chết đọa vào 3 đường ác, các chúng sanh
đó nếu được nghe danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, lại nghe
được Pháp văn Pháp Hải âm thanh, nguyện cho chúng con và tất cả
chúng sanh từ nay cho đến chứng Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp
chướng đều tiêu trừ, gặp Thiện tri thức, không đọa ác, không lìa bỏ
tâm Bồ đề, nguyện cho con và tất cả hữu tình, y phục, ẩm thực, ngọa
cụ, y dược, các món tư sanh đều bị thiếu thốn, do vì như vậy sanh lòng
buồn khổ, vì cầu cho được mà tạo các nghiệp ác. Xin nguyện chúng con
từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, áo quần, đồ ăn
uống, dồ nằm, thuốc thang, chỗ cần các đồ tư sanh tùy ý đều được
không có thiếu thốn. Lại nguyện cho con và các hữu tình do các ác
nghiệp đời trước kéo lại đòi hỏi không được lợi ích, cung, tên, đao,
gậy muốn làm hại nhau, nguyện cho con và tất cả chúng sanh cho đến
chứng được Vô Thượng Bồ Đề khiến các kẻ dùng đao, gậy mưu hại lẫn
nhau đều khởi lòng từ không còn ganh ghét, xả bỏ ác niệm không còn
nổi lên huống là giết hại, thường làm việc hỷ xả, các thứ thọ
dụng đều biết đủ không còn tham lam. Lại nguyện cho con đến khi mạng
chung được sanh về quốc độ của Phật Pháp Hải Lôi Âm, nơi tòa Liên
Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa
và các công đức; lại ở nơi Đạo sư Như Lai Pháp Hải Lôi Âm cùng 10
phương Như Lai được nghe Diệu Pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan
hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không có ngăn
ngại.

Dược Sư Lưu Ly
Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi QuỹQuyển Thượng
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:30

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG


KINH DƯỢC SƯ LƯU LY
QUANG THẤT PHẬTBỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Mật Tạng Bộ 2
No- 925b
( Tr.37
- Tr.41 )


Quyển Hạ


Tam Tạng Sa Môn Sa La Ba
phụng Chiếu dịch Phạn ra Hán văn. Thiện Hộ Tôn Giả soạn
Việt Dịch : Sa Môn Thích Quảng Trí- Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.- Nam
mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp
Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai ( 7
lần )
Lại thân cúng dường. Nay đối
trước Chư Phật, chư Đại Bồ tát, và chư Thánh chúng. Nếu nghe
danh hiệu của Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, chân chánh
suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được
sức oai thần như Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông đã phát
các thệ nguyện tối thắng vi diệu rộng lớn. Nguyện cho con cùng tất
cả hữu tình tạo các nghiệp ác, cày cấy trồng tỉa làm chết các sanh
mạng, sau lại buôn bán dối gạt lừa đảo, can qua chiến trận thường
hay giết hại lẫn nhau, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được
Vô Thượng Bồ Đề, tất cả mọi thứ cần dùng cho cuộc sống không cần
lao cầu, tùy tâm đầy đủ. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình, tạo
ra các tội về 10 nghiệp ác, giết hại … do vì thế mà đọa vào Điạ ngục,
nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nơi
10 nẻo lành đều được thành tựu, chẳng đọa vào nẻo ác. Lại nguyện
cho con và tất cả hữu tình lệ thuộc nơi người không được tự tại,
hoặc cùm trói, giam giữ, đánh đập các thứ cực hình, nguyện cho chúng
con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các ách nạn
cùm trói roi vọt đều được giải thoát, được oai đức tự tại đầy đủ.
Lại nguyện cho con và các hữu tình làm các nghiệp ác, thọ mạng ngắn
ngủi, không bị các thứ hoạch tử, khi lâm mạng được nghe danh hiệu
của Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, chánh niệm hiện
tiền, giải thoát tất cả ách nạn, thường sanh trung quốc, hưởng mọi
sự vui sướng, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô
Thượng Bồ Đề, vĩnh viễn xa lìa các nạn, thường sanh nơi cõi trời
người, hưởng mọi điều vui sướng. Lại nguyện cho đến lúc lâm chung
được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, nơi tòa
Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma
Địa và các thứ công đức. Lại ở nơi Đạo sư Như Lai Pháp Hải Thắng
Huệ Du Hý Thần Thông và 10 phương Như Lai được nghe Diệu pháp,
thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ, chỉ trong phút chốc được đến
các cõi Phật không sự ngăn ngại.- Nam mô quy y cúng dường Bạc
Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ( 7 lần )
Lại thân cúng dường. Nay đối
trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh chúng. Nếu được
nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, chân chánh suy nghĩ xưng
niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai
thần, như Đức
Như Lai Dược Sư Lưu
Ly Quang đã phát các nguyện rộng lớn vi diệu. Nguyện cho chúng con và
tất cả hữu tình có đầy đủ 32 tướng Trượng phu, 10 vẻ đẹp dùng trang
nghiêm thân, ánh sáng chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới như
Phật không khác. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình thân như Lưu
ly trong ngoài sáng suốt, không có dơ bẩn, hào quang rộng lớn, công
đức cao sâu, thân thường an ở trong lưới rực rỡ sáng hơn mặt trời
mặt trăng. Lại nguyện con và tất cả hữu từ nay cho đến chứng được
Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề được như Phật Lưu Ly Quang Như Lai không
khác, tất cả chúng sinh nơi tăm tối đều được khai hiểu thấy lẫn nhau,
tùy ý muốn mà làm các việc. Lại nguyện con và tất cả hữu tình
được Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng vô lượng trí huệ phương tiện
khiến cho con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến khi chứng được Vô
Thượng Bồ Đề đều được vô tận các thứ cần dùng, không có ai phải
chịu thiếu thốn. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình làm các việc
tà ác, xin cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề
khiến được an trụ trong Đạo Bồ đề, nếu tu theo Thanh Văn Độc Giác
Tiểu Thừa đều dùng Đại Thừa mà độ cho. Lại nguyện cho con và các
hữu tình ở trong Phật pháp tu hành phạm hạnh được đầy đủ không
khuyết phạm, gìn giữ ba nghiệp không có sai phạm. Lại cho chúng con
từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề nếu có bị hủy phạm được
lại thanh tịnh, không đọa ác thú. Lại nguyện con và tất cả hữu tình
các căn không đủ, xú, lậu, ngoan, ngu, câm điếc, khờ khạo … lác hủi
điên cuồng, các thứ bệnh khổ bức não, nguyện cho chúng con và tất
cả chúng sanh từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả
bệnh khổ đều được tiêu trừ, các căn đầy đủ, trí huệ trang nghiêm.
Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị nghèo cùng khốn khổ không
có chỗ dựa, không có chỗ nương nhờ, không thuốc thang, không thân
thích, không nhà cửa, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho
đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tật bệnh tiêu trừ, quyến thuộc
đông đủ, các món cần dùng không có thiếu thốn, thân tâm an lạc.
Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì làm thân nữ có trăm điều xấu
ác bức não rất muốn xả bỏ, nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình
từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả đều được chuyển
nữ thành nam, có đầy đủ tướng Trượng phu. Lại nguyện cho con và tất
cả hữu tình vì bị lưới ma và các ngoại đạo cột trói, hoặc lạc vào
rừng rậm ác kiến, xin nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho
đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề đều được nhiếp thọ, xa lìa tà kiến,
sanh được chánh kiến, từ từ tu được các hạnh Bồ Tát, mau chứng Vô
Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị
pháp vua, luật nước giam giữ tù đày, cột trói đánh đập, mọi thức
hình phạt, bị các thứ khổ như vậy bức bách lo buồn không được an ổn
vui vẻ, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được
Vô Thượng Bồ Đề, nhờ oai lực của Phật tất cả mọi sự buồn khổ đều
được giải thoát. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình đói khát khổ
não vì cầu miếng ăn tạo các nghiệp ác, nguyện con và tất cả hữu
tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nương nhờ oai lực
của Phật được đầy đủ các món ăn uống ngon lạ tùy ý đầy đủ, sau
đó lại dùng Pháp vị khiến được an lạc. Lại nguyện cho con và các
hữu tình thân không y phục, bị các muỗi mòng nóng lạnh cắn đốt bức
não, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô
Thượng Bồ Đề, mong nhờ oai lực của Phật tùy ý mong muốn tức được
đầy đủ các thứ y phục tốt đẹp, các thứ báu trang nghiêm, hoa hương
kỹ nhạc, giàu có không thiếu, không còn bị khổ não bức bách, lại
được đầy đủ các giới của bậc Thánh, mau xa lìa phiền não, mau được
an trụ nơi các giải thoát, vui sướng, cho đến khi mạng chung tức được vãng
sanh nơi quốc độ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, nơi tòa báu
Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma
Địa và các thứ giải thoát. Sau đó nơi Đạo sư Như Lai Dược Sư Lưu Ly
Quang vương và 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp, thừa sự cung kính
cúng dường mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được dạo đi khắp
10 phương cõi Phật không ngăn ngại.
- Nam
mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thích Ca
Mâu Ni Phật ( 7 lần ).
Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh
chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, chân
chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần
thì được sức oai thần Đức Bổn Sư của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni vì
các hữu tình đời sau bị các nghiệp chướng ràng buộc, các thứ bệnh
khổ bức bách, bị các lo âu buồn rầu quấy nhiễu, nghèo cùng đói khổ
xâm hại, vì muốn trời người được lợi ích an

lạc, nhiếp thọ đầy đủ các việc nghĩa lợi. Bảy Phật Như Lai dùng
phương tiện thiện xảo rộng lớn hoan hỷ bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi:
“Nếu có người muốn xa lìa các phiền não, muốn cúng dường kinh Như Lai
Bổn Nguyện Công Đức, ngày đêm sáu thời suy nghĩ nghĩa lý. Trước tiên
nên tạo 7 hình tượng Phật ở nơi sạch sẽ thanh tịnh, dùng các món
hương hoa, treo các phướng lọng cùng các món ăn uống ngon ngọt tốt
đẹp mà cúng dường. Trong 7 ngày thanh tịnh trì 8 phần trai giới, ở nơi
tịnh thất phát đại thệ rằng: "Xin nguyện được sanh nơi quốc độ
của Đức Phật kia, ở nơi các hữu tình phải khởi
tâm từ bi làm các việc lợi ích an lạc, tức nói chú rằng:- Đát điệt tha:
cử nhi cử nhi duệ miệt ni nhi hô ma đế ma đế tát phạ đà đát tha nga
đa tam ma điệt đế sắc trí đế, a đế ma đế bà lệ bát bà thuật đà ni
tát lị phạ bát na na thiết da, ma ma nhạ đế nhạ đa đế miệt minh miệt
củ miệt bồ đà khư xá bà rị thuật đà ni đà miệt ni dà nhi, mật rô
mật rô thất khư rị tát rị phạ a dà ra nhi rị đổ ni bà ra ni bồ đế tô
bồ đế bồ đà a để sắc đề đế nõa ra càn đổ nhi tát lị phạ đế phạ,
tam miệu a tam miệu tát ma na a lan đổ tát lị phạ bồ đà, bồ đề tát
đỏa, thuyết nhi thuyết nhi bát ra thiết mạn đô nhi, tát lị phạ duệ
để bát xá bà biệt đà da, bộ ô rị ni, bộ ra da nhi, tát lị phạ a thiết
da tì lưu ly da bát ra đế bà tích tát rị phạ bát bà khất xoa dương già
rị xoa ha.


Nếu có kẻ trai lành, người gái tín dùng Lưu ly Bảo Quang Đà La Ni chí
tâm tụng trì mãn một ngàn tám biến, Đức Như Lai kia cùng các Bồ Tát
đều lại hộ niệm, Bồ Tát Chấp Kim Cang, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ
Thiên Vương … cũng lại ủng hộ, người này dầu có phạm 5 tội Vô
Gián, tất cả các nghiệp chướng đều tiêu trừ, không bệnh tật, được
sống lâu không bị hoạch tử, bệnh tật, trộm cướp, giặc giã lại làm
hại, chiến đấu, kiện cáo, hiềm khích, đói khát mau tiêu trừ, tất cả
các thứ khủng bố đều khởi lòng từ, chỗ có các điều cầu nguyện
đều được xứng ý. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình vì làm các
việc lợi ích, y theo nghi quỹ tạo lập Đàn tràng tập hội Bảy Đức Như
Lai và chư Thánh chúng cúng dường phát nguyện tụng Đà La Ni, làm sao
nhiếp thọ được như Kinh đã nói, nhiếp thọ tất cả công đức thiện
lợi, nguyện con và tất cả hữu tình ở trong đời này được đầy đủ như
ý, xin nguyện từ bi thương xót nạp thọ, lời chân thật của Như Lai là
không có sai khác. Nguyện tất cả lời nguyện của con đều được thành
tựu. Nguyện hộ nhiếp thọ! Nguyện hộ nhiếp thọ!Chiếu
trừ vô minh đèn tối thắngDiệt
tam bệnh khổ thuốc thang hayPháp
màu vi diệu là hơn cảCon
xin đảnh lễ và cúng dườngLực chân thật nhiếp thọ
của Pháp bảo tối thượng, con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn
được thọ trì, nguyện xin nạp thọ, nguyện xin nạp thọ.
Đại Thánh Bồ Tát Ma Ha Tát Mạn Thù Sư
Lợi tâm lìa các cấu không một tỳ vết, đầy đủ vô lượng các thứ
công đức, thân đầy đủ các thứ trang nghiêm sáng sủa thanh tịnh, hay
tịnh trừ các nẻo ác thú, tất cả trời, người, A Tu La, các chúng
Tiên thảy đều đảnh lễ nơi tòa sen của Ngài, con cũng như vậy, xin
được cung kính đảnh lễ quy y
- Nam
mô quy y cúng dường Đại Thánh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát ( 7 lần ).
Lại thân cúng dường. Bạc Già Phạm, Mạn Thù
Thất Lợi vì thế giới các loại hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che,
các loại bệnh tật bức não, bị các thứ buồn lo nhiễu hại, các thứ
tà kiến ràng buộc khiến cho lui sụt các địa vị, vì thương xót tất cả
các chúng sanh đó, khiến người được nghe danh hiệu của Đức Phật kia,
nơi đạo Bồ đề quyết định không thoái chuyển, tất cả tội nghiệp, tất
cả chướng nạn đều tiêu trừ, khiến các loài ma không còn quấy phá,
các ác khổ não thảy đều không còn, các điều cầu nguyện đều được
đầu đủ tùy tâm xứng ý. Do đó, Đạo sư Phật Thích Ca Mâu Ni nói danh
hiệu của Bảy Phật Như Lai cùng các đại nguyện thù thắng vi diệu, nay
nên ở nơi trước chúng hội mà thưa thỉnh rằng: “ Bạch

Thế Tôn! Con ở nơi đời Mạt Pháp sau này, nếu có người thọ trì đọc
tụng kinh điển này, hoặc vì người khác mà giải nói, hoặc tự chép
hoặc bảo người chép cung kính tôn trọng, lại dùng các thứ hương hoa,
hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, vòng xuyến, phướng lọng
cùng các thứ kỹ nhạc mà cúng dường, khiến các thiện nam tín nữ
được nghe danh hiệu của Bảy Vị Phật cho đến trong khi ngủ cũng dùng
danh hiệu của Phật nói cho họ biết, lại dùng các lụa ngũ sắc, chỉ
ngũ sắc treo và làm đãy đựng Kinh này an để nơi tòa cao, bấy giờ có
bốn Đại Thiên Vương và các quyến thuộc và trăm ngàn chư Thiên đều
lại chỗ đó để cúng dường ủng hộ người đọc tụng Kinh này, nên biết
nơi này không bị các nạn hoạch tử, cũng không bị các ác quỷ thần
đoạt lấy tinh khí, dầu có bị đoạt cũng được hoàn lại thân tâm an
lạc như trong Kinh nói. Lời của Đại Thánh là chân
thật không thay đổi, không quên lời thệ nguyện, xin nguyện thọ lãnh
sự cúng dường nơi đây. Lại nguyện ở trước Như
Lai trong chúng hội, cần thỉnh cảnh giác các vị từ xưa đã phát nguyện
lớn khiến cho con đây đủ các cách thức nghi quỹ đạo tràng.
Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền được đầy đủ các công
đức nghĩa lợi như trong Kinh đã nói. Nguyện xin nạp thọ
! Nguyện xin nạp thọ !
- Nam
mô cúng dường Cứu Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát (7 lần)
Lại thân cúng dường. Đại Thánh Bồ Tát Cứu
Thoát vì đời ác thế, các hữu tình bị các nhân khổ phiền não, muốn
lợi ích các chúng sinh đó, ở trước Thế Tôn nơi trong đại chúng mà
bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Đời sau này lúc Tượng Pháp chuyển,
nếu chúng sanh bị các bệnh tật làm khổ não, thân hình gầy ốm ăn
uống không được, miệng đắng cổ khô, mắt thấy đen tối, tướng chết
thiện ra, cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc bè bạn vây quanh than
khóc, thân nằm tại chỗ đã thấy Sứ giả của vua Diêm Ma đem thần
thức đến trước mặt Vua. Khi đó các vị thần Câu Sanh tùy theo các việc ác thiện mà người đó làm thảy đều
ghi rõ đem dâng lên vua. Vua Diêm Ma tức y theo
đó mà xử tội hành phạt. Bấy giờ nếu các quyến thuộc … vì người
bệnh kia quy y Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang và các Như Lai, dùng các
món trang nghiêm như Pháp Cúng dường, thì thần thức kẻ kia hoặc trải
qua 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày như vừa trải qua mộât giấc chiêm
bao, hiểu biết các việc thiện báo và các quả báo, do tự chứng biết
nghiệp ác là không sai, nên cho đến lúc chết cũng không dám làm ác
nữa. Đại Đức A Nan, người làm cúng dường nếu vì bệnh nhân bị các tai
ách muốn được giải thoát nên vì kẻ kia 7 ngày 7 đêm thọ 8 trai giới,
dùng các món ăn uống và các vật cần dùng cúng dường Phật, Pháp,
Tăng, ngày đêm sáu thời cung kính lễ bái hành đạo. Lễ bái bảy Đức
Phật Như Lai, tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn, tạo 7 tượng Như
Lai, trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn lớn bằng như bánh xe, đốt luôn
trong 49 ngày đêm đừng để tắt, làm phướng đủ màu 49 cái, mỗi cái
dài 49 tấc, phóng sanh 49 loại. Đại Đức A Nan! Đây là
nghi thức cúng dường 7 Đức Như Lai. Nếu Sát Đế Lợi Quán Đảnh
Vương tử có các tai nạn khởi lên như là: nạn tật dịch, nước khác
xâm lăng, trong nước có phản nghịch, tinh tú biến quái, mặt trời mặt
trăng mưa gió trái mùa, các vị Sát Đế Lợi Quán Đảnh Vương kia bấy
giờ đối với tất cả hữu tình khởi lòng đại bi mở thả tù ngục,
phóng các sanh mạng rồi y theo Pháp Cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu
Ly Quang và các Phật Như Lai, do căn lành này và nhờ oai thần của Như
Lai gia hộ khiến trong nước tức được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa
thóc được mùa, chúng sanh trong nước không bệnh, an lạc, không có
các bạo ác Dạ Xoa Quỷ Thần làm náo loạn, tất cả ác tướng đều ẩn
mất, các Sát Đế Lợi và Quán Đảnh Vương kia được sống lâu không
bệnh tật, được tự tại, cũng như trong kinh đã nói, các ý chỉ của
Đại Thánh là chân thật không có sai khác, không bỏ lời thệ, cúi
xin nạp thọ tất cả món cúng dường ở trong Đàn này. Lại nguyện ở
trong hội của Như Lai, ân cần cầu thỉnh các Ngài không bỏ lời thệ
làm cho con được đầy đủ nghi quỹ đạo tràng. Lại nguyện con và các
hữu tình được tất cả công đức thiện lợi y như trong kinh đã nói. Xin
nguyện nạp thọ ! Xin nguyện nạp thọ !
- Nam
mô quy y cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Kim
Cang Thủ
- Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích,
Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục,
Thiên Vương Đa Văn, Ưu Bà tắc cùng chư Hộ Pháp nhất thiết Thánh
chúng ( 7 lần )

Lại thân cúng dường. Bồ Tát Ma Ha Tát Kim Cang
Thủ, Thiên Vương Đại Phạm, Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Trì Quốc,
Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn, chư
Ưu Bà Tắc cùng nhất thiết Hộ Pháp Thánh chúng. Xưa đã từng ở trong
hội dùng Thiên Thật Ngữ mà bạch Phật rằng: “ Chúng
con đã được nghe công đức thù thắng của 7 vị Phật, lại thấy chư Phật
được thân cận cúng dường Thế Tôn. Nếu ở nơi nào có kinh điển này
cùng danh hiệu của 7 Đức Phật và Pháp Đà La Ni lưu thông, cúng dường
cho đến biên chép, chúng con nương nhờ oai lực của Phật tức đến nơi
kia ủng hộ, Quốc vương, Đại thần, thành, ấp, tụ lạc, thiện nam tín
nữ … không có các khổ và các bệnh tật làm não hại. Chúng con muốn
báo ân đức của Phật, muốn cho tất cả không bị hoạch tử, nơi đấu
tranh kiện tụng đều bị tiêu diệt. Tất cả nguyện cầu đều được đầy
đủ, thường được an vui, tiền tài đồ ăn uống
giàu có đầy đủ, tất cả mọi thời đều được ủng hộ. Bạch Thế Tôn ! Nay chúng con ở nơi trước Phật lập thề nguyện:
"Nếu có Thiện nam Tín nữ nhớ nghĩ đến con và đọc chú này. Tức
nói chú là:-

Đát diệt tha: A cử ma cử đà ra
cử ma ma cử cử lệ ha hô hê ma la ma la ma la ma la thô thô lệ thô lệ
sa ha.
( TADYATHÀ : AKU MAKU TRAKU
MAMAKU KURE HA HO HE MARA MARA MARA

MARA PUCURE PURE SVÀHÀ )Nếu Thiện nam Tín nữ tụng danh hiệu của 7 Đức Phật và đọc chú này,
chép viết cúng dường, hiện đời tức được sống lâu không bệnh tật,
xa lìa các khổ não không đọa tam đồ, được bất thoái chuyển cho đến
Bồ đề, tùy ý vãng sanh về các cõi Phật, được thấy Chư Phật, đắc
Túc Mạng Trí, đủ Niệm, Định, Huệ ".
Bấy giờ, Bồ Tát Ma Ha Tát Chấp Kim Cang đi đến nơi Bồ Tát mà bạch
rằng: “Con cũng xin ủng hộ người thọ trì kinh trong đời vị lai, khiến
không có các khổ não, mọi việc cầu xin đều được đầy đủ. Nay con xin
nói Đà La Ni rằng:- Nam

mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà. Nam mô tát lị phạ, phạ nhựt ra
đà ra nẩm, đát điệt tha: Úm phạ nhựt lị, phạ nhựt lị, ma ha phạ nhựt
lị, phạ nhựt ra bà thiết đà rị ni, tam ma tam ma tam mạn đa, a bát ra
đế ha đà phạ nhựt lị thiết ma thiết ma bát ra thiết mạn đô tát lị
phạ tì da đà dà cử rô cử rô, tát lị phạ dà la ma ni tát ma da, ma
nổ sắc ma ra bà dà phạn phạ nhựt ra bà ni, tát lị phạ a thương di
bát lị bô ra di sa phạ ha.
( NAMO SAPTÀNÀM SAMYKSAMBUDDHA. NAMO SARVA
VAJRADHÀRANÀM TADYATHÀ : OM- VAJRI VAJRI MAHÀ VAJRI VAJRA
PA’SE DHÀRANI SAMA ASAMA SAMANTA APRATIHATA VAJRI ‘SÌMA ‘SÌMA
PRA’SÌMANTU SARVA VYADHÀYA KURU KURU SARVA GRA MANI
MANUSMARA BHAGAVAM VAJRAPÀNI SARVA A’SAM ME

PARIPÙRNI SVÀHÀ ).Bạch Thế Tôn ! Nếu có người
trì danh hiệu của 7 Đức Phật, nhớ niệm công đức bổn nguyện của
Ngài. Tụng trì Thần chú lưu bố cho người, con sẽ khiến cho kẻ kia tất cả sở nguyện đều được đầy đủ không có
thiếu thốn. Nếu muốn thấy con để hỏi việc thiện ác, cần nên chép
kinh này tạo tượng của 7 Đức Phật và tụng Bồ tát Chấp Kim Cang, ở
trong tượng để Xá Lợi Phật, trước tượng như trong kinh đã nói, dùng
các hương hoa, tràng phan, bảo cái, các món ăn uống ngon ngọt,
các món kỹ nhạc cúng dường lễ bái đi nhiễu quanh tượng, đối với
chúng sanh khởi tâm từ bi, thọ 8 trai giới, ngày 3 thời tắm rửa, 3
thời thay y phục. Từ ngày mùng Tám cho đến ngày Rằm mỗi tháng mỗi
ngày chí tâm tụng 108 biến, con ở trong mộng tức hiện thân chỉ bảo
rõ ràng, tất cả nguyện cầu đều được thành tựu đầy đủ như trong kinh
đã nói. Diệu chỉ của Đại Thánh là chân thật không
hư dối. Xin nhận nơi đầy sự cúng dường này, lại xin Từ bi ban cho con đầy đủ nghi quỹ đạo tràng. Lại
nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền đều được đầy đủ công đức
nghĩa thiện lợi. Nguyện xin nạp thọ ! Nguyện xin
nạp thọ! Lại nguyện Thất Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh cùng tất cả
các kinh điển Pháp bảo trụ lâu ở đời rộng khắp 10 phương, được xương
long hưng thịnh lợi lạc. Lại nguyện chúng con thọ trì Pháp môn và
trong nước tất cả nhân dân, muôn sanh vật, tất cả các tật bệnh,
ách nạn, sấm sét, mưa đá làm hại mùa màng, yêu tinh biến quái, các
thứ ác tướng, các điềm không lành làm hại chúng sanh, các loài quỷ
thần hung ác thường qua lại làm ra các nạn … đều do chúng con bị
chiêu các nghiệp đời trước hoặc do nghiệp trong đời này hoặc do ông
bà cha mẹ gây nên, nay xin cho chúng con ở trong đất nước được oai
đức tự tại, quyến thuộc tư cụ sum vầy, tất cả các chướng ngại ở
nơi quỷ thần đều dùng phương tiện điều phục, xả bỏ tâm oán ghét,
khởi lòng thương xót lẫn nhau, tất cảcác việc xấu ác đều ẩn mất. Từ nay trở đi, tất cả các ác quỷ thần không được khởi
ác tâm, không gây chướng ngại. Tùy theo

các loại ở nơi trước Phật đều phát đại nguyện, an trú nơi lời thệ,
an ở trong Tam Muội, thường làm việc lành như vậy trước mặt. Cúi xin
nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ !
Cát Tường Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Đại tướng Dược Xoa:- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Cung Tỳ La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Phạt Chiết La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Mê Xí La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng An Để La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Át Nễ La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng San Để La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Nhân Đà La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Ba Di La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Ma Hổ La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Chân Đà La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Chiêu Đổ La Dạ Xoa.- Nam mô quy y
cúng dường Đại Tướng Tỳ Yết La Dạ Xoa.
Lại thân cúng dường. Cát Tường
Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Dạ Xoa chúng. Mỗi vị Đại
Tướng đều có 7 ức Dạ Xoa làm quyến thuộc. Xin thương xót con ở
nơi đại hội nói lời chân thật và phát nguyện trước Phật
: “Bạch Thế Tôn ! Chúng con nương vào oai lực của Phật, được
nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn sợ sệt
nơi các đường ác, chúng con cùng nhau đều đồng một lòng cho đến suốt
đời xin quy y Phật, Pháp, Tăng, thề không bỏ một hữu tình nào,
thường làm việc lợi ích an lạc, bất cứ chỗ nào hoặc thành ấp tụ
lạc nơi rừng cây vắng vẻ, nếu có ai đọc tụng lưu bố kinh này, hoặc
thọ trì danh hiệu của 7 vị Phật cung kính cúng dường, chúng con và
quyến thuộc ủng hộ người đó thoát khỏi các nạn, mọi việc mong cầu
đều như ý muốn ".
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị Đại Tướng Dạ Xoa rằng: "Lành
thay! Lành thay! Các Đại Tướng Dạ Xoa của các ông muốn đáp đền ân
đức của 7 Phật Như Lai mà làm lợi ích an lạc
tất cả hữu tình ".
" Bạch Thế Tôn ! Chúng con bây giờ
xin dẫn các thiện chúng lại thọ cúng dường, rủ lòng từ bi thọ lãnh
cúng dường đầy đủ tất cả nghi quỹ đạo tràng của con. Lại nguyện cho
con và tất cả hữu tình hiện tiền được đầy đủ công đức thiện lợi
như kinh đã nói. Xin nguyện nạp thọ ! Xin nguyện
nạp thọ ! Lại nguyện Thất Phật bổn Nguyện
Công Đức Kinh và các kinh điển Pháp bảo trụ lâu nơi đời, lưu bố 10 phương,
làm đại lợi ích cho tất cả nhân dân, tất cả hữu tình. Lại nguyện
chúng con và tất cả hữu tình tất cả bệnh khổ tai ách hiểm, nạn sấm
sét, mưa đá làm hại mùa màng, yêu tinh quỷ quái, tất cả điều xấu
ác làm não loạn chúng sanh như vậy. Chúng con do nghiệp đời trước
tạo ra hay do đời này thành kết quả hoặc ông bà tổ tiên cha mẹ gây
ra, xin cho chúng con ở trong đất nước có oai đức tự tại, quyến thuộc
tư cụ đầy đủ. Tất cả quỷ thần làm chướng ngại đều theo các loại
làm các phương tiện tự điều phục, xả bỏ tâm ganh ghét giận dữ,
khởi lòng từ thương xót lẫn nhau, tất cả mọi sự xấu ác đều ẩn
mất, khiến cho các quỷ thần không có sanh lòng ác làm chướng ngại,
các loài đều ở nơi trước Phật thọ nguyện an trụ trong lời thề và
trong Tam Ma Địa, thường làm các vệc lành, như vậy Cúi xin nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ ! Như vậy mỗi mỗi cúng dường phát nguyện xong. Lại khi
tụng Đà La Ni, trước tắm rửa sạch sẽ, trước Chư Phật Thánh cúng
dường cầu đảo rằng: “ Y theo Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Nghi
Quỹ, tạo lập đạo tràng cúng dường hương hoa, phụng thỉnh BaÏc Già
Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 7 vị Phật, Như Lai Thích Ca Mâu Ni
Phật, tất cả chúng Thánh xưng niệm danh hiệu cúng dường lễ bái cũng
như bổn nguyện, phát đại thệ nguyện, đối trước chư Thánh sám hối
tội chướng, tùy hỷ các Thiện căn, thỉnh Chuyển Pháp Luân, thỉnh tại
thế gian, các thiện căn lực lại nhờ công đức nhiếp thọ vi diệu
thượng nguyện lực. Lại nguyện Đại Thánh Hoàng đế từ
vô thủy trở lại, tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ, không có
tật bệnh, sống lâu. Thế xuất thế gian tất cả mọi việc đều
được sung túc đầy đủ, tất cả phước trí hiện tiền, mau chứng Pháp
Vương, làm chủ Tam giới, Ứng chánh Đẳng Giác, Kim Cang Bảo vị, trăm
quan thứ dân không có trong ngoài các nạn, an

vui giàu có, cuối cùng nguyện chứng Vô Thượng Bồ Đề. Lại nguyện
trong nước tất cả nhân dân và tất cả chúng sanh, tất cả tật bệnh
tai nạn, lúa thóc được mùa, trộm cướp vắng bóng, tất cả việc không
lành đều bị tiêu diệt, mưa gió thuận thời, dân cư giàu có, tất cả
nhân dân và các chúng sanh thọ hưởng vui sướng khoái lạc. Đời sau
nguyện sanh Cực Lạc thế giới, được thấy Thế Tôn, được nghe Diệu
Pháp, mau được đầy đủ hai món Phước Trí, chứng được Vô Thượng Bồ Đề
Phật quả. Lại nguyện Pháp bảo lưu truyền lâu dài ở
đời, rộng làm lợi ích hữu tình.
Thứ lại làm Pháp phụng tống: Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng
Giác, 7 Phật, Như Lai Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Thánh chúng,
chúng con vì các hữu tình làm việc lợi ích nhưng vì chúng con ở trong
đời ác thế trong tâm tạp nhiễm không được thanh tịnh, không biết xả
bỏ Thân, Ngữ, Ý nghiệp khởi các phiền não, các món cúng dường
không được đầy đủ, có sự xúc phạm khiếm khuyết không như nghi quỹ,
có nhiều sai lầm. Xin nguyện Thánh chúng không bỏ, Từ
bi thương xót mẫn nạp cho chúng con. Lại cho chúng con làm các việc
lành không bị chướng ngại. Cúi xin nạp thọ !
Cúi xin nạp thọ !
Nay làm lợi ích hữu tình xong
Các việc cầu mong đều thành tựu
Đưa tiễn Thế Tôn về Bổn vị
Xin nguyện từ bi giáng Đạo tràng
Xin nguyện Thế Tôn đầy đủ Từ bi thương xót
chúng con làm tất cả các việc lợi ích xong. Thỉnh chư
Thánh chúng dùng Đại Thần thông trở về Bổn độ.

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬTBỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
PHÁP
NGHI QUỸ NIỆM TỤNG CÚNG DƯỜNG


Mật
Tạng Bộ 2 No 926 (
Tr.41 - Tr.48 )

Tam Tạng Sa Môn Sa La Ba phụng chiếu dịch Phạn ra HánViệt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí


Nay
con làm sạch chỗ đất nàyKhông
có gạch ngói, các uế tạpBằng
phẳng thù thắng không gì hơnNguyện
được thành tựu cõi Lưu lyĐầy
đủ trang nghiêm như Cực LạcCác
báu xen lẫn nhau tốt đẹpCây
báu, ao báu đều đầy đủPhát
ra Pháp âm thật vi diệuKhiến
người nghe được phát căn lànhĐầy
đủ các báu thành tựu tốt
đủ vô lượng đại quang minhCầu
Phật, Bồ Tát đều an trụKhông
qua, không lại thần thường trụĐầy
đủ vô lượng các đại nguyệnNhư
hào quang sáng phát sanh ra
cứu thế gian giáng đạo tràngRộng
rãi trong sạch tòa báu đẹpXa
lìa tất cả chướng ngại thânTánh
thường an trú nơi bình đẳngXin
thỉnh nạp thọ tòa an ổnThanh
tịnh pháp giới thánh bất độngTừ
bi thương xót các hữu tìnhĐầy
đủ diệu giác các hạnh lànhBa
đời Chư Phật xin giáng lâm
lợi hữu tình bị các KhổCúi
xin đi đến cõi Ta BàKhông
bị Tam hữu làm nhơ uếXin
nguyện an trụ tòa Liên hoaĐạo
sư đã thọ tòa sen báuLại
xin cầu thỉnh chư Bồ TátBa
nghiệp thanh tịnh xin nạp thọCầu
xin gia bị cho chúng con
trong ánh sáng đại an lạcThương
xót chúng con hạng phàm phuXin
rải mây từ khắp mười phươngMưa
lớn xối tuôn các loại báuPhương
Đông thế giới tên Vô ThắngThiện
Danh Xưng Phật vô lượng chúngXa
lìa phiền não, đủ các nguyện
cứu thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông thế giới cõi Trang nghiêmBảo
Nguyệt Trí Nghiêm vô lượng chúngDiệt
trừ tán loạn được an tịnh
lợi thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông thế giới cõi Bảo TíchKim
Sắc Bảo Quang vô lượng chúngSống
lâu, khi chết được thọ ký
lợi thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông thế giới cõi Vô Ưu
Ưu Tối Thắng vô lượng chúngKhông
có khổ não trừ nghiệp chướng
lợi thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông thế giới cõi Pháp TràngPháp
Hải Lôi Âm vô lượng chúngTiêu
trừ Tà kiến các chướng nạn
lợi thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông Thiện Trụ Bảo Hải cõiPháp
Hải Thắng Huệ vô lượng chúngĐầy
đủ tịnh độ tam ma địa
lợi thí chủ … giáng đạo tràngPhương
Đông thế giới Tịnh Lưu LyDược
Sư Nhật Nguyệt biến chiếu chúngĐầy
đủ các tướng vì hàng Ma
lợi thí chủ … giáng đạo tràng
thượng Mâu Ni Phật Thích CaĐầy
đủ công đức các oai lựcKhông
bỏ các nguyện thương chúng sanh
lợi thí chủ … giáng đạo tràngĐoạn
trừ tất cả các Hoặc nghiệpNgữ
nghiệp tự tại, đốt đuốc PhápĐầy
đủ công đức như trong kinhCúi
xin các Thánh giáng Đạo TràngKhiến
kẻ quy y lìa các KhổThành
tựu vô thượng nguyện Mâu NiTịnh
trừ hết thảy mọi khổ não
lợichúng con giáng đạo tràngTiêu
trừ dục lạc được tự tạiPhạm
Thiên Đế Thích chư Hộ PhápƯu
Bà Tắc cùng các Thánh chúng
lợi hữu tình giáng đạo tràng
mật tự tại tâm sanh tửĐiều
phục thương yêu tướng thiện ácBảy
Phật đầy đủ các Diệu nguyệnĐủ
đại thần lực giáng đạo tràngĐủ
đại oai thần và công đứcLàm
Chủ Bộ xa lìa sợ sệtCung
Tì La cùng các Thánh chúng
lợi hữu tình nguyện giáng lâmKhông
rời bổn nguyện cứu chúng sanhTám
Đức Như Lai đủ Từ biCon
nay thành tín tạo Đàn phápChí
thành cung thỉnh giáng Đạo tràngHết
thảy Thiện Thệ Bạc Già PhạmRủ
lòng từ bi thương xót choChúng
con đầy đủ phần công đứcChí
thành cung thỉnh ngồi tòa báuThế
Tôn oai đức sức thần thôngMẫn
niệm chúng con với hữu tìnhThế
Tôn đại bi xin giáng lâmChí
thành cung thỉnh ngồi tòa báuCung
kính dâng lên các cúng dườngXin
nguyện các Ngài đến Đạo tràngNạp
thọ Ứ Già các món cúngCho
con đủ đầy các đại nguyệnNhư
Đức Như Lai lúc giáng lâmTất
cả Chư Thiên đến tắm rửaCon
nay dùng chút nước trong lànhCũng
như Chư Thiên xin tắm rửaChơn
trí tự tánh vốn thanh tịnhKhông
có các Chấp cùng phiền nãoTrừ
các chúng sanh các món chấpXin
rửa chân tay chư Thánh chúngPhiền
não làm khổ các hữu tìnhNay
dùng Pháp thủy khiến đầy đủRửa
sạch tạp uế của chúng conBình
nước dâng lên xin nạp thọ
tử, ngựa, voi cùng các loạiKim
Cang Ma Ni Nhật nguyệt luânKhông
sạch không dơ tòa Liên hoa
nơi vô trụ xin an trụCác
Pháp tự tánh vốn thanh tịnhKhông
có các tướng làm đắm nhiễmTùy
thuận thế gian mà cung kínhXin
thỉnh an trú tòa Liên hoaKhông
vào Niết Bàn vì Đại biKhông
lìa phiền não, không nhiễm trướcTự
tánh xưa nay vốn thanh tịnhXin
thỉnh an trụ tòa Liên hoaPhiền
não, độc hại các hữu tìnhPháp
thủy Cam lồ hay diệt sạchĐầy
đủ vi diệu các thượng nguyệnChúng
con đê đầu lễ Thế Tôn
các não phiền luôn bức báchThương
xót chúng sinh khởi lòng từ
trừ phiền não phát nguyện rộngCon
nay đảnh lễ bảy Thế TônĐầy
đủ tất cả mọi công đứcTướng
tốt trang nghiêm, thân đẹp đẽTrời
người cúng dường thân Kim sắcĐảnh
lễ Như Lai Thiên trung ThiênPháp
giới thanh tịnh tánh trạm nhiêmKhắp
cả mười phương thân biến hóaMa
Ni Bảo Vương các Như LaiCon
xin cúng dường, xưng tán lễTam
Bảo công đức không gì hơnLễ,
tin đầy đủ phước không lượngTất
cả Bồ Tát cứu thế gianTam
Bảo Ứng Cúng con đảnh lễThế
Tôn Đại bi diệu trang nghiêmChánh
biến tri tôn các Đạo sưNhư
biển lớn kia ban Phước huệCon
xin đảnh lễ các Như LaiTự
tánh vốn tịnh lìa các dụcHay
khiến xa lìa các ác thúThậm
thâm vi diệu chỉ một lýCon
xin đảnh lễ Pháp Thanh tịnhChứng
Đạo rốt ráo được giải thoátGiữ
gìn luật nghi đáng tôn thờTất
cả Phước điền được phát sanhCon
xin đảnh lễ Chúng Trung Tôn( Tất cả đầy đủ như trong kệ tán thán Tam Bảo )


Thân
Phật đầy đủ các nghiêm sứcTướng
Đại tướng thật trang nghiêm
trừ cấu nhiễm đủ các nguyệnNay
xin tạo lập Mạn Đà LaTất
cả nhân duyên do tự tánhChỗ
có tất cả Ứ Già thủyXin
đem hiến dâng Phật Thánh chúngMẫn
niệm hữu tình xin nạp thọTất
cả nhân duyên tự tánh sanhTất
cả các loại hoa trời đẹpNguyện
xin cúng dường Phật Thánh chúngThương
xót hữu tình xin nạp thọNhân
duyên vốn bởi tự tánh sanhCác
thứ hương trời thơm bát ngátXin
dâng Thiện Thệ cùng chúng hội
lợi hữu tình xin nạp thọNhân
duyên vốn bởi tự tánh sanhTất
cả đèn trời xin dâng đốtCúng
dường Thế Tôn chúng hải hội
lợi hữu tình xin nhận lãnhNhân
duyên vốn bởi tự tánh sanh
như nước trời đầytrong sạchDâng
hiến Thế Tôn và Thánh chúng
lợi hữu tình xin nạp thọTất
cả nhân duyên tự tánh sanhCác
món ăn uống ở cõi TrờiThành
kính cúng dường Phật Thánh chúng
lợi hữu tình xin nạp thọTự
tánh sanh ra bởi nhân duyênMọi
thứ nhạc trời xin trổi hếtCúng
dường Chư Phật chúng Đạo tràng
lợi hữu tình xin nạp thọTự
tánh sanh ra các nhân duyênÁo
trời tốt đẹp trăm ngàn thứCúng
dường Chư Phật và Thánh chúng
lợi hữu tình xin nạp thọNguyện
dâng đầy đủ các cúng dường
trong thế gian có các thứĐều
dâng lên Phật và Thánh chúng
lợi hữu tình xin nạp thọTất
cả các thứ thuốc thang hayTrừ
diệt tất cả các bệnh tậtPhụng
hiến Thế Tôn hải hội chúng
lợi … xin nạp thọBảy
Phật Như Lai và chúng hộiCon
xin dâng cúng Đại Bảo Luân (Bánh xe báu)Đoạn
trừ ba cõi, các Luân hồiChuyển
diệu Pháp luân độ hàm thứcBảy
Phật Như Lai và chúng hộiCon
xin dâng cúng báu Ma NiĐoạn
trừ nghèo cùng các khốn khổKhiến
được đầy đủ thứ cần dùngBảy
Phật Như Lai và chúng hộiCon
xin dâng hiến mỹ nữ báuDiệt
trừ hắc ám các vô minhNguyện
xin đầy đủ Bát Nhã tríBảy
Phật Như Lai và chúng hộiNay
con dâng hiến Bảo Tạng ThầnTrí
huệ hiểu sâu ba thừa giáoRốt
ráo công đức thảy đủ đầyBảy
Phật Như Lai và chúng hộiNay
con dâng hiến ngựa báu tốtRa
ngoài ba cõi đủ thần thôngTới
tận vô cùng các cõi PhậtBảy
Phật Như Lai và chúng hộiCon
xin dâng hiến voi báu đâyNguyện
theo Đại thừa trừ ác kiếnMau
đến giải thoát đầy đủ huệBảy
Phật Như Lai và chúng hộiNay
con xin hiến bảo Tướng quânĐiều
phục tất cả mọi phiền nãoHiển
thông hết thảy các lý màuCon
xưa vốn tạo các nghiệp ác
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:31

Đều
do vô thủy tham sân siTừ
thân miệng ý mà sinh raTất
cả con nay xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa Hữu học và Vô họcTất
cả Như Lai và Bồ Tát
các công đức đều tùy hỷMười
phương tất cả thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu chứng Bồ ĐềTất
cả con đều xin khuyến thỉnhChuyển
bánh xe báu độ hàm linhChư
Phật muốn hiện nhập Niết BànCon
đều ân cần xin khuyến thỉnhCác
Ngài ở mãi tận muôn đờiĐể
làm lợi ích loài chúng sanhCác
phước lễ bái cùng cúng dườngThỉnh
Phật ở đời chuyển xe PhápTùy
hỷ, sám hối các căn lànhHồi
hướng chúnh sanh và Phật đạoNhư kinh đã nói các công đứclợi thí chủ và chúng sanhNguyện
tám Như Lai các Thánh chúngNạp
thọ khiến mau đầy đủ nguyệnTướng
tốt đầy dủ như hoa nởTrang
nghiêm các thứ để nghiêm thânThấy
nghe, nhớ niệm được bình anThiện
danh xưng Phật con đảnh lễThân
thể trang nghiêm tướng Đại nhơnĐủ
Đại từ bi tâm ít cóViên
âm cùng khắp cả mười phươngCúng
dường Thiện Danh Xưng Vương PhậtCon
xin dùng nước công đức sạchNhư
nước sông Hằng không hết đượcCúng
dường Thiện Danh Xưng Vương PhậtXin
nguyện Từ bi nạp thọ choBa
đầu ma nạn đà la la hoaƯu
Bát La đủ hương thơm đẹpCúng
dường Như Lai Thiện Danh XưngXin
nguyện Từ bi thường nạp thọHương
thơm ý đẹp hương cây tốtHương
ở cõi trời bát ngát thơmCúng
dường Đức Phật Thiện Danh XưngXin
nguyện Từ bi thương nạp thọTốt
đẹp quang minh đủ cát tườngĐèn
sáng hay trừ chư hắc ámCúng
dường Đức Phật Thiện Danh XưngXin
nguyện Từ bi thương nạp thọUất
Kim, Đàn Hương trộn lẫn nhauCác
thứ hương xoa cùng với nướcCúng
dường Thiện Danh Xưng Như LaiXin
nguyện Từ bi thương nạp thọCác
thứ phẩm vật đẹp ý ngườiMỹ
vị trân tu các món ănDâng
cúng Thiện Danh Xưng Vương PhậtXin
nguyện Từ bi thường nạp thọTrên
đời các thứ kỹ nhạc hayCác
thứ âm thanh vi diệu tốtCúng
dường Thiện Danh Xưng Như LaiXin
nguyện Từ bi thương nạp thọBao
nhiêu tất cả loại thuốc thangHay
trừ tất cả các bệnh khổCon
xin dâng hiến Thiện Danh Xưng
lợi … xin nạp thọTất
cả mọi thứ các cúng dườngTrong
thế gian này không có thiếuNguyện
hiến Thế Tôn hải hội chúng
lợi thí chủ … xin nạp thọTất
cả mọi thứ các cúng dườngTrong
thế gian này không có thiếuNguyện
hiến Thế Tôn hải hội chúng
lợi thí chủ … xin nạp thọCon
xưa đã tạo các ác nghiệpĐều
do vô thủy tham sân siTừ
thân, miệng, ý phát sinh raHết
thảy con nay xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa hữu học và vô họcTất
cả Như Lai và Bồ Tát
các công đức đều tùy hỷMười
phương nơi có thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu được Bồ ĐềHết
thảy con đều xin khuyến thỉnhCầu
chuyển vô thượng Diệu Pháp luânChư
Phật khi muốn nhập Niết BànCon
thảy chí thành xin khuyến thỉnhXin
trụ ở mãi tận muôn đờiLàm
lợi tất cả loài chúng sanhCúng
dường, lễ, tán các phước báuThỉnh
Phật ở đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ, sám hối, các Thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạoĐạo
sư thường làm chỗ dựa nươngNhiêu
ích tất cả các hữu tìnhBan
cho tất cả đều an lạcNay
xin an ẩn được cát tườngBảo
Nguyệt Liên hoa các trang nghiêmBiến
khắp cả nơi tất cả PhápThân
cao lớn như là biển cảBảo
Nguyệt Trí Nghiêm đảnh lễ NgàiThân
trong sạch giống bảo Ma NiNhư
ánh trăng kia trừ các KhổNhư
hoa sen nọ chẳng nhiễm ôCúng
dường thân trang nghiêm tối diệuNay
xin dâng hiến nước sạch trongKhông
bẩn không dơ nước Ứ GiàDâng
hiến Phật Quang Âm Vương Đức
lợi hữu tình xin nạp thọTất
cả các loại hoa tốt đẹpSanh
ra nơi nước xin dâng cúngTrước
Phật Như Lai Quang Âm VươngDâng
cúng, cúi xin Ngài nạp thọHay
trừ tất cả mọi vô minhNhư
mặt trời, trăng chiếu khắp chỗĐèn
sáng cúng dường Quang Âm Phật
lợi hữu tình xin nạp thọHay
trừ phạm giới các tạp nhiễm
các hương hoa sạch sẽ thơmDâng
hiến cúng dường Phật Quang ÂmLợi
ích hữu tình xin nạp thọMười
phương khắp cả thế giới đâyCác
thứ uống ăn ở cõi TrờiDâng
hiến Quang Âm Như Lai Phật
lợi hữu tình xin nạp thọTiếng
của Ma Ni chuông báu vangCác
thứ kỹ nhạc thảy đều dângCung
kính cúng dường Quang Âm Phật
lợi hữu tình xin nạp thọTất
cả đầy đủ thứ thuốc thangHay
trừ hết thảy các bệnh khổPhụng
hiến Quang Âm Như Lai Vương
lợi hữu tình xin nạp thọNhư
vậy tất cả mọi cúng dường
trong thế gian đầy đủ cảDâng
hiến cúng dường Phật Quang Âm
lợi thí chủ … xin nạp thọCon
xưa đã tạo các ác nghiệpĐều
do vô thủy tham sân siTừ
thân miệng ý phát sinh raTất
cả con đều xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa hữu học và vô họcTất
cả Như Lai cùng Bồ Tát
các công đức đều tùy hỷMười
phương chỗ có Thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu được Bồ ĐềCon
nguyện chí thành xin khuyến thỉnhQuay
bánh xe Pháp không gì hơnChư
Phật khi muốn nhập Niết BànCon
thảy ân cần xin khuyến thỉnhCầu
Ngài trụ mãi ở nơi đờiLợi
ích tất cả loài hàm linhTất
cả cúng dường, lễ tán phướcThỉnh
Phật trụ đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ sám hối các thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạoThế
Tôn cứu độ đại Từ biThương
xót tất cả mọi hữu tìnhNhư
con trông chờ nơi cha mẹNguyện
được cát tường an ẩn luônThân
như vàng Diêm Phù sáng chóiRực
rỡ còn hơn ngàn mặt trờiCũng
như vô cấu tràng quang minhKim
Sắc Bảo Quang con kính lễTrong
sạch thân như Diêm Phù kimTướng
tốt trang nghiêm không cấu nhiễmKim
Sắc Bảo Quang thật thanh tịnhCúng
dường Đạo sư diệu sắc thânTrong
sạch không dơ ý vui vẻCác
nước công đức ở cõi trờiDâng
hiến Kim Sắc Quang Như Lai
lợi hữu tình xin nạp thọNhư
vậy các thứ đèn, hương, hoaCác
món hương xoa, các món ănCác
món kỹ nhạc, món cần dùngCúng
dường Như Lai Kim Sắc QuangTất
cả đầy đủ các thuốc thangHay
trừ tất cả các bệnh khổCúng
dường Như Lai Kim Sắc Quang
lợi hữu tình xin nạp thọNhư
vậy đầy đủ các cúng dường
ở thế gian tất cả thứDâng
cúng Như Lai Kim Sắc Quang
lợi thí chủ … xin nạp thọCon
xưa đã tạo các ác nghiệpĐầu
do vô thủy tham sân siTừ
thân miệng ý phát sinh raHết
thảy nay con xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa hữu học và vô họcTất
cả Như Lai và Bồ Tát
các công đức đều tùy hỷMười
phương tất cả thế gian đăngĐầu
tiên chứng đắc đạo Bồ ĐềCon
nguyện thảy đều xin khuyến thỉnhQuay
bánh xe Pháp lợi quần sanhChư
Phật khi muốn vào Niết BànCon
thảy chí thành xin khuyến thỉnhTrụ
thế lâu dài muôn kiếp tuổiLợi
ích tất cả các chúng sanhCác
phước lễ tán và cúng dườngThỉnh
Phật nơi đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ sám hối các Thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạoSanh
tử biển kia chìm đắm mãi
chúng hữu tình làm dựa nươngTạo
ra Phật quốc cùng quyến thuộcKhiến
cho yên ổn được cát tườngCứu
cánh Niết Bàn đắc an lạcHay
trừ chúng sanh các khổ nhơnCứu
hộ sáu đường Cát Tường Vương
Ưu Tối Thắng con kính lễĐộ
cho ba cõi đến bờ kiaCứu
cánh Niết Bàn vui an lạcAn
trụ Pháp giới tối diệu thânCúng
dường vượt ra được ba cõiThiện
Thệ Vô Ưu cõi Tối ThắngBa
đầu ma hoa Mạn Đà LaƯu
Bát La hoa hương tỏa ngátCùng
các thứ hàng hoa xinh đẹpCác
thứ hương xông rất đẹp lòngNhư
vậy đủ đầy hương vân hảiCác
món ăn uống sạch thơm ngonCõi
trời, cõi người cao quý nhấtTrang
nghiêm các thứ hoa sen vàngĐèn
sáng Ma Ni chiếu đạo tràngKhắp
đất xoa hương thơm sực nứcHoa
rải cúng dường khắp mọi nơiCác
báu treo quanh nơi Bảo điệnDùng
các âm thanh ca xưng tánBảo
châu anh lạc chiếu xung quanhĐầy
đủ trang nghiêm nhiều món báuTất
cả biến đầy khắp hư khôngCúng
dường Vô Ưu Cát Tường PhậtTán
cái các báu làm nên lọngChe
khắp mọi nơi, anh lạc võngTrùm
khắp mọi nơi thật đáng mừngCúng
dường Vô Ưu Cát Tường PhậtChỗ
có tất cả các diệu dượcHay
trừ tất cả bệnh khổ đauDâng
hiến Vô Ưu Cát Tường Vương
lợi hữu tình xin nạp thọNhư
vậy đủ đầy các cúng cụ
nơi thế gian các cúng dườngDâng
hiến Vô Ưu Cát Tường Vương
lợi thí chủ … xin nạp thọCon
xưa đã tạo các ác nghiệpĐều
do vô thủy tham sân siTừ
thân, miệng, ý phát sinh raNay
con thảy đều xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa hữu học và vô họcTất
cả Như Lai các Bồ Tát
các công đức đều tùy hỷMười
phương tất cả thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu Bồ Đề đạoHết
thảy con đều xin khuyến thỉnhQuay
bánh xe Pháp không gì hơnChư
Phật nào muốn hiện Niết BànCon
nguyện chí thành xin khuyến thỉnhTrụ
ở đời lâu lợi hữu tìnhMãi
mãi sống lâu muôn kiếp tuổiCác
phước cúng dường lễ tán trênThỉnh
Phật ở đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ, sám hối các Thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạoHiện
tiền chứng được Tịnh Pháp thânTrong
sạch không sai, không điên đảoDo
lời trong sạch khiến trong sạchXin
nguyện Cát tường an ẩn luônTiếng
hải triều diệu âm sâu thẳmTiếng
Pháp âm lý nghĩa sâu xaHay
trừ đoạn phiền não khổ đauPháp
Hải Lôi Âm con cúi đầuTiếng
Pháp âm vang khắp tam thiênSáu
mươi loại tiếng độ bàng sanh
nghĩa sâu xa như biển lớnCúng
dường Thế tôn lời tối diệuLọng
báu che trùm cả hư khôngBảo
kế rộng như anh lạc vânNước
thơm đẹp ý như biển lớnĐựng
bát Ứ Già nước Cam lồHương
thơm vi diệu tỏa khắp nơiĐèn
sáng chiếu soi hơn nhật nguyệtĐầy
đủ vô cùng hoa Ma NiTrăm
ngàn mùi vị uống ăn ngonCùng
với vô lượng các kỹ nhạcĐầy
khắp hư không để cúng dườngNhư
vậy trăm ngàn các đồ dùngCho
đến cõi Trời Đẩu Suất đà
các thứ hoa Mạn Đà LaCùng
các trang nghiêm trời có đủNhư
vậy tất cả các cúng dườngCùng
tâm thanh tịnh con hóa hiệnHết
thảy dâng cúng Thế Tôn tiềnĐem
lòng cung kính mà cúng dườngLại
có tất cả các thuốc thangHay
trừ tất cả các bệnh khổThảy
cúng Pháp Hải Lôi Âm Phật
lợi thí chủ, xin mẫn nạpNhư
vậy đầy đủ các cúng dường
nơi thế gian các phẩm vậtDâng
hiến Pháp Hải Lôi Âm Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpCon
xưa đã tạo các ác nghiệpĐều
do vô thủy tham sân siTừ
thân miệng ý phát sinh raTất
cả con đều xin sám hốiMười
phương tất cả các chúng sanhNhị
thừa hữu học và vô họcTất
cả Như Lai và Bồ TátChỗ
có công đức đều tùy hỷMười
phương tất cả Thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu Bồ Đề đạoCon
đều chí thành xin khuyến thỉnhQuay
chuyển bánh xe Vô thượng PhápChư
Phật muốn thị hiện Niết BànCon
đều chí thành xin khuyến thỉnhCầu
Phật ở đời được lâu hơnLợi
lạc tất cả loài quần sanhChỗ
có phước lễ tán cúng dườngCầu
Phật ở đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ, sám hối các Thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạoKhi
các Thế Tôn nói Diệu PhápThành
tựu tất cả việc thành tựuNguyện
xin Cát tường được an ổnHuệ
lớn sâu rộng khó so lườngDu
hý thần thông trong Pháp giớiCứu
cánh thành tựu tất cả PhápDu
Hý Thần Thông con kính lễChứng
được các thần thông du hýPháp
thân che chở khắp hữu tìnhThắng
huệ du hý độ bàng sanhCúng
dường tự tánh thân vi diệuNhân
duyên do tự tánh xuất sanh
nước Ứ Già ở cõi trờiDâng
cúng Du Hý Thần Thông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu hoaDâng
cúng Du Hý Thần Thông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu hươngDâng
cúng Du Hý Thần Thông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu đăngDâng
cúng Du Hý Thần Thông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu thủyDâng
cúng Du Hý Thần Thông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu thựcDâng
cúng Du Hý ThầnThông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu nhạcDâng
cúng Du Hý ThầnThông PhậtVì lợi
thí chủ … xin mẫn nạpNhân
duyên tự tánh phát sanh raTất
cả các thứ Thiên diệu dược
trừ tất cả các bệnh khổDâng
hiến Du Hý ThầnThông Phật
lợi thí chủ … xin mẫn nạpNhư
vậy các thứ cúng dường đủ
tại thế gian các cúng dường
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:31

Dâng
hiến Du Hý Thần Thông Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Con
xưa đã tạo các ác nghiệp


Đều
do vô thủy tham sân si


Từ
thân miệng ý phát sinh ra


Tất
cả con đều xin sám hối


Mười
phương tất cả các chúng sanh


Nhị
thừa hữu học và vô học


Tất
cả Như Lai và Bồ Tát


Chỗ
có công đức đều tùy hỷ


Mười
phương tất cả Thế gian đăng


Đầu
tiên thành tựu Bồ Đề đạo


Con
xin tất cả đều khuyến thỉnh


Quay
bánh xe Pháp lợi hàm linh


Chư
Phật khi muốn nhập Niết Bàn


Con
nguyện chí thành xin khuyến thỉnh


Xin
Phật nơi đời trụ dài lâulợi tất cả các chúng sanh


Tất
cả lễ, tán, cúng dường, phước


Thỉnh
Phật nơi đời chuyển Pháp luân


Tùy
hỷ, sám hối các Thiện căn


Hồi
hướng chúng sanh và Phật đạo


Tất
cả Chư Phật lúc ra đời


Núi
non đất rừng đều chấn động


Tất
cả hữu tình đều hoan hỷ


Nguyện
được cát tường khiến an ổn


Hay
trừ bệnh khổ đại an vui


Thân
như lưu ly rất đáng ưa


Gặp
ánh quang minh đều giải thoát


Như
Lai Dược Vương, con quy y


Như
ánh mặt trời phá tối tăm


Như
ánh mặt trăng tiêu các khổ


Diệt
trừ chúng sanh ba thứ độc


Cúng
dường Dược Sư Lưu Ly Quang


Như
thầy thuốc hay ở thế gian


Hay
trừ phiền não các tật bệnh


Như
Tịnh Lưu Ly bảo trí thân


Thường
hay cúng dường trừ ba độc


Tất
cả vi diệu nước Ứ Giàtại thế gian nước công đức


Dâng
hiến Dược Sư Quang Như Lailợi hữu tình xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu hoaở thế gian các thứ hoa


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi chúng sanh xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu hươngtại thế gian các món hương


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi hữu tình xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu đăngtại thế gian các loại đèn


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi chúng sanh xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên đồ hươngtại thế gian các hương xoa


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi chúng sanh xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu thựctại thế gian các món ăn


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi chúng sanh xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu nhạctại thế gian các thứ nhạc


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi chúng sanh xin nạp thọ


Tất
cả các thứ thuốc thang haytrừ chúng sanh các bệnh tật


Dâng
hiến Dược Sư Quang Vương Phậtlợi thí chủ … xin nạp thọ


Như
vậy tất cả các cúng dườngtại thế gian đầy đủ cả


Dâng
hiến Dược Sư Lưu Ly Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Con
xưa đã tạo các ác nghiệp


Đều
do vô thủy tham sân si


Từ
thân miệng ý phát sinh ra


Tất
cả con đều xin sám hối


Mười
phương tất cả các chúng sanh


Nhị
thừa hữu học và vô học


Tất
cả Như Lai, các Bồ Tát


Chỗ
có công đức đều tùy hỷ


Mười
phương tất cả Thế gian đăng


Đầu
tiên thành tựu Bồ Đề đạo


Như
vậy con đều xin khuyến thỉnh


Chuyển
xoay Vô thượng diệu Pháp luân


Chư
Phật khi muốn nhập hiện Niết Bàn


Con
xin chí thành mà khuyến thỉnh


Cầu
Phật sống lâu tại nơi đời


Lợi
lạc tất cả loài quần sanh


Chỗ
có lễ tán phước cúng dường


Thỉnh
Phật nơi đời chuyển Pháp luân


Tùy
hỷ, sám hối các Thiện căn


Hồi
hướng chúng sanh và Phật đạo


Khi
có vị nào đắc Bồ đề


Đại
địa sáu món đều chấn động


Khiến
các bọn Ma phải não phiền


Xin
khiến cát tường được an ổn


Giống
Thích Đại bi xuống cõi đời


Hàng
phục các Ma oán khắp nơi


Thân
thể trang nghiêm vàng rực rỡ


Thích
Ca vua Pháp con kính thờ


Thiện
Thệ có nhiều Bồ Tát chúng


Cứu
giúp ba cõi Thiên Trung Thiên


Bất
Động Thế Tôn Thích Ca Vương


Cúng
dường trang nghiêm Mâu Ni Tôn


Tất
cả các thứ vi diệu thủytại thế gian nước sạch trong


Dâng
hiến Thích Ca Mâu Ni Vươnglợi thí chủ … xin nạp thọ


Tất
cả các thứ Thiên diệu hoatại Thế gian các thứ hoa


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các thứ Thiên diệu hươngtại Thế gian các thứ thơm


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các thứ Thiên diệu đăngtại Thế gian các loại đèn


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các thứ Thiên đồ hươngtại Thế gian các hương thoa


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các thứ Thiên diệu thựctại Thế gian các món ăn


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các thứ Thiên diệu nhạctại Thế gian các món nhạc


Dâng
cúng Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Tất
cả các loại thuốc thang hay


Diệt
trừ chúng sanh các bệnh tai


Dâng
hiến Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Như
vậy tất cả thứ cúng dường


Thế
gian hiện có thảy cúng dường


Dâng
hiến Thích Ca Mâu Ni Phậtlợi thí chủ … xin mẫn nạp


Con
xưa đã tạo các ác nghiệp


Đều
do vô thủy tham sân si


Từ
thân miệng ý phát sanh ra


Tất
cả con đều xin sám hối


Mười
phương tất cả các chúng sanh


Nhị
thừa hữu học và vô học


Tất
cả Như Lai các Bồ Tát


Chỗ
có công đức đều tùy hỷ


Mười
phương tất cả Thế gian đăng


Đầu
tiên chứng được Bồ Đề đạo


Tất
cả con đều xin khuyến thỉnh


Chuyển
quay xe Pháp diệu vô cùng


Chư
Phật nếu muốn nhập Niết Bàn


Con
thảy chí thành xin khuyến thỉnh


Nguyện
Phật ở đời muôn ức kiếp


Lợi
lạc tất cả loài chúng sanh


Lễ
tán cúng dường các phước lành


Thỉnh
Phật nơi đời chuyển Pháp luân


Tùy
hỷ, sám hối các Thiện căn


Hồi
hướng chúng sanh và Phật đạo


Đầu
tiên lúc Phật thuyết Pháp thời


Chỉ
có bốn Pháp Thánh Đế thôi


Hay
khiến tin nghe ngày càng nhiều


Nguyện
được cát tường được an ổn


Như
hư không kia vốn không tướng


Hay
hiện ra các thứ công đức


Cứu
các chúng sanh lên giải thoát


Tất
cả Pháp bảo con quy y


Các
loại Pháp tánh có mười hai


Vốn
không sanh diệt lìa bàn cãi


Nhớ
nghĩ sanh ra các công đức


Con
xin đảnh lễ Pháp lành kia


Trừ
ngu trí huệ Đại Nhật Vương


Diệt
khổ luân hồi tối thượng tôn


Tịnh
các gốc khổ Cam lồ Vương


Cúng
dường tất cả các Diệu PhápTất cả các món cúng dường v.v… thảy đều đem hồi hướng chúng sanh và
Phật đạo, lại dùng các kệ xưng tán Bát Nhã Phật Mẫu, Cứu Độ Phật
Mẫu thọ trì kinh luật luận v.v… Tay cầm bình
bát và tích trượng.


Phụng
trì Đạo sư các Pháp diệu


Cúng
dường Thanh Văn và Thánh chúng


Giống
như trí kiếm rất bén nhọn


Tự
chứng tất cả tánh duyên khởi


Hay
hiện tất cả các thần biến


Cúng
dường Duyên Giác và Thánh chúng


Tất
cả các món cúng dường v.v…thảy đều hồi hướng chúng sanh và Phật
đạo.


Ba
đời tất cả Chánh Đẳng Giác


Tất
cả chơn trí tự tánh thân


Lời
kỳ diệu có lý nhiệm màu


Mạn
Thù Thất Lợi con kính lễ


Tâm
tịnh xa lìa các cấu nhiễm


Trang
nghiêm trong sạch các công đức


Trời
người đảnh lễ nơi Bản toạ


Cúng
dường Mạn Thù Đại Bồ Tát


Tất
cả các món cúng dường v.v…thảy đều hồi hướng chúng chúng sanh và
Phật đạo.


Cứu
bạt tất cả chúng sanh khổ


Cứu
thoát ba cõi các ràng buộc


Chỉ
bày con đường giải thoát cho


Cứu
Thoát Bồ Tát con kính lễ


Cứu
Thoát Bồ Tát ma ha tát


Ngồi
tòa hoa sen màu đỏ thắm


Tay phải nắm giữ Tạng Diệu Pháp


Cúng
dường tay trái để eo lưng


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Giữ
gìn ba đời Chánh Đẳng Giác


Thân
miệng ý đều là bí mật


Hàng
phục trừ ma, Đại Minh Vương


Chấp
Kim Cang chùy con đảnh lễ


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Giữ
gìn ba đời Chánh Đẳng Giác


Chỗ
có tất cả các Pháp Tạng


Trì
Bí Mật Vương các quyến thuộc


Cung
kính cúng dường con đảnh lễ


Tất
cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Đầy
đủ Đại bi các thần thông


Nhớ
niệm hay thoát các nạn khổ


Chiếu
khắp thế gian như mặt nhật


Cung
kính cúng dường Biến Chiếu Tôn


Tất
cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Nguyệt
Nhật Biến Chiếu Đại Bồ Tát


Thân
ngồi tòa sen màu trắng đẹp


Hai
tay cầm chuỗi ấn thuyết Pháp


Cung
kính cúng dường con đảnh lễ


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Đế
Thích Thiên Chủ cầm chày báu


Cùng
các Thiên Thần, chúa các Ma


Đông
phương Thiên Thần các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin kính lễ


Lại
cúi xin tiên vị Hỏa Thần


Đại
Tiên Thần Vương chúa các Ma


Đông
Nam Tiên chúng các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin đảnh lễ


Xa
lìa chơn đế Cụ Mỹ Thần


Dạ
Xoa Thần Vương chúa các Ma


Tây
Nam Dạ Xoa các quyếc thuộc


Cúng
dường xưng tán xin đảnh lễ


Tay cầm quyến sách Thủy thiên thần


Long
chúng Thần Vương chúa các Ma


Tây
phương Long Vương các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin đảnh lễ


Tay cầm thọ mạng Phong thiên thần


Giữ
gìn Thần vương chúa các Ma


Tây
Bắc Phong Thần các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin kính lễ


Tay cầm gậy báu La Xoa Thần


Nguyện
hộ Pháp Tạng chúa các Ma


Bắc
phương La Xoa các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin kính lễ


Cụ
chủ tể giả Dụ Dẫn Thần


Tỳ
Nan Thần Vương chúa các Ma


Đông
Bắc cụ chủ các quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin kính lễ


Thượng
phương tất cả các Chư Thiên


Mặt
trời, mặt trăng và các sao


Như
vậy Chư Thiên và quyến thuộc


Cúng
dường xưng tán xin kính lễ


Hạ
phương các Rồng và Địa Thần


Giữ
gìn đại địa được an ổn


Hộ
tam muội da các quyến thuộc


Cúng
dương xưng tán xin kính lễ


Phục
các phiền não đủ công đức


Cứu
hộ thế gian các Bồ Tát


Như
các thứ báu thân giải thoát


Dâng
lên tất cả mọi cúng dường


Chỗ
có tất cả Ứ Già thủy


Cùng
ở thế gian công đức thủy


Dâng
hiến mười phương Hộ Pháp Thầnlợi thí chủ … xin nạp thọ


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Đoạn
trừ Dục giới các nhiễm ô


Trụ
mơi Sắc giới các Phạm Thiên


Chúa
cõi Ta Bà, Vua Đại Phạm


Cúng
dường Đại Phạm các Thánh chúng


Ba
mặt sáu tay thắng Tu La


Châu
biến khắp nơi bình đẳng tánh


Thần
thông Thiên giới chẳng ai hơn


Cúng
dường Đại lực Na La Diên


Gần
gũi Di Lặc cứu Thế Tôn


Đẩu
Xuất Đà thiên và Thiên tử


Thí
chủ … xin thành kính cúng dường


Đối
địch Tu La chúa cõi trời


Ba
mắt nhìn xem rõ ba đời


Hộ
trì đạo Phật, an bốn chúng


Cúng
dường Thiên chủ Đế Thích Tônnơi cao xa Diệu Pháp đường


Tùy
thuận chúng sanh dùng phương tiện


Tất
cả Chư Thiên và quyến thuộc


Ban
cho đủ nguyện nhận cúng dường


Đủ
lòng trong sạch, đủ tín tâm


Dẹp
tan các núi cao ngã mạn


Vâng
lời Phật dạy luôn gìn giữ


Cúng
dường Hộ Pháp tám bộ Tôn


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Đông
phương Trì Quốc Đại Thiên Vương


Thân
trắng sạch xinh giữ Tỳ Bàgiữ cửa Đông làm Hộ Pháp


Đảnh
lễ xưng tán dâng cúng dường


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…thảy đều đem hồi hướng cho chúng sanh và
Phật đạo.


Nam phương Tăng Trưởng Đại
Thiên Vương


Kiếm
báu cầm tay thân sắc xanh


Cửa
Nam
thệ nguyện là Hộ Pháp


Tán
lễ xin dâng các cúng dường


Tất
cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Tây
phương Quảng Mục Đại Thiên Vương


Thân
sắc hồng tươi cầm quyến sách


Cửa
Tây thệ nguyện hộ Đạo tràng


Xưng
tán lễ lạy nguyện cúng dường


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Bắc
phương Đa Văn Đại Thiên Vương


Thân
màu lục, tay cầm giáo báu


Cửa
Bắc giữ gìn Đàn Pháp Phật


Cúng
dường lễ tán nguyện Ngài thương


Tất
cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.
Mười hai Đại tướng Dược Xoa VươngMỗi Vị có trong bảy ức người


Thệ
nguyện hộ trì lời Phật dạy


Đứng
đầu tất cả Dạ Xoa Vương


Ưu
Bà Tắc đủ đại oai đức


Dạ
Xoa Đại tướng Cung Tỳ La


Thân
sắc vàng tươi cầm gậy báu


Đứng
đầu bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện hộ trì lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Phạt Chiết La


Thân
sắc trắng trong cầm kiếm báu


Đứng
đầu bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện hộ trì lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Mê Xí La


Thân
sắc vàng ngồi cầm gậy báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng An Để La


Thân
màu lục sẫm cầm chùy báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Át Nễ La


Thân
sắc đỏ tươi cầm giáo báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng San Để La


Thân
màu khói đen cầm kiếm báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Nhơn Đạt La


Thân
màu đỏ thẫm cầm côn báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Ba Di La


Thân
màu đỏ hồng cầm chày báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Ma Hổ La


Thân
màu trắng đẹp cầm búa báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Chơn Đạt La


Thân
nọ sắc vàng cầm quyến sách


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Chiêu Đổ La


Thân
sắc màu xanh cầm chùy báu


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Dạ
Xoa Đại tướng Tỳ Yết La


Thân
kia sắc đỏ cầm bánh xe


Thống
lãnh bảy ức Dạ Xoa thần


Thệ
nguyện giữ gìn lời Phật dạy


Cúng
dường xưng tán xin lễ lạy


Đủ
đại oai đức Ưu Bà Tắc


Tất
cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật
đạo.


Khi
chưa chứng được Bồ Đề


Sinh
vào ba cõi đủ đầy nghiệp duyên


Mạng
thân bị các ngại phiền


Bồ
Đề tâm nguyện ngày đêm giữ gìn


Sau
đó thí thực, tắm rửa, lạy thù ân lại xưng tán.


Đạo
Sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường


Thân
sắc vàng ngồi Vô úy Ấn


Tám
lời nguyện lớn tòa Sư tử


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Đạo
Sư Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Phật


Thân
sắc vàng ngời Thí diệu Ấn


Bốn
lời nguyện lớn tòa Sư tử


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Đạo
Sư Kim Sắc Bảo Quang Phật


Thân
sắc vàng ngời Thuyết pháp Ấn


Bốn
lời nguyện lớn tòa Sư tử


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Đạo
Sư Pháp Hải Lôi Âm Phật


Thân
sắc trắng trong Thuyết pháp Ấn


Bốn
lời nguyện lớn tòa Sư tử


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Thiện
Thệ Pháp Hải Thắng Huệ Phật


Thân
sắc màu xanh Thuyết pháp Ấn


Bốn
lời nguyện lớn Sư tử tòa


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Dược
Sư Lưu Ly Quang Vương Phật


Thân
màu xanh trong Thí diệu Ấn


Mười
hai nguyện lớn Sư tử tòa


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Đạo
Sư Thích Ca Mâu Ni Tôn


Thân
màu vàng kim Thuyết pháp Ấn


Phát
lời nguyện lớn Sư tử tòa


Con
nay cúng dường xin đảnh lễ


Đã
từng vô số kiếp từ xưa


Thương
xót chúng sinh khổ chẳng vừa


Phát
thệ nguyện sâu thành cứu cánh


Cúng
dường tám Đại Như Lai Tôn


Quá
khứ vô số kiếp từ lâu


Thương
xót hàm linh phát nguyện màu


Nay
đã đủ đầy lời thệ nguyện


Cúng
đường tám Đại Như Lai Tôn


Lời
Thánh lớn rộng tợ hư không


Nghĩa
lý vô cùng chẳng nghĩ bàn


Tánh
của Viên âm trùm khắp cõi


Cúng
dường Bát Nhã các Phật Mẫu


Từ
lâu huân tập, tự tánh không


Nói
Pháp tánh không nhiều loại thứ


Lại
biến hiện ra thân đồng tử


Văn
Thù Đại Trí xin kính lễ


Cứu
hộ sáu đường tám nạn khổ


Rời
biển sanh tử tới bờ kia


Khiến
nhập Niết Bàn vui giải thoát


Cứu
Thoát Bồ tát con kính lễ


Kim
Cang thân báu chẳng ai lay


Mật
chú Minh Vương thật mạnh thay


Chế
ngự các loài không trở ngại


Kim
Cang Thủ con xin lễ lạy


Đức
Phật khi thành Chánh Đẳng Giác


Mười
Địa Bồ Tát các Pháp Vương


Hiện
các tướng thân lợi hữu tình


Cúng
dường như trên vô lượng chúng


Thế
Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang


Giữ
gìn tối thắng Diệu Pháp Tạng


Lợi
lạc chúng sinh như Nhật Nguyệt


Quang
minh tối thắng con đảnh lễ


Thọ
trì các thứ Luật Luận Kinh


Bình
bát Cà sa Tích trượng cầm


Theo
học Thế Tôn nhiều Pháp báu


Cúng
dường các vị chúng Thanh Văn


Đông
phương Bách Thí Đế Thích Thiên


Thân
sắc vàng tay giữ bảo chày


Ngồi
ở trên lưng con tượng trắng


Con
xin xưng tán lễ lành thay


Đông
Nam Thần lửa Đại Phạm Thiên


Sắc
đỏ thân tay giữ Quân trì


Cỡi
lưng dê đỏ, lửa phủ quanh


Xin
được cúng dâng đảnh lễ Ngài


Nam phương Âm Mẫu Diễm Ma Vương


Thân
sắc màu xanh Trượng báu cầm


Ngồi
ở lưng trâu xanh dũng mãnh


Cúng
dường cung kính hết tâm thành


Tây
Nam
Ly Đế Dạ Xoa Vương


Kiếm
báu cầm tay thân sắc đen


Ngồi
cỡi trên lưng Khởi thi quỷ


Cúng
dường các món xin kính lễ


Tây
phương Thần nước Bà Rô Noa


Sắc
trắng tay cầm Quyến sách xà


Ngồi
ở Na già tòa sạch đẹp


Cúng
dường đảnh lễ xin thọ nạp


Tây
Bắc Phong thần Bà Da Ti


Thân
sắc khói đen cầm túi gió


Ngồi
lưng lừa lục đủ oai nghi


Xin
nhận cúng dường và kính lễ


Bắc
phương đã có Cu Tì La


Thân
sắc vàng kim cầm gáy chuột


Cỡi
trên ngựa báu sắc màu xanh


Con
xin cung kính hết lòng thành


Đông
Bắc Cụ chủ vua các Ma


Thân
trắng tay cầm cây giáo báu


Ngồi
lưng trâu xanh dạo lại qua


Con
nay thành kính cúng dường lễ


Thượng
phương tất cả các Chư Thiên


Nhật
thiên, Nguyệt thiên, Tinh tú thiên


Các
vị chư Thiên cùng quyến thuộc


Cúng
dường kính lễ xin mẫn nạp


Hạ
phương Long Vương với Địa thần


Bưng
đỡ Địa luân tay lớn mạnh


Hộ
các tam muội quyến thuộc đông


Xin
nhận cúng dường các món dâng


Tuân

theo lời Phật Ưu bà Tắc


Phương
tiện tùy cơ biến hiện thân


Cung
Tì La Tướng, các Dạ Xoa


Cùng
các quyến thuộc xin kính lễ


Kiết
tường oai đức Ưu Bà Tắc


Dữ
dằn hung ác rất đánh sợ


Cung
Tì La với Phạt Chiết La


Tỳ
yết La xin thảy cúng dường


Tất
cả tán lễ cúng dường phước


Thỉnh
Phật trụ thế chuyển Pháp luân


Tùy
hỷ sám hối các thiện căn


Hồi
hướng chúng sanh và Phật đạo


Bởi
vì ngu si không trí huệ


Tu
các việc lành chẳng tới nơiđộ chúng con và các loại


Nguyện
xin từ bi thương nạp thọchưa đầy đủ lực thắng thù


Chỗ
các sai lầm không tự biết


Như
vậy tất cả các điều kia


Xin
nguyện từ bi thương nạp thọ


Lợi
ích cho con với chúng sanh


Tất
cả mong cầu thành tựu hết


Xin
thỉnh Thế Tôn về chỗ cũ


Phụng thỉnh xin Ngài hãy giáng lâm.


(
Bản Nghi quỹ cúng
dường nầy không có Thần Chú )
26/05/1006
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:31

KINH DƯỢC SƯ THẤT PHẬTNGHI QUỸ CÚNG DƯỜNG NHƯ Ý VƯƠNGMật
Tạng Bộ 2 - No 927
( Tr.48
- Tr.62 )


Phổ Trí Trì Kim
Cang Đạt Lai Lạt Ma soạn Phạn ra Hán văn
Việt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí


Khể
thủ vô cấu mãn nguyệt chủPháp
vũ nhiêu ích chư chúng sanhTu
trì nghi quỹ hạnh nguyện PhápNguyệt
diệt chư khế hộ an ninh( Kính lạy vị đầy đủ tướng tốt không dơ bẩn


Mưa
Pháp lợi ích khắp chúng sanhTu
trì nghi quỹ pháp hạnh nguyệnNguyện
các khổ diệt, được an vui )
Tu tạo Dược Sư Đàn Pháp: Hoặc tạo lập hoặc họa
vẽ đều được, sau đó an Phật Thích Ca, Dược Sư bảy Phật Như Lai, các
Đại Bồ Tát, Hộ Pháp, mười hai Dạ Xoa Đại tướng, mỗi mỗi theo thứ
lớp, hương đèn hoa quả hiến cúng tùy sức bày biện.
Nếu muốn tu trì, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới,
không ăn uống các loại rượu thịt uế ác v.v… ăn tam bạch thực, tâm
phải xa lìa các cấu nhiễm. Nếu là cư sĩ giữ gìn
trai giới (ngày ăn một bữa ngọ). Nếu là xuất
gia phải giữ gìn Đại thừa giới luật.
- Nguyện quy y Tam Bảo, cầu Chư Phật Bồ Tát nhiếp thọ thành tựu tất
cả sức tối thắng, Pháp giới thanh tịnh bất tư nghị, tất cả Chư Phật
gia hộ đệ tử …. Nơi đây làm Pháp Bồ Tát, phước điền
xin nguyện giáng lâm nạp thọ.Thương
xót chúng sinh năm ác trượcKinh
Đại Phương đẳng nghĩa sâu xaGần
gũi dạy dỗ cho chúng conCác
vị Tôn sư, con đảnh lễThế
Tôn đầy đủ Đại bi tâmĐủ
các món Trí làm Đạo sưPhước
đức trí huệ sâu như biểnCon
xin đành lễ các Như LaiThanh
tịnh xa lìa các tham dụcHay
khiến rời bỏ các ác thúTối
thắng tối tôn nghĩa nhiệm màuThanh
tịnh Pháp bảo con đảnh lễTự
mình hiểu được khiến người hiểuLại
hay an trụ các học xứĐủ
các công đức làm Phước điềnCác
vị Tăng già, con đảnh lễĐảnh
lễ Tối Tôn Chánh biến triĐảnh
lễ tất cả các Diệu PhápĐảnh
lễ tất cả hàng Tăng giàMãi
mãi chí thành xin đảnh lễXem
khắp mười phương các chúng sanhXót
thương xoay chuyển Diệu Pháp luânĐộ
cho tất cả loài hàm thứcĐảnh
lễ mười phương Phật Thế TônĐồng
lòng phát thệ nguyện sâu dầyTu
tập cùng nhau làm bạn lữNguyện
trong hiền kiếp chứng Như LaiĐầy
đủ ngàn Phật, con kính lễTừ
lâu vô số kiếp ngày xưa
cứu chúng sanh bị khổ hoàiNên
phát các lời đại nguyện thệTám
Phật Như Lai con cúi đầuDuy
Hệ, Thi Khí, Tỳ Xá PhùCâu
Lưu, Na Hàm và Ca DiếpThích
Ca Như Lai ở cõi đờiBảy
Phật như trên, con đảnh lễThù
thắng mặt như mặt trăng trònThân
sắc vàng tươi, con đảnh lễXa
lìa ba cõi các bụi nhơCác
vị Thế Tôn con đảnh lễĐại
bi Thế Tôn xin thương xótNghe
tên tiêu trừ khổ sáu đườngTrừ
ba bệnh độc, Phật Dược SưLưu
Ly Quang Vương con đảnh lễChỗ
nơi Chánh Giác hiện ra đời
chỗ Ngài thành đạo Bồ đềCùng
chỗ Pháp Luân đầu tiên nóiNay
con thảy đều xin đảnh lễChỗ
Đức Như Lai thường an ởKinh
hành qua lại hoặc ngồi nằmNói
Pháp thậm thâm dạy chúng sanhNhững
chỗ như vầy con đảnh lễTrên
dưới mười phương tới trung ươngChẳng
cần phân biệt các hướng phương
Xá lợi hay không Xá lợiHễ
có chùa tháp, con cúi đầuTrí
huệ thâm sâu chẳng nghĩ bànKhông
sanh không diệt thể hư khôngTùy
theo các loại mà sanh khởiPhật
Mẫu ra đời con kính lễVăn
Thù,ø Cứu Thoát, Bí Mật ChủCùng
với Quan Âm hạnh rộng sâuĐộ
khắp chúng sanh không mỏi mệtĐại
Thừa Tăng già, con đảnh lễTâm
sáng đầy đủ chiếu khắp nơiCon
xin đảnh lễ thân chói ngờiKhiến
được an vui lìa các khổCác
nơi như vậy con đảnh lễCác
căn trong sạch trí mênh môngDạy
bảo mọi loài ở thế gianPháp
Phật lưu truyền hay ủng hộMười
sáu La Hán, con đảnh lễTu
quán mười hai khắp nhân duyênĐược
gọi Duyên Giác quả như trênKhông
nương nơi Pháp tự mình tuChứng
Đạo Độc Giác, con đảnh lễThần
thông biến hóa thật khó lườngVâng
lời Phật dạy suốt ngày đêmỦng
hộ Như Lai mật Pháp truyềnHộ
Giáo Kim Cương, con đỉnh lễĐời
xưa Bố Thí nhân nàyĐời
nay thọ mệnh,tiền tài, trang nghiêmCúng
dường Tam Bảo Đạo TâmCon
xin kính lễ ân thâm mọi ngườiChư
Phật Bồ Tát khắp Hư KhôngBiến
hóa Thần Thông độ chúng sinhKhắp
cõi vi trần đều có đủTất
cả các Thời, con kính lễMười
Phương tất cả Thế Giới đâyBa
đời chư Phật hiện ra nayCon
dùng thân khẩu ý trong sạchCúi
đầu đỉnh lễ các Như LaiPhổ
Hiền hạnh nguyện thật oai thayTrước
Phật Như Lai hiện đủ đầyMột
hiện ra trăm, trăm hiện ứcThảy
đều có đủ lễ Như Lai
trong tất cả khắp mười phươngPhật
Hội Bồ Tát Chúng hiện đươngTin
Phật rất sâu đầy đủ cảTận
khắp vi trần thật khó lườngHay
dùng tất cả mọi âm thanh
tận lời hay ý đẹp lànhKhen
Phật vô cùng công đức lớnTận
vi trần kiếp khắp nơi sinhLại
dùng tất cả các tràng hoaÂm
nhạc và cùng các thứ hươngĐầy
đủ trang nghiêm không có sótXin
đều dâng hiến Phật mười phươngTất
cả y phục, tất cả hươngHương
bột, hương đốt, đèn đuốc trongTất
cả chứa đầy như núi lớnCúng
dường chư Phật hết lòng thànhLại
dùng rộng lớn Thắng Giải TâmTin
Phật sâu xa chẳng đổi lòngY
Đức Phổ Hiền hạnh nguyện đóCúng
dường khắp hết Phật mười phươngCon
xưa đã tạo các aÙc nghiệpĐều
do vô thủy Tham Sân SiTừ
thân miệng ý phát sinh raTất
cả con đều xin sám hốiMười
Phương tất cả các chúng sinhNhị
Thừa Hữu Học và Vô HọcTất
cả Như Lai và Bồ Tát
bao Công Đức đều tùy hỷMười
Phương tất cả Thế Gian ĐăngĐầu
tiên thành tựu Đạo Bồ ĐềNay
con thảy đều xin khuyến thỉnhCầu
Ngài xoay chuyển bánh xe PhápChư
Phật nếu muốn vào Niết BànCon
nguyện chí thành xin khuyến thỉnhCầu
Phật ở lâu tại nơi đờiLợi
lạc tất cả các chúng sanhTất
cả lễ tán, cúng dường phướcThỉnh
Phật nơi đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ sám hối các Thiện cănHồi
hướng chúng sanh và Phật đạo(Chắp
tay đọc lời Bồ Tát rằng: )
Nhớ xưa Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như người dạy ngựa, dạy voi,
chỗ đáng làm đã làm xong, thệ nguyện đủ đầy, lợi mình lợi người,
hết các kiết sử, đủ các giải thoát, đủ các trí huệ. Nay vì chúng
con, vì lợi ích, vì giải thoát, vì xa lìa tật bệnh, xa lìa đói khát, vì
đầy đủ các phương tiện, vì Chánh Đẳng Bồ đề làm Pháp giải thoát. Chúng con … từ lúc này cho đến lúc mặt trời mọc, xin thọ
Bồ Tát.Bắt
đầu từ đây không sát hạiLại
cũng không trộm cướp của ngườiLại
cũng không làm chuyện dâm dụcLại
cũng không nói dối mọi lờiLại
cũng nguyện xin chừa bỏ rượuMọi
tội phát sinh bởi đây thôiChẳng
nằm giường rộng ngồi chỗ caoChẳng
có thèm ăn uống trái thờiCũng
chẳng đeo hoa xoa phấn sápChẳng
cần ca hát nhạc vui chơiNhư
Phật xưa kia cũng đã làmNay
con theo Phật chẳng sát sanhTất
cả việc trên đều theo họcNguyện
thành vô thượng, chứng kim thânNguyện
sớm thoát ly qua biển khổNguyện
đem an lạc cứu quần sanh
- Ngạc ma a ma hắc hợp tí y lạp, tát ma bạt hợp lặc tát ma bạt
hợp lạt, bạt hợp lạt, bạt hợp lạt, ma hợp a thư bạt đạt hợp tát
linh ba đạt ma tất bất lương y đáp bất tạp đạt hợp lặt đạt hợp lặc
tát mạn đáp a oát la cơ đắc hồng phì dà sa a hợp a
(21 lần)Giữ
gìn giới cấm lìa ô nhiễmThanh
tịnh đầy đủ chẳng ngại ngănLìa
xa cấm giới bị chấp trướcLuôn
luôn giữ Giới Ba La Mật
Quy y mười phương ba đời các Như Lai, công đức của ba
nghiệp Thân, Khẩu, Ý, tự nơi tự tánh sanh tám vạn bốn ngàn Pháp.
Tất cả Thánh Tăng tôn làm Thân giáo sư (A Xà Lê)
và các Ngài có đủ oai đức tự tại.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy Thế Tôn và tám Như Lai trong
Hội Dược Sư cùng các quyến thuộc.
Phát tâm Bồ đề: Vì các hữu tình nguyện thành Phật quả. Do tu trì tám
Đại Như Lai Phật hội, cùng các quyến thuộc cúng dường lễ thỉnh. Dùng
ý phát nguyện lần lượt theo thứ tự :

Từ trong bản tánh Chân như phát bốn Tâm Vô lượng: Ta cùng các hữu
tình Pháp tánh bổn lai không khác, do vì không hiểu lý này, nguyện
cho tất cả chúng sanh thường được an lạc và
các nghiệp thanh tịnh.Nguyện
khiến xa lìa khổ não và các nhân khổNguyện
khiến dứt các khổ, thường được an lạcNguyện khiến bỏ các nhân ác chấp trước
được an ẩn thường lạc, luôn có tâm bình đẳng.
Cúi mong Tam Bảo, tất cả Chư Phật và Bồ Tát nhiếp thọ, hai món đầy
đủ, lực Pháp giới thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Nguyện bảy Phật Như
Lai bổn nguyện như trong kinh đã nói, mười phương Như Lai chứng cho đệ
tử, các Thánh Hộ Pháp nơi đàn cùng các cúng vật, nguyện oai lực
của Phật Bồ Tát biến thành cõi Phật thanh tịnh như cõi Cực Lạc của
Phật A Di Đà đầy đủ tất cả công đức trang nghiêm. Đất này đều do
các thứ báu mà thành, bằng phẳng sạch sẽ rộng rãi, ánh sáng vi
diệu chiếu khắp mọi nơi, hoa trời tán rải, các mùi hương Ngưu Đầu,
Chiên Đàn xông khắp, vàng bạc các báu rải lát nơi đất, các ao báu
có nước tám công đức, các thứ chim chóc đủ màu bay nhảy hót lên
các âm thanh vi diệu. Lại có cây báu Như ý nghiêm sức bằng các báu
ma ni, trân châu, san hô, treo thòng các ngọc báu, nở các hoa quả,
khi có gió thổi rung động các chuông vàng phát ra âm thanh vi diệu,
đầy đủ các món như vậy, tự nhiên thành tựu.
Lại nơi giữa đất do bảy báu thành tựu, có vô lượng cung điện phóng
ánh sáng rực rỡ chiếu khắp vô lượng thế giới, các cảnh như thế,
thế gian không gì sánh kịp, dùng các món thiện căn thanh tịnh oai đức
tự tại lễ nơi Đức Như Lai ngự cùng các chư Bồ Tát, Thánh Tăng,
Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà,
Nhân, Phi nhân vô số qua lại giỡn chơi, lại phát ra các Pháp vị độ
tất cả hữu tình thảy đều an lạc, xa lìa các phiền não cấu chướng,
vĩnh viễn không có việc ma. Tất cả việc như trên thành tựu không
nghi, thế gian không bì được, cũng như cõi Tịnh độ của Phật, được đại
trí huệ quyết định chứng ngộ Đại thừa chỉ quán, nhập vào cửa Giải
thoát, tự tánh không tướng, vô lượng tòa sen báu, vô lượng công
đức, vô lượng bảo điện tự nhiên thành tựu.
Lại nơi trong đàn tòa Như Lai Liên Hoa Sư tử Thiện Danh Xưng Cát Tường
Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Vương, Như Lai Kim
Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng
Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý
Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Thích Ca Mâu Ni và
mười phương Như Lai, Bồ Tát Thánh thần Hộ Pháp chúng hội, các vị đều
nơi tòa của mình an trụ theo thứ lớp, tự nhiên thành tựu đầy đủ.
Lại nữa trong ngoài tất cả mọi nơi, tùy lực các món thắng diệu
uống ăn nơi cõi trời ngườ, y phục âm nhạc các thứ vật cúng như
trong kinh đã nói, nơi phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền đầy như mây biển
cúng dường khắp Thánh chúng. Xin nguyện nạp thọ.-
Chỉ ngạt ma nạp ma bạt hợp hắc
oác đắc bạt nan lặc tát a lặc ba lặc ma lặc đạt nạp đáp tháp a hắc
đáp a nha a lặc hợp đắc tát ma nha ưu tát ma phổ đạt đạt hợp nha đáp
đạt nha tháp a chỉ ngạc ma bạt tạp phù bạt tạp phù ma lạp a tất đạt
nha a bạt tạp phù, ma lạp a bạt đề tư đáp đáp bạt tạp phù ma cáp a
bạt đề mạn đốt ba tang kiết lạt ma na bạt tạp phù tát lạt oát kiết
lạt ma a a oát lạt ma tất thạc đạt cáp nạp bạt tạp phù sa a cáp a.
Lại xin tất cả Chư Phật Bồ Tát nhiếp tho,ï hai
món tư lương đầy đủ sức tối thắng, lực bất khả tư nghị tối thắng
của Pháp giới như vậy thành tựu.
Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí
Nghiêm Quang Âm Vương, Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh
Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi
Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu
Ly Quang Vương, Như Lai Thích Ca Mâu Ni … Ba đời mười phương tất cả Như
Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác cùng tất cả chư Bồ Tát xót thương
chứng giám. Thế Tôn đầy đủ Đại Từ Bi, do vì khi Tượng Pháp chuyển
năm trăm năm sau, tất cả chúng sanh bị các nghiệp chướng ràng buộc,
tất cả ác bệnh bức bách, tất cả khổ não làm hại cùng sự nghèo
kho,å vì muốn cứu vớt các hữu tình như vậy và
vì lợi ích trời người được an lạc. Tất cả Như Lai đủ các phương tiện
khéo léo và đủ các đại nguyện do các lực tối thắng này nhiếp thọ
không cùng, khiến cho con tên … cầu xin … và tất cả chúng sanh làm
chỗ dựa nương. Nguyện xin giáng lâm tại Đạo tràng
này thọ các cúng dường, từ bi nhiếp thọ gia hộ cho.
Bổn sư hiện tại của chúng con : Thích Ca Mâu Ni
Văn Phật phân thân biến hóa khắp mười phương cõi, du hý thần thông
làm lợi ích chúng sanh. Nguyện Thế Tôn đại từ đại bi không bỏ lời
thệ nguyện thương xót con và tất cả chúng sanh thời Mạt Pháp làm
chỗ nương dựa, giáng lâm Đạo tràng thọ lãnh cúng dường ban cho thành
tựu.
Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang
Thủ … và tất cả các Bồ Tát từng ở nơi Hội của bảy Như Lai, khi nghe
kinh Bổn nguyện Công đức ở trong đại hội nhiếp thọ kinh nghĩa, vì
thành tựu Diệu Pháp của Như Lai mà phát tâm, nay vì tên … cùng chúng
con và tất cả chúng snah làm nơi nương dựa, xin thỉnh giáng lâm tại đạo
tràng này thương xót nạp thọ.
Lại ở trong Pháp hội của các Như Lai từ xưa đã dùng lời chân thật
của cõi Trời, các vị thệ nguyện ủng hộ kinh Công Đức Bổn Nguyện
của bảy Như Lai, Chánh Pháp cùng bốn chúng nguyện xin Thích Đề hoàn
nhân, Đại Phạm Thiên Đế, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng
Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn … cùng các Hộ Pháp
Thánh chúng. Nay vì (tên … ) con cùng tất cả
chúng sanh làm nơi nương dựa, nguyện xin giáng lâm tại đạo tràng
thương xót nạp thọ.
Lại nơi trong Pháp hội của các Như Lai, thuở xưa đã từng phát nguyện
hộ trì các hữu tình ủng hộ Chánh Pháp Bổn Nguyện Công Đức Kinh, các
vị đó là : Đại Tướng Cực Ý Dạ Xoa, Đại Tướng Kim Cang Dạ Xoa, Đại
Tướng Chấp Nghiêm Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Tinh Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp
Phong Dạ Xoa, Đại Tướng Cư Xử Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Lực Dạ Xoa, Đại
Tướng Chấp Ẩm Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Ngôn Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp
Tưởng Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Động Dạ Xoa, Đại Tướng Viên Tác Ý Dạ
Xoa. Các vị Dạ Xoa Đại Tướng xưa đã có ý cao đẹp, nay vì …. (tên … ) con và tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa,
xin phụng thỉnh giáng lâm đạo tràng thọ nạp cúng dường, xót thương
gia hộ.Chẳng
có tới lui thân bất hoạiTùy
cơ mà hiện các Hóa thânNhư
vầng trăng sáng ở trên khôngChiếu
rọi thế gian trừ tăm tốiPhụng
thỉnh Thế Tôn Xuất Hữu HoạiCon
nay có chút phần công đứcCầu
xin từ bi thương nạp thọChư
Tôn Pháp thân vốn thanh tịnhXa
lìa tham ái các buộc ràngThương
xót chúng con trừ các chướngNước
ròng tinh khiết xin gội rửaTất
cả Chư Tôn đều đầy đủNước
thơm, con chứa trong bình báuViên
mãn tràn đầy xin hiến cúngLại
dùng các món kỹ nhạc đâyDâng
cúng tối thắng vô tỷ yỨơp
tẩm hương thơm phủ Phật thânLại
nguyện dâng hoa đủ sắc màuHương
thơm vô cùng xin hiến cúngLại
dùng các món của cõi trờiCúng
dâng Bất hoại Kim Cang thểCon
dùng tâm bền không lui sụtXin
nguyện đắc được thân Kim CangPhiền
não làm khô các hữu tìnhNước
Pháp rưới cho được đầy đủThành
tựu tất cả các nghiệp duyênNay
xin dâng hiến bình nước sạchTại
nơi thanh tịnh đạo tràng nàyOai
đức tòa sen xin phụng cúng
nơi Thiền định không lay độngCầu
thỉnh Chư Tôn nguyện an trụNgồi
trên tòa báu, quý không lườngHiển
hóa thần thông không chướng ngạiAn
nơi bình đẳng tánh kiên cốPhẩm
vật nơi đây xin nạp thọ
Tám đại Như Lai ở tại quốc độ mình, dùng thần thông nương hư không
mà lại nơi đạo tràng, an nhiên trụ nơi tòa Sư
tử báu nơi trung ương. Chư Bồ Tát, quyến thuộc Phạm Thiên Đế Thích,
Hộ Pháp, Đại Tướng Thập Nhị Dạ Xoa, mỗi vị đều y nơi bổn tòa của
mình an trụ.
Tưởng xong dâng các món cúng dường v.v… các món dâng
cúng tùy sức bày biện.
Cứu độ Trời người, chúng sanh, con Đại PhạmVăn
Thù Sư Lợi là con của Pháp VươngĐạo
giáo gốc rễ Đức Phật thường nuôi dưỡngNgay
ngắn đoan trang, chí thành con kính lễThánh
thiên chi tử Tát trì nạp lặc yGiải
thích đính chánh các văn tựHay
Nhẫn, Khổ hành thiên phổ Kim Cang ĐứcChủ
Tể hộ quang bốn vị con đảnh lễTôn
sùng Tam Bảo Tối thượng, đức bền chắcThành
kính Thánh giáo an đế nhật quang tônChúa
tể các đại diệu Pháp cát tường đếThượng
sư nơi đời bốn vị con đảnh lễChấp
Tài tự hộ Thiên trung đếChúng
tôn tộc tánh đại đức quang minh đếTuyết
lảnh tối thân nhất Thiên đảnh tôn đếPhan
địa hàng oan bốn vị con đảnh lễĐại
Thiện tri thức, Thư an, Trí huệ xưngDương
địa độc tuyền mậu thạnh Pháp tràng sưPhù
xuyên Thành giáo Nhật quang trác ma xaChánh
giác tu quán bốn vị con đảnh lễCao
tộc giáng sanh tâm tạng Kiết tường tràng
tỉ lạc phổ biến hoan nguyện hộ túcThảo
xá Thượng sư danh xưng Kiết Tường hiềnThượng
sư Phước xưng, bốn vị con đảnh lễPháp
phổ Đại sư Bảo danh kiết tường phanNhư
Ngài Bồ Tát Văn Thù trí huệ đủTrì
luật tối thượng tôn đủ các nghi tắcBiến
hỷ trí huệ, bốn vị con đảnh lễGiữ
gìn giới luật ngừa tội phước lục sưDiệt
vọng ngữ Phổ Hiền lực oai mãnh sưQuyết
định tất cả chủng trí thật đầy đủTự
tại bền chắc, bốn vị con kính lễThế
Tôn phước đức đầy đủ thật an lànhPháp
sư ân nghĩa gối rễ sạ rô ba
xử Pháp sư ý tứ quảng bác sưTu
Bảo Thần Hải, ba vị con kính lễDiệu
ngữ cụ tư lệ tạng thắng trí huệTrụ
trì Kim Cang tối thượng hai vị sưNên
được tên Pháp ân Ngữ vương trí huệHiền
nhận Diệu hải, hai vị con kính lễChánh
giác tu quán tùy trì hư không xưngĐại
Thiện trí thức phước đức trí huệ đủChánh
biến tri giác gọi là Phước Đức Hòa thượng
tỉ hàng chỉ, ba vị con kính lễThánh
giác Căn bản pha đề tát anh tônThí
chủ Pha đề tát anh là sau xửa
trong tát hòa lặc là vua Thiện kiết tườngĐể
y bà ma kiết a lặc, bốn vị con kính lễThánh
giáo mạng Mộc Thiên đức Bồ đề quangCứu
độ hữu tình Đế tư Quảng đại hiệuBồ
Tát ma cáp a tát anh nguyệt tràng sưCông
bà Thích sư bốn vị con kính lễThắng
tràng sư hay diệt phiền não các báuGia
oát tự tại Diệu mỹ tên lừng lẫyGia
oát Đức diệu nói giới đủ các hànhOai
đức tự tại bốn vị con kính lễQuảng
đại công đức Thương ba trì Luật sưCác
Pháp sư Bồ Tát Hoà thượng được khenTám
đại Như Lai bổn nguyện nghi quỹ kinhCùng
các Đại sư danh xưng con kính lễTuuyết
lảnh lợi ích phước lục là chỗ sanhThắng
liệt tu hành đều có thể lâm đạoKim
Bổn Nguyện Công Đức của Đấng Pháp VươngCác
vị Hộ pháp giúp lưu truyền, con kính lễNhị
lợi cứu cánh Phật đạo sư chánh đẳngNhị
đế lưỡng trùng Thánh giáo Chánh diệu phápNhị
túc thọ trì Tối thắng chúng Tăng giàQuy
y tất cả Tam Bảo, con kính lễ
( Phần kệ này do các Lạt Ma soạn vào đời Thanh, có những câu xưng
tán bằng tiếng Tây Tạng nên không cần phải thọ trì và hơn nữa, có
tên các vị của Tây Tạng trong này. Vì dịch thuật nên
phải dịch ra.)
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:32

- Đảnh lễ cúng dường quy y ba đời mười phương các Thiện Thệ và chúng
đệ tử
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai
Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương cùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô
biên các chúng Bồ Tát đoanh vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh
Đẳng Chánh Giác Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương
cùng các Bồ Tát đoanh vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Kim
Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu cùng trăm ngàn vạn ức Bồ
Tát đoanh vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Vô
Ưu Tối Thắng Kiết Tường cùng vô lượng ức Bồ Tát đoanh vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng
Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Lôi Âm Như cùng vô lượng Bồ Tát quyến
thuộc đoanh vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai
Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông cùng vô lượng Bồ Tát đoanh
vây.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương cùng quyến thuộc Bồ Tát, Nhật Quang Biến
Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, vô lượng Bồ Tát.Thân
thể sáng xanh màu ngọc báuQuang
minh tướng hảo thể hư khôngBiến
khắp mọi nơi ban thành tựuDược
Sư Như Lai, con kính lễPháp
ngữ nhiều lời làm lợi íchPhạm
âm thanh tịnh đủ lời hayĐủ
đầy giải thoát các Pháp tạngDược
Sư Diệu ngữ, con kính lễTrí
huệ thâm sâu như biển cả
duyên từ bi cứu mọi loàiTất
cả thệ nguyện vì độ chúngDược
Sư Thắng ý, con kính lễ
- Đảnh lễ cúng dường quy y Bản Sư Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chánh
Đẳng Chánh Giác Thích Ca Mâu Ni Văn Phật cùng các quyến thuộc ba vạn
sáu ngàn Bồ Tát.Diệt
mọi tối tăm đuốc tối thắngTrừ
các bệnh khổ thuốc thang hayTất
cả các Pháp bảo vi diệuĐảnh
lễ quy mạng và cúng dường
- Đảnh lễ cúng dường quy y Thánh giả Văn Thù đồng tử Cứu Thoát, Kim
Cang Thủ vàcác Bồ Tát ma ha tát.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương,
tất cả các Hộ Pháp. Đảnh lễ cúng dường quy y Cực
Úy Dạ Xoa Đại Tướng, mười hai vị Dạ Xoa Đại Tướng nơi Thánh hội này.
Phụng cúng nước công đức, hương thoa, hoa đẹp thơm, hương xông, đèn
sáng, đồ ăn, thuốc thang, bảo cái, tràng phan, tận lực bày biện
dâng cúng, thiên thượng nhơn gian có các món tốt đẹp nào thảy đều
dâng cúng với lòng thành kính đầy đủ như mây biển, giống như Phổ
Hiền hạnh nguyện phẩm trong kinh đã nói rõ, như hư không, như biển
lớn không có bờ bến, tất cả đều dâng hiến. Nay vì tên … con và tất
cả hữu tình từ vô thủy lại đây ở trong luân hồi thọ các thứ thân,
không làm các việc lành, việc không đáng làm lại làm, việc đáng
làm lại không làm v.v… Tất cả mọi việc phải trái trên thảy đều
thành tâm sám hối, ba đời phàm thánh chỗ có các việc lành, tất cả
phước đức thảy đều tùy hỷ, mười phương Chư Phật xin thỉnh chuyển bánh
xe Pháp làm đèn sáng nơi đời. Nếu có vị nào
muốn nhập Niết Bàn, con đều chí thành cầu
khẩn các Ngài thường ở mãi nơi đời làm lợi ích an lạc chúng sanh. Như vậy, tất cả phước đức của mình của người thảy đều
hồi hướng. Xin nguyện làm nhơn chứng đắc Vô
thượng bồ đề.
Cúi xin tất cả Thế Tôn ở nơi Pháp đàn xót thương hộ
niệm. Chư Phật đủ đại từ đại bi vì chúng sanh ở đời vị lai năm
trăm năm sau khi Tượng Pháp chuyển, bị các ác nghiệp ràng buộc, các
bệnh khổ bức bách, các khổ não làm hại, bị nghèo đói khốn khổ, vì
muốn cứu độ các chúng sanh kia, vì muốn lợi ích trời người, từ xưa
bảy Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng phương tiện thiện xảo
phát ra các lời nguyện rộng lớn gia hộ nhiếp thọ không thể nghĩ
bàn. Đức Bổn sư hiện tại của chúng con Như Lai Thích Ca Mâu Ni đã gần
gũi dạy bảo, xin vì nhiếp thọ, các Thánh Văn Thù Sư Lợi, Cứu Thoát
Kim Cang Thủ v.v… Các chư Tôn Bồ Tát ma ha tát ngày
trước đã từng thề nguyện làm cho thành tựu các nghĩa nơi kinh, nguyện
xin nhiếp thọ. Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, mười
hai Đại Tướng Dạ Xoa v.v…ủng hộ Phật Pháp làm các việc lớn. Nay nơi
Pháp hội, chỗ nào có Bổn Nguyện Công Đức Kinh, nếu có ai thọ trì
đọc tụng sẽ được ủng hộ cứu độ, nay chúng con y theo Bổn Nguyện Kinh
Nghi quỹ hòa hợp các cúng phẩm tận lực bày biện hiến dâng, ngưỡng
mong ơn trên ban cho đầy đủ các nguyện, chư Thế Tôn ở nơi Pháp đàn
từ bi hộ niệm, chư tôn Thánh giả đầy đủ trí huệ thương xót, nguyện
tất cả các việc không thể nghĩ bàn này đều xin hồi hướng Phật Pháp
hưng long, các vị Thượng sư chưởng giáo thân thể bình an mạnh khỏe
sống lâu, Tăng già hưng thạnh an hóa đầy đủ mười Pháp hành, các
người thọ trì, tăng trưởng lưu thông thế lực. Tất cả hữu tình đều
được an lạc, hiện tiền thí chủ … tiêu trừ tai
chướng, đủ hai món tư lương, mau chứng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cúi xin gia hộ.
( Lại mỗi khi cúng dường đều phát nguyện, đảnh lễ tám Như Lai, Diệu
Pháp, Tăng già, xin thành tựu Tổng trì bảo bình … tám Như Lai bắt đầu
từ Thiện Danh Xưng …
- Thứ nhất niệm danh hiệu Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương dâng
cúng và phát nguyện.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương (7 lần)
Các Phật tử nay tại đạo tràng trước Như Lai Đức Thiện Danh Xưng Kiết
Tường Vương nghe tên nhớ niệm tụng 7 lần cúng dường xưng tán Như Lai
Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương đã từng phát nguyện :
- Ta sẽ vì tất cả chúng sanh, nếu ai bị các thứ bệnh khổ, nóng lạnh,
quỷ mị, chú khởi thi quỷ, các nạn bức bách, tai họa, bệnh tật tức
thời tiêu diệt cho đến cứu cánh Bồ đề không bị các bệnh nóng, quỷ
mị, tội chướng thảy đều trừ diệt.
- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị điên cuồng lác hủi các bệnh,
ta sẽ cứu cho đến cứu cánh Bồ đề, các căn đầy đủ, tất cả khổ não
tật bệnh thảy đều chấm dứt đoạn tuyệt.- Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu bị tham sân ngu muội hoặc làm các
tội ngũ nghịch, làm các hành phi pháp, phỉ báng Chánh Pháp, tạo các
tội nghiệp chẳng lành đọa vào tam đồ Địa ngục, các chúng sanh đó ở
nơi Điạ ngục thọ khổ, nhớ niệm tên ta thì tất cả các tội ngũ
nghịch, các ác nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ cho đến chứng được
Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không bị đọa vào các ác đạo, Địa
ngục, thường sanh Chư Thiên hưởng các điều vui sướng.- Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu ai bị nghèo cùng đồ ăn thức uống
món mặc tiền bạc lúa gạo v.v…nguyện cho tất cả đến khi chứng đạo
Bồ đề, vàng bạc, lúa gạo, quần áo v.v… tất cả các thứ cần dùng
đều đầy đủ, lại nếu bị cùm trói lao ngục, chiến đấu, thân thọ các
thứ khổ, nguyện cho tất cả cho đến khi được đạo Bồ đề, thường được
giải thoát các khổ, diệt trừ tất cả phiền não nơi thân.- Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh nếu không nơi nương dựa, thân bị sa
vào các chỗ sư tử, hổ lang, gấu, rắn độc, hầm lửa khiến cho nguy
hiểm tánh mạng, nguyện tất cả cho đến Bồ đề, hầm lửa dập tắt, các
loài ác thú đều khởi lòng từ được đến chỗ an ổn.- Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có kiện cáo đấu tranh làm não loạn
sợ sệt, nguyện cho tất cả đến khi cứu cánh Bồ đề, kiện cáo đấu
tranh đều tiêu diệt lại khởi lòng thương xót lẫn nhau.- Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh nếu đi thuyền bè vào trong sông lửa gặp
các hiểm nghèo, muốn đoạt mạng sống bị các thứ khổ, nguyện cho tất
cả đến cứu cánh Bồ đề ở nơi sông biển an nhiên vào ra không có sợ
sệt. Nguyện con khi hết thân này được sanh nơi cõi Phật Thiện Danh
Xưng Kiết Tường Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, nơi tòa Liên
Hoa Sư tử đầy đủ các Pháp Tổng trì thiền định …v…v… tất cả công đức.
Hiện tiền được Vô thượng Đạo sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương và
mười phương Chư Phật xoa đầu thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng
chốc lát dạo chơi các cõi Phật vô ngại tự tại.Từ
xưa tối thắng Phật Như LaiĐã
phát rộng sâu tám đại nguyệnY
Phật từ bi nhiếp thọ choTất
cả chúng sanh đều thành tựuXin
nguyện Phật Pháp thường còn mãiKhiến
cho hữu tình được an vuiTối
tăm phiền não đều tiêu trừMau được vô thượng Bồ đề đạo.Thứ hai niệm danh hiệu và phát nguyện dâng cúng Như Lai
Oai Âm Vương.
- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương (7 lần).
Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Như Lai
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Oai Âm Vương nghe danh và nhớ niệm 7 lần, xưng
tán cúng dường các căn lành. Đức Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm
Oai Âm Vương khi xưa đã có phát nguyện :
- Ta vì tất cả chúng sanh nếu có người kinh doanh buôn bán làm các
nghề nghiệp, tâm bị các lo rầu bỏ quên các Pháp lành và tâm Bồ
đề, ham ưa nơi luân hồi thọ các thứ khổ não, sanh lão bệnh tử,
thương yêu ghét muốn, các khổ không được an lạc, vô lượng vô biên
các lo buồn, nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến Chánh Đẳng
Bồ đề Ứng Chánh Đẳng Giác, đồ ăn thức uống y phục các thứ cần
dùng đều đầy đủ, tiền tài lúa gạo vàng bạc giàu có, lại khiến
các Pháp lành tăng trưởng, không xa lìa tâm Bồ đề, các loài ác
đạo, địa ngục, các luân hồi khổ nạn đều được giải thoát.
- Ta vì tất cả chúng sanh nếu có nóng lạnh đói khát làm cho thân bị
các khổ não đáng thương xót. Nguyện cho tất cả túc nghiệp chướng
đều được tiêu trừ cho đến nơi thân này và thân cuối cùng và cho
đến Vô thượng Bồ đề, tất cả các khổ đều được giải thoát, thọ các
điều vui sướng nơi cõi trời.
- Lại nữa nếu có người nữ bị các thứ bệnh tật bức bách muốn bỏ
thân nữ hoặc bị các khổ sanh đẻ. Nguyện cho tất cả
hết thảy các khổ não đều đoạn trừ sạch, từ thân này cho đến thân
cuối và cho đến Vô thượng Bồ đề thường làm thân nam. Ta
nguyện vì tất cả chúng sanh bị các nạn sáu đời chết chóc, vào các
chỗ hiểm nạn bị giặc cướp và cha mẹ, anh em, chị em, bà con quyến
thuộc thọ các khổ não bức bách nơi thân, nguyện cho tất cả đều
được giải thoát cho đến cứu cánh Bồ đề, tử ách oán nạn, các chỗ
thọ khổ thảy đều tiêu trừ mau được xa lìa.

- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu trong ban đêm đi vào các chỗ tối
tăm hoặc vì các nhân duyên sự nghiệp bị các ác quỷ thần làm cho sợ
sệt não loạn, lớn tiếng la hét kêu gào. Nguyện cho
tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, không còn các
chỗ tối tăm, ác quỷ thần thảy đều giải thoát, đều cúng dường thừa
sự làm các việc lành tốt.
- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh ngu si đần độn
không có trí huệ đối với các Pháp lành, Bồ đề giác chi Thiền định
các môn Tổng trì và Phật Pháp Tăng hay quên mất. Nguyện cho tất cả
đều được giác ngộ cho đến cứu cánh Bồ đề, Thiền định, chánh niệm,
các môn Tổng trì, Bồ đề giác chi hiện tiền thành tựu, được trí huệ
lớn, việc làm không có ngăn ngại.
- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh vì nghĩ tưởng hạ liệt, muốn cầu Thanh
Văn và Độc Giác thừa tu hành theo đó, không
ham ưa Vô thượng thắng diệu Bồ đề. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu
trừ cho đến cứu cánh Bồ đề nơi Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
không có thối chuyển, các quả vị Độc Giác, Thanh Văn đều vượt khỏi,
làm đạo Bồ đề không lìa bỏ.
- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc gặp lúc đại kiếp tận, lửa lớn
nổi dậy thiêu đốt tất cả khiến bị lo rầu do bị ác nghiệp đời trước,
nay chịu báo khổ không có chỗ dựa nương. Nguyện cho
tất cả các khổ não lo rầu đều được xa lìa, được mát mẻ.
Nguyện thân này lúc lâm chung được sanh về cõi của Đức Ứng Cúng
Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm
Vương, liên hoa hóa sanh nơi tòa Sư tử, lại được các môn Tổng trì
thiền định công đức hiện tiền, Vô thượng Đạo sư Như Lai Bảo Nguyệt
Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương và mười phương Chư Phật thảy đều thọ
ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát đi đến các cõi Phật tự
tại vô ngại.Thế
Tôn oai đức Diệu Âm VươngĐã
từng phát tám lời thệ nguyệnY theo Phật từ bi nhiếp thọ


Tất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phát Pháp luôn hưng thạnhKhiến
cho hữu tình được an lạc
minh phiền não đều tiêu trừMau
được Vô thượng Bồ đề đạo


* Như Lai Kim Sắc Vô Cấu :

- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu (7 lần)
Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Như Lai Kim Sắc Vô Cấu
Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu được nghe và niệm danh hiệu Ngài 7
lần, xưng tán cúng dường đảnh lễ các căn lành, Như Lai Kim Sắc Vô
Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu đã từng phát nguyện :

- Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu tạo các việc sát hại không
lành, đoạn mạng các loài chúng sanh, do các nghiệp ác này bị đoản
mạng, nhiều bệnh tật, nước lửa, đao, độc, các bệnh làm cho phải
chết. Nguyện cho tất cả các ác nghiệp chướng ràng
buộc thảy đều tiêu diệt, sống lâu không bệnh, bất cứ ở đâu, lúc
nào cũng không bị phi thời mà chết.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh làm tất cả các nghiệp tội ác, trộm
tiền của người nên bị bần cùng hạ tiện, thiếu quần, thiếu áo bị
đói khát, thân bị các khổ. Nguyện cho tất cả các
tội tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, giàu có tự tại không có
thiếu thốn.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có tâm độc hại làm các việc đấu
tranh, giết hại lẫn nhau. Nguyện cho tất cả đều được
tiêu sạch cho đến Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thương yêu lẫn nhau
xem như cha mẹ.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị tham sân si phạm các giới cấm,
làm các tội lỗi nơi các học xứ, thọ lãnh của tín thí đọa vào tam
đồ Địa ngục. Nguyện cho tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, xa lìa
tất cả phiền não cho đến khi ngồi nơi Bồ đề đạo tràng giữ gìn Giới
luật, hay phòng hộ ba nghiệp thân, khẩu, yÙ không xa lìa tâm Bồ đề.-
Đáp đạt nha tháp a, tây đạt
đắc tây đạt đắc ma tạp ni ma ưu sát nisam ưu đắc tất sam ưu đắc a ma
lặc, tất ma lặc ma ma hắc lạp diệp, hy lặc ra nha yết lặc bạch, lặt
đáp nạp hắc lặc bạch tát lợi oát a lặc tháp tát ha đạt cáp ni ma
nạp tắc, ma cáp a ma nạp tắc, a đạt bất đắc a đáp nha đạt bất đắc,
tất y đáp bạt cáp nha tô bạt lạt nạp ba lạt cát ma quách khái ba
lặc cáp ma a đạt cáp khê đắc, tát lạp oát a lặc trì quật, a ba lặt
a tư đắc tạp da tư tạp tạp si phố đạt đạt cáp oa chi bạt cáp a khê
đắc nạp ma ma tát lặc oát đát tháp a hắc đáp a nan a bà a cáp a.
Đức Thế Tôn Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai khi xưa nơi
tòa Bồ đề quán xét các hữu tình bị tham, sân, si làm chướng ngại,
các ác tật bệnh làm cho khổ não, oan gia các nạn làm chết chóc, bị
nạn nơi các chỗ nguy hiểm, vào Địa ngục cả kiếp thọ các thứ khổ, vì
muốn lợi ích các hữu tình khiến họ vào đạo Bồ đề Ứng chánh Tri
giác, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng nên nói ra căn bản Tổng trì,
tụng chân ngôn này nhiếp thọ chúng con và tất cả chúng sanh các
tội Vô Gián thảy đều tiêu trừ, tất cả các nguyện vọng đều đầy
đủ, khi mạng chung lại được Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành
Tựu hộ niệm. Nguyện cho thân này khi xả bỏ được vãng sanh cõi Phật
Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên
hoa Sư tử, lại được các môn Tổng trì thiền định, các công đức đầy
đủ, hiện tiền Vô Thượng Đạo Sư Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh
Thành Tựu cùng mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hy,û trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được
tự tại vô ngại.Thế
Tôn Kim Sắc Vô Cấu QuangĐã
từng phát ra bốn nguyện lớnY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình đều an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
đắc Vô thượng Bồ đề đạo


* Như Lai Vô
Ưu Tối Thắng :


- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như
Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường (7
lần).
Các Phật tử nay tại nơi đạo tràng được nghe và nhớ niệm danh hiệu
Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường, cung kính ngợi khen niệm tụng 7
lần, Đức Phật kia đã từng phát nguyện :
- Nguyện vì tất cả chúng sanh bị thọ các khổ não, tâm ý không vui
sướng, nhiều thứ buồn khổ. Nguyện cho tất
cả các thứ buồn rầu, tâm ý không ưa các buồn khổ đều được tiêu
trừ, vĩnh viễn xa lìa không còn bị nữa, thường được an vui, vừa ý
sống lâu.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu tạo các nghiệp ác bị đọa vào Địa
ngục Vô Gián, các chỗ tối tăm. Nguyện khi bị sanh vào các chốn đó
gặp được ánh quang nơi thân của Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường
Vương chiếu đến thân, tất cả các tội chướng đều được tiêu diệt,
giải thoát các khổ nơi Địa ngục cho đến Bồ đề, thường hưởng các
điều vui sướng nơi cõi trời người.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh khi xưa
đã từng làm các nghiệp ác, đoạt tiền của kẻ khác nên sanh vào nhà
nghèo cùng áo quần, đồ ăn, thức uống, các tư cụ đều bị thiếu thốn,
thường bị khổ vì nóng lạnh, đói khát bức bách, thân hình tiều tụy.
Nguyện cho tất cả đến cứu cánh Bồ đề, y phục, ẩm thực, ngọa cụ
thọ dụng đều được đầy đủ như các chư Thiên, thân có ánh sáng đẹp
đẽ đáng ưa, đầy đủ các thứ nghiêm sức.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí,
khiến bị các thứ bệnh khổ. Nguyện cho tất cả cho đến
Bồ đề, các loại ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí thảy đều bỏ chạy,
lại khởi lòng từ giải thoát tất cả bệnh tật khổ não. Nguyện
thân này khi lâm chung được sanh về cõi Phật Vô Ưu Tối Thắng Kiết
Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Chánh Giác, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên
hoa Sư tử, sau đó lại được các môn Tổng trì, thiền định, các thứ
công đức, được Vô Thượng Đạo sư Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường
và mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hỷ, trong khoảng
giây lát, dạo đi các nước Phật tự tại vô ngại.
Thế Tôn Vô Ưu Tối Thắng VươngTừ
xưa đã phát bốn nguyện lớnY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuQuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình được an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
thành Vô thượng bồ đề đạo


* Như Lai Pháp Hải
Lôi Âm :


- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Pháp Hải Lôi Âm (7 lần)
Các Phật tử nay tại đạo tràng này được nghe và xưng niệm nhớ nghĩ
danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Lôi Âm 7 lần, cung kính xưng tán cúng
dường Đức Phật kia đã từng phát nguyện :
- Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu sanh vào các nhà tà kiến, không
tin Phật, Pháp, Tăng, xa lìa tâm Bồ đề. Nguyện cho tất cả nghiệp
chướng thảy đều tiêu trư,ø cho đến cứu cánh Bồ đề thành tựu chánh
kiến nơi Phật, Pháp, Tăng, kính tín đầy đủ tâm Bồ đề không thối
chuyển.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu không nghe Phật, nghe Pháp, nghe
Tăng, sanh vào các chỗ biên địa, gần gũi các ác tri thức làm các
tội, sau khi mạng chung đọa vào ba nẻo ác, không tu các các việc
lành. Nguyện khi danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Hải Lôi Âm lọt được
nơi tai, tự nhiên phát sanh như tiếng Pháp, tất
cả các nghiệp chướng đều được tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề,
không bỏ tâm Bồ đề.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các khổ não vì thiếu thốn y phục,
các thứ trang nghiêm nơi thân, hương xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc
thang, làm các việc ác. Nguyện cho tất cả y phục trang nghiêm, hương
xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc thang, các vật cần dùng tùy ý mong cầu
đều được, cho đến cứu cánh Bồ đề bất cứ món gì thảy đều đầy đủ.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh vì các nghiệp quá khứ đã chín muồi,
tranh đấu sát hại lẫn nhau khiến phải chết chóc, cung, tên, đao, gậy
làm cho thương hại, bị các đại nạn khổ não. Nguyện
cho tất cả cung, tên, đao, gậy đều quay ngược lại, tất cả oan gia đều
khởi lòng từ, tôn trọng mạng sống không còn sát hại cho đến cứu
cánh Bồ đề, các thứ cần dùng tự tại đầy đủ.
- Nguyện thân này khi mạng chung được vãng sanh nơi cõi Phật Pháp hải
Lôi Âm Như Lai, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, lại được các
Pháp môn Tổng trì, Thiền định, các công đức. Hiện tiền Như Lai Pháp
Hải Lôi Âm và mười phương Chư Phật thọ ký, tâm sanh hoan hỷ, trong
khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được tự tại vô ngại.Thế
Tôn Pháp Hải Lôi Âm ThắngTừ
xưa đã phát bốn nguyện lớnY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình được an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
chứng Vô thượng Bồ đề đạo


* Như Lai Thần Thông Vương :
- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng
Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông (7 lần).
Các Phật tử nay ở tại nơi đạo tràng này được nghe và nhớ niệm danh
hiệu
Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ
Du Hý Thần Thông 7 lần, xưng tán cúng dường v.v… Đức Phật Pháp Hải
Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai đã từng phát nguyện
:
- Nguyện vì tất cả chúng sanh vì cày cấy
canh tác, buôn bán giao dịch mà tranh chấp lẫn nhau tạo ra các nghiệp
ác. Ta nguyện cho tất cả món cần dùng cho dời sống đều tùy tâm mong
muốn đầy đủ, tiêu trừ các việc ác, thường làm các việc lành.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh do tạo mười nghiệp bất thiện nên bị
đọa vào Địa ngục. Nguyện cho tất cả ở nơi mười
nghiệp lành đều tu hành đầy đủ, vô lượng chúng sanh đều không bị
đọa vào các nẻo ác.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh vì đi đến chỗ công, thân bị đánh đập
cột trói, giam giữ lao tù cho đến bị chết.
Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, tất
cả trói buộc lao ngục thảy đều giải thoát,
được tự tại giàu có đầy đủ.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc tạo các nghiệp ác khiến cho phải bị
chết non, chết yểu. Nguyện cho tất cả tội
nghiệp thảy được tiêu trừ, không bị vĩnh viễn các nạn tử vong,
thường được sống lâu, khi chết được nghe danh hiệu của Đức Phật Pháp
hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông lọt vào tai, tùy theo ý niệm tức
được sanh về các cõi lành, được địa vị cao quý, cho đến cứu cánh Bồ
đề, thường hưởng các điều vui sướng cõi Trời người.
- Nguyện khi hết thân này được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ
Du Hý Thần Thông, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tư,û sau đó các môn Tổng trì, Thiền định công đức thảy
đều hiện tiền,
Như Lai
thượng Đạo sư Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông và mười phương Chư
Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát dạo đi
đến các cõi Phật, được tự tại vô ngại.Thế
Tôn Pháp Hải Thần Thông PhậtTừ
xưa đã phát bốn nguyện lớnY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình được an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
được Vô thượng Bồ đề đạo


* Như Lai Dược Sư :

- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như
Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương (7 lần).
Chư Phật tử nay tại đạo tràng này, được nghe và xưng niệm danh hiệu
Như
Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 7 lần,
cúng dường xưng tán, Đức Phật kia khi xưa đã từng phát nguyện.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh 32 tướng Đại Trượng phu, 80 tướng tốt,
thân tướng trang nghiêm của Ta thế nào, tất cả chúng sanh cũng đều
được như vậy. Hào quang nơi thân của Đức
Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang chiếu khắp vô lượng vô
biên thế giới, oai đức rực rỡ, thân như ngọc lưu ly báu, tướng Ngài
thế nào thì chúng sanh cũng được như vậy. Trong ngoài sáng suốt, quang
minh chói lọi rộng lớn, oai đức kiết tường, an
trụ nơi lưới diệm võng trang nghiêm sáng hơn nhật nguyệt. Ngài như
thế nào, tất cả chúng sanh đều y như vậy, phàm các hữu tình sanh ở
khoảng giữa hai thế giới nơi chốn tối tăm, ở nơi thế giới kia ban đêm khi đi đứng, nguyện cho tất cả thấy được
oai quang an lành, sung sướng, tùy ý làm các sự việc.
Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang
dùng vô lượng trí huệ phương tiện lợi ích, nguyện vì tất cả chúng
sanh chỗ cần các vật thọ dùng, đều không thiếu thốn, bất cứ lúc
nào cũng được đầy đủ.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc hành tà đạo, hoặc hành Thanh Văn,
Độc Giác đạo, nguyện cho tất cả đều được an trụ nơi đạo Bồ đề,
trong Pháp Đại thừa.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh cho đến cứu cánh Bồ đề, gìn giữ ba
nghiệp, tất cả học xứ không có sai phạm, nếu có hủy phạm giới
luật cũng không bị đọa ác thú.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh thân thể xấu ác, các căn không đủ,
xú lậu ngoan ngu, thân hình cong quẹo, bối lũ
bạch lại, loan tích điên cuồng, tất cả các bệnh khổ bức bách. Nguyện cho tất cả các nghiệp chướng đời trước đều được
tiêu trừ, thân thể các căn đều đoan chánh trang nghiêm.

- Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các chứng bệnh bức bách, không nơi
dựa nương, không ai nuôi dưỡng, không thuốc thang, không bà con thân
thích nghèo cùng khốn khổ. Nguyện cho tất cả các
bệnh đều trừ, thảy đều tiêu tán cho đến cứu cánh Bồ đề không còn
bị bệnh tật não hại, các thứ cần dùng đầy đủ, giàu có.Nếu
có người nữ vì thân nữ có các điều ác làm cho phiền não, không ham
thân nữ muốn thành thân nam.

Nguyện cho tất cả chuyển nữ thành nam cho đến Bồ đề,
thuờng làm thân nam. Nguyện vì tất cả chúng sanh bị lọt lưới ma
cột trói đều được giải thoát, tất cả các dị kiến, các lý bất đồng
thảy đề đoạn dứt, lại được chánh kiến, các hạnh Bồ đề rộng lớn
thảy đều thành tựu.
Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc phạm pháp vua nhốt
vào tù ngục, xiềng xích đánh đập, lại có chúng sanh bị khổ vì bức
thiết thân, khẩu, ý, ưu phiền tán loại. Nguyện cho tất cả do
phước lực của Ta tất cả tai hại đều được giải
thoát.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh vì bị đói khát tìm cầu miếng ăn, tạo
các nghiệp ác. Nguyện cho tất cả đều được đầy đủ các món ăn ngon,
sau đó lại dùng Pháp vị khiến được an vui sung
sướng.
- Nguyện vì tất cả chúng sanh, thân thể không y phục, nghèo cùng khổ
não, nóng lạnh, ruồi muỗi ngày đêm bức bách. Nguyện cho tất cả
thảy đều được như ý mong cầu, tức được quần áo tốt đẹp, các đồ
trang sức quý báu hương xoa, tràng hoa, các thức kỹ nhạc, các thứ
chúng sanh mong muốn thảy đều đầy đủ, vui vẻ giữ gìn Thánh giới, các
khổ não đều được giải thoát thường được an lạc.
- Nguyện hết thân này tức được vãng sanh về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly
Quang Như Lai, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, sau đó các môn
Tổng trì, Thiền định, công đức thảy đều hiện tiền. Vô thượng Đạo sư
Như
Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương và mười
phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng giây
lát, dạo đi các cõi Phật được tự tại vô ngại.Thế
Tôn Dược Sư Lưu Ly QuangTừ
xưa đã phát mười hai nguyệnY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhắp
vì lợi ích các hữu tình
minh phiền não tận tiêu trừMau
được Vô thượng Bồ đề đạo


* Như Lai Thích
Ca :


- Đảnh lễ cung kính quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Oai
Thắng
Như Lai Thích Ca Mâu Ni ( 7 lần ).Các Phật tử nay tại đạo tràng này, được nghe và nhớ
niệm danh hiệu Như Lai Thích Ca
Mâu Ni 7 lần, cung kính cúng dường ngợi khen. Đạo sư
Như
Lai Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta và
tất cả chúng sanh bị các nghiệp ác ràng buộc, các thứ tật bệnh,
buồn khổ bức bách, nghèo cùng thiếu thốn, rất đáng thương xót vì
các hữu tình, lợi ích trời người kiến được an lạc mới nói phương
tiện thiện xảo cùng các bổn nguyện nhiếp thọ của bảy Đức Phật, mà
bảo Mạn Thù Thất Lợi rằng : “Nếu có người muốn cầu các công đức
được thành tựu, phải xa lìa phiền não, niệm danh hiệu của 7 Đức
Như Lai ngày 3 thời, đêm 3 thời, ý niệm bền chắc, cung kính tin trọng,
hết lòng tạo hình tượng Phật, hương hoa đèn nến, các món ăn uống kỹ
nhạc, các thứ phẩm vật dâng cúng, thọ tám phần trai giới, trong 7
ngày ở nơi thanh tịnh, phát nguyện cầu sanh nơi cõi Phật kia, khởi
lòng từ bi xem khắp chúng sanh, lại tụng chú này:-
Đát đạt nha tháp a Đề tắc đề
tắc y mặc ni mật kì ma cô ma cô tát ba đáp đáp tháp a hắc đáp tát
ma a đạt cáp nha, đề từ si đắc, a đắc ma đắc ba a lặc ba a lặc thạc
đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp ha sa nha, ma ma bố đạt đắc phố
đạt đá đáp đát mặc ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết vi đát lặc
ba lịt hạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc rô mặc rô
mặc rô bái dung hồ tát lặc át a kiết a lạp mật lạt đáp ứ ni bạt a
lặc ni phố đạt đác tô phố đạt đắc phố đạt đạt cáp a đề tư xoa a
nạp lặc kiết ky bộ mặc tát lặc oát đức oát tát mặc a tát mặc tát
a mặc oát a cáp lam bộ tát lặc oát phố đạt đạt cáp pha đề tát cưu
sa mặc sa mặc ba đế sa mạn đô mặc, tát lặc oát y đáp ứ ba đạt lặc
oát bạt nha a đáp nha tư phổ ô lặc nạp phổ ô lặc ni phổ ô lặc nha
mặc tát lặc oát a a sa a nha tự ách châu nha ba lặc đề bạt cáp a
mặc tát lặc oát ba a bạt ma kiết sát ương kiết lị sa a cáp kha.
Đây gọi là Bệ Lưu Ly Tổng Trì. Nếu có Thiện
nam tử Thiện nữ nhân cúng dường thọ trì, đọc tụng mãn 1080 lần, tất
cả Như Lai đều hộ niệm, các Bồ Tát nhớ nghĩ, Bồ Tát Chấp Kim Cang
lân mẫn, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Đại Thiên Vương thảy đều ủng hộ,
các tội nặng Vô Gián, tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt, không
có tật bệnh, sống lâu, không bị chết uổng, tất cả các nạn oan gia,
ma quỷ khoáng dã, giặc giã đấu tranh, kiện cáo thảy đều tiêu trừ,
xa lìa các oán hại, có chỗ mong cầu đều được toại ý. Như vậy, tất
cả đều vì chúng con như trong Nghi Quỹ Bảy vị Phật, Đức
Như Lai Thích Ca đã nói trước chúng hội, cúng
dường, cầu nguyện, niệm tụng thần chú, nhiếp thọ lợi ích chúng con
và tất cả chúng sanh mau được hộ trì.Thế
Tôn, Chánh Đẳng Thích Ca PhậtNói
chú Dược Sư được lợi quảY
phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhắp
cả hữu tình được an lạc
minh phiền não đều tiêu trừMau
chứng Vô thượng Bồ đề đạo


* Pháp Bảo :
Phá
dẹp tối tăm duốc tối thắngTrừ
các bệnh khổ thuốc thang hayTất
cả ly dục các Pháp BảoĐảnh
lễ quy mạng và cúng dường ( 7 lần )Diệu
chỉ của Phật là chân thật không thay đổi, xin cho chúng con hiện tiền
được như bổn nguyện đúng nghĩa chân thật.Nghe
danh tiêu tội, sanh công đứcNhư
Lai đã nói, không sai khácY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình được an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
chứng Vô thượng Bồ đề đạo


* Tăng Bảo
Bồ Tát Mạn Thù :


- Đảnh lễ cúng dường quy y Thánh giả Bồ Tát ma ha tát Văn Thù Thất
LợÏi. Tâm xa lìa tất cả phiền não cấu uế tội lỗi, thân đầy đủ oai
đức thanh tịnh sáng sửa, oai nghi trang nghiêm, như hoa sen sạch đẹp,
Trời, người, A Tu La, Rồng, các Trì Minh Tiên vi nhiễu, đầu đội mão
báu, phá 3 đường ác và các khổ chúng sanh ( 7 lần ).
Bạch Thế Tôn! Ngài Mạn Thù Thất Lợi thương xót chúng sanh nơi đời bị
các nghiệp chướng ngăn che, các bệnh tật ràng buộc, buồn rầu, khổ
não bức bách, các tà kiến làm mê hoặc khiến bị đọa lạc vào các
chốn ác. Vì thương xót các hữu tình hoặc nếu người nghe được kinh
này, ở nơi Vô thượng Bồ đề không bị thối chuyển, tiêu trừ tội
chướng, ma quỷ không não, tai hoạ, các việc không vừa ý thảy đều
tiêu tan, các việc mong cầu đều được thuận duyên, tùy ý thành tựu
Bảy danh hiệu của Phật Dược Sư và Bổn Nguyện Công Đức Kinh, ở nơi
Pháp hội mà thưa cùng Đức Như Lai Thích Ca rằng: “Bạch Thế Tôn! Sau
khi Tượng Pháp chuyển, nếu có người tụng trì Kinh Bổn Nguyện Công
Đức, rộng nói cho người khác hoặc tự chép, hoặc bảo người chép,
tạo thành bản tiếng Phạn, kính tín tôn trọng, dùng các hoa thơm, hương
bột, hương xoa, hương đốt, vòng hoa, phướng lọng cúng dường, con sẽ vì
người kia xưng danh hiệu của Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang, cho đến trong
giấc ngủ cũng nói nơi tai cho rõ biết, lại dùng lụa năm màu làm
đãy đựng kinh này để nơi sạch sẽ, tức thì chỗ đó có bốn Đại Thiên
Vương và các quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn các vị Trời lại nơi
đó. Người thọ trì kinh này không bị hoạnh tử, các quỷ thần không
thể đoạt lấy tinh khí, giả sử có bị đoạt sẽ được hoàn lại như cũ . Tất cả lời trên đều là lời
Thánh chân thật, không có nói dối. Nay tại Đàn này, dâng
cúng các phẩm vật cúng dường Hải hội các Như Lai, chắc có tiền
duyên tu theo nghi quỹ, việc Thánh lưu thông
trong kinh đã nói, tất cả mọi việc lợi ích con và chúng sanh đều
thành tựu.Văn
Thù thâm rộng Bổn nguyện KinhÂn
cần thưa hỏi các lợi íchY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhắp
cả hữu tình đều an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
chứng Vô thượng Bồ đề đạo


* Bồ Tát Cứu
Thoát :


- Đảnh lễ cúng dường quy y Bồ Tát ma ha tát Cứu Thoát ( 7 lần).
Bạch Thế Tôn ! Ngài Cứu Thoát thương xót chúng
sanh đời ác bị các nhân khổ, nên khởi lòng từ, nơi trước Thế Tôn
trong Hải Hội chúng mà nói rằng: “ Đại Đức
Thế Tôn! Nơi đời sau này khi Tượng Pháp chuyển, nếu có chúng sanh bị
các bệnh khổ bức bách, thân hình gầy ốm không ăn uống được, môi
cổ khô khốc tướng chết hiện ra, cha mẹ, bà con bạn bè quen biết vây
quanh khóc lóc mặt nhìn không rõ, thấy Sứ giả của vua Diêm Ma Pháp
Vương dẫn thần thức đi đến chỗ Vua Diêm Ma, các thần Câu Sanh ghi rõ
các việc làm Thện Ác đầy đủ dâng lên vua Diêm Ma. Diêm Ma Pháp
Vương y theo Pháp luật, hỏi các tội phước mà
xử đoán. Nếu vì người bệnh quy y Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang như
Pháp cúng dường, thần thức người kia hoặc qua 7 ngày, hoặc 21 ngày,
35 ngày, 49 ngày như chiêm bao tỉnh dậy thấy rõ Thiện Ác đều có quả
báo, do tự thấy biết, nên cho đến chết cũng không làm ác.
* Pháp tắc cúng dường : Lại bảo Đức A Nan, nếu có người muốn
khỏi các bệnh nạn lớn, phải vì người bệnh kia bảy ngày đêm đọc
tụng, bố thí, giữ tám trai giới, dùng các món ẩm thực và các món
cần dùng tùy sức cúng dường, phụng sự các chúng Tỳ Kheo, ngày đêm
sáu thời đọc tụng danh hiệu Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang, lại tụng
ngày 49 lần, thắp đèn đủ 49 ngày, tạo 7 tượng, trước mỗi tượng để 7
ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe cho đến 49 ngày đêm thắp
sáng luôn, lại làm 49 cái phướng ngũ sắc. Đại Đức A Nan! Nếu Sát
Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương v.v… có các bệnh nạn, hoặc trong nước hoặc
nước ngoài xâm lăng phản nghịch, tinh tú biến quái, nhật nguyệt bạt
thức, mưa gió trái mùa, quá thời không mưa, dân chúng tật bệnh, tất
cả các ách không được an ổn; thời Sát Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương kia …
bấy giờ nên khởi lòng từ đối với tất cả hữu tình, mở các tù
ngục, giải bớt khổ nạn, như Pháp thức trên cúng dường Phật Dược Sư
Lưu Ly quang Vương. Do căn lành này và công đức bổn nguyện lực của
Phật Dược Sư, khiến trong nước an ổn, mưa gió thuận thời, lúa thóc
được mùa, nhân dân không bịnh, an lạc vui vẻ, tất cả bạo ác quỷ
thần không nhiễu loạn, tất cả ác tướng đều tiêu diệt, Quán đảnh
vua kia được sống lâu, tăng trưởng sắc lực, không bệnh, tự tại. Tất
cả lời trên là lời của Thánh chắc thật không sai, nay xin dâng cúng
tất cả phẩm vật nơi Đàn này lên Hải hội Như Lai, nghĩ nhớ duyên xưa
có tu Nghi quỹ nên mới được nghi quỹ này, trong kinh nói đến các thứ
lợi ích khiến con và tất cả chúng sanh đều được thành tựu, cúi mong
nhiếp thọ.Cứu
Thoát thương xót bệnh nạn thờiTrừ
diệt ban cho được an lạcY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhKhiến
khắp hữu tình được an lạc
minh phiền não thảy tiêu trừMau
thành Vô thượng Bồ đề đạo


* Bồ Tát Kim
Cang Thủ :


- Đảnh lễ cúng dường quy y oai đức Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ ( 7 lần ).
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm Thiên Đế Thích, Trì Quốc, Quảng
Mục, Tăng Trưởng, Đa Văn bốn Đại ThiênVương, các Trời gần gũi, Hộ
Pháp Thiện Thần ( 7 lần ).
Xin dâng các phẩm vật đầy đủ lên các Trời Thần trấn giữ 10 phương,
Bốn Đại Thiên vương và các quyến thuộc, xin nguyện Phật Pháp được
hưng thạnh, chúng sanh được an lạc, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ cùng
Đại phạm Đế Thích, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn, 4 Đại
Thiên Vương, Hộ pháp, Thiện Thần ở nơi Hải hội trước đại chúng, đã
dùng lời chân thật bạch hỏi Đức Phật. Con đã nghe Bổn Nguyện của
bảy Như Lai, được thấy và gần gũi phụng sự Như Lai, ở nơi nào có
niệm tụng danh hiệu của bảy Như Lai, sao chép lưu thông cúng dường,
con và các bổn hộ quyến thuộc đều đến chỗ đó. Nếu có Thiện nam
tử, Thiện nữ nhân, vua, quan thọ trì, chép viết Bổn Nguyện Tôn Kinh,
con thừa oai thần của Phật thảy đều ủng hộ. Thành ấp
tụ lạc đều được ủng hộ, nạn chết chóc, oan gia, khoáng dã các nạn,
tất cả tật bệnh đều tiêu tan. Chúng con theo Phật từ bi thương
xót hữu tình, khiến thảy đều thối tán, đấu tranh kiện tụng đều được
tiêu trừ, có mong cầu gì đều được thành tựu, thân tâm an lạc, thọ
dụng tự tại, tiền của, lúa gạo tăng trưởng, trong tất cả thời, con
đều ủng hộ. Nay con ở trước Phật tự xin
lập thệ : Nếu có Thiện nam, Tín nữ nhớ nghĩ chúng con nên tụng chú
này:

-
Đát đạp nha tháp a, a cô ma
cô đáp lặc cô ma ma cô cô phù cáp hô ha ma lặc ma lặc ma lặc ma
lặc đát đát phù sa ha cáp a
( TADYATHÀ :
AKU MAKU TRAKU MAMAKU KURE HA HO HE
MARA MARA MARA MARA PUCURE PURE_ SVÀHÀ ).
Nếu có người niệm danh hiệu bảy Như Lai và tụng Chú
này hoặc chép hoặc bảo người chép, cung kính cúng dường. Các
người như trên không đọa tam đồ, không thối chuyển nơi Vô Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi các cõi Phật tùy ý thọ sanh, thường được
thấy Phật, được Túc mạng trí, Tổng trì, Thiền định đều đầy đủ. Các điều đó tự miệng nói ra. Lại nữa, Bồ Tát Kim
Cang Thủ có bạch Phật rằng : "Nếu có
người trì tụng Bổn Nguyện Tôn Kinh vì lợi các hữu tình kia, con xin
nói thần chú xin Chư Phật ủng hộ cho con.
- Chí tâm đảnh lễ bảy Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác.
- Chí tâm đảnh lễ tất cả các vị Chấp Kim Cang.-
Đát đạp nha tháp a ngạc ma bạt
tạp phù bạt tạp phù ma cáp a bạt tạp phù bạt tạp lặc ba a thương
đạt cáp ba lặc ni y tát ma tát ma tát mạn đáp a ba lặc đề cáp đáp
bạt tạp phù sa ma sa ma ba lặc sa mạn đô tát lặc oát bạt nha a đạt
cáp nha ma nổ tát ma lặc bạt cáp hắc oát a nạp bạt tạp ma lặc ba a
ni tát lặc oát a thương mặc ba lị phổ ô lặc điệp sa ha cáp a.
Bạch Thế Tôn! Nếu có người niệm danh hiệu bảy Phật và Bổn Nguyện
Kinh, trì tụng Chú này, con khiến họ thành tựu các mong cầu, tất cả
Pháp lành đều được thành tựu. Nếu muốn thấy con nên chép kinh này,
tạo 7 tượng Phật và tượng Chấp Kim Cang, dùng Xá Lợi Phật để nơi
phụng tượng, y theo Như Lai đã nói các Pháp tắc trên, dùng các hương
hoa đèn nến, anh lạc, kỹ nhạc trang nghiêm cúng dường, lại tụng chú
này, vì tất cả chúng sanh làm các việc lợi ích, thọ tám phần trai
giới, ba thời tắm rửa, ba thời thay áo quần, từ ngày 8 cho đến ngày
15, mỗi ngày tụng 108 lần, con ở nơi mộng tức tự hiện thân cùng nhau
nói chuyện, tùy ý cầu xin, con sẽ ban cho. Các lời ở
trên đều là lời Thánh không có sai khác. Nay tại Đàn này, có
các món phẩm vật cúng dường dâng lên Hải hội Như Lai, chắc do nhân
duyên đời trước được gặp đạo Thánh lưu thông, tu theo nghi quỹ như
Bổn Kinh nói các việc lợi ích, xin cho con và tất cả chúng sanh mau
được thành tựu. Cúi xin nạp thọ.
Về Đầu Trang Go down
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486869
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   17/1/2010, 10:32


Lại nguyện Kinh Bổn Nguyện Công Đức của bảy Phật, các Pháp vi diệu
thâm sâu luôn luôn hưng thạnh, tất cả ma chướng làm gián đoạn sự tu
hành ở tại phương này hoặc làm hại người, súc vật, bệnh tật, gió
mưa sương tuyết hại mùa màng, hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, các
việc không tốt làm cho hữu tình lo lắng buồn rầu, tất cả tà ma, lị,
mị, vọng lượng ở trong thế giới này, hoặc ở hoặc đi khắp nơi, tất
cả các đẳng loại nay vì … con hoặc có oan cừu đời trước, hoặc nay
kết các ác duyên hoặc do địa lý làm ngại, hoặc do ông bà để lại
các tai ách họa ương. Nay vì … con và tất cả hoặc hại
mạng kẻ khác, hoặc trong quốc giới quyến thuộc lấy vật của
người, tất cả ma quái, ma quỷ làm các tai ương, não hại hữu tình,
thảy đều dùng phương tiện khéo léo điều phục, khiến cho các tâm tổn
hại kia thảy đều khởi lòng từ, xa lìa tất cả sự xấu ác, lại không
tạo các điều ác nữa, được vào Thánh hội, Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.Mật
Chú chư Thiên phát nguyện thềNói
chú Pháp tu Kim Cang ThủY
Phật từ bi sức nhiếp thọTất
cả chúng sanh được thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhCầu
cho tất cả các Đàn việtNghiệp
chướng tiêu trừ nguyện đầy đủ
ma tiêu tán duyên thuận lợi


* Mười hai Dạ
Xoa Đại Tướng :


- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Cực Úy Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Kim Cang Dạ Xoa

- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Nghiêm Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Tinh Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Phong Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Cư Xử
Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Lực Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Ẩm Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Ngôn Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Tưởng Dạ Xoa
- Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Động Dạ Xoa- Đảnh
lễ cúng dường quy y Đại Tướng Viên Tác Ý Dạ Xoa( 3 lần )Các phẩm vật ngon đầy đủ xin dâng hiến lên chư Đại Tướng Dạ Xoa
cùng các thị tùng, cầu xin Phật Pháp được hưng thạnh, cầu xin cho Đàn
việt tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, thành tâm khấn bái mười hai
Dạ Xoa, oai đức thân cận các thần tướng cùng các quyến thuộc mỗi vị
có 7 ức Dạ Xoa đồng xót thương chiếu giám, nhớ nghĩ khi trong chúng
hội đã dùng lời chân thật bạch Phật rằng : "Chúng con nương theo
oai lực của Phật, được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly
Quang không còn sợ sệt bởi các ác thú, tất cả chúng con đều đồng
một lòng cho đến hết đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thề
không bỏ một hữu tình nào, làm các việc nghĩa lợi nhiêu ích an lạc,
tùy ở chỗ nào thành ấp, tụ lạc, các chỗ yên lặng vắng vẻ, nếu
có kinh này lưu bố hoặc có người đọc tụng thọ trì danh hiệu của Đức
Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang cung kính cúng dường, con và tất cả quyến
thuộc sẽ ủng hộ người đó khiến thoát các nạn các chỗ nguyện cầu
đều được thành tựu đầy đủ".
Bấy giờ Thế Tôn đã bảo các vị : "Các ông
vì muốn báo ân đức của Như Lai Dược Sư Lưu Ly quang nên làm như vậy,
lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Lành thay! Lành thay! Tùy
ý các ông". Hôm nay tại đạo tràng này
dâng cúng các phẩm vật, cúi xin các vị cùng các quyến thuộc phát
lòng từ bi thọ các phẩm vật. Con có duyên xưa gặp được Thánh
giáo lưu thông, tu được nghi quỹ như kinh đã nói, các việc lợiích cho
con và tất cả chúng sanh đều được thành tựu.
Lại nguyện công đức bổn nguyện kinh, các Pháp thậm thâm vi diệu,
luôn được hưng thạnh, tất cả chướng nạn tu hành nửa chừng bỏ lỡ,
tất cả ma chướng ở tại nơi đây làm người bệnh tật, hoặc mưa gió
sương tuyết phá hại hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, các việc
không lành làm cho hữu tình phải bị buồn rầu lo lắng, tất cả tà ma
lị, mị, vọng lượng ở tại cõi này hoặc đi khắp chốn các đẳng loại,
nay vì … chúng con hoặc do oan báo đời trước, hoặc kết ác duyên đời
này hoặc do địa lý ngăn ngại, hoặc do Tổ Tông truyền lại, nên bị
các tai ương họa hoạn làm não loạn, nhân vì … và chúng con hoặc hại
thân mạng hoặc các quyến thuộc lấy của người, tất cả ma quỷ yêu
quái làm các tai ương, thảy đều dùng phương tiện khiến cho điều phụ,
bỏ các tâm tổn hại, khởi lòng từ, các thứ xấu ác, các tà hạnh đều
được xa lìa, không còn tạo các ác nghiệp nữa. Nguyện
cho tất cả đều vào Thánh Hội nơi tại Đạo Tràng, không quên lời thề
làm cho Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.Dạ
Xoa nghe thấy Bổn Nguyện KinhLập
thệ bảo hộ cứu quần sanhY
Phật từ bi nhiếp thọ lựcTất
cả chúng sanh đều thành tựuDuy
nguyện Phật Pháp thường hưng thạnhCầu
cho tất cả các Đàn việtChúng
sanh tiêu chướng mãn nguyện cầuThối
tán tà ma được thuận duyên* Địa thần :Nay đem ngũ dục, các món công đức đầy đủ thí thực rộng lớn, phụng
hiến Kiên Lao Địa Thiên Thần Nữ là vị trên hết, nơi nơi chốn chốn hộ
quốc an dân, tất cả thần kỳ ở tại nơi đây, các vị Trời Rồng, mười
hai vị Thần đầy đủ sức lực, tất cả đại lực Phi nhân, các vị thọ
hưởng thí thực, gia hộ cho … và quyến thuộc đại chúng khi tu đạo,
chướng duyên tiêu trừ, tùy ý đầy đủ.- Đát đạp nha
tháp a cô mặc cô mặc y mặc ni mật hi ma đề ma đề tát ba đáp tháp
hắc đáp tát ma a đạt cáp nha đề tạp si đắc a đắc ma đắc ba a lặc ba
a ba thạc đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp a s nha ma ma phố đạt
đắc phố đạt đà nạp nạp mặc, ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết
vi đạp lặc ba lị thạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc
rô mặc rô mặc rô thí tạp phù tát lặc oát a kiết a lạp mật lặc
đạt ứ ni bạt a lặc ni, phố đạt đắc tô phố đạt đắc phố đạt đạt
cáp a đề tạc xoa a nạp lặc kiết đảm cô mặc a lặc oát đức oát tát
mặc a tát mặc, tát ma nạp oát a cáp dủ bộ tát lặc oát phố đạt
đạt cáp bạt đề tát anh sa mặc sa mặc ba lặc sa mạn đô mặc tát lặc
oát y đáp ứ ba ma đạt lặc oát bạt nha a đáp nha tư, phổ ô lặc nạp
phổ ô lặc ni, phố ô lặc nha mặc tát lặc oát a a sa a nhạ tự ách
chu ô lặc nha ba lặc đề bạt cáp a mặc a lặc oát ba a bạt ma kiết
sát ương kiết lỵ sa a cáp a.


Nạp ma bạt hắt oát đắc tự ách tạc tạp diệp cô rô tự ách chu ô
lặc nha ba lặc bạt cáp lặc a tạp a nha đát tháp a hắt đáp nha a lặc
cáp đắc tát ma nha kiết tát ma phố bạt cáp nha đát đạp nha tháp a,
ngạc ma tự ách tạc tạp diệp lặc a tạp a tát sa đạt hắc đắt sa a
cáp a.
( Chú đọc càng nhiều càng tốt )

Do sức chú lực, tám Như Lai và quyến thuộc từ nơi thân phóng ra vô
lượng ánh sáng chiếu vào trong các bình đựng nước nhiếp thọ gia trì.- Đảnh
lễ các chư Tôn Thượng Sư của Tông phái

Tướng
tốt thanh tịnh như sen báuTám
mươi vẻ đẹp kết thành thânNếu
được thấy nghe đều hộ niệmĐạo
Sư Thiện Danh, con kính lễBảo
Nguyệt Liên Hoa Thắng trang nghiêmTrí
huệ cao vời hiểu tất cảLời
nói thâm sâu dường biển rộngOai
Âm Vương Phật, con kính lễĐảm
bộ hà Kim Thắng quang minhOai
đức sáng hơn ngàn mặt PhậtThân
đẹp còn hơn công báu tốtKim
Sắc Vô Cấu, con kính lễĐắc
được Niết Bàn thường an lạcTiêu
trừ khổ não của hữu tình
trong sáu đường làm chúa tể
Ưu Thắng Phật, con kính lễPháp
âm truyền khắp phá các nạnSâu
như biển cả lời chân thậtDiệt
trừ chúng sanh ba món độcPháp
Vương Hải Âm con kínhl ễPháp
huệ xét thấu các lý màuDu
hý ở trong cảnh Pháp giớiTrước
mặt thấy khắp tánh các loàiThần
Thông Như Lai, con kính lễĐại
bi Thế Tôn nhiếp hết thảyNghe
tên tức trừ các nẻo khổTrừ
ba độc bệnh Phật Dược SưLưu
Ly Quang Vương, con kính lễĐại
bi phương tiện sanh dòng ThíchDẹp
trừ tất cả các loài MaThân
vàng như thể núi Tu DiThích
Ca Mâu Ni, con kính lễPhương
Đông xa cách bốn hằng saCõi
Phật thanh tịnh tên Vô Thắng
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyThiện
Danh Thắng Vương, con kính lễPhương
Đông xa các năm hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Diệu Bảo
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyBảo
Nguyệt Như Lai, con kính lễPhương
Đông xa các sáu hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Hương Tích
lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Cấu Kim Sắc, con đảnh lễPhương
Đông xa các bảy hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Vô Ưu
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyThắng
Đức Vô Ưu, con kính lễPhương
Đông xa các tám hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Pháp Tràng
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyPháp
Hải Lôi Âm con kính lễPhương
Đông xa các chín hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Bảo Hải
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyThắng
Huệ Như Lai, con kính lễPhương
Đông xa các mười hằng saCõi
Phật thanh tịnh hiệu Lưu Ly
lượng Bồ Tát thảy đoanh vâyDược
Sư Như Lai, con kính lễĐại
bi tinh tấn hơn các ThánhĐời
ác năm trược khó điều phụcKham
nhẫn ra đời cứu chúng sanhĐạo
Sư Thích Ca, con kính lễHay
trừ thế gian các tối tămTiêu
diệt trần lao các khổ nhânPhật
Mẫu trí huệ đến bờ GiácBa
thừa Diệu Pháp, con kính lễTrí
Tạng Đồng Chân con Pháp VươngThương
con có đủ trăm bức báchThỉnh
Phật cầu xin Pháp vi diệuVăn
Thù Bồ tát, con kính lễPhương
tiện vì con bị trầm luânQuốc
thái dân an tăng phước thọNên
nói các Pháp tu cúng dườngCứu
Thoát Bồ Tát, con kính lễTrang
nghiêm chúng hội trước Như LaiPhát
nguyện giữ gìn kinh điển PhậtMỗi
Vị thảy đều vâng lịnh PhậtMật
chư các Thánh, con kính lễRộng
nghe danh hiệu Phật Dược SưRộng
phát từ tâm hộ kinh điểnMỗi
Vị có bảy ức quyến thuộcMười
hai Đại Tướng, con kính lễLại
lễ mười phương tất cả cõiTin
sâu tất cả các công đức
cùng biến hóa khắp các thânĐảnh
lễ khắp cả các cõi Phật
trong thế giới có bao nhiêuBa
đời hết thảy các Đức PhậtCon
dùng thanh tịnh Thân Ngữ ÝĐảnh
lễ hết thảy không thiếu sótPhổ
Hiền hạnh nguyện sức oai thầnHiện
thân đầy khắp trước Như LaiMột
thân biến hiện hết thảy thânMỗi
thân lễ lạy hết thảy PhậtNơi
trong tất cả các cõi Phật
nơi chúng hội các Bồ Tát
tận Pháp giới nhiều như thếTin
Phật sâu xa đều có đủLại
dùng tất cả thứ tiếng tămPhát
ra tất cả lời cao đẹpTận
cùng vị lai vô số kiếpXưng
tán công đức của Chư PhậtLại
dùng tất cả các tràng hoaKỹ
nhạc, hương xoa, cùng phướng lọngNhư
vậy các thứ để trang nghiêmThảy
đều dâng cúng lên Chư PhậtÁo
quần sạch tốt hương thơm ngátHương
bột, hương xoa, đèn đuốc sángTất
cả chất đầy như núi caoHết
thảy cúng dường đến Chư PhậtLại
dùng thắng giải tâm rộng lớnTin
sâu ba đời các Đức PhậtĐều
dùng hạnh nguyện của Phổ HiềnRộng
khắp cúng dường các Như LaiCon
xưa đã tạo các vọng nghiệpĐều
do vô thủy tham, sân, siTừ
thân, miệng, ý phát sanh raHết
thảy con đều xin sám hốiMười
phương hết thảy các chúng sanhNhị
Thừa Hữu học và Vô họcTất
cả Như Lai và Bồ TátChỗ
có công đức đều tùy hỷMười
phương tất cả thế gian đăngĐầu
tiên thành tựu đạo Bồ đềCon
đều chí thành xin khuyến thỉnhCầu
Phật chuyển Vô thượng Pháp luânChư
Phật khi muốn nhập Niêt BànCon
nguyện chí thành xin khuyến thỉnhCầu
Phật ở mãi nơi thế gianLợi
ích tất cả loài quần sanhTất
cả lễ tán phước cúng dườngCầu
Phật ở đời chuyển Pháp luânTùy
hỷ sám hối các Thiện cănHồi hướng chúng sinh và Phật đạo.Như thế, Bảy Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh đã nói.
Cung kính bày biện trần thiết đạo tràng, dâng các món cúng dường, cung
kính chí thành phụng thỉnh bảy Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đảng Chánh
Giác và Phật Thích Ca mâu Ni cùng các quyến thuộc giáng lâm đạo
tràng, chứng minh nạp thọ. Nơi trước Chư Phật, con xin sám hối các
tội lỗi, trước Chư Phật con xin tùy hỷ các căn lành, lại nương vào
sức của các căn lành, sức nhiếp thọ oai thần của Phật, Bồ Tát,
cầu xin các Đạo sư hoằng Pháp lợi sanh, các tội lỗi từ vô thủy trở
lại đây thảy đều tiêu trừ, không bệnh, sống lâu, thân thường an
ổn, làm các sự nghiệp thế gian xuất thế gian đều cát tường, giàu
có đầy đủ, hai món tư lương cứu cánh đầy đủ, chứng được thân bền
chắc, mau được vô thượng Phật đạo, tất cả tai nạn trong ngoài ở thế
gian đều tiêu tan, vui sướng giàu có, mau chứng Vô thượng Bồ đề. Lại
nguyện tất cả mọi nơi, người vật không tai ương bệnh tật, không có
đói nghèo, tất cả ách nạn thảy đều vĩnh viễn tiêu trừ, mưa hòa gió
thuận, lúa cốc được mùa, tất cả chúng sanh an cư lạc nghiệp, đời sau
được vãng sanh nơi các cõi Phật, được thấy Phật, được nghe Pháp,
được thọ ký, phước huệ hai món tư lương đầy đủ, chứng được quả vị
Đại giác. Lại nguyện, Pháp bảo ở đời lâu dài khiến
cho nhân gian đều được khai hiểu.
Xuất Hữu Hoại Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác
bảy vị Phật và quyến thuộc cùng Đức Thích Ca Mâu Ni và quyến thuộc
trong Thánh hội. Nay vì … chúng con vì lợi lạc tất cả chúng
sanh, trì tụng kinh này không đúng giờ khắc, làm các ác hạnh, việc
làm thiếu sót vì không hiểu biết hết được, phiền não sâu dày hoặc
vật cúng ít, hoặc không sạch sẽ, hoặc làm các Pháp tắc không đầy
đủ, tất cả mọi việc như trên cúi xin đại từ đại bi thương xót nạp
thọ, vĩnh viễn xa lìa chướng nạn, cúi xin nạp thọ.
Không được và sai
phạm Do nhân ngã ngu si
Tự làm hoặc bảo
người
Thảy đều xin thương xót

Các hữu tình đời ác
Ít phước
nhiều tối tăm
Không hiểu trọn ý Thánh
Thảy đều xin thương xót
Không trí do tham
lam
Vật cúng không đầy đủ
Cúi xin Đấng Đại
bi
Thảy đều xin thương xót
Việc làm có thiếu
sót
Không y như nghi
quỹ
Không vừa ý Như
Lai

Thảy đều xin thương xót
Tất cả mọi lỗi
lầm
Không y nơi nghi
quỹ
Có các điều sai
lầm
Thảy đều xin thương xót
Phụng tống (tiễn
đưa)
Thế Tôn lợi ích các hữu tình
Hạnh nguyện công đức đều thành tựu
Xin Phật trở về nơi bổn độ
Lại thỉnh xin Ngài lại giáng lâm
Đại từ Đại bi Chư Phật Thế Tôn, đã làm các việc
lợi ích xong, cúi xin Ngài dùng sức thần thông cùng các quyến thuộâc
trở về bổn độ.* Hồi Hướng :


Văn
Thù Sư Lợi trí mạnh mẽPhổ
Nguyện hạnh nguyện cũng như nhauCon
xin hồi hướng các Thiện cănCầu
cho tất cả đều tu họcBa
đời Chư Phật xin khen ngợiHết
thảy nguyện lớn của các NgàiCon
xin hồi hướng các Thiện cănNguyện
làm Phổ Hiền, Văn Thù hạnhĐem
các công đức thí chúng sanhPhước
đức trí huệ đã tu tậpPhát
sanh các món trí phước đứcNguyện
được tối thắng hai thứ tâmThuốc
thang hay trừ các bệnh nạnTất
cả an lạc được phát sanhNguyện
được cúng dường và cung kínhThánh
giáo, luôn luôn mãi trường tồnChư
Phật Bồ Tát sức nhiếp thọBốn
duyên đầy đủ lực chân thậtDùng
sức thanh tịnh, sức tin sâuTất
cả mong cầu đều đầy đủ


* Kiết Tường kệ :
Từ
quang chiếu rọi hết tối tămOai
đức lẫy lừng bảy Như LaiBổn
nguyện tôn kinh đầy đủ cảChư
Phật an lành xin tập hộiKinh
lọt vào tai, trừ các khổThậm
thâm diệu pháp cứu chúng sanhBổn
nguyện gồm thâu tám trăm TạngCác
Pháp an lành xin tập hộiKinh
đây ban cho đầy đủ cảHộ
trì khiến được thảy lưu thôngBồ
Tát, Thanh Văn, các Thần TướngĐại
chúng an lành xin tập hội.

Kinh Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi
Quỹ Như Ý Vương

25/ 06/ 1996

DƯỢC
SƯ THẤT PHẬT CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸKINH
BẢN TỰA KHẮC LẠI


Mật
Tạng Bộ 2 No. 928
(Tr.62 - Tr.67 )

ĐẠI CHÁNH

NGUYÊN BẢN


Việt
Dịch: Sa Môn Thích Quảng TríKinh chép: Khi xưa Đức Phật ở tại thành Quảng Nghiêm dùng Phạm Âm
nói kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Truyền
đến đời Đường, nhiều người thọ trì. Vua Tây
Tạng là Tụng Tạng Cang Bố chuyển qua Tạng văn để trong nước tu tập.

Đợi đến triều đại bây giờ, Lạt Ma Vương Bối Lặc chế ra nghi quỹ
cúng dường, cách thức lễ lạy tôn trọng đầy đủ, người đời sau y theo
đây tu trì, trong đủ lòng thành kính, ngoài đủ cách thức; khiến hay
giải thoát các khổ trong đời, mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, thật là
lợi ích vô cùng. Nhưng có thêm các phần văn của Tây
Tạng, nhiều người không rõ. Sau đó, Hiển Thân Vương truyền cho
Nghĩa Tân Công Công Bố Tra Bó Sở giải thích bản chữ Hán, văn tự
đầy đủ giống như trong Kinh, trong Nguyên bản không có lời Tựa và
không có cách thức an bố Đàn Pháp nghi quỹ và các bày bố phương vị
các Tôn. Nay khắc lại không dám giấu, chỉ muốn cho
mọi người biết. Nhân vì sức không đủ, dùng
giáo pháp dạy lại từ từ. Nay gặp đại Đàn việt Tông Chí giúp
đỡ khắc lại bản Kinh này, thêm vào các nghi thức và Phật tượng ở
mỗi phương vị, cùng 35 vị Phật Cứu Độ Phật Mẫu, 21 vị, cùng hoạ vẽ
Phạn tự cho thêm phần trang trọng. Lại có đàn việt (thí chủ) Lý Lập
Viện Chánh Lang Định Quan nghe khắc bản Kinh này cũng muốn phụ giúp,
được gặp duyên lành, thỏa lòng mong ước, cùng nhau thích giải ra văn
Hán các phần trong kinh có danh hiệu Phật đều viết ra hai loại chữ
để cùng đối chiếu, cúi mong các chùa chiền cùng các bậc tín sĩ cùng
nhau tu học là đồng chí, là kẻ hiền thảy không coi nhẹ. Nên, khi khắc bản Kinh này rồi không thể không nhớ đến
các vị đã bỏ tiền của, công sức cùng nhau làm việc Pháp thí, nên
có lời Tựa này.Nhà Thanh hiệu Đạo Quang,
năm Giáp Thân tháng Chạp ngày lành.Chùa Tịnh Trụ . Trụ trì: Đặc Thụ


Thạnh
Kinh chùa Chân ThắngChưởng
ấn là LaÏt Ma A Vượng Trá Kế viết(Hình
tượng Đàn Pháp)


NGHI
QUỸ LẬP ĐÀN TU PHÁP DƯỢC SƯ


Bắc Kinh, chùa
Tịnh Trụ. Trụ Trì : A Vượng Tra Kế giảiTu tập theo nghi quỹ Pháp Dược Sư có ba phần.
Như trong Thất Phật Bổn Nguyện Quảng Đại Công Đức Nghi Quỹ Kinh Niệm
Tụng có nói: “Người muốn kính lễ 7 Đức Phật tu theo nghi quỹ cần
phải tắm rửa thân thể, mặc áo mới sạch, ăn đồ ăn thanh tịnh, các
thứ phiền não dơ uế nơi tâm cần phải dứt bỏ, các lợi ích công đức
của Tam Bảo cần cung kính, hiểu rõ, tin chắc, tu bốn món vô lượng
tâm; hành giả nếu là tại gia cần thọ trì Trai giới, ngày Tám mỗi
tháng bắt đầu. Tìm chỗ vừa ý, cần phải sái tịnh, treo các tràng phan
để nghiêm sức, bên trong tạo đại Mạn Đà La, hoặc dùng bột màu, bột
gạo, hoặc bột họa mà an bố, ở trên an trí tượng Phật ( Tượng vẽ, khắc, chạm trổ đều được), nếu có Xá
Lợi nên để và quyến thuộc thế-xuất thế gian ( Xá Lợi, ngọc của
các loại), y Pháp trần thiết. Các món cúng dường tận lực sắm sửa
dâng cúng trước 7 tượng Phật, trước mỗi tượng đốt 7 ngọn đèn, treo 7
cái phướng 5 màu, lại để các thứ hương, hoa, hương bột, đồ ăn uống,
thuốc thang, thất trân, bát cát tường bình báu các vật … Như vậy an
bố cúng dường xong, đại chúng ngồi tại chỗ nhập vào Không Tánh
Thiền định, tùy sức đọc tụng Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh và
Bát Nhã … phải tin sâu các kinh điển. Sau đó tận lực
tụng Tổng Trì nghi quỹ này. Ít nhất là 7 ngày, hoặc 21 hoặc 35,
cho đến 49 ngày, việc này trong các nghi quỹ cũng có nói. Pháp này
có hai: một là Pháp Bố Đàn, hai là Pháp Tu Tập.
1- Pháp Bố Đàn :
Tìm đất tốt thù thắng, trên, dưới, bốn bên sái tịnh, sạch sẽ trang
nghiêm. Ở giữa để một cái kệ, nếu không có kệ,
lập một đài sạch sẽ, trên dùng thuốc thơm mà bôi. Trên làm
cung điện không thể sánh được, 4 góc có 4 cửa, trừ bỏ các Bài
Phòng (các cánh cửa) Điện này phải như nghi thức làm chuẩn. Trong Điện khởi 8 tòa Đại Thừa cho đến các ngạch cửa cũng
phải đúng nghi thức (cung điện y trong Mật Bộ Pháp giăng dây).
- Pháp chia màu sắc
: Trong
vô tỷ cung điện, trung vị, bốn phương, đài, có ba bậc, bậc trên màu
trắng, giữa và dưới, hướng Đông màu xanh, hướng Nam màu vàng, hướng
Tây màu đỏ, hướng Bắc màu lục; bề mặt thượng đài để 8 hoa sen,
trên mặt trung đài để 16 hoa sen, trên mặt đài dưới để 24 hoa sen;
thượng đài trung tâm và các phương bên trên hoa sen để tòa báu hình
mặt trăng. Đài Giới bắt đầu từ cửa Đông, theo bên phải để 10 Hộ
phương Thần, và Nhật, Nguyệt Thiên đều để tòa núi, theo bên trái
bắt đầu để 12 Đại Tướng Dạ Xoa, để tòa bằng lụa là, trong 4 cửa để
4 Thiên Vương đều để Liên Hoa Nhật Luân tòa (toà hình mặt trời có
hoa sen), hoặc dùng bột màu an bố mặt đất phía ngoài dùng cát báu
mà rải, dùng các thứ hoa tốt, thơm để nghiêm sức, như cảnh giới
trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Bên ngoài có tường bao
bọc, dùng núi sắt bao quanh, trên tường có các cọc báu trang trí như
trong vườn rộng lớn, cung điện, đất Phật cần biết.
Phàm lập ra nghi quỹ có nhiều, khiến người Phật tử
không gặp các Thầy dạy rõ ràng, bị dính mắc nghi quỹ. Thượng
đài nơi trung ương nơi tòa Sư tử, an để hình Mạn
Tư, nơi trên để bức kinh (tấm vải), trên để 8 hộp đựng Kinh. Hướng
Đông, an Phật Thích Ca màu vàng, tay phải trấn
Địa ấn, tay trái Chánh Định ấn. Hướng Nam, an
Như Lai Oai Âm Vương màu vàng, tay phải Thí Nguyện ấn, tay trái Chánh
Định ấn. Hướng Tây an Vô Ưu Tối Thắng Như Lai
màu hồng nhạt, hai tay Trì ấn. Hướng Bắc Thiện Danh Xưng Cát Tường Như
Lai màu vàng, tay phải Thí Vô Úy ấn, tay trái
Chánh Định ấn. Đông Bắc Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai màu lam, tay phải Thí Nguyện ấn cầm trái A Rô Lợi, tay trái
Chánh Định ấn, trên để bình bát. Đông Nam Kim Sắc Vô Cấu Như Lai màu
vàng, hai tay Thuyết Pháp ấn. Tây Nam Pháp Hải
Lôi Âm Như Lai màu đỏ, hai tay Thuyết Pháp ấn.
Tây Bắc Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai màu đỏ, tay phải Thí Nguyện ấn, tay trái Chánh Định ấn. Như trên các Đức Như Lai đều mặc Pháp y màu vàng đỏ,
tướng hảo trang nghiêm, kết Kim Cang già phu (ngồi Kim Cang).

Trung đài trên hoa sen chính Đông an Văn Thù Sư Lợi màu vàng đỏ, tay
trái cầm kinh, tay phải cầm kiếm, bên phải Ngài để Cứu Thoát Bồ
Tát màu trắng, hai tay Kim Cang Quyền ấn để nơi hai bắp vế, tướng hơi
dữ. Đông Bắc an Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát màu vàng đỏ, tay phải
cầm Ô Bà Lạp Hoa, trên hoa để trắp kinh, trên có mặt trời, tay trái
Kim Cang Quyền ấn để nơi bắp đùi. Bên trái Văn Thù Sư Lợi an Kim Cang
Thủ Bồ Tát màu lục, tay phải cầm chày đặt ở
ngực, tay trái cầmcái chuông báu góc Đông Nam Nguyệt Quang
Biến Chiếu Bồ Tát màu trắng, tay phải cầm Ô Ba Lạp Hoa, trên hoa có
trắp kinh, trên trắp có Nguyệt Nha tướng (trăng lưỡi liềm), tay trái
Kim Cang Quyền ấn để nơi đùi. Ở ngoài có 11 vị Bồ
tát y trong bổn kinh có nói. Chánh hớng Đông Nam an Quan Thế Âm
màu trắng, tay cầm hoa sen, bên trái Ngài là Đại Huệ Bồ Tát màu
vàng, tay cầm hoa sen, trên hoa sen để một con mắt, bên phải là Từ
Thị Bồ Tát màu vàng, tay cầm cây Long Hoa, trên có Bình Quân Trì. Tây
Nam Biện Ích Bồ Tát màu trắng, tay cầm kiếm.
Chánh Tây Bất Không Siêu Việt Bồ Tát màu trắng, tay cầm kiếm, bên
tả Diệu Đoan Bồ Tát màu trắng, tay cầm cây hoa sen, trên hoa có trắp
kinh, trên trắp có bảo châu, bên phải Phá Minh Tuệ Bồ Tát màu
trắng, tay cầm gậy. Tây Bắc Thiện Tư Duy Bồ
Tát màu trắng, tay cầm Bảo bình. Chánh Tây Bắc Tu Di Tích Bồ Tát màu
trắng, tay cầm cây hoa sen, trên hoa có Nguyệt Nha tướng, bên trái Vi
Diệu Âm Bồ Tát màu lam nhạt, tay cầm Ô Ba Lạp Hoa, trên hoa có chày
và Bảo châu chiếu sáng, bên phải Diệu Cao Phong Vương Bồ Tát màu
vàng, tay cầm Bảo Tuệ (bông lúa). 11 vị Bồ Tát tay phải đều kết Tự
ấn để nơi ngực, tay trái Kim Cang Quyền ấn để nơi đùi, dùng các báu
trang nghiêm, thân mặc Thiên y nhiều màu, tướng hiền lành vui vẻ
ngồi kết già.Hạ
đài tên hoa sen trong cửa Đông, bên trái Cực Ý Dạ Xoa Đại Tướng màu
vàng cầm gậy, bên phải Kim Cương Dạ Xoa Đại Tướng màu xanh cầm kiếm,
lại Chấp Trang Dạ Xoa Đại Tướng màu vàng cầm gậy. Đông Bắc Chấp
Tinh Dạ Xoa Đại Tướng màu lam nhạt cầm gậy, hướng Bắc Chấp Phong Dạ
Xoa Đại Tướng màu đỏ cầm Tam xoa, Cư Xử Dạ Xoa Đại Tướng màu khói am
kiếm, Chấp Lực Dạ Xoa Đại Tướng nàu đỏ cầm gậy, Chấp Ẩm Dạ Xoa
Đại Tướng màu vàng cầm gậy. Tây Bắc Chấp Ngôn Dạ
Xoa Đại Tướng màu càng cầm búa. Hướng tây Chấp Tưởng Dạ Xoa
Đại Tướng màu vàng cầm dây Quyến sách, Chấp Động Dạ Xoa Đại Tướng
màu lam cầm gậy, Viên Tác Dạ Xoa Đại Tướng màu đỏ cầm bánh xe. Các
Dạ Xoa Đại Tướng tay đều kết Tự ấn để nơi ngực, tay trái đều cầm
chuột báu, miệng phun bảo châu, dùng các báu trang nghiêm, thân mặc
Thiên y, thân hình vạm vỡ to lớn, hình tớng đáng sợ, đều ngồi tòa
Đế Vương (ngai). Trong của Đông trên tòa sen để Nhật Quang Thiên Tử
màu đỏ, hai tay bưng mặt trời, bên trái trên tòa Ngỗng Nguyệt Quang
Thiên Tử màu trắng, hai tay bưng mặt trăng. Lại trên tòa Ngỗng (con
ngỗng) an Phạm Thiên bốn mặt, màu vàng, tay

phải cầm bánh xe, tay trái cầm Bảo bình. Đông Nam trên tòa Voi an Đế Thích Thiên màu trắng cầm chày. Hướng Nam tòa
Dê núi an Hỏa Thiên màu đỏ tay bưng Lư lửa, trên tòa Trâu nước an
Diêm Ma Thiên màu lam cầm gậy, trên tòa Khởi Tử Thi an La Sát Thiên
màu xanh cầm kiếm, trên tòa Nước Thủy Thiên màu trắng, hai tay cầm
con rắn quấn thành dây, góc tây nam Lộc tòa (con nai) Phong Thiên màu
lam nhạt, tay cầm phan gió, hướng Tây tòa Ngựa Dạ Xoa Thiên màu vàng
tay cầm gậy, trên tòa Bò Tự Tại Thiên màu trắng cầm xoa, trên tòa
Heo Địa Thiên Mẫu màu vàng hai tay cầm bình. Các chư
Thiên đầu đội mão báu, thân mặc áo Trời.Trong
cửa Đông Trì Quốc Thiên Vương màu trắng, hai tay
cầm đàn Tỳ Bà. Cửa Nam Tăng Trưởng Thiên Vương màu lam cầm kiếm. Trong cửa Tây Quảng Mục Thiên Vương màu đỏ cầm dây rắn.
Trong cửa Bắc Đa Văn Thiên Vương màu vàng tay

cầm chuột báu. Bốn Thiên Vương đầu đội mão báu,
thân mặc áo Trời, hai chân đều đứng; như vậy các tượng chạm, khắc,
vẽ … đều được. Nếu dùng vàng bạc mà đúc thì rất là tốt, cần
theo nghi quỹ phân bố, mặt các Vị đều xây vào
ở trong Đàn.Trong
bản xưa có nói rằng, tùy theo phương tiện mà làm.
Nếu không có họa tượng, dùng Mạn Tra y theo
nghi quỹ, dùng bột hoa mà phân bố cũng được. Nhưng
như vậy mà nói thì khiến người không tưởng đến Phật, điều này cần
phải biết đó, cần phải một lòng tin tưởng liền thành tòa rộng lớn.

Trên thỉnh Chư Phật giáng lâm, không cần như trước
bày biện y trong kinh tạo tượng Phật, 7 Vị là chính yếu. Bảy vị Phật cùng với quyến thuộc nương vào sức này mà
hiện như mời khách đến, có trí huệ thì hiểu rõ không nên nghi ngờ,
đây là do các vị Hiền giả nói ra. An trí
xong, sau đó an bày cácmón cúng dường. Trước mỗi vị
Phật đốt 7 ngọn đèn, treo 7 cái phướng. Nhân vì
Cứu Thoát Bồ Tát nguyện văn có nói. Lại dùng các thứ hương
dược, nước công đức, hương xoa, hoa mới, hoặc hoa tạo (như hoa vải,
giấy), Chiên Đàn Hương, A Hạ Rô Hương, Đổ Hạ Rô Hương, các thứ hương
đốt cho đến các loại hương đều có thể cúng dường, các món ăn uống
ngon ngọt dâng cúng, các thứ thuốc, tràng phan, y phục, thất trân,
bát bảo, bát Cát Tường … các món dâng cúng đầy đủ chia làm 7 phần
dâng hiến các Dạ Xoa Đại Tướng, giữ gìn các Phương thần, không cúng
cũng được.Nay theo nghi quỹ trong bản kinh này dâng đồ ăn uống mỗi
thứ mỗi phần, sau đó đem nước hương thơm đổ đầy trong bình báu, dùng
dây lụa cột cổ bình, miệng bình cắm cành cây có bông trái để trang
nghiêm, chỉ có thí chủ ở trong hội cùng các đại chúng Tỳ Kheo tụng
800 bài tụng và kinh Bát Nhã, các kinh sâu màu, để trợ Pháp.Nghi
quỹ này tùy thời có thể tu tập, nên tu trong 7 ngày tốt Công đức
rất là thù thắng gấp trăm ngàn vạn ức, 7 ngày đó là: ngày Phật
nhập thai, là năm Kỷ Mùi mùa Hạ ngày Rằm ; hai là ngày Phật giáng
sinh, năm Canh Thân tháng Tư ngày mùng Bảy; ba là ngày Phật xuất gia,
năm Mậu Tý mùa Xuân ngày Tám ; bốn là ngày Phật thành đạo, năm
Giáp Ngọ tháng Tư ngày Rằm ; năm là ngày Phật chuyển Pháp luân tại
Lộc Uyển ( ngày thành đạo là cuối Hạ tháng Sáu ngày Bốn) ; sáu là
Phật từ Trời Đao Lợi trở về, Canh Tý Trung Thu ngày Hai Mươi Hai ; bảy
là ngày Phật nhập Niết Bàn, Canh Thìn tháng Tư ngày Rằm; đó là các
ngày tốt, rõ ràng không sai. Nếu dùng Tát Chú Nghĩa Pháp sư nói
ngày giáng sinh là năm Đinh Mẹo mùa Xuân ngày Tám, nếu theo Phổ
Giải Tử Đại sư nói ngày giáng sanh năm Giáp Ngọ, nếu theo Lạc Thiết
Ban Thiền và Niệp Phổ La Tạp Oát hai vị Đại sư nói ngày Phật trở về
ngày Hai Mươi Hai, tháng Hệ Lâu ( ? ). Đó là do
các vị nói rất là bí mật khó lường không thể hiểu được, ta cũng như
các vị thôi. Lại thấy trong kinh Tạp A Hàm và Niết Bàn có nói rằng
Phật thần biến ( tháng Hai ngày Hai), ngày chứng đạo Bồ Đề, ngày
đầu tiên chuyển Pháp luân, và ngày từ Đao Lợi trở về là bốn ngày
tốt nhất, phàm làm các việc thiện, trội hơn ngày thường trăm ngàn
ức, công đức không lường được.


Hết19/
03/ 1999
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC   

Về Đầu Trang Go down
 
NGHI QUỸ NIỆM TỤNG KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog