WWW.PHATGIAO.TK



Diễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486653
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI   23/1/2010, 12:27








Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.449


PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA
DƯỢC SƯ NHƯ LAI



Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc
Tam Tạng ĐẠT MA CẬP ĐA



Việt dịch: HUYỀN THANH


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Bà (Bhagavān:Thế
Tôn) du hành nhân



gian, đi đến nước Tỳ Xá Ly trụ
dưới cây Nhạc Âm cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm



tám ngàn người đến dự. Ba vạn
sáu ngàn vị Bồ Tát, quốc vương, đại thần, Bà La Môn,



Cư Sĩ, Trời (Deva), Rồng (Nāga),
A Tu La (Asura), Càn Đạt Bà (Gandharva), Già Lâu



Trà (Garua), Khẩn Na La (Kinara),
Ma Hô La Già (Mahoraga)... Đại Chúng vây



quanh ở trước mặt, nói Pháp.


Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử (Mañjuśrī-dharma-rāja-putra)


nương vào uy thần của Đức Phật,
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở một bắp tay,



quỳ gối phải sát đất, hướng về
Đức Bà Già Bà, chắp tay cong mình bạch rằng:"Thế



Tôn ! Nguyện xin diễn nói danh
hiệu với bản tích đã phát Đại Nguyện thù thắng của



chư Phật, khiến chúng sinh nghe
xong được tiêu trừ nghiệp chướng, nhiếp thọ các



chúng sinh trong thời Chính Pháp
bị hoại ở đời sau này"



Khi ấy Đức Bà Già Bà khen Mạn Thù Thất Lợi
Đồng Tử rằng:"Lành thay !



Lành thay! Mạn Thù Thất Lợi,
bậc Đại Từ Bi đã khởi vô lượng Bi, khuyến thỉnh Ta



nói, vì nghĩa lợi cho chúng sinh
bị mọi loại nghiệp chướng ràng buộc, nhiêu ích an vui



cho các Trời Người.


Này Mạn Thù Thất Lợi ! Hãy khéo nhớ nghĩ,
lắng nghe điều Ta nói"



Thời Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử vui thích nghe
Đức Phật nói mà bạch



rằng:"Thưa vâng ! Bạch Đức
Thế Tôn !"



Đức Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:"Ở phương
Đông, cách cõi Phật này hơn mười



hằng hà sa đẳng cõi Phật, có
Thế Giới tên là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy có Đức Phật tên là



Dược Sư Lưu Ly Quang (Bhaiaijya-guru-vaiurya-prabha)
Như Lai (Tathāgata),



Ứng (Arhat), Chính Biến Tri (samyaksabuddha), Minh Hạnh Túc (vidyā-caraa-


sapana), Thiện Thệ (sugata), Thế Gian Giải (lokavid), Vô
Thượng Sĩ (anuttāra),



Điều Ngự Trượng Phu (puruadamyasārathi), Thiên Nhân Sư (śātra-deva-


manuyānā), Phật (buddha),
Thế Tôn (lokanātha)



Này Mạn Thù Thất Lợi ! Đức Thế Tôn Dược Sư
Lưu Ly Quang ấy lúc còn hành



Hạnh Bồ Tát thời phát ra mười
hai Nguyện lớn. Thế nào là mười hai?



_ Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện Ta đời sau,
lúc ở Phật Bồ Đề được Chính Giác



thời tự thân có ánh sáng rực
rỡ, chiếu sáng vô lượng vô số vô biên Thế Giới. Dùng ba



mươi hai tướng lớn của Trượng
Phu với tám mươi tướng tốt nhỏ để trang nghiêm.



Thân của Ta đã như thế, khiến
cho tất cả chúng sinh như Ta không có khác



_ Nguyện lớn thứ hai: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời thân như Lưu



Ly, trong ngoài trong sạch, không
có vết nhơ, ánh sáng rộng lớn, uy đức rạng rỡ, thân



khéo an trụ, lưới rực lửa trang
nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng. Nếu có chúng sinh



sinh ở Thế Giới, hoặc trong loài
người bị hôn ám với đêm tối, chẳng biết phương



hướng nơi chốn. Dùng ánh sáng
của Ta cho nên tuỳ theo ý hướng đến, mà làm các sự



nghiệp.









_ Nguyện lớn thứ ba: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời dùng phương



tiện Trí Tuệ không có bờ mé không
có giới hạn, khiến cho vô lượng cõi chúng sinh



thọ dụng không có hết, chẳng
khiến cho một người có chỗ thiếu thốn.



_ Nguyện lớn thứ tư: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời chúng sinh trong



các Hữu hành Đạo khác, tất cả
an lập trong Đạo Bồ Đề. Kẻ hành Đạo của Thanh Văn,



hành Đạo của Bích Chi Phật đều
dùng Đại Thừa mà an lập



_ Nguyện lớn thứ năm: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúng



sinh ở trong Pháp của Ta, tu
hành Phạm Hạnh. Vô lượng vô biên các chúng sinh này,



tất cả đều được chẳng khuyết
giảm Giới, đủ ba Tụ Giới, không có ai phá Giới hướng



đến nẻo ác.


_ Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúng



sinh mà thân thể hèn kém, chẳng
đủ các Căn, xấu xí, ngu si, điếc, mù, què, khèo hai



chân, thân cong, lưng gù, hủi
lác, điên cuồng, hoặc lại có mọi loại bệnh của thân.



Nghe tên của Ta xong, tất cả
đều được đầy đủ các Căn, thành đủ thân phần.



_ Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúng



sinh bị các bệnh tật bức bách,
không có sự giúp đỡ, không có nơi nương dựa, không



có chỗ trú ngụ, xa lìa tất cả
của cải sinh sống, thuốc men. Lại không có thân thuộc,



nghèo túng đáng thương. Người
này nếu được nghe danh hiệu của Ta thì mọi bệnh tật



đều được trừ bỏ, không có sự
đau nhức bực bội cho đến cứu cánh được Vô Thượng



Bồ Đề.


_ Nguyện lớn thứ tám: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có người



nữ làm người vợ bị trăm điều
ác gây bức não cho nên chán lìa thân nữ, nguyện bỏ



hình nữ. Nghe tên của Ta xong
sẽ chuyển thân người nữ thành tướng Trượng Phu cho



đến cứu cánh được Vô Thượng Bồ
Đề.



_ Nguyện lớn thứ chín: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời khiến cho tất



cả chúng sinh giải thoát lưới
Ma. Nếu rơi vào rừng rậm của Dị Kiến đều sẽ an lập ở



Chính Kiến, thứ tự bày dùng môn
Hạnh của Bồ Tát



_ Nguyện lớn thứ mười: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng



sinh bị mọi loại pháp của vua
cột trói, đánh đập, ngục tù, tử hình. Vô lượng tai nạn



buồn lo nấu ép, thân tâm chịu
khổ. Chúng sinh của nhóm ấy dùng Phước Lực của Ta



đều được giải thoát tất cả khổ
não.



_ Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu có



chúng sinh bị lửa đói thiêu đốt
thân, vì cầu thức ăn cho nên làm các nghiệp ác. Ta đối



với kẻ ấy, trước tiên dùng thức
ăn có vị thơm màu sắc đẹp cho thân ấy no đủ xong, sau



đó dùng Pháp Vị, cuối cùng được
an vui mà dựng lập.



_ Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu có



chúng sinh nghèo nàn, không có
quần áo, chịu nóng lạnh muỗi mòng, ngày đêm bức



não. Ta sẽ ban cho kẻ ấy quần
áo tuỳ dùng, mọi loại tạo sắc như điều ưa thích, cũng



dùng tất cả vật trang nghiêm
báu, vòng hoa, hương xoa bôi, trống, nhạc, mọi tài



khéo...tuỳ theo vật cần dùng
của các chúng sinh đều khiến cho đầy đủ.



Mười hai Nguyện lớn này là điều mà xưa kia
Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly



Quang Như Lai lúc hành Bồ Tát
đã làm



Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi ! Hết thảy các Nguyện
của Đức Dược Sư Lưu Ly



Quang Như Lai với công đức trang
nghiêm của cõi Phật ấy cho đến mãn kiếp, nói



chẳng thể hết.









Quốc thổ của Đức Phật ấy hoàn toàn trong sạch,
không có hình người nữ, lìa các



dục ác cũng không có tất cả nẻo
ác tiếng khổ, Lưu Ly làm đất.Cổng thành, tường



vách, cửa lớn, cửa sổ, gian nhà,
lầu gác, cột rường ráp cao vót, lưới quây chung



quanh... đều do bảy báu tạo thành
như nước Cực Lạc (Sukha-vati), cõi Tịnh Lưu Ly



trang nghiêm như vậy.


Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát,
vị thứ nhất tên là Nhật Quang



(Sūrya-prabha) , vị thứ hai tên
là Nguyệt Quang (Candra-prabha) là bậc thượng thủ



trong vô lượng vô số các chúng
Bồ Tát, giữ gìn Tạng Chính Pháp của Đức Thế Tôn



Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
ấy.



Thế nên Mạn Thù Thất Lợi ! Kẻ trai lành, người
nữ thiện có lòng tin, cần phải



nguyện sinh về quốc độ của Đức
Phật ấy"



Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất
Lợi Đồng Tử rằng:"Mạn Thù Thất



Lợi ! Hoặc có chúng sinh chẳng
nhận biết Thiện Ác, tham lam nhiều không có chán,



chẳng biết bố thí với quả báo
của việc ban cho, ngu si không có Trí, khuyết thiếu gốc



tin (Tín Căn), gom tiền của cất
chứa bảo vệ, chẳng muốn chia cho. Chúng sinh của



nhóm này không có tâm bố thí
cho nên thấy người đến xin, tâm họ chẳng vui như cắt



thịt trên thân.


Lại có vô lượng chúng sanh keo kiệt tham
lam, tự mình chẳng dám tiêu dùng,



cũng chẳng muốn cho cha mẹ, vợ
con... huống chi là đày tớ, người làm thuê với người



đi xin khác. Chúng sinh của nhóm
này ở nhân gian, chết đi sẽ sinh vào nẻo Quỷ đói,



hoặc nẻo súc sanh.


Do xưa kia ở nhân gian đã từng được nghe
danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly



Quang Như Lai cho nên hoặc tại
nẻo Quỷ đói hoặc nẻo súc sinh mà danh hiệu của



Đức Như Lai tạm được hiện trước
mặt, liền ở lúc nhớ thời từ chốn ấy chết đi, được



sinh trở lại trong cõi người,
được Túc Mệnh Trí, sợ hãi nẻo ác, chẳng ham dục lạc,



thích hành Tuệ Thí, khen ngợi
người bố thí, tất cả hết thảy đều hay buông cho. Dần



dần đem đầu, mắt, tay,chân, máu,
thịt, thân mình đều cho người đến cầu xin, huống



chi là tài vật khác.


Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Có các chúng
sinh tuy phụng thờ Như Lai, thọ trì



học câu cú, nhưng lại phá Giới,
phá Hạnh, phá nơi Chính Kiến. Hoặc thọ học câu cú,



giữ gìn Cấm Giới, nhưng chẳng
cầu nghe nhiều (đa văn), chẳng hiểu được nghĩa thâm



sâu trong Tu Đa La (Sutra:Khế
Kinh) do Đức Phật đã nói. Hoặc lại đa văn nhưng



Tăng Thượng Mạn, tự cho mình
đúng còn kẻ khác là sai, nghi ngờ chê bai Chính



Pháp, làm bạn đảng của Ma. Người
ngu si của nhóm này với vô lượng trăm ngàn câu



chi na do tha chúng sinh khác
hành Tà Đạo sẽ bị đọa vào Địa Ngục. Chúng sinh của



nhóm này ở trong Địa Ngục, lưu
chuyển không có kỳ hạn.



Do được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy



cho nên ở chốn Địa Ngục, nhờ
uy lực của Đức Phật ấy cho nên tạm được danh hiệu



của Đức Như Lai hiện trước mặt.
Tức thời bỏ mạng, sinh trở lại cõi người, Chính Kiến



tinh tiến, tâm trong sạch thuần
thiện, liền hay bỏ nhà, ở trong Giáo của Đức Như Lai,



xuất gia học Đạo, dần dần lần
lượt tu hành các Hạnh của Bồ Tát.



Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Hoặc có chúng
sinh do ganh ghét, chỉ khen ngợi



mình, chẳng khen người khác.
Các chúng sinh này do tự cao khinh chê người khác



nên bị đọa vào ba ác, trong vô
lượng ngàn năm chịu các nỗi khổ đau làm hại. Trải qua



vô lượng ngàn năm xong, từ nơi
đó chết đi, sinh vào nẻo súc sanh làm bò, ngựa, lạc



đà, lừa, bị roi gậy đánh đập,
đói khát dày vò, thân phải chở nặng tuỳ theo đường mà










đi. Nếu sanh trong cõi người,
thường ở chốn hèn kém, làm đày tớ cho người, chịu sự



sai khiến của kẻ khác.


Nếu xưa kia trong cõi người, được nghe danh
hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly



Quang Như Lai ấy, do căn lành
này được thoát khỏi mọi khổ, các căn mạnh bén,



thông tuệ biết nhiều, luôn cầu
gốc Thiện, được cùng bạn lành thường đi theo nhau,



hay chặt đứt lưới Ma, đập nát
vỏ vô minh, khô cạn sông phiền não, thoát khỏi tất cả



sinh, già, bệnh, chết, lo buồn,
khổ não.



Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Có các chúng
sanh ưa thích sự ngang trái chia lìa,



cùng nhau tranh cãi, kiện cáo.
Nhóm này làm cho chúng sanh phát khởi tâm ác; thân



miệng với ý luôn làm các việc
ác, vì muốn tổn hại nhau nên mỗi mỗi đều thường đem



những việc không lợi ích làm
hại nhau. Hoặc cáo triệu Thần Rừng, Thần Cây, Thần



Núi, Thần ở gò mả, mọi loại Thần
riêng biệt, giết các súc sanh, lấy máu thịt ấy cúng tế



cho tất cả Dạ Xoa, La Sát ăn
máu thịt. Viết chép tên của người oán kèm làm hình



tượng của họ, thành tựu mọi thứ
độc hại, Chú Thuật, Yểm Mỵ, Cổ Đạo, Chú của Khởi



Thi Quỷ... vì muốn chặt đứt mạng
sống và phá hoại thân thể của người đó.



Do nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai



cho nên các việc ác này chẳng
thể gây thương tổn, đều được trợ nhau khởi tâm hiền



lành (Từ Tâm), tâm lợi ích, không
có tâm nghi ngờ oán giận... mỗi mỗi đều vui thích,



cùng nhau nhiếp thọ.


Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Các hàng bốn
Chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu



Bà Tắc, Ưu Bà Di này với kẻ trai
lành, người nữ thiện có lòng tin... thọ nhận tám phần



Trai Giới, hoặc trong một năm,
hoặc là ba tháng, thọ trì các Giới. Dùng căn lành này,



tùy theo sự vui thích, tùy theo
sự nguyện cầu



Nếu muốn sinh về chỗ của Đức A-Di-Ðà Như
Lai (Amitābha-tathāgata) tại Thế



Giới Cực Lạc ở phương Tây. Do
được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư



Lưu Ly Quang Như Lai ấy nên lúc
mạng chung thời có tám vị Bồ Tát nương hư không



đi đến, bày lối đi tắt của Đạo
ấy, tức ở cõi đó được tự nhiên hóa sinh trong mọi loại



hoa Bát Đầu Ma (Padma:hoa sen)
đủ màu sắc.



Nếu lại người này muốn sinh lên cõi Trời,
liền được vãng sinh. Căn lành xưa kia



không có cùng tận nên không còn
sinh trong các nẻo ác khác. Mạng sống ở trên cõi



Trời chấm dứt, sẽ sanh vào Nhân
Gian làm bậc Chuyển Luân Vương, tự tại trong bốn



châu, an lập cho vô lượng trăm
ngàn câu chi na do tha chúng sinh ở mười Thiện



Nghiệp Đạo.


Hoặc lại sanh vào đại tộc Sát Lợi, đại tộc
Bà La Môn, cư sĩ đại gia... vàng bạc,



lụa là, tràn đầy kho chứa. Hình
sắc đầy đủ, tự tại đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, mạnh



cứng nhiều sức lực như đại lực
sĩ.



Nếu có người nữ được nghe nói danh hiệu của
Đức Như Lai này rồi chí tâm thọ



trì thì người này về sau lìa
hẳn thân nữ".



Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử bạch Phật
rằng:"Thế Tôn ! Con ở thời sau



đem danh hiệu của đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở chỗ của kẻ trai



lành, người nữ thiện có lòng
tin...dùng mọi loại phương tiện lưu bố khiến họ nghe, cho



đến trong giấc ngủ cũng dùng
danh hiệu của Phật, thức tỉnh bên tai họ.



Nếu thọ trì Kinh này, đọc tụng, tuyên nói.
Hoặc lại vì người khác phân biệt mở



giải. Hoặc tự mình viết, hoặc
khiến người viết. Hoặc lấy quyển Kinh đựng đầy trong



vật bằng tơ lụa ngũ sắc sạch,
an trí ở nơi đã được rưới quét sạch sẽ. Đem mọi loại hoa,



mọi loại hương, hương xoa bôi,
phướng báu, phan, lọng... dùng cúng dường. Khi ấy










bốn vị Ðại Thiên Vương cùng với
quyến thuộc của họ kèm với trăm ngàn câu chi na



do tha chư Thiên khác đều đến
chỗ đó.



Hoặc nơi chốn có quyển Kinh này lưu hành,
hoặc lại có người tụng trì Kinh này,



đã được nghe danh hiệu và Nguyện
lớn thù thắng đã phát xưa kia của Đức Dược Sư



Lưu Ly Quang Như Lai. Nên biết
chốn đó không có nạn chết đột ngột cũng lại chẳng



bị các Quỷ bắt giữ, cướp đoạt
hồn phách. Giả sử đã bị cướp đoạt cũng được hoàn lại



như cũ.


Đức Phật nói:" Như vậy ! Như vậy Mạn
Thù Thất Lợi ! Như ông đã nói.



Này Mạn Thù Thất Lợi ! Kẻ trai lành, người
nữ thiện có lòng tin, nếu muốn



cúng dường Đức Như Lai ấy thì
người này nên làm hình tượng của Đức Như Lai, bảy



ngày bảy đêm thọ nhận tám phần
Trai Giới, ăn thức ăn trong sạch, ở nơi thanh tịnh rải



mọi loại hoa, đốt mọi loại hương.
Đem mọi loại tơ lụa, mọi loại phan phướng để trang



nghiêm chỗ ấy. Tắm gội sạch sẽ,
mặc áo mới sạch, nên sinh tâm không có cấu trược,



tâm không có giận hại. Đối với
tất cả chúng sinh, khởi tâm lợi ích, tâm Từ Bi Hỷ Xả



Bình Đẳng. Tấu nhạc, ca ngợi,
đi nhiễu quanh tượng Phật theo phía bên phải. Nên



nghĩ nhớ nguyện lớn xưa kia của
Đức Như Lai kèm giải thích Kinh này thì như sự nhớ



nghĩ, như sự nguyện cầu, tất
cả sự mong muốn...đều được viên mãn. Cầu sống lâu



được sống lâu, cầu phước báo
được phước báo, cầu tự tại được tự tại, cầu con trai con



gái được con trai con gái.


Hoặc lại có người chợt có mộng ác, hoặc thấy
các tướng ác, hoặc chim quái đến



tụ tập, hoặc nơi chỗ ở hiện ra
trăm điều quái dị... Nếu người này hay đem mọi loại vật



dụng cúng dường, cúng dường Đức
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì tất cả mộng



ác, tướng ác, việc chẳng tốt
lành thảy đều ẩn hết.



Nếu có sự sợ hãi về nạn nước, lửa, đao, chất
độc, bị treo ở nơi cao ngất, voi, sư



tử, cọp, sói, gấu heo, gấu chó,
rắn độc, bọ cạp, rít, loài giống như con sên... những sự



hãi thuộc nhóm như vậy mà nhớ
nghĩ cúng dường Đức Như Lai ấy thời tất cả sự sợ



hãi đều được giải thoát.


Nếu bị nước khác xâm lấn quấy nhiễu, trộm
cướp, phản loạn... Sự sợ hãi của



nhóm như vậy, cũng nên nghĩ nhớ
Đức Như Lai ấy, cung kính tôn trọng.



Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu kẻ trai lành,
người nữ thiện có lòng tin, cho



đến trọn đời thọ nhận ba Quy
Y, chẳng phụng thờ hàng Trời khác, hoặc trì năm Giới,



hoặc trì mười Giới, hoặc trì
104 Giới của Bồ Tát, hoặc lại xuất gia thọ trì 250 Giới của



Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni thọ
trì 500 Giới. Ở trong các điều đã tuỳ thọ nhận, hủy



phạm Cấm Giới, sợ đọa vào nẻo
ác. Nếu hay cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu



Ly Quang Như Lai thì quyết định
chẳng thọ nhận quả báo trong ba nẻo ác.



Hoặc có người nữ ngay lúc sinh sản chịu sự
cực khổ. Nếu hay xưng tên, cúng



dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu
Ly Quang Như Lai ấy sẽ mau được giải thoát, đứa



con được sanh ra có đầy đủ thân
phần, hình sắc đoan chính, người nhìn thấy đều vui



vẻ, thông minh lợi căn, an ổn,
ít bệnh, không có bị Phi Nhân cướp đoạt hồn phách".



Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Tuệ Mệnh A Nan (Ānanda)
rằng:"Này A-Nan ! Như



Ta khen ngợi hết thảy Công Đức
của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.



Ông có tin nhận chăng ? Ông đối
với cảnh giới thâm sâu của chư Phật Như Lai như



vậy, có sinh nhiều nghi hoặc
không ?"










Thời Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Đại
Đức Thế Tôn ! Con ở trong Pháp



mà Đức Như Lai đã nói, không
có nghi hoặc. Tại sao thế ? Vì Hạnh thuộc thân,



miệng, ý của tất cả Như Lai không
có gì chẳng thanh tịnh



Thế Tôn ! Mặt trời, mặt trăng này có Thần Thông
lớn như vậy, có uy lực lớn



như vậy còn có thể khiến cho
rơi xuống. Núi vua Tu Di còn có thể động dời, nhưng



lời của chư Phật đã nói, không
có sai khác.



Đại Đức Thế Tôn ! Hoặc có những chúng sanh
chẳng đủ Tín Căn, nghe nói



cảnh giới của chư Phật Như Lai
xong, khởi suy nghĩ này: "Làm sao chỉ niệm tên của



Đức Như Lai ấy mà được chừng
ấy Công Đức ?". Tâm chẳng tin nhận nên sinh phỉ



báng. Nhóm này như sống trong
đêm dài không có sự định lựa nhiêu ích, sẽ bị đoạ



vào nẻo ác"


Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Nếu hết thảy
danh hiệu của Đức Như Lai ấy nhập



vào lỗ tai của kẻ kia, mà người
này bị đọa vào nẻo ác thì không có chuyện đó.



Này A-Nan! Cảnh giới của chư Phật thật là khó
tin. Nay ông tin nhận được thì



nên biết đều là uy lực của Như
Lai. Chẳng phải là nơi tin nhận của tất cả Thanh Văn,



Bích Chi Phật Ðịa, chỉ trừ hàng
Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát Ma Ha Tát



Này A Nan! Thân người khó được, ở trong Tam
Bảo tin kính tôn trọng cũng



khó có thể được. Nghe danh hiệu
của Đức Như Lai ấy còn khó hơn gấp bội việc này.



Này A Nan ! Vô lượng Hạnh Bồ Tát, vô lượng
các phương tiện khéo, vô lượng



Nguyện rộng lớn của Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy. Ta muốn



một kiếp hoặc hơn một kiếp, nói
về Hạnh Nguyện Bồ Tát của Đức Như Lai ấy, cho



đến cùng kiếp cũng chẳng thể
xét tìm hết những việc làm với Nguyện lớn thù thắng



xưa kia của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.



Bấy giờ trong Chúng có vị Bồ Tát Ma Ha Tát
tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ



ngồi đứng dậy, trật áo lộ một
bắp tay, quỳ gối phải sát đất, hướng về Đức Bà Già Ba,



chắp tay cong mình, bạch rằng:"Đại
Đức Thế Tôn ! Ở đời vị lai sẽ có chúng sanh: thân



bị bệnh nặng, tật bệnh lâu dài,
gầy ốm, chẳng ăn được phải chịu đót khát, miệng cổ



khô ráo, tướng chết hiện trước
mặt, mắt không nhìn thấy, cha mẹ, thân quyến, bạn bè,



Tri Thức vây quanh khóc lóc.
Hình xác của người ấy nằm tại chỗ của mình mà Diêm



Ma Sứ Nhân (Yama-cea) dẫn Thần Thức của kẻ đó, đến trước mặt Diêm Ma Pháp


Vương (Yama-dharma-rāja), sau
lưng người này có vị Thần Đồng Sinh, tùy theo việc



người ấy đã làm , hoặc tội hoặc
phước, tất cả đều biên chép, gìn giữ hết, rồi trao cho



Diêm Ma Pháp Vương. Thời Diêm
Ma Pháp Vương tìm hỏi người ấy, tính toán việc



đã làm, tùy theo thiện, tuỳ theo
ác mà phân xử.



Nếu hay vì người bệnh này, quy y Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như



Lai ấy, như Pháp cúng dường,
liền được bình phục. Khi Thần thức của người này



được quay trở lại thời như từ
mộng tỉnh giấc, tự mình nhớ biết. Hoặc trải qua 7 ngày,



hoặc 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày...
Thần Thức quay về xong, thì nhớ đủ hết thảy



nghiệp báo lành dữ. Do tự mình
chứng biết cho nên dù phải bị mất mạng cũng chẳng



dám tạo nghiệp ác nữa. Chính
vì thế cho nên kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin,



cần phải cúng dường Đức Dược
Sư Như Lai".



Khi ấy Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:"Thiện
Nam Tử! Nên cúng



dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu
Ly Quang Như Lai ấy như thế nào ?"










Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Ðại Đức A Nan
! Nếu có người bệnh muốn khỏi bệnh



nặng, nên vì người này, bảy ngày
bảy đêm thọ nhận tám phần Trai Giới. Nên đem



thức ăn uống với mọi loại vật
dụng, tuỳ theo sức mà bày biện, cúng dường Tỳ Kheo



Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái
cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang



Như Lai ấy, đọc tụng Kinh này
49 biến, thắp 49 ngọn đèn. Nên làm bảy pho tượng của



Đức Như Lai ấy, trước mỗi một
Tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớn



như bánh xe. Hoặc lại cho đến
49 ngày, ánh sáng chẳng dứt . Nên làm cái Phan lụa



ngũ sắc dài 49 thước (Xích: thước
Tàu)



Lại nữa, Ðại Đức A Nan ! Hàng Quán Đỉnh Sát
Lợi Vương, nếu có tai nạn xảy



ra, nghĩa là ngườidân bị nạn
bệnh dịch, nước khác xâm bức, nạn phản nghịch ngay



trong nước, nạn Tinh Tú biến
ra nhiều điềm quái dị, nạn Nhật Thực Nguyệt Thực,



nạn mưa gió chẳng đúng thời,
nạn quá thời tiết không mưa.



Lúc đó, vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương này nên
đối với tất cả chúng sinh, khởi



tâm Từ Mẫn, tha cho kẻ bị cột
trói giam cầm, y theo Pháp Thức cúng dường đã nói lúc



trước mà cúng dường Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.



Lúc vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương dùng căn lành
này, do Thắng Nguyện xưa kia



của Đức Thế Tôn Dược Sư lưu Ly
Quang Như Lai ấy cho nên cảnh giới của vị vua ấy



liền được an ổn, mưa gió đúng
thời, lúa mạ được mùa, quốc độ giàu có. Hết thảy



chúng sinh trong tất cả quốc
giới, không có bệnh, an vui, phần lớn sống vui vẻ.



Ở quốc giới ấy cũng không có các Quỷ Thần
ác của hàng Dạ Xoa (Yak
a), La


Sát (Rākasa), Tỳ Xá Xà (Piśāca) ... nhiễu loạn chúng sinh. Hết
thảy tướng ác đều



ngưng, chẳng hiện. Vị Quán Đỉnh
Sát Lợi Vương ấy được sống lâu, sắc đẹp, mạnh



khỏe, không có bệnh, được tự
tại và được tăng thêm lợi ích"



Bấy giờ, Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát
rằng:"Thiện Nam Tử! Vì sao



mạng sống đã hết mà có thể kéo
dài được nữa ?"



Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Này A Nan ! Há
ông chẳng nghe Đức Như Lai nói về



chín cách chết đột ngột sao ?
Chính vì thế cho nên dạy dùng phương tiện Chú Dược.



Hoặc có chúng sinh bị bệnh chẳng nặng nhưng
không có Y Dược với người



chăm sóc bệnh, hoặc lại người
làm thuốc (Y nhân) trị liệu không đúng cách, chẳng



đúng thời mà chết. Đây là cách
chết đột ngột đầu tiên.



Cách chết đột ngột thứ hai là bị giết bởi
Vương Pháp



Cách chết đột ngột thứ ba là: dạo chơi săn
bắn, phóng dật, dâm dục say rượu



không có độ, bị các Phi Nhân
hại hồn phách.



Cách chết đột ngột thứ tư là: bị lửa thiêu
đốt.



Cách chết đột ngột thứ năm là: bị nước cuốn
chìm.



Cách chết đột ngột thứ sáu là: vào trong chỗ
có sư tử, cọp, beo, các thú ác.



Cách chết đột ngột thứ bảy là: bị đói khát
khốn khổ, chẳng được ăn uống, nhân



đây mà chết.


Cách chết đột ngột thứ tám là: bị Yểm Đảo,
thuốc độc, Khởi Thi Quỷ...gây tổn



hại


Cách chết đột ngột thứ chín là: bị ném từ
trên vách núi cao mà chết..



Ðây gọi là Đức Như Lai lược nói chín cách
chết đột ngột lớn. Ngoài ra còn có



vô lượng các cách chết đột ngột
khác".








Lúc đó trong Chúng có mười hai vị Đại Tướng
Dạ Xoa đều ngồi ngay trong Hội,



ấy là: Ðại Tướng Cung Tỳ La (Kumbhīra),
Đại Tướng Bạt Chiết La (Vajra), Đại



Tướng Mê Khư La (Mihira), Đại
Tướng An Nại La (Andira), Đại Tướng An Ðát La



(Śandira), Đại Tướng Ma Niết
La (Majira), Đại Tướng Nhân Ðà La (Indra), Đại



Tướng Ba Dị La (Pajra), Đại Tướng
Ma Hô La (Makura), Đại Tướng Chân Ðạt La



(Siṇḍura), Đại Tướng Chiêu Ðộ La (Catura), Đại Tướng Tỳ Yết
La (Vikarala).



Mười hai vị Đại Tướng Dạ Xoa của nhóm này,
mỗi một vị đều có bảy ngàn Dạ



Xoa dùng làm quyến thuộc, đều
đồng một tiếng bạch với Đức Thế Tôn rằng:" Nay



Chúng con nương vào uy lực của
Đức Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn



Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
nên chẳng còn sợ hãi nẻo ác nữa. Nay con cùng



nhau đồng một lòng, cho đến hết
tuổi thọ xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng,



đều sẽ gánh vác tất cả chúng
sanh, làm các việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an vui. Tùy theo



những chỗ nào, hoặc làng xóm,
thành ấp, tụ lạc, chốn A-Lan-Noa... Nếu có lưu bố



Kinh này, hoặc có người trì danh
hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như



Lai ấy, gần gũi cúng dường thì
quyến thuộc của chúng con đều hộ vệ người đó, đều



khiến cho giải thoát tất cả nạn
khổ. Mọi mong cầu của chư Hữu đều khiến cho đầy đủ"



Bấy giờ Đức Thế Tôn khen các Dạ Xoa Đại Tướng
rằng:"Lành thay ! Lành thay



Đại Dạ Xoa Tướng ! Nếu các ông
nhớ ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly



Quang Như La ấy thì nên nhớ làm
lợi ích cho tất cả chúng sinh"



Khi
ấy Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Kinh này có tên gì ? Phụng



trì như thế nào?"



Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Pháp Môn này
có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly



Quang Bản Tích Sở Phát Thù Thắng
Đại Nguyện, nên trì như vậy. Một tên gọi là



Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng Tự
Thệ , nên trì như vậy. Một tên gọi là Tịnh Trừ



Nhất Thiết Nghiệp Chướng, nên
trì như vậy"



Khi Đức Bà Già Bà nói lời đó xong, thời các
Bồ Tát Ma Ha Tát, các Đại Thanh



Văn, quốc vương, đại thần, Bà
La Môn, Cư Sĩ, tất cả Đại Chúng, A Tu La, Càn Đạt



Bà .... nghe điều Đức Phật đã
nói đều vui vẻ phụng hành.



PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA
DƯỢC SƯ NHƯ LAI (Hết)



19/01/2010


Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Con Lưu Ngọc Tuấn, Lê Hữu Sang, và Phan Nguyễn quốc Tú
» Cây si trên tàu- Gửi Phan Nguyễn Quốc Tú
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog