WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI   23/1/2010, 12:09

Maät Taïng Boä 2 _ No.1009 (Tr.675_ Tr.679)


KINH XUAÁT SINH VOÂ BIEÂN MOÂN ÑAØ LA NI


Phaïn Haùn dòch: Khai Ph Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hng Lô Khanh_


Túc Quc Công, thc p gm ba ngàn h_ Ban áo tía tng Tư Không, tên thy là Đại


Giám, tên hiu chính là Đại Qung Trí_Chuøa Ñaïi Höng
Thieän_ Tam Taïng Sa Moân


BAÁT KHOÂNG phuïng chieáu dòch


Phaïn Vieät dòch: HUYEÀN THANH


Nhö vaäy toâi nghe. Moät thôøi
Ñöùc Baïc Giaø Phaïm truï ôû laàu gaùc Ñaïi Laâm Troïng


taïi Tyø Xaù Ly cuøng vôùi Chuùng Ñaïi Baät Soâ goàm taùm ngaøn ngöôøi ñeán
döï, phaàn lôùn laø


Boà Taùt Ma Ha Taùt


Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân duøng
nieäm ñuû Tueä, bieát Ta buoâng xaû Thoï Haønh (tuoåi


thoï), sau ba thaùng nöõa seõ Baùt Nieát Baøn (Parinirvanïa)”


Thôø Ñöùc Nhö Lai lieàn saéc
cho Cuï Thoï Ñaïi Muïc Kieàn Lieân (Mahaø-


maudgalyaøyana) ñi baùo khaép caùc Baät Soâ ôû trong Ñaïi Thieân Theá Giôùi,
khieán taäp hoäi


cuøng moät luùc”


Muïc Kieàn Lieân baïch Phaät
raèng:”Thöa vaâng ! Con xin phuïng Giaùo”


Trong khoaûng moät nieäm, ñeán ñænh nuùi Tu
Di (Sumeru), tuyeân aâm thanh lôùn,


khaép coõi Ñaïi Thieân ñeàu nghe. Lieàn coù boán möôi traêm ngaøn Tyø Kheo
ñoät nhieân ñeán


taäp hoäi taïi gaùc Ñaïi Laâm Troïng. Caùc Tyø Kheo ñoù ñaõ thaáy Ñöùc Theá
Toân, ñænh leã baøn


chaân cuûa Ñöùc Phaät roài lui veà truï moät beân.


"Caùc ngöôi haõy nghe Theá
Giôùi naøy


Trong ñoù, Höõu Tình, Ñeä Töû
Phaät


Nay Ñaïi Sö ñang giaùng möa
Phaùp


Nguyeän ngöôøi thích nghe ñeàu
ñeán döï"


Khi aáy coù boán vaïn Baät Soâ
ñeàu ñeán taäp hoäi ôû laàu gaùc Ñaïi Laâm Troïng. Caùc Baät


Soâ aáy gaëp Ñöùc Theá Toân, lieàn ñænh leã baøn chaân cuûa Ñöùc Phaät roài
lui ra ngoài moät


beân.


Baáy giôø Xaù Lôïi Phaát (‘Saøriputra)
nöông theo uy löïc cuûa Ñöùc Phaät maø taùc


nieäm naøy:” Ta caàn phaûi laøm Saéc Loaïi Thaàn Thoâng Hieän Haønh nhö vaäy.
Do Thaàn


Thoâng Hieän Haønh naøy laøm xong, cho ñeán baäc truï trong ba ngaøn Ñaïi
Thieân Theá


Giôùi, hoaëc baäc Thanh Vaên Thöøa, baäc Bích Chi Phaät Thöøa, baäc Ñaïi
Thöøa...Ta ñeàu


khieán taäp hoäi taïi laàu gaùc Ñaïi Laâm Troïng".


Thôøi Xaù Lôïi Phaát lieàn laøm
Thaàn Thoâng Hieän Haønh nhö vaäy. Do Thaàn Thoâng


Hieän Haønh naøy cho ñeán baäc truï trong ba ngaøn Ñaïi Thieân Theá Giôùi,
hoaëc baäc Thanh


Vaên Thöøa, baäc Duyeân Giaùc Thöøa, baäc Ñaïi Thöøa thaûy ñeàu ñi ñeán taäp
hoäi ôû laàu gaùc


Ñaïi Laâm Troïng. Nhoùm aáy ñeàu ñeán gaëp Ñöùc Theá Toân xong, cuùi ñaàu
leã baøn chaân,


nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng roài lui ra ngoài moät beân.


Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc Ñaïi Boà Taùt
Ma Ha Taùt laø: Baát Khoâng Kieán


Boà Taùt, Vaên Thuø Sö Lôïi Ñoàng Chaân Boà Taùt, Dieät AÙc Thuù Boà Taùt,
Ñoaïn Öu


AÙm Boà Taùt, Tröø Nhaát Thieát Caùi Chöôùng Boà Taùt, Voõng Quang Boà Taùt,
Dieät


Nhaát Thieát Caûnh Giôùi Tueä Boà Taùt, Quaùn Töï Taïi Boà Taùt, Baát Bì
Quyeän YÙ Boà


Taùt, Höông Töôïng Boà Taùt, Duõng Maõnh Boà Taùt, Hö Khoâng Khoá Boà Taùt,
Voâ


Löôïng Quang Boà Taùt, Nguyeät Quang Boà Taùt, Trí Traøng Boà Taùt, Hieàn
Hoä Boà


Taùt, Haûi Tueä Boà Taùt, Voâ Taän Tueä Boà Taùt, Kim Cöông Taïng Boà Taùt,Khoâng Taïng Boà Taùt, Phoå Hieàn Boà Taùt, Bieän Tích Boà Taùt, Töø Thò
…. "Caùc oâng


coù theå ñeán möôøi phöông haèng haø sa soá quoác ñoä Phaät, trieäu taäp
Maït Haäu Thaân Boà


Taùt, Nhaát Sinh Boå Xöù Boà Taùt, Baát Thoaùi Chuyeån Boà Taùt, Ñaéc Voâ
Sinh Phaùp Nhaãn


Boà Taùt hoaëc Tín Giaûi Boà Taùt.... ñeàu khieán cho nhoùm aáy taäp hoäi
ôû laàu gaùc Ñaïi Laâm


Troïng"


Töùc thôøi caùc Boà Taùt aáy
nhaän Thaùnh Chæ cuûa Ñöùc Phaät. Nghe xong ñeàu vaâng


theo Ñöùc Theá Toân. Töùc ôû khoaûng saùt na laøm Thaàn Thoâng Caûnh Giôùi
nhö vaäy. Do


Thaàn Thoâng Caûnh Giôùi naøy, ôû laàu gaùc Ñaïi Laâm Troïng, chaúng theå
noùi chaúng theå noùi


traêm ngaøn caâu chi na döõu ña Truï Maït Haäu Thaân Boà Taùt ñeàu ñeán taäp
hoäi.


Laïi coù chín möôi caâu chi traêm
ngaøn na döõu ña Nhaát Sinh Boå Xöù Boà Taùt ñeàu


ñeán taäp hoäi.


Laïi coù ba na döõu ña traêm
ngaøn Baát Thoaùi Chuyeån Boà Taùt ñeàu ñeán taäp hoäi.


Laïi coù ba möôi caâu chi traêm
ngaøn na döõu ña Ñaéc Voâ Sinh Phaùp Nhaãn Boà


Taùt ñeàu ñeán taäp hoäi.


Laïi coù taùm caâu chi na döõu
ña traêm ngaøn , hoaëc Tín Giaûi Boà Taùt. Boà Taùt cuûa


nhoùm nhö vaäy ñeàu ñeán taäp hoäi.


Nhoùm aáy ñeán gaëp Ñöùc Theá
Toân xong, cuùi ñaàu leã baøn chaân, nhieãu quanh Ñöùc


Phaät ba voøng roài lui ra ngoài moät beân.


Thôøi Xaù Lôïi Phaát Ñaïi Boà
Taùt taäp hoäi, lieàn taùc nieäm naøy:” Ta neân ôû Ñöùc Nhö


Lai ÖÙng Chính Bieán Tri, hoûi nghóa lyù nhö vaäy. Do nghe nhö vaäy, tuyø
öùng nghóa lyù


ghi rieâng. Ñoái vôùi Boà Taùt Ma Ha Taùt, chaët ñöùt taát caû nghi ngôø,
ñöôïc Bieän Taøi Trí


Tueä khoâng ngaïi, ôû caêng giaø sa soá coõi Phaät, nôi caùc Nhö Lai laéng
nghe Phaùp Yeáu.


Nghe xong, thaûy ñeàu thoï trì cho ñeán ñöôïc Voâ Thöôïng Boà Ñeà. ÔÛ khoaûng
trung gian,


Phaùp Yeáu ñaõ nghe, nhôù giöõ chaúng queân.


Boà Taùt coù boán Phaùp Thanh
Tònh Haïnh. Theá naøo laø boán Phaùp ? Höõu Tình


Thanh Tònh, Phaùp Thanh Tònh, Nguyeän Thanh Tònh, Phaät Ñoä Trang Nghieâm


Coâng Ñöùc Thanh Tònh. Ñöôïc Phaùp aáy xong, coù boán loaïi Phaùp Duyeät
YÙ laø: Thaân


Duyeät YÙ, Ngöõ Duyeät YÙ, Taâm Duyeät YÙ, Sinh Duyeät YÙ. Ñöôïc Phaùp aáy
xong, hay vaøo


boán Ñaø La Ni Moân. Theá naøo laø boán ? AÁy laø Nhaäp Xuaát Sinh Voâ Taän
Ñaø La Ni


Moân, Nhaäp Chuùng Sinh Caên Thieän Xaûo Ñaø La Ni Moân, Nhaäp Nghieäp Baùo
Thieän


Xaûo Voâ Vi Ñaø La Ni Moân, Nhaäp Thaäm Thaâm Phaùp Nhaãn Ñaø La Ni Moân".


Thôøi Xaù Lôïi Phaát, nghóa lyù
nhö vaäy ñaõ noùi nhö tröôùc, quyeát ñònh suy tö, roäng


xin Ñöùc Theá Toân tuyeân noùi:"Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân ñaõ noùi
nghóa lyù phaùp yeáu, nôi


caùc Boà Taùt tu haønh ñöôïc thanh tònh. Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân dieãn
baøy noùi cho"


Nhö vaäy noùi xong. (Ñöùc Phaät)
baûo Xaù Lôïi Phaát raèng:"Laønh thay ! Laønh thay


Xaù Lôïi Phaát ! OÂng hay thöông nhôù nhieàu ngöôøi, an vui, yeâu meán vì
nhieàu ngöôøi, lôïi


laïc ngöôøi, Trôøi. OÂng hay hoûi nghóa nhö vaäy. OÂng neân kheùo nghe, haõy
kheùo laéng


nghe, suy nghó buoäc nieäm. Ta seõ vì oâng maø noùi"


Xaù Lôïi Phaät nghe Ñöùc Phaät
noùi xong. "Thöa vaâng ! Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân


vì con noùi"


Thôøi Ñöùc Theá Toân baûo Xaù
Lôïi Phaát:"Boà Taùt Ma Ha Taùt ñoái vôùi caùc taát caû


Phaùp, chaúng laáy chaúng dính, caàn phaûi thoï trì caâu Chaân Ngoân Ñaø
La Ni:


1_ Ñaùt neã-daõ tha: A ninh


2_ A kheâ


3_ Ma kheâ


4_ Muïc kheâ


5_ Tam maïn ña, muïc kheâ


6_ Toá meâ


7_ Baø ñeå daõ la meâ


8_ Taûo ñeå duïc caät-ñeâ


9_ Neã loã caät-ñeá


10_ Neã neã loã caät-ñeå


11_ Baùt-la beä


12_ Höù leâ


13_ Höù lyù, ca ba tyø, ba-tyø


14_ Ca ba-ba tö, sa leâ


15_ Sa la phoäc-ñeå


16_ Höù leâ


17_ Höù leâ


18_ Höù leâ


19_ Höù leâ


20_ Höù leâ


21_ Höù leâ


22_ Höù leâ


23_ Höù lyù leâ


24_ Ma ha, höù höù, taùn naõi


25_ Giaø phoäc neâ


26_ Chieát la, giaø la neâ


27_ A chieát leâ


28_ Ma chieát leâ


29_ A nan ñeá


30_ A nan ña, nghieät ñeå


31_ A la ninh


32_ Thaáp ma neâ


33_ Thaáp phoäc ba neâ


34_ Thaáp maït ñaùt ninh


35_ Thaáp ñaïn ñeá


36_ Ñaït ma, ñaø leâ


37_ Neã ha leâ


38_ Nieát ha leâ


39_ Vi ma leâ


40_ Thi la, vó thuù ñaø ninh


41_ Baùt-la caät-lyù ñeå neã ba ninh


42_ Baø phoäc, vó baø phoäc ninh


43_ A taêng ngheâ


44_ A taêng nga, vó ha leâ


45_ Na meâ


46_ Vi ma leâ


47_ Vi ma la, baùt-la tyø


48_ Taêng ca lyù-saùi nheã


49_ Ñòa leâ


50_ Ñòa ñòa leâ


51_ Ma ha ñòa ñòa leâ


52_ Daõ theá


53_ Daõ thuù, phoäc ñeå


54_ Giaû leâ


55_ A giaû leâ


56_ Ma giaû leâ


57_ Tam ma giaû leâ


58_ Nieát-lyù ñoà, taùn ñòa


59_ Toâ taát theå leâ


60_ A taêng ngheâ


61_ A taêng nga, vi ha leâ, a taêng nga, nieát-lyù ha leâ


62_ Neã ha la, vi ma leâ


63_ Neã ha la, thuù ñaø neâ


64_ Nieát-lyù ñoà, toâ meâ


65_ Meâ-theå leâ


66_ Sa-tha meâ


67_ Taát-tha ma, maït ñeå


68_ Ma ha baùt-la tyø


69_ Tam maïn ña, baùt-la beä


70_ Vi boå la, baùt-la beä


71_ Vi boå la, la thaáp meâ


72_ Tam maïn ña, muïc kheâ


73_ Taùt phoäc ñaùt-la noã
nghieät ñeâ


74_ A na theá neâ


75_ Ñaø la neâ


76_ Ñaït ma neã ñaø na ngu


77_ Ñaùt-leâ


78_ Tam maïn ña, baø naïi leâ


79_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät
ña, ñòa saét-tra na, ñòa saét-xæ ñeá


80_ Sa-phoäc ha


Noùi Ñaø La Ni ñoù xong, lieàn
baûo:"Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Neân thoï Trì Ñaø La Ni


naøy, thôøi Boà Taùt Ma Ha Taùt chaúng suy nghó Phaùp Höõu Vi Voâ Vi, khoâng
coù sôû ñaéc,


chaúng phæ baùng, chaúng vöùt boû, chaúng chaáp thoï, chaúng khai phaùt.
Sôû ñaéc aáy ñoái vôùi


Ñoaïn, ñoái vôùi Tu chaúng sinh taêng ích, chaúng laøm chaúng phaûi chaúng
laøm, chaúng hieän


haønh, chaúng thaáy Phaùp hôïp, chaúng thaáy Phaùp tan, chaúng thaáy Phaùp
sinh, chaúng thaáy


Phaùp quaù khöù dieät, chaúng thaáy Phaùp hieän taïi vò lai theâm bôùt, chaúng
ñaët baøy laøm nôi


Phaùp Höõu Ích Voâ Ích, chæ neân nieäm Phaät Tam Ma Ñòa


Luùc tu taäp thôøi khoâng coù
hình saéc (voâ saéc) chaúng phaûi khoâng coù hình saéc,


khoâng coù töôùng (voâ töôùng) chaúng phaûi khoâng coù töôùng, khoâng coù
tuyø hình toát ñeïp


chaúng phaûi khoâng coù tuyø hình toát ñeïp, khoâng coù nhaän thöùc (voâ
thöùc) chaúng phaûi


khoâng coù nhaän thöùc, khoâng coù phieàn naõo chaúng phaûi khoâng coù phieàn
naõo, khoâng coù


Giôùi chaúng phaûi khoâng coù Giôùi, khoâng coù Tam Ma Ñòa chaúng phaûi khoâng
coù Tam


Ma Ñòa, khoâng coù Tueä chaúng phaûi khoâng coù Tueä, khoâng coù Giaûi Thoaùt
chaúng phaûi


khoâng coù Giaûi Thoaùt, khoâng coù Giaûi Thoaùt Tri Kieán chaúng phaûi khoâng
coù Giaûi


Thoaùt Tri Kieán, chaúng phaûi sinh chaúng phaûi khoâng coù sinh, chaúng
phaûi toäc tính


chaúng phaûi khoâng coù toäc tính, chaúng phaûi quyeán thuoäc chaúng phaûi
khoâng coù quyeán


thuoäc, chaúng phaûi truï chaúng phaûi khoâng coù truï, chaúng phaûi ñaéc
chaúng phaûi khoâng coù


ñaéc, chaúng phaûi hieän chöùng chaúng phaûi khoâng coù hieän chöùng, chaúng
phaûi phieàn naõo


taän chaúng phaûi khoâng coù phieàn naõo taän, chaúng phaûi Uaån Giôùi Xöù
chaúng phaûi khoâng


coù Uaån Giôùi Xöù, Chaúng phaûi Trí chaúng phaûi khoâng coù Trí, chaúng
phaûi noùi Phaùp


chaúng phaûi khoâng coù noùi Phaùp, chaúng phaûi mình thanh tònh (töï thanh
tònh), chaúng


phaûi ngöôøi thanh tònh (tha thanh tònh), chaúng phaûi höõu tình thanh tònh,
chaúng phaûi


khoâng coù höõu tình thanh tònh, chaúng phaûi lôïi mình (töï lôïi), chaúng
phaûi lôïi ngöôøi (tha


lôïi), chaúng phaûi Phaùp, chaúng phaûi ñieàu phuïc, chaúng phaûi thaân thanh
tònh, chaúng


phaûi ngöõ thanh tònh, chaúng phaûi yù thanh tònh, chaúng phaûi haïnh thanh
tònh, chaúng


phaûi hình cuûa mình (töï hình), chaúng phaûi hình cuûa ngöôøi khaùc (tha
hình)


Xaù Lôïi Phaát ! Boà Taùt naøy vaøo taát caû Phaùp
khoâng coù ngoân thuyeát, nieäm Phaät


Tam Muoäi, taát caû Phaùp bình ñaúng, ñöôïc teân goïi laø Voâ Uyù Ñaø La
Ni Truï Trì Thaéng


Nghóa, ñöôïc teân goïi laø Quyeát Ñònh Nhaát Thieát YÙ Laïc Phaùp Taïng Toäc
Tính Tuyø


Hình Töôùng Haûo, goïi laø Baát Bò Tha Laêng Nhuïc Ñaø La Ni Toái Thaéng
Ma Caàu


Thieän Xaûo, cuõng goïi laø Sieâu Nhaát Thieát Ma Nghieäp Ñaø La Ni


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Neáu Boà
Taùt ñöôïc nghóa cuûa Xuaát Sinh Voâ Bieân Ñaø La Ni


Moân naøy seõ ñöôïc baát thoaùi thuyeån, mau choùng chöùng Voâ Thöôïng Chính
Ñaúng Boà


Ñeà. Taïi sao theá ? Vì ôû Taïng Coâng Ñöùc cuûa taát caû Phaät Phaùp, quyeát
ñònh cuõng ôû


haønh sai bieät cuûa taát caû Boà Taùt aáy, do Voâ Töôùng Ñaø La Ni ñaéc
ñöôïc.


Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi Giaø
Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


_ Chaúng caàu nôi Khoâng Phaùp
(Phaùp troáng roãng)


Chaúng hyù luaän Boà Ñeà


Chaúng nghieâng ñoäng Phaùp Giôùi


Lieàn ñöôïc Ñaø La Ni


Caàn phaûi nghe Kinh naøy


Voâ Taän Ñaø La Ni


Do Trí ñoù thaønh töïu


Töø ñaây chöùng Boà Ñeà


_ Trì Ñaø La Ni naøy


Boà taùt ñöôïc voâ uyù (khoâng
sôï haõi)


Nôi chö Phaät möôøi phöông


Ñöôïc nghe Phaùp thuø thaéng


Hay bieát Phaùp thaéng dieäu


Caùc nghóa vaên töông öùng


Gioáng nhö aùnh maët trôøi


Ñöôïc nghóa caâu cuõng vaäy


Ñaéc ñöôïc Phaùp thuø thaéng


Ñaø La Ni roäng lôùn


Taát caû ñeàu hieän tieàn.


_ Do trì Kinh naøy neân


Neáu coù caùc höõu tình


Truï kieáp, hoûi ñieàu khoù


Thaûy ñeàu ñoaïn nghi aáy


Trí Tueä ñeàu khoâng taän


Con tröôûng cuûa Phaùp Vöông


Ñöôïc gaàn Thaéng Boà Ñeà


Giao cho Phaät Phaùp Taïng


_Do yeâu Kinh naøy neân


Höõu tình ñeàu yeâu thích


Chö Phaät cuõng thöông xoùt


Tieáng vang khaép Theá Gian


_Do trì Ñaø La Ni


Taùm möôi caâu chi Phaät


Luùc laâm chung, hieän ra


Duoãi tay ñoùn ngöôøi aáy


_Do trì Ñaø La Ni


Trong ngaøn caâu chi Kieáp


Ñaõ gaây moïi nghieäp toäi


Moät thaùng ñeàu thanh tònh.


_Do trì Ñaø La Ni


Boà Taùt nhoùm Phöôùc Ñöùc


Caâu chi kieáp gom chöùa


Moät thaùng hôn Phöôùc aáy


_Do trì Ñaø La Ni


Caùc höõu tình ba coõi


Giaû söû ñeàu laø Ma


Chaúng theå gaây chöôùng naïn.


_ Do trì Kinh naøy neân


Nieäm Haønh vôùi Trí Tueä


Ñöôïc Vaên Trì thuø thaéng


Thöôøng chuyeån ôû ñaàu löôõi


Cho ñeán chöùng Boà Ñeà


Nhö noùi ôû Kinh naøy


Quyeát ñònh ñöôïc Toång Trì


Nhö Lai ôû ñaây noùi


ÔÛ trong ñöôïc Boà Ñeà.


_ Do nghe Toång Trì naøy


Nhieân Ñaêng (Dìpamïkaøra) thoï kyù Ta


Saùt na thaáy chö Phaät


Soá nhö caùt soâng Haèng


_ Neáu muoán bieát caùc Phaät


Thaûy ñeàu ñaõ noùi Phaùp


Caàn phaûi taäp Kinh naøy


Thaûy ñeàu mau ñaéc ñöôïc


Coõi Phaät laø trong saïch


Thanh Vaên ñöôïc thaønh töïu


Töôùng aùnh saùng trong saïch


_ Kinh naøy ñeàu hay laøm


Neân laøm, chaúng phoùng daät


Baûy ngaøy neân suy tö


Taùm möôi caâu chi Phaät


Trao cho Ñaø La Ni


Suy tö ñöøng neân nghó


Chaúng nghó, chôù neân nghó


Choã nghó ñöøng neân nghó


Lieàn ñöôïc Ñaø La Ni


Gioáng nhö vaøo bieån lôùn


Chaúng caàu caùc taøi baûo


Ñöôïc Ñaø La Ni naøy


Chaúng caàu an vui khaùc


Ñöôïc gaàn nôi Chính Giaùc


Vì theá oâng neân taäp


Ñaéc ñöôïc caâu vaéng laëng (tòch tónh cuù)


Lieàn ñöôïc Tam Boà Ñeà (Samïbodhi_Chính Giaùc)


Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo
Xaù Lôïi Phaát:"Boà Taùt coù boán Phaùp thaønh töïu, ñöôïc


Ñaø La Ni Naøy. Nhoùm naøo laø boán ? AÁy laø:


_ Chaúng dính Tham Duïc


_ Ñoái vôùi caùc höõu tình, ñöøng
sinh ganh gheùt


_ Taát caû taøi vaät cuûa mình,
buoâng cho (xaû thí), taâm khoâng coù hoái haän


_ Ngaøy ñeâm yeâu Phaùp, cuøng
vôùi Phaùp töï vui.


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Boà Taùt
Ma Ha Taùt do thaønh töïu boán Phaùp, ñöôïc Ñaø La Ni".


Khi aáy Ñöùc Theá Toân laïi noùi
Giaø Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


_ Neân vöùt Duïc xuù ueá


Caûnh cuûa Ma teä aùc


Do ñaây laø Ñòa Nguïc


Cuõng laø nhaân neûo aùc


Vôùi ngöôøi ñöøng ganh gheùt


Vì gaàn Danh Lôïi neân


Maét Töø (maét hieàn laønh) nhìn
chuùng sinh


Ñöôïc hình saéc uy dieäu


_ Nôi chuùng sinh tranh tuïng


Gom chöùa laøm goác reã


Vì theá neân vöùt Tham


Buoâng Tham ñöôïc Toång Trì


Ngaøy ñeâm chuyeân caàu Phaùp


Moät loøng caàu Boà Ñeà


Ñaø La Ni hieän tieàn


Do taäp Kinh nhö vaäy.


Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát 1 Boà
Taùt Ma Ha Taùt thaønh töïu boán Phaùp ñöôïc Ñaø La Ni.


Theá naøo laø boán ? AÁy laø:


_Taäp A Lan Nhaõ Cöïc Voâ Traùnh
Xöù


_Truï söùc nhaãn nhöïc cuûa Phaùp
thaâm saâu


_ Chaúng vöôùng lôïi döôõng,
cung kính, danh tieáng


_ Ñoái vôùi vaät yeâu thích, buoâng
cho maø chaúng luyeán tieác, cho ñeán caû thaân


meänh.


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Do thaønh töïu boán Phaùp naøy, lieàn ñöôïc Ñaø La
Ni".


Khi aáy Ñöùc Theá Toân laïi noùi Giaø Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


_ Neân truï Lan Nhaõ, Phaät khen ngôïi


Truï ñaáy ñöøng neân khinh ngöôøi khaùc


Neân vui, nhaãn Phaùp cuûa thaâm saâu


Sieâng naêng gioáng nhö cöùu ñaàu chaùy


Tinh, Thoâ bieát ñuû gioáng nhö chim


Ñöôïc laøm thaân ngöôøi, laøm quaû thaät


_ Laï thay ! Kheùo ñöôïc Phaùp Nhö Lai


Vöùt boû cöûa nhaø, goác nhieàu khoå


Caàn phaûi thanh tònh Thaân Mieäng YÙ


Tin saâu, cung kính nôi Phaät Phaùp


Ngöôøi tham lôïi khoâng coù nieäm Tueä


Koâng tin, khoâng Giôùi, khoâng nghó Phaùp


Boà ñeà xa vôøi nhö ñaát troáng


Vì theá xa lìa Taâm tham aùi.


Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát ! Boà
Taùt Ma Ha Taùt thaønh töïu boán Phaùp Ñöôïc Ñaø La Ni


naøy. Theá naøo laø boán ? AÁy laø:


_ Vaøo nghóa cuûa taùm chöõ.
Nhoùm naøo laø Taùm ? AÁy laø:


.) (PA): chöõ Baû laø Thaéng Nghóa. Tuyø vaøo taát caû
Phaùp Voâ Ngaõ


.) (LA): chöõ La laø töôùng tuyø hình toát ñeïp, khoâng
coù töôùng tuyø hình toát


ñeïp. Tuyø vaøo Phaùp Thaân cuûa taát caû Nhö Lai


.) (VA): chöõ Phoäc laø Phaùp cuûa ngöôøi ngu, Phaùp cuûa
Thaùnh Nhaân. Tuyø


vaøo khoâng coù hai, khoâng coù rieâng bieät


.) (JA): chöõ Nhaï laø sinh giaø cheát, chaúng phaûi sinh
giaø cheát, ñi chaúng ñi.


Tuyø vaøo khoâng coù sinh, khoâng coù dieät


.) (KA): chöõ Ca laø Nghieäp dò thuïc. Tuyø vaøo chaúng
phaûi Nghieäp dò thuïc


.) (DHA): chöõ Ñaø laø Phaùp yeáu cuûa Ñaø La Ni, troáng
roãng (khoâng), khoâng


coù töôùng (voâ töôùng), khoâng coù nguyeän (voâ nguyeän). Tuyø vaøo Phaùp
Giôùi


.) ('SA): chöõ Xaû laø Xa Ma Tha ('Samatha) Tyø Baùt Xaù
Na (Vipa'syana);


chaúng phaûi Xa Ma Tha, Tyø Baùt Xaù Na, taát caû Phaùp. Tuyø vaøo Chaân
Nhö


.) (KSÏA): chöõ Khaát-saùi laø taát caû Phaùp saùt na khoâng
coù taän, khoâng coù


hoaïi, khoâng coù thaân, voán laëng leõ. Tuyø vaøo taát caû Phaùp Nieát Baøn


Nghóa cuûa taùm chöõ nhö vaäy,
caàn phaûi tuyø vaøo. Ñaây laø vaøo nghóa ñaàu tieân.


_ Ñoái vôùi Phaùp yeáu cuûa
Ñaø La Ni naøy, kheùo vieát cheùp, neân thoï trì. Lieàn tuyø


vaøo nghóa thöù hai


_ Ñoái vôùi Phaùp yeáu cuûa Ñaø
La Ni naøy, nöûa thaùng, nöûa thaùng neân ñoïc, sieâng


naêng taêng theâm tu taäp buoäc nieäm. Lieàn tuyø vaøo nghóa thöù ba


_ Ñoái vôùi Phaùp yeáu cuûa Ñaø
La Ni naøy, tu taäp Boà Taùt Ma Ha Taùt caàn phaûi


khuyeán phaùt, uyû duï, khen ngôïi taát caû chuùng sinh, khieán tu hoïc Ñaø
La Ni naøy. Lieàn


tuyø vaøo nghóa thöù tö.


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Boà Taùt
Ma Ha Taùt do boán Phaùp thaønh töïu naøy, ñöôïc Ñaø La


Ni ñoù"


Khi aáy Ñöùc Theá Toân laïi noùi
Giaø Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


Suy tö nghóa taùm chöõ


Vieát cheùp, trì Kinh naøy


Nöûa thaùng neân rieâng taäp


Cuõng khuyeân höõu tình khaùc


Gaàn Boà Ñeà, Quaûng Tueä


Hieän thaáy taát caû Phaät


Ñaõ truï möôøi phöông Giôùi


Töø hoïc aáy, sinh tin


Xaù Lôïi Phaát ! Boà Taùt Ma
Ha Taùt tu taäp Ñaø La Ni naøy, ñöôïc boán loaïi Coâng


Ñöùc. Nhoùm naøo laø boán ? AÁy laø:


_ Taát caû chö Phaät Nhö Lai
ôû möôøi phöông ñeàu cuøng nhieáp thoï


_ Khoâng coù caùc Ma Chöôùng


_ Nghieäp Chöôùng mau ñöôïc xa
lìa


_ Ñaéc ñöôïc Bieän Taøi khoâng
ngaïi


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Boà Taùt
Ma Ha Taùt do taäp Ñaø La Ni naøy, ñöôïc boán loaïi


Coâng Ñöùc".


Khi aáy Ñöùc Theá Toân laïi noùi
Giaø Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


Chö Phaät ñeàu nhieáp thoï


chuùng Ma chaúng theå haïi


Nghieäp Chöôùng mau xa lìa


Ñöôïc Bieän Taøi khoâng ngaïi


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Xöa kia,
thôøi quaù khöù caùch nay voâ soá, voâ soá roäng lôùn cao


xa, voâ löôïng kieáp. Luùc ñoù coù Ñöùc Phaät teân laø Baûo Caùt Töôøng Uy
Quang Vöông


Kieáp Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chính Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä,
Theá Gian


Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá
Toân xuaát


hieän ôû ñôøi.


Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát ! Luùc
Ñöùc Baûo Caùt Töôøng Uy Quang Vöông Kieáp Nhö


Lai aáy vaøo Baùt Nieát Baøn (Parinirvanïa) thôøi coù vò Nhaân Vöông (Naørendra)
teân laø Trì


Quang Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông ñaày ñuû baûy baùu. Vò vua aáy coù ngöôøi
con, hieäu


laø Baát Tö Nghò Coâng Ñöùc Baûo Caùt Töôøng môùi möôøi saùu tuoåi, theo
Ñöùc Phaät aáy


nghe Phaùp yeáu cuûa Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân Ñaø La Ni naøy. Vöøa môùi
nghe Ñaø La


Ni ñoù thì sieâng naêng maø truï baûy vaïn naêm chöa töøng nguû meâ, chaúng
tham ñòa vò cuûa


vua vôùi thaân meänh, tieàn cuûa. Baûy vaïn naêm moät höôùng yeân nghæ, hoâng
khoâng chaïm


ñaát. ÔÛ choã cuûa chín vaïn caâu chi Phaät, laéng nghe Chính Phaùp, nghe
xong thaûy ñeàu


Toång Trì, lieàn vaâng theo phuïng söï Ñöùc Baûo Caùt Töôøng Uy Quang Vöông
Kieáp


Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chính Bieán Tri aáy. Töùc ôû choã cuûa Ñöùc Phaät aáy,
ñöôïc xuaát gia.


Sau ñoù chín vaïn naêm thì thaønh töïu Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân Ñaø La Ni
naøy. Ñaõ


thaønh töïu xong, roäng vì taát caû höõu tình maø dieãn baøy. Lieàn ôû trong
moät ñôøi, taùm vaïn


caâu chi na döõu ña chuùng sinh döïng laäp Voâ Thöôïng Chính Ñaúng Boà Ñeà,
ñöôïc Ñòa


Baát Thoaùi


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! ÔÛ trong
Hoäi aáy coù vò Tröôûng Giaû Töû teân laø Nhaät Nguyeät


Traøng theo Phaùp Sö Baät Soâ nghe Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân Ñaø La Ni naøy.
Nghe


xong sinh tuyø vui saâu xa. Do caên laønh tuyø vui naøy, ôû choã cuûa chín
vaïn caâu chi Phaät,


laéng nghe Chính Phaùp, nghe xong thaûy ñeàu Toång Trì. Lieàn laøm baäc Ñaéc
Thaéng Ñaø


La Ni, baäc Toái Thaéng Ñoan Nghieâm Ngöõ, baäc Toái Thaéng Baát Ñoaïn Bieän
Taøi. ÔÛ


trong ba kieáp cung kính thöøa söï raát nhieàu Ñöùc Phaät cuûa nhoùm aáy,
sau ñoù ba kieáp,


chöùng Voâ Thöôïng Chính Ñaúng Boà Ñeà.


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Chôù coù
do döï, sinh nghi ngôø hieåu bieát khaùc ! Ngay thôøi


khaùc aáy, chaúng neân nhìn thaáy vò Nguyeät Traøng Tröôûng Giaû Töû naøy
nhö vaäy. Taïi


sao theá ? Vì Ñöùc Phaät Nhieân Ñaêng ôû thôøi aáy laø Nguyeät Traøng Tröôûng
Giaû Töû.


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Chôù coù
do döï, sinh nghi ngôø hieåu bieát khaùc ! Ngay thôøi


khaùc aáy, chaúng neân nhìn thaáy vò Phaùp Sö Baát Tö Nghò Coâng Ñöùc Baûo
Caùt Töôøng


naøy nhö vaäy. Taïi sao theá ? Vì Ñöùc Voâ Löôïng Thoï Nhö Lai ôû thôøi aáy
laø vò Phaùp Sö


Baát Tö Nghò Coâng Ñöùc Baûo Caùt Töôøng


Naøy Xaù Lôïi Phaát ! Chuùng
Ta, Boà Taùt Ma Ha Taùt trong ñôøi Hieàn Kieáp nghe


Kinh naøy xong, sinh tuyø vui saâu xa. Do caên laønh tuyø vui, vöùt boû boán
möôi caâu chi


kieáp löu chuyeån sinh töû, ôû choã cuûa chín vaïn caâu chi Phaät laéng nghe
Chính Phaùp,


ñeàu cuøng ñöôïc laøm baäc Thaéng Ñaø La Ni, baäc Toái Thaéng Ñoan Nghieâm
Ngöõ, baäc


Toái Thaéng Baát Ñoaïn Bieän Taøi.


Theá neân Xaù Lôïi Phaát ! Muoán
caàu mau choùng ñöôïc Voâ Thöôïng Chính Ñaúng


Boà Ñeà thôøi Boà Taùt Ma Ha Taùt ñoái vôùi Phaùp naøy cho ñeán laøm tuyø
vui tu taäp. Taïi sao


theá? Töùc Boà Taùt aáy ñöôïc Ñòa Baát Thoaùi Chuyeån, thöøa söï Phaùp Sö,
nôi Voâ Thöôïng


Boà Ñeà laø nhaân, huoáng chi laø vieát cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng, chính
nieäm suy nghó, vì


ngöôøi khaùc noùi. Nhoùm Phöôùc Ñöùc naøy, chæ tröø Ñöùc Nhö Lai ra, taát
caû höõu tình chaúng


theå bieát soá löôïng aáy, chaúng theå bieát, chaúng theå nghó ñöôïc"


Khi aáy Ñöùc Theá Toân laïi
noùi Giaø Tha (Gaøtha:baøi Keä) laø:


"Nghe Kinh naøy xong, sinh
tuyø vui


Vieát cheùp, thoï trì vôùi ñoïc
tuïng


Taát caû chuùng sinh chaúng
theå tính


Phöôùc Ñöùc löu chuù, sinh chaúng
döùt


Trong taát caû ñôøi, thaáy chö
Phaät


Ñaéc ñöôïc Tònh Tín chaúng nghó
baøn


Hieåu thaáu Kinh saâu vôùi Lyù Thuù


Mau choùng giaùc ngoä Thaéng Boà Ñeà


Chaúng bò hoaïi maát Tam Ma Ñòa (Samaødhi)


Chaúng maát Thaàn Thoâng Ñaø La Ni


Chaúng maát saéc taøi vôùi thaáy Phaät


Cho ñeán chöa chöùng Voâ Thöôïng Giaùc


_ Ta nhôù xöa kia, ôû ñôøi tröôùc


Laø Tröôûng Giaû Töû nghe Toång Trì


Gaàn guõi thaáy Phaät nhö haèng sa


Tuyø vui giaùc ngoä Ñaïi Boà Ñeà


Nhieân Ñaêng xöa laø Tröôûng Giaû Töû


Voâ bieân aùnh saùng ôû ñôøi tröôùc


Phaät Voâ Löôïng Thoï laø Phaùp Sö


Chuùng Ta, Hieàn Kieáp ñeàu tuyø vui


Ham muoán mau choùng chöùng Boà Ñeà


Muoán ñöôïc mau choùng toài hoaïi Ma


Nguyeän vui traêm Phöôùc Töôùng trang nghieâm


Do Gia Haïnh naøy ñöôïc chaúng khoù


_Neáu Theá Giôùi nhö Caêng Giaø Sa (caùt soâng Haèng)


Thaûy ñeàu buoâng cho (xaû thí) ñuû baûy baùu


Vieát giöõ theo Phöôùc Ñöùc ñaõ sinh


Ví duï buoâng cho (xaû thí) chaúng theo kòp


Vì theá nghe xong, chuyeân tinh caàn


Trí Tueä Boà Taùt thoï trì ñaây


Vieát cheùp Toång Trì, suy nghó kyõ


Ta noùi Boà Ñeà ñöôïc chaúng khoù"


Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát ! Ñoái
vôùi Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân Ñaø La Ni naøy, Gia


Haïnh Boà Taùt coù taùm vò Ñaïi Döôïc Xoa truï trong nuùi Tuyeát, ñeàu ñeán
taêng theâm uy


löïc cho thaân cuûa ngöôøi tu haønh, ngaøy ñeâm gia trì uûng hoä.


Theá naøo laø taùm ? Vò thöù
nhaát teân laø Thuù La Döôïc Xoa (‘Sura_ Ñôøi Ñöôøng


noùi laø: Duõng Maõnh). Vò thöù hai teân laø Nieát Lyù Ñoà Döôïc Xoa (Drïdïha_
Ñôøi Ñöôøng


noùi laø Kieân Coá). Vò thöù ba teân laø Baùt La Boä Döôïc Xoa (Parabhuø_Ñôøi
Ñöôøng noùi


laø: Chuû Teå). Vò thöù tö teân laø Na La Dieân Maït La Döôïc Xoa (Naøraøyanïa-bala_
Ñôøi


Ñöôøng noùi laø Na La Dieân Löïc). Vò thöù naêm teân laø Taû Lyù Ñaùt-La
Maït Ñeå Döôïc


Xoa (Caørya-mati: Ñôøi Ñöôøng noùi laø Haønh Tueä). Vò thöù saùu teân laø
Noät Ñaït Sa Döôïc


Xoa (Durdhasa_Ñôøi Ñöôøng noùi laø Nan Toài). Vò thöù baûy teân laø Ca Noa
La Döôïc


Xoa (Kanïara_Ñôøi Ñöôøng noùi laø Nhai Saøi). Vò thöù taùm teân laø Toâ Ma
Hoâ Döôïc Xoa


(Subaøhu_ Ñôøi Ñöôøng noùi laø : Dieäu Tyù)


Luùc nhoùm aáy thaûy ñeàu ñi
ñeán thôøi ngöôøi tu haønh caàn phaûi taém goäi, maëc aùo


saïch môùi, neân taäp Kinh Haønh, chaúng tieác thaân meänh. Neân khôùi Taâm
Ñaïi Töø ñoái vôùi


khaép heát taát caû chuùng sinh, caàn phaûi tuïng nieäm Ñaø La Ni naøy. Taùm
vò Ñaïi Döôïc


Xoa aáy mau choùng baøy cho Haønh Giaû aáy caùc Moân coù taùm vò Ñaïi Boà
Taùt, sinh ôû Duïc


Giôùi Thieân. Nhoùm aáy cuõng ñi ñeán gia trì, nhieáp thoï.


Theá naøo laø taùm ? AÁy laø:
Bieán Chieáu Boà Taùt, Chieáu Minh Boà Taùt, Tueä


Quang Boà Taùt, Nhaät Quang Boà Taùt, Caûnh Giaùc Boà Taùt, Maõn Nhaát Thieát
YÙ Laïc


Boà Taùt, Tinh Tuù Vöông Boà Taùt, Haønh Tueä Boà Taùt. Taùm vò Boà Taùt
aáy ñoù ñöôïc


Ñaø La Ni, truï Gia Haïnh, tu taäp Ñaø La Ni.


Gia Haïnh Boà Taùt truï nieàm
tin chaéc thaät aáy, bieát ôn, baùo ôn, yeâu thích Phaät


Phaùp, truï Phaùp Nhaãn thaâm saâu, tu Ñaø La Ni, taäp Kinh Haønh.


Boà Taùt Ma Ha Taùt ñoái vôùi
tieàn taøi, ñoái vôùi Phaùp neân taäp Tính bình ñaúng, cho


ñeán xaû thí (buoâng boû, boá thí)...daãu chuùt ít, coøn taäp bình ñaúng,
huoáng chi laø nhieàu.


Luùc Ñöùc Theá Toân noùi Ñaø
La Ni ñoù thôøi ba möôi caêng giaø sa soá na döõu ña traêm


ngaøn caâu chi Boà Taùt, do ñöôïc Xuaát Sinh Voâ Bieân Moân Ñaø La Ni naøy,
ñoái vôùi Voâ


Thöôïng Chính Ñaúng Boà Ñeà ñöôïc Baát Thoaùi Chuyeån. Moät traêm saùu möôi
taàn baø la


Ngöôøi, Trôøi...tröôùc tieân laø phaùt A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà,
phaùt Taâm Voâ


Thöôïng Boà Ñeà.


Baáy giôø Xaù Lôïi Phaát baïch
Phaät raèng:"Theá Toân ! Kinh naøy coù teân goïi theá naøo


maø con neân thoï trì ?"


Ñöùc Phaät baûo Xaù Lôïi Phaát:"Chính
vì theá cho neân Kinh naøy coù teân goïi laø Xuaát


Sinh Voâ Bieân Moân, oâng neân thoï trì. Cuõng coù teân laø Quyeát Ñònh Ñaéc
Taùt Baø Nhaõ


Trí, oâng neân thoï trì. Cuõng coù teân laø Quyeát Ñònh Xuaát Sinh Boà Taùt,
oâng neân thoï


trì. Cuõng coù teân laø Toài Hoaïi Ma Chuùng, oâng neân thoï trì"


Ñöùc Phaät noùi Kinh ñoù xong
thôøi Cuï Thoï Xaù Lôïi Phaát cuøng vôùi Ñaïi Boà Taùt,


Trôøi, Ngöôøi, A Tu La, Caøn Thaùt Baø… ñeàu raát vui veû, tin nhaän phuïng
haønh.


KINH XUAÁT SINH VOÂ BIEÂN MOÂN ÑAØ LA NI (Heát)


凹改卡
狣弁 狣卜 亙卜 觜卜 屹亙阢觜卜 鉏伙 屹忸 先伙 戎凸 仰詵


司冰嫪 司冰詵 盲立 扛同 扛印 一塌 一塑如 州同 屹向 向凸


扛同揨揨揨揨揨 扛印 扛印同 亙扣扛扛同 弋犵 弋向只 弋全 弋先只 狣弋同


亙弋同 狣巧佢 狣巧佢 丫凸 狣先鉣 市愍只 市楠扔只 市先凹仞 市勤佢


叻愍叻刑 叵成同 市照同 合亙同 圯匡 合圩湀市 盲邟凸 叵扒弁


矛向合矛向弁 狣鉏伔 狣鉏肊 合成刑 叨伙 合亙刑 合亙先 盲立 鉏昢溶仗


囚刑 囚囚刑 亙扣囚囚刑 伏多伏圩向凸 弋同 狣弋同 亙弋同 屹亙弋同


呠民戌囚 鉏馮刑 狣鉏伔 狣鉏肊 合成刑 狣鉏肊 市煜刑 叵成先 合亙同


叵成先 圩湀只 呠民 鉏伙馮同馮伙馮亙 向魛
亙扣盲立 屹亙阢盲立


合旦先盲立 合盲全先硎 屹亙阢觜卜 屹楠泣平丫包 狣巧琚只 叻先仗 叻廕


市叨巧 么泥 屹亙阢矛誂 屹楠凹卡丫出囚沰左囚泏包 送扣


TADYATHAØ: ANE AKHE MAKHE MUKHE
SAMANTA-MUKHE


SUME SATYA RAME SAUTI YUKTI DIRUKTE DIRUKTI PRABHE _ HILE

HILI KARPE KARPASÏI SAØLE SAVA-VATI _ HILE HILE HILE
HILE HILE


HILE _ HILI HILILE MAHAØ-HILILE _ CANÏDÏE CAVADE CARAØ CARADE _


ACALE MACALE _ ANANTE ANANTE GATI _ ARALAØMÏ NIRMADE


NIRVAPADE NIRATANÏE NIRDHANTE _ DHARMA-DHARE DÌHALE


NIRHALE _ VIMALE ‘SÌLA VI’SUDDHANI PRAKRÏTI DÌPAØNE BHAVA


VIBHAVANE _ ASU GHE ASU GHA VIHARE DAME _ VIMARE


VIMARA-PRABHE _ SUTÏKARSÏANÏIDHARE _ DHIDHIREMAHAØ-


DHIDHIRE_ YA’SE YA’SU-VATI _ CALE ACALE MACALE SAMACALE _


ASU GHA _ VIHAREDRÏPHA-SAMÏDHISURTHIRE_
ASU GHE


ASU GHA NIRHAØRE DÌHARE VIMALE DÌHARA ‘SUDDHADE _ DRÏPHA


SUME RTHILE RTHIME RTHIMA VARTTI _MAHAØ-PRABHE SAMANTA-


PRABHEVIPURA-PRABHE _ VIPRARAØ-RA’SMISAMANTA-MUKHE _


SARVATRA ANUGATE _ ANACCHADE DHARANÏI DHARMMA NIDANA


GUTRESAMANTA-BHANDRA (?SAMANTA-BHADRA) _ SARVA


TATHAØGATA ADHISÏTÏANA ADHISÏTÏITE SVAØHAØ04/01/2010
Về Đầu Trang Go down
 
KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Việc làm cho sinh viên Hàng hải, Kinh tế mới ra trường yêu thích kinh doanh tại Inmatech
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Quỹ Cựu Học sinh Tư Nghĩa: Tri ân Thầy Cô, Nhớ về Trường xưa, Vì Đàn em thân yêu...
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersForumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog