WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: CỰC LẠC NGUYỆN VĂN   17/1/2010, 10:42

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 30

CỰC LẠC NGUYỆN VĂNMật
Tạng Bộ 2 No.935
( Tr.80 - Tr.82 )Chùa Phước Cổ, Đạt Lạt Ma Mộc Đan Đạt Nhĩ Kiết


soạn ra Hán văn.
Việt dịch : Sa Môn Thích Quảng Trí

Bố Thí phước đức
không tận rất ít cóMỗi niệm hay
khiến xa lìa các thứ nạnXem khắp hữu tình
như là con mồ côiTrước Đức Thế
Tôn Vô Lượng Thọ lễ lạy


Tiếp đến lễ lạy
Phật Thích CaXưng tán ngợi
khen việc làm tốtCầu sanh Cực Lạc
Nguyện Văn nàyDo vì Từ Bi nên
cố gắngThiện ác các
thứ vô minh cheTrời Người mạng
sống không bền chắcThương yêu cột
trói nẻo Luân HồiNgụp lặn chìm nơi
ba biển độcBệnh, già các
thứ thật ghê thayChí quyết thoát
ly biển sanh tửKhông tham các
Dục phải trầm luânKhông chỗ dựa
nương cầu cứu độĐem hết lòng
thành nguyện hiến dângCứu độ chúng con : Di Đà Phật


Quán Âm, Thế
Chí, các Bồ TátCùng với quyến
thuộc lại vây quanhBởi lũ chúng con
nhiều số kiếpPhát lời thệ
nguyện chẳng hề quênMau chóng như chim
dang cánh rộngTừ
Bi thương xót giáng Đạo Tràng.
Phục nguyện : Con và tất cả chúng sanh đầy đủ
Phước Trí, hai món tư lương. Khi mạng chung được gần gũi thấy Phật Di
Đà, hai vị Bồ Tát : Quán Âm, Thế Chí cùng các
quyến thuộc trước sau vây quanh. Bấy giờ, đối với Phật và quyến
thuộc sanh lòng tôn kính, chí thành không bị khổ vì sự chết chóc,
không xa lìa tâm thành kính, cùng thấy được Cảnh Giới nên niệm
không gián đoạn. Tám Đại Phật Tử dùng các Thần
Biến đi đến chỉ lối đưa đường dẫn về Cực Lạc. Theo
đây mà được về cảnh giới Thù Thắng của Phật, sanh nơi hoa sen báu,
phát căn lành Chủng Tánh Đại Thừa.

Khi vừa sanh ra, tất cả các Pháp: Tổng trì, Thiền định, Vô Duyên
Đạo Tâm, Vô Tận Biện Tài, các công đức thù thắng đều có đầy đủ.
Nương vào Đạo Sư A Di Đà Phật cùng mười phương chư Phật, Bồ Tát thảy
đều hoan hỷ, được thọ các pháp Đại thừa, nơi nghĩa các pháp trong
khoảng chốc lát đều được thấu hiểu. Lại nương Thần
Biến vô ngại đến khắp các cõi nước của chư Phật, rộng làm các
Hạnh Bồ Tát, nguyện được đầy đủ.
Khi được sanh ra nơi cõi Phật rồi, khởi tâm dõng mãnh Từ Bi, dùng
Thần Biến không ngăn ngại đến các cõi nhơ uế vì các chúng sanh, theo
nhân duyên của chúng mà giáo hóa. Nguyện tất cả đều xưng tán và an
ở nơi Đạo thanh tịnh của chư Phật, làm những việc hiếm có, mau được
đầy đủ, lợi ích vô biên chúng sanh, làm cho tất cả mau được Quả
Phật.
Nguyện khi con lâm chung
Di Đà và quyến thuộc
Rõ ràng hiện trước
mắt
Khiến cho con tin chắc
Nơi thân Trung Ấm được
Các Phật Tử dẫn đường
Sanh về nơi Tịnh
Độ
Trở lại cứu Hàm LinhCảnh
Giới thù thắng trên, nếu chưa được sanh vào.
Nguyện xin đời đời kiếp kiếp thường gặp
Phật Pháp, trong các Kinh Điển liễu ngộ : Văn,
Tư , Tu . Nguyện được thân thanh tịnh. Được thân này rồi, nơi bảy Đức trang nghiêm, Nguyện không
xa lìa, nơi tất cả mọi lúc luôn luôn nhớ niệm đời trước. Nguyện được Túc Mệnh Trí. Đời đời
kiếp kiếp thấy tam hữu, sanh tâm nhàm lìa. Nơi
công đức giải thoát, khởi tâm ham vui, ưa nơi Phật Đạo. Nguyện được xuất gia, khi được xuất gia, nơi các chỗ ác
tâm không nhiễm đắm, giữ gìn giới cấm đầy đủ, đắc Đại Bồ Đề.

Nguyện như Đại Tỳ Kheo của Phật A Súc.
Lại đời đời kiếp kiếp, nơi các pháp sạch dơ, nghĩa lý đều rõ, mau
được Đạo Quả. Nơi văn nghĩa các pháp, giữ gìn không
mất các tổng trì. Nguyện đầy đủ cả, ghi nhớ
các pháp, không quên nơi các khổ, các thời. Nguyện
được thanh tịnh, biện tài vô ngại.
Lại đời đời kiếp kiếp, các môn Định như : Lăng
Nghiêm… Nhẫn Nhục, cho đến Ngũ Nhãn, sáu cảnh giới thần thông. Nguyện đều được tất cả. Lại đời đời kiếp kiếp, tự
có sức lực , phân rõ các thứ Thiện Ác . Nguyện được Trí Huệ rộng lớn. Nơi
các pháp nhiễm tịnh, nghĩa lý sâu xa thảy đều hiểu thấu, không có
lẫn lộn. Nguyện được Lợi Minh Trí Huệ.
Nếu có chỗ chưa rõ, chưa hiểu, sanh tâm nghi ngờ.
Khi vừa khởi tâm, đều bị tiêu diệt không sót. Nguyện Tốc Kiến Trí Huệ được đầy đủ. Thấy người không đủ sức phân tách nghĩa lý Diệu Pháp.
Nguyện được Thậm Thâm Trí Huệ.
Nói chung, trình bày các tội về Trí Huệ và
nghĩa lý Văn Chương khó hiểu, thảy đều trình bày mổ xẻ rõ ràng, từ
phương tiện Chánh Trí tu Hạnh Bồ Tát mau đến bờ kia. Nguyện
được như Bồ Tát Văn Thù. Như vậy, vì lợi ích rộng lớn, nguyện
mau được các món Trí Huệ sâu xa, tùy duyên
gìn giữ, chiết phục các Tà kiến khiến kẻ Trí hoan hỷ, nghe Phật nói Pháp,
hay rõ ràng giải nói . Nguyện có Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn.
Lại đời đời kiếp kiếp, vì trọng tự lợi đối với các
Hạnh to lớn của Bồ Tát sanh lòng thoái chuyển, nguyện đều chặt đứt.
Dùng tâm dõng mãnh làm lợi ích cho kẻ khác đều đến bờ kia, tùy theo phương tiện, nơi Đạo Bồ Đề làm hạnh Bồ
Tát đến cuối cùng. Nguyện được như Bồ Tát Quán Tự
Tại.
Lại đời đời kiếp kiếp, tu hành lợi mình lợi người,
trừ dẹp tà ma, ngoại đạo và tất cả thời, tùy phương tiện sức lực
tu hạnh Bồ Tát cho đến rốt ráo. Nguyện được
như Bồ Tát Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ. Lại đời đời kiếp kiếp,
luôn luôn tinh tấn, làm đủ các Hạnh vi diệu
của Bồ Tát mới phát tâm, không một giây phút ngừng nghỉ. Từ nơi Hạnh Đại Tinh Tấn đó, mau được Bồ Đề. Nguyện được như Phật Vô Đẳng Thích Ca Vương.
Lại đời đời kiếp kiếp, trừ diệt sự gián đoạn trong khi tu tập, thân
tâm có bệnh thời niệm danh hiệu của Phật tức hay trừ các sai lầm
của thân, khẩu, yÙ. Nguyện được như Như Lai Dược Sư Lưu
Ly Quang. Lại đời đời kiếp kiếp, nếu muốn sống
lâu, xưng danh hiệu Phật tức hay trừ diệt hoạnh tử. Nguyện được như Như Lai Vô Lượng Thọ.
Nếu Thọ chướng ( Chướng nạn của mạng sống ) đến, tức thấy Cứu Tế
Vô Lượng Thọ dùng 4 nghiệp, tùy nghiệp hiện thân (Noãn, thai, thấp,
hóa) điều phục, được thấy thân Ngài. Nguyện thọ
chướng thảy đều diệt sạch. Khi được hiện thân
hóa độ tức biết được sống lâu, không còn tạo ác nghiệp. Chí
thành nương theo lực này sanh về các cõi. Nguyện không xa lìa Phật Vô Lượng Thọ, gần gũi các Thiện
Tri Thức.
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp được đầy đủ các công đức căn bản
xuất thế gian , đầy đủ căn tánh Đại Thừa. Nguyện Thiện Trí Thức Sư hoan hỷ hộ trì. Khi được hộ trì, ở trước Thiện Trí Thức Sư được sanh lòng
tin bền chắc, không lui sụt. Nguyện được hoan
hỷ. Lại Thiện Trí Thức Sư dạy bảo,
các lời dạy bảo đều nhớ đầy đủ, theo đó tu tập. Nguyện
được rốt ráo dầu trong chốc lát, nguyện không bị bạn ác sai khiến.
Lại đời đời kiếp kiếp, tin sâu nhân quả và tâm xa
lìa. Thấy biết rõ ràng tâm Bồ Đề, không thù
ghét, ganh tỵ. Nguyện thường không gián đoạn.
Dầu sanh nơi nào đều theo thân khẩu ý, tu các
căn lành, thảy đều vì lợi tha. Nguyện thành Thanh Tịnh
Bồ Đề.Chỉ có Quả Phật
là trên hếtDầu con hiện nay
chưa chứng đượcNguyện thân trong
sạch để lo tuĐời đời kiếp
kiếp được xuất giaBiện tài, Thiền
định, các Thần thôngGiữ gìn vô biên
các công đứcMau được Trí Huệ
lớn vô cùngCứu cánh Bồ Đề
mau chứng đượcTướng đoản mệnh
hiện ra trước mắtPhật Di Đà theo nghiệp hiện thân


Diệt trừ tất cả
nghiệp chết oanMau được đủ đầy
Tánh không chết ( Vô Tử Tánh )Lại nguyện đời
đời Vô Lượng ThọGần gũi giữ gìn
Đại Thừa SưPhật đã nói ra
các ý màuSiêng năng tu
tập không biếng trễXả bỏ chúng sanh
vì tự lợiPhân biệt các
tâm nguyện chẳng sanhVì Hạnh lợi tha
không nhàm mỏiPhương tiện, Trí
Huệ thảy đều dùngNay con trì niệm
xưng danh hiệuTiêu trừ tội
chướng đắc Đạo QuảXin nguyện nơi
đây thành Tịnh ThỗTheo Đại Thừa tu
các Pháp MônPhật Tử cứu
thoát đã dẫn đườngLàm Hạnh Bồ Tát
vì lợi íchTất cả mong cầu
đều đầy đủTheo ý khởi lên
tức được thànhDi Đà, Thích Ca
cùng Di LặcVăn Thù, Mật
Chủ, Quán Thế ÂmCùng với quyến
thuộc của chư PhậtNguyện
này mau chóng được tròn đầy.


CỰC
LẠC NGUYỆN VĂNMùa Hạ năm Bính
Tý 1996
Về Đầu Trang Go down
 
CỰC LẠC NGUYỆN VĂN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Con Lưu Ngọc Tuấn, Lê Hữu Sang, và Phan Nguyễn quốc Tú
» Cây si trên tàu- Gửi Phan Nguyễn Quốc Tú
» Tài liệu Điều động tàu của thầy Nguyễn Viết Thành
» KHÁNH THÀNH NGÔI NHÀ TÌNH BẠN
» gởi chú Phan Nguyễn Quốc Tú

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog