WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486835
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT   23/1/2010, 12:26

Đại Tạng Kinh_Tập 14_ No.436


KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA


DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY
ĐỨC PHẬTHán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng
Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch.Việt dịch: HUYỀN THANH


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật Bạc Già
Phạm ngự tại vườn Cấp Cô Độctrong rừng Thệ Đa tại Thất La
Phiệt cùng với vô số Thanh Văn , Bồ Tát Ma Ha Tátđến dự với các hàng Trời, Người,
A Tố Lạc...tất cả Đại Chúng trước sau vây quanh.Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử :"Nay
Ta thương xót tất cả Hữu Tình, lượcnói Công Đức được sinh ra do
thọ trì danh hiệu của bảy Đức Phật, khiến cho ngườithọ trì sẽ được lợi ích thù thắng,
an vui. Ông nên lắng nghe ! Hãy khéo suy nghĩ chokỹ ! Ta sẽ vì ông phân biệt giải
nói"Xá Lợi Tử nói:"Thưa vâng ! Bạch Đức Thế
Tôn ! Con vui nguyện muốn nghe"Đức Phật bảo Xá Lợi Tử:"Ở phương Đông
này có một cõi Phật tên là Ly CấuChúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó
có Đức Phật tên là Luân Biến Chiếu Cát TườngNhư Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác,
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải,Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngàynay hiện tại vị ấy thương xót
Thế Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bàychặng đầu tốt lành, chặng giữa
tốt lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuầnnhất viên mãn, Phạm Hạnh trong
trắng.Nếu có người được nghe tên của Đức Phật này,
liền vượt qua trăm ngàn câu chiđại kiếp sống chết trong đêm
dài lưu chuyển kịch khổ, tuỳ ngay nơi sinh ra thườngbiết Túc Mệnh.


Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại ở trăm ngàn câu chi
đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, tâm lìa ngu si. Ở trong Trời,Người thọ nhận các niềm vui thích
màu nhiệm.Người có thể lập hình tượng của Đức Phật ấy,
cúng dường cung kính, tôn trọng,khen ngợi thì chẳng mất Công
Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi đại kiếptuỳ ngay chỗ sinh ra, thường
được gặp Phật, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng BồĐề.


_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại
có cõi Phật tên là Diệu GiácChúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó
có Đức Phật tên là Diệu Công Đức Trụ CátTường Như Lai, Ứng, Chính Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu
Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc GiàPhạm. Ngày nay hiện tại vị ấy
thương xót Thế Gian, vì các Trời Người nói Pháp vidiệu, mở bày chặng đầu tốt lành,
chặng giữa tốt lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩaxảo diệu, thuần nhất viên mãn,
Phạm Hạnh trong trắng.Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
liền vượt qua tất cả tám nạn, tuỳngay nơi sinh ra thường biết
Túc Mệnh.Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, tâm thường thông tuệ, luôn ởtrong nẻo lành thọ nhận các niềm
vui thích màu nhiệm.Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chiđại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra,
thường được gặp Phật, tu hành tất cả Ba La Mật Đa,thành Đại Đạo Sư dộ vô lượng
chúng._ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại
có cõi Phật tên là Chúng SinhChủ. Cõi đó có Đức Phật tên là
Nhất Bảo Cái Vương Như Lai, Ứng, Chính ĐẳngGiác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ,
Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu ĐiềuNgự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật,
Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót ThếGian, vì các Đại Chúng nói Pháp
vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốtlành, chặng cuối tốt lành, văn
nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trongtrắng.


Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
liền được xa lìa tất cả lo âu đaukhổ, Lộc vị, tài bảo không có
lui mất, chỉ trừ nhân của nghiệp ác đã được đời trướcquyết định.


Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, tuỳ nơi sinh ra, đủ uy
đức lớn, Thần Thông tự tại, thân toả ánh sáng, hình mạođoan nghiêm, mọi người đều ưa
thích nhìn .Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chiđại kiếp thường chẳng bị sinh
vào Thế Giới không có Phật, tu Hạnh Bồ Tát, Đại Thệtrang nghiêm thành Vô Thượng
Giác, nhiêu ích tất cả._ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại
có cõi Phật tên là Tự Tại Lực.Cõi đó có Đức Phật tên là Thiện
Thệ Định Tích Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác,Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ,
Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều NgựSĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc
Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế Gian,vì các Đại Chúng nói Pháp vi
diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt lành,chặng cuối tốt lành, văn nghĩa
xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong trắng.Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
tâm liền vắng lặng, lìa các sự ồnào hỗn tạp.


Người
có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, thân có bốn uy nghi, hoặc nóihoặc im lặng, tâm thường tại
Định.Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chiđại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra,
thường được gặp Phật, mau hay đạt các Môn Đẳng Trìcứu cánh, thành Lưỡng Túc Tôn
độ vô lượng Chúng._ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại
có cõi Phật tên là Tối ThắngBảo. Cõi đó có Đức Phật tên là
Hoa Quang Cát Tường Như Lai, Ứng, Chính ĐẳngGiác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ,
Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu ĐiềuNgự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật,
Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót ThếGian, vì các Đại Chúng nói Pháp
vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốtlành, chặng cuối tốt lành, văn
nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trongtrắng.


Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
liền được đầy đủ Hạnh ThắngNiệm Tuệ, ở trong bốn Chúng nói
Pháp không có sợ hãi, ngôn từ đủ uy, người ngheđều kính nhận.


Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, đủ Hạnh Niệm Tuệ thành Trímạnh bén, được Thắng Văn Trì


Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chiđại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra,
thường gặp Như Lai, Biện Tài không ngại, rộng tuyênDiệu Pháp, dần dần tu tập tư
lương Phước Tuệ , thành Thiên Nhân Tôn độ vô lượngChúng.


_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Nam này có
một cõi Phật tên là Tịch TĩnhChâu. Cõi đó có Đức Phật tên
là Siêu Vô Biên Tích Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác,Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ,
Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều NgựSĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc
Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế Gian,vì các Đại Chúng nói Pháp vi
diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt lành,chặng cuối tốt lành, văn nghĩa
xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong trắng.Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
thì tâm kẻ đó rộng lớn tự nhiênkhông có chỗ nhiễu loạn.


Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại hay mau chứng Nguyệt
Quang Thắng Định. Chứng Định này xong, lại haychứng căng già sa đẳng Tam Ma
Địa Môn.Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại đối với Pháp Môn dochư Phật đã nói, hay thọ trì
khắp, đạt sâu nghĩa thú, chiếu rõ hết không ngại như ánhsáng của mặt trời, tuỳ ngay nơi
sinh ra thường được gặp Phật. Nhân đây mau chứngVô Thượng Bồ Đề.


_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Nam này lại
có cõi Phật tên là Tối ThượngHương. Cõi đó có Đức Phật tên
là Hương Vương Như Lai Như Lai, Ứng, ChínhĐẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn,
Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng TrượngPhu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư,
Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấythương xót Thế Gian, vì các Đại
Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành,chặng giữa tốt lành, chặng cuối
tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn,Phạm Hạnh trong trắng.


Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy,
thì thân tâm điều hoà thông suốt,lìa các thô trọng, nghiệp ác
tiêu diệt, phiền não nhỏ nhẹNgười có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì
chẳng mất Công Đức đã được nhưtrước, lại ở đời sau, tuỳ theo
chỗ sinh ra có đủ 32 tướng Đại Trượng Phu, tất cả hữutình cùng nhau chiêm ngưỡng.


Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật
ấy, cúng dường cung kính, tôntrọng, khen ngợi thì chẳng mất
Công Đức đã được như trước, lại ở đời sau, tuỳ theochỗ sinh ra, thường được xuất
gia, đủ Giới thanh tịnh, dạo chơi các cõi Phật, nghePháp thọ trì, tu hành đầy đủ
tất cả Công Đức. Do đó mau chứng A Nậu Đa La TamMiểu Tam Bồ Đề"

Đức Phật bảo Xá Lợi Tử:"Nếu các hữu tình
được nghe danh hiệu của bảy ĐứcPhật đó rồi thọ trì, cúng dường
đều được Công Đức đã nói như trước. Tại sao thế ? Vìdanh hiệu, sắc tượng của bảy
Đức Phật như vậy đều do Bản Nguyện Đại Bi tạo thànhcho nên khiến chúng sinh nghe
giữ, cúng dường đều được lợi ích an vui như vậy"Khi Đức Bạc Già Phạm nói Kinh đó xong thời
các Đại Thanh Văn của nhóm XáLợi Tử với các Bồ Tát Ma Ha Tát
và các hàng Trời, Người, A Tố Lạc...tất cả ĐạiChúng nghe điều Đức Phật đã nói,
đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA


DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY
ĐỨC PHẬT_Hết_


15/01/2010
Về Đầu Trang Go down
 
KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog