WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486840
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI   23/1/2010, 12:27
Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.449


PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA
DƯỢC SƯ NHƯ LAIHán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc
Tam Tạng ĐẠT MA CẬP ĐAViệt dịch: HUYỀN THANH


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Bà (Bhagavān:Thế
Tôn) du hành nhângian, đi đến nước Tỳ Xá Ly trụ
dưới cây Nhạc Âm cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồmtám ngàn người đến dự. Ba vạn
sáu ngàn vị Bồ Tát, quốc vương, đại thần, Bà La Môn,Cư Sĩ, Trời (Deva), Rồng (Nāga),
A Tu La (Asura), Càn Đạt Bà (Gandharva), Già LâuTrà (Garua), Khẩn Na La (Kinara),
Ma Hô La Già (Mahoraga)... Đại Chúng vâyquanh ở trước mặt, nói Pháp.


Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử (Mañjuśrī-dharma-rāja-putra)


nương vào uy thần của Đức Phật,
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở một bắp tay,quỳ gối phải sát đất, hướng về
Đức Bà Già Bà, chắp tay cong mình bạch rằng:"ThếTôn ! Nguyện xin diễn nói danh
hiệu với bản tích đã phát Đại Nguyện thù thắng củachư Phật, khiến chúng sinh nghe
xong được tiêu trừ nghiệp chướng, nhiếp thọ cácchúng sinh trong thời Chính Pháp
bị hoại ở đời sau này"Khi ấy Đức Bà Già Bà khen Mạn Thù Thất Lợi
Đồng Tử rằng:"Lành thay !Lành thay! Mạn Thù Thất Lợi,
bậc Đại Từ Bi đã khởi vô lượng Bi, khuyến thỉnh Tanói, vì nghĩa lợi cho chúng sinh
bị mọi loại nghiệp chướng ràng buộc, nhiêu ích an vuicho các Trời Người.


Này Mạn Thù Thất Lợi ! Hãy khéo nhớ nghĩ,
lắng nghe điều Ta nói"Thời Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử vui thích nghe
Đức Phật nói mà bạchrằng:"Thưa vâng ! Bạch Đức
Thế Tôn !"Đức Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:"Ở phương
Đông, cách cõi Phật này hơn mườihằng hà sa đẳng cõi Phật, có
Thế Giới tên là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy có Đức Phật tên làDược Sư Lưu Ly Quang (Bhaiaijya-guru-vaiurya-prabha)
Như Lai (Tathāgata),Ứng (Arhat), Chính Biến Tri (samyaksabuddha), Minh Hạnh Túc (vidyā-caraa-


sapana), Thiện Thệ (sugata), Thế Gian Giải (lokavid), Vô
Thượng Sĩ (anuttāra),Điều Ngự Trượng Phu (puruadamyasārathi), Thiên Nhân Sư (śātra-deva-


manuyānā), Phật (buddha),
Thế Tôn (lokanātha)Này Mạn Thù Thất Lợi ! Đức Thế Tôn Dược Sư
Lưu Ly Quang ấy lúc còn hànhHạnh Bồ Tát thời phát ra mười
hai Nguyện lớn. Thế nào là mười hai?_ Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện Ta đời sau,
lúc ở Phật Bồ Đề được Chính Giácthời tự thân có ánh sáng rực
rỡ, chiếu sáng vô lượng vô số vô biên Thế Giới. Dùng bamươi hai tướng lớn của Trượng
Phu với tám mươi tướng tốt nhỏ để trang nghiêm.Thân của Ta đã như thế, khiến
cho tất cả chúng sinh như Ta không có khác_ Nguyện lớn thứ hai: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời thân như LưuLy, trong ngoài trong sạch, không
có vết nhơ, ánh sáng rộng lớn, uy đức rạng rỡ, thânkhéo an trụ, lưới rực lửa trang
nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng. Nếu có chúng sinhsinh ở Thế Giới, hoặc trong loài
người bị hôn ám với đêm tối, chẳng biết phươnghướng nơi chốn. Dùng ánh sáng
của Ta cho nên tuỳ theo ý hướng đến, mà làm các sựnghiệp.

_ Nguyện lớn thứ ba: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời dùng phươngtiện Trí Tuệ không có bờ mé không
có giới hạn, khiến cho vô lượng cõi chúng sinhthọ dụng không có hết, chẳng
khiến cho một người có chỗ thiếu thốn._ Nguyện lớn thứ tư: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời chúng sinh trongcác Hữu hành Đạo khác, tất cả
an lập trong Đạo Bồ Đề. Kẻ hành Đạo của Thanh Văn,hành Đạo của Bích Chi Phật đều
dùng Đại Thừa mà an lập_ Nguyện lớn thứ năm: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúngsinh ở trong Pháp của Ta, tu
hành Phạm Hạnh. Vô lượng vô biên các chúng sinh này,tất cả đều được chẳng khuyết
giảm Giới, đủ ba Tụ Giới, không có ai phá Giới hướngđến nẻo ác.


_ Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúngsinh mà thân thể hèn kém, chẳng
đủ các Căn, xấu xí, ngu si, điếc, mù, què, khèo haichân, thân cong, lưng gù, hủi
lác, điên cuồng, hoặc lại có mọi loại bệnh của thân.Nghe tên của Ta xong, tất cả
đều được đầy đủ các Căn, thành đủ thân phần._ Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có chúngsinh bị các bệnh tật bức bách,
không có sự giúp đỡ, không có nơi nương dựa, khôngcó chỗ trú ngụ, xa lìa tất cả
của cải sinh sống, thuốc men. Lại không có thân thuộc,nghèo túng đáng thương. Người
này nếu được nghe danh hiệu của Ta thì mọi bệnh tậtđều được trừ bỏ, không có sự
đau nhức bực bội cho đến cứu cánh được Vô ThượngBồ Đề.


_ Nguyện lớn thứ tám: Nguyện Ta đời sau, lúc
được Bồ Đề thời nếu có ngườinữ làm người vợ bị trăm điều
ác gây bức não cho nên chán lìa thân nữ, nguyện bỏhình nữ. Nghe tên của Ta xong
sẽ chuyển thân người nữ thành tướng Trượng Phu chođến cứu cánh được Vô Thượng Bồ
Đề._ Nguyện lớn thứ chín: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời khiến cho tấtcả chúng sinh giải thoát lưới
Ma. Nếu rơi vào rừng rậm của Dị Kiến đều sẽ an lập ởChính Kiến, thứ tự bày dùng môn
Hạnh của Bồ Tát_ Nguyện lớn thứ mười: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu có chúngsinh bị mọi loại pháp của vua
cột trói, đánh đập, ngục tù, tử hình. Vô lượng tai nạnbuồn lo nấu ép, thân tâm chịu
khổ. Chúng sinh của nhóm ấy dùng Phước Lực của Tađều được giải thoát tất cả khổ
não._ Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu cóchúng sinh bị lửa đói thiêu đốt
thân, vì cầu thức ăn cho nên làm các nghiệp ác. Ta đốivới kẻ ấy, trước tiên dùng thức
ăn có vị thơm màu sắc đẹp cho thân ấy no đủ xong, sauđó dùng Pháp Vị, cuối cùng được
an vui mà dựng lập._ Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện Ta đời sau,
lúc được Bồ Đề thời nếu cóchúng sinh nghèo nàn, không có
quần áo, chịu nóng lạnh muỗi mòng, ngày đêm bứcnão. Ta sẽ ban cho kẻ ấy quần
áo tuỳ dùng, mọi loại tạo sắc như điều ưa thích, cũngdùng tất cả vật trang nghiêm
báu, vòng hoa, hương xoa bôi, trống, nhạc, mọi tàikhéo...tuỳ theo vật cần dùng
của các chúng sinh đều khiến cho đầy đủ.Mười hai Nguyện lớn này là điều mà xưa kia
Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu LyQuang Như Lai lúc hành Bồ Tát
đã làmLại nữa Mạn Thù Thất Lợi ! Hết thảy các Nguyện
của Đức Dược Sư Lưu LyQuang Như Lai với công đức trang
nghiêm của cõi Phật ấy cho đến mãn kiếp, nóichẳng thể hết.

Quốc thổ của Đức Phật ấy hoàn toàn trong sạch,
không có hình người nữ, lìa cácdục ác cũng không có tất cả nẻo
ác tiếng khổ, Lưu Ly làm đất.Cổng thành, tườngvách, cửa lớn, cửa sổ, gian nhà,
lầu gác, cột rường ráp cao vót, lưới quây chungquanh... đều do bảy báu tạo thành
như nước Cực Lạc (Sukha-vati), cõi Tịnh Lưu Lytrang nghiêm như vậy.


Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát,
vị thứ nhất tên là Nhật Quang(Sūrya-prabha) , vị thứ hai tên
là Nguyệt Quang (Candra-prabha) là bậc thượng thủtrong vô lượng vô số các chúng
Bồ Tát, giữ gìn Tạng Chính Pháp của Đức Thế TônDược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
ấy.Thế nên Mạn Thù Thất Lợi ! Kẻ trai lành, người
nữ thiện có lòng tin, cần phảinguyện sinh về quốc độ của Đức
Phật ấy"Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất
Lợi Đồng Tử rằng:"Mạn Thù ThấtLợi ! Hoặc có chúng sinh chẳng
nhận biết Thiện Ác, tham lam nhiều không có chán,chẳng biết bố thí với quả báo
của việc ban cho, ngu si không có Trí, khuyết thiếu gốctin (Tín Căn), gom tiền của cất
chứa bảo vệ, chẳng muốn chia cho. Chúng sinh củanhóm này không có tâm bố thí
cho nên thấy người đến xin, tâm họ chẳng vui như cắtthịt trên thân.


Lại có vô lượng chúng sanh keo kiệt tham
lam, tự mình chẳng dám tiêu dùng,cũng chẳng muốn cho cha mẹ, vợ
con... huống chi là đày tớ, người làm thuê với ngườiđi xin khác. Chúng sinh của nhóm
này ở nhân gian, chết đi sẽ sinh vào nẻo Quỷ đói,hoặc nẻo súc sanh.


Do xưa kia ở nhân gian đã từng được nghe
danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu LyQuang Như Lai cho nên hoặc tại
nẻo Quỷ đói hoặc nẻo súc sinh mà danh hiệu củaĐức Như Lai tạm được hiện trước
mặt, liền ở lúc nhớ thời từ chốn ấy chết đi, đượcsinh trở lại trong cõi người,
được Túc Mệnh Trí, sợ hãi nẻo ác, chẳng ham dục lạc,thích hành Tuệ Thí, khen ngợi
người bố thí, tất cả hết thảy đều hay buông cho. Dầndần đem đầu, mắt, tay,chân, máu,
thịt, thân mình đều cho người đến cầu xin, huốngchi là tài vật khác.


Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Có các chúng
sinh tuy phụng thờ Như Lai, thọ trìhọc câu cú, nhưng lại phá Giới,
phá Hạnh, phá nơi Chính Kiến. Hoặc thọ học câu cú,giữ gìn Cấm Giới, nhưng chẳng
cầu nghe nhiều (đa văn), chẳng hiểu được nghĩa thâmsâu trong Tu Đa La (Sutra:Khế
Kinh) do Đức Phật đã nói. Hoặc lại đa văn nhưngTăng Thượng Mạn, tự cho mình
đúng còn kẻ khác là sai, nghi ngờ chê bai ChínhPháp, làm bạn đảng của Ma. Người
ngu si của nhóm này với vô lượng trăm ngàn câuchi na do tha chúng sinh khác
hành Tà Đạo sẽ bị đọa vào Địa Ngục. Chúng sinh củanhóm này ở trong Địa Ngục, lưu
chuyển không có kỳ hạn.Do được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấycho nên ở chốn Địa Ngục, nhờ
uy lực của Đức Phật ấy cho nên tạm được danh hiệucủa Đức Như Lai hiện trước mặt.
Tức thời bỏ mạng, sinh trở lại cõi người, Chính Kiếntinh tiến, tâm trong sạch thuần
thiện, liền hay bỏ nhà, ở trong Giáo của Đức Như Lai,xuất gia học Đạo, dần dần lần
lượt tu hành các Hạnh của Bồ Tát.Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Hoặc có chúng
sinh do ganh ghét, chỉ khen ngợimình, chẳng khen người khác.
Các chúng sinh này do tự cao khinh chê người khácnên bị đọa vào ba ác, trong vô
lượng ngàn năm chịu các nỗi khổ đau làm hại. Trải quavô lượng ngàn năm xong, từ nơi
đó chết đi, sinh vào nẻo súc sanh làm bò, ngựa, lạcđà, lừa, bị roi gậy đánh đập,
đói khát dày vò, thân phải chở nặng tuỳ theo đường mà


đi. Nếu sanh trong cõi người,
thường ở chốn hèn kém, làm đày tớ cho người, chịu sựsai khiến của kẻ khác.


Nếu xưa kia trong cõi người, được nghe danh
hiệu của Đức Dược Sư Lưu LyQuang Như Lai ấy, do căn lành
này được thoát khỏi mọi khổ, các căn mạnh bén,thông tuệ biết nhiều, luôn cầu
gốc Thiện, được cùng bạn lành thường đi theo nhau,hay chặt đứt lưới Ma, đập nát
vỏ vô minh, khô cạn sông phiền não, thoát khỏi tất cảsinh, già, bệnh, chết, lo buồn,
khổ não.Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Có các chúng
sanh ưa thích sự ngang trái chia lìa,cùng nhau tranh cãi, kiện cáo.
Nhóm này làm cho chúng sanh phát khởi tâm ác; thânmiệng với ý luôn làm các việc
ác, vì muốn tổn hại nhau nên mỗi mỗi đều thường đemnhững việc không lợi ích làm
hại nhau. Hoặc cáo triệu Thần Rừng, Thần Cây, ThầnNúi, Thần ở gò mả, mọi loại Thần
riêng biệt, giết các súc sanh, lấy máu thịt ấy cúng tếcho tất cả Dạ Xoa, La Sát ăn
máu thịt. Viết chép tên của người oán kèm làm hìnhtượng của họ, thành tựu mọi thứ
độc hại, Chú Thuật, Yểm Mỵ, Cổ Đạo, Chú của KhởiThi Quỷ... vì muốn chặt đứt mạng
sống và phá hoại thân thể của người đó.Do nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Laicho nên các việc ác này chẳng
thể gây thương tổn, đều được trợ nhau khởi tâm hiềnlành (Từ Tâm), tâm lợi ích, không
có tâm nghi ngờ oán giận... mỗi mỗi đều vui thích,cùng nhau nhiếp thọ.


Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Các hàng bốn
Chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ƯuBà Tắc, Ưu Bà Di này với kẻ trai
lành, người nữ thiện có lòng tin... thọ nhận tám phầnTrai Giới, hoặc trong một năm,
hoặc là ba tháng, thọ trì các Giới. Dùng căn lành này,tùy theo sự vui thích, tùy theo
sự nguyện cầuNếu muốn sinh về chỗ của Đức A-Di-Ðà Như
Lai (Amitābha-tathāgata) tại ThếGiới Cực Lạc ở phương Tây. Do
được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược SưLưu Ly Quang Như Lai ấy nên lúc
mạng chung thời có tám vị Bồ Tát nương hư khôngđi đến, bày lối đi tắt của Đạo
ấy, tức ở cõi đó được tự nhiên hóa sinh trong mọi loạihoa Bát Đầu Ma (Padma:hoa sen)
đủ màu sắc.Nếu lại người này muốn sinh lên cõi Trời,
liền được vãng sinh. Căn lành xưa kiakhông có cùng tận nên không còn
sinh trong các nẻo ác khác. Mạng sống ở trên cõiTrời chấm dứt, sẽ sanh vào Nhân
Gian làm bậc Chuyển Luân Vương, tự tại trong bốnchâu, an lập cho vô lượng trăm
ngàn câu chi na do tha chúng sinh ở mười ThiệnNghiệp Đạo.


Hoặc lại sanh vào đại tộc Sát Lợi, đại tộc
Bà La Môn, cư sĩ đại gia... vàng bạc,lụa là, tràn đầy kho chứa. Hình
sắc đầy đủ, tự tại đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, mạnhcứng nhiều sức lực như đại lực
sĩ.Nếu có người nữ được nghe nói danh hiệu của
Đức Như Lai này rồi chí tâm thọtrì thì người này về sau lìa
hẳn thân nữ".Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử bạch Phật
rằng:"Thế Tôn ! Con ở thời sauđem danh hiệu của đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở chỗ của kẻ trailành, người nữ thiện có lòng
tin...dùng mọi loại phương tiện lưu bố khiến họ nghe, chođến trong giấc ngủ cũng dùng
danh hiệu của Phật, thức tỉnh bên tai họ.Nếu thọ trì Kinh này, đọc tụng, tuyên nói.
Hoặc lại vì người khác phân biệt mởgiải. Hoặc tự mình viết, hoặc
khiến người viết. Hoặc lấy quyển Kinh đựng đầy trongvật bằng tơ lụa ngũ sắc sạch,
an trí ở nơi đã được rưới quét sạch sẽ. Đem mọi loại hoa,mọi loại hương, hương xoa bôi,
phướng báu, phan, lọng... dùng cúng dường. Khi ấy


bốn vị Ðại Thiên Vương cùng với
quyến thuộc của họ kèm với trăm ngàn câu chi nado tha chư Thiên khác đều đến
chỗ đó.Hoặc nơi chốn có quyển Kinh này lưu hành,
hoặc lại có người tụng trì Kinh này,đã được nghe danh hiệu và Nguyện
lớn thù thắng đã phát xưa kia của Đức Dược SưLưu Ly Quang Như Lai. Nên biết
chốn đó không có nạn chết đột ngột cũng lại chẳngbị các Quỷ bắt giữ, cướp đoạt
hồn phách. Giả sử đã bị cướp đoạt cũng được hoàn lạinhư cũ.


Đức Phật nói:" Như vậy ! Như vậy Mạn
Thù Thất Lợi ! Như ông đã nói.Này Mạn Thù Thất Lợi ! Kẻ trai lành, người
nữ thiện có lòng tin, nếu muốncúng dường Đức Như Lai ấy thì
người này nên làm hình tượng của Đức Như Lai, bảyngày bảy đêm thọ nhận tám phần
Trai Giới, ăn thức ăn trong sạch, ở nơi thanh tịnh rảimọi loại hoa, đốt mọi loại hương.
Đem mọi loại tơ lụa, mọi loại phan phướng để trangnghiêm chỗ ấy. Tắm gội sạch sẽ,
mặc áo mới sạch, nên sinh tâm không có cấu trược,tâm không có giận hại. Đối với
tất cả chúng sinh, khởi tâm lợi ích, tâm Từ Bi Hỷ XảBình Đẳng. Tấu nhạc, ca ngợi,
đi nhiễu quanh tượng Phật theo phía bên phải. Nênnghĩ nhớ nguyện lớn xưa kia của
Đức Như Lai kèm giải thích Kinh này thì như sự nhớnghĩ, như sự nguyện cầu, tất
cả sự mong muốn...đều được viên mãn. Cầu sống lâuđược sống lâu, cầu phước báo
được phước báo, cầu tự tại được tự tại, cầu con trai congái được con trai con gái.


Hoặc lại có người chợt có mộng ác, hoặc thấy
các tướng ác, hoặc chim quái đếntụ tập, hoặc nơi chỗ ở hiện ra
trăm điều quái dị... Nếu người này hay đem mọi loại vậtdụng cúng dường, cúng dường Đức
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì tất cả mộngác, tướng ác, việc chẳng tốt
lành thảy đều ẩn hết.Nếu có sự sợ hãi về nạn nước, lửa, đao, chất
độc, bị treo ở nơi cao ngất, voi, sưtử, cọp, sói, gấu heo, gấu chó,
rắn độc, bọ cạp, rít, loài giống như con sên... những sựhãi thuộc nhóm như vậy mà nhớ
nghĩ cúng dường Đức Như Lai ấy thời tất cả sự sợhãi đều được giải thoát.


Nếu bị nước khác xâm lấn quấy nhiễu, trộm
cướp, phản loạn... Sự sợ hãi củanhóm như vậy, cũng nên nghĩ nhớ
Đức Như Lai ấy, cung kính tôn trọng.Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu kẻ trai lành,
người nữ thiện có lòng tin, chođến trọn đời thọ nhận ba Quy
Y, chẳng phụng thờ hàng Trời khác, hoặc trì năm Giới,hoặc trì mười Giới, hoặc trì
104 Giới của Bồ Tát, hoặc lại xuất gia thọ trì 250 Giới củaTỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni thọ
trì 500 Giới. Ở trong các điều đã tuỳ thọ nhận, hủyphạm Cấm Giới, sợ đọa vào nẻo
ác. Nếu hay cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư LưuLy Quang Như Lai thì quyết định
chẳng thọ nhận quả báo trong ba nẻo ác.Hoặc có người nữ ngay lúc sinh sản chịu sự
cực khổ. Nếu hay xưng tên, cúngdường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu
Ly Quang Như Lai ấy sẽ mau được giải thoát, đứacon được sanh ra có đầy đủ thân
phần, hình sắc đoan chính, người nhìn thấy đều vuivẻ, thông minh lợi căn, an ổn,
ít bệnh, không có bị Phi Nhân cướp đoạt hồn phách".Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Tuệ Mệnh A Nan (Ānanda)
rằng:"Này A-Nan ! NhưTa khen ngợi hết thảy Công Đức
của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.Ông có tin nhận chăng ? Ông đối
với cảnh giới thâm sâu của chư Phật Như Lai nhưvậy, có sinh nhiều nghi hoặc
không ?"


Thời Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Đại
Đức Thế Tôn ! Con ở trong Phápmà Đức Như Lai đã nói, không
có nghi hoặc. Tại sao thế ? Vì Hạnh thuộc thân,miệng, ý của tất cả Như Lai không
có gì chẳng thanh tịnhThế Tôn ! Mặt trời, mặt trăng này có Thần Thông
lớn như vậy, có uy lực lớnnhư vậy còn có thể khiến cho
rơi xuống. Núi vua Tu Di còn có thể động dời, nhưnglời của chư Phật đã nói, không
có sai khác.Đại Đức Thế Tôn ! Hoặc có những chúng sanh
chẳng đủ Tín Căn, nghe nóicảnh giới của chư Phật Như Lai
xong, khởi suy nghĩ này: "Làm sao chỉ niệm tên củaĐức Như Lai ấy mà được chừng
ấy Công Đức ?". Tâm chẳng tin nhận nên sinh phỉbáng. Nhóm này như sống trong
đêm dài không có sự định lựa nhiêu ích, sẽ bị đoạvào nẻo ác"


Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Nếu hết thảy
danh hiệu của Đức Như Lai ấy nhậpvào lỗ tai của kẻ kia, mà người
này bị đọa vào nẻo ác thì không có chuyện đó.Này A-Nan! Cảnh giới của chư Phật thật là khó
tin. Nay ông tin nhận được thìnên biết đều là uy lực của Như
Lai. Chẳng phải là nơi tin nhận của tất cả Thanh Văn,Bích Chi Phật Ðịa, chỉ trừ hàng
Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát Ma Ha TátNày A Nan! Thân người khó được, ở trong Tam
Bảo tin kính tôn trọng cũngkhó có thể được. Nghe danh hiệu
của Đức Như Lai ấy còn khó hơn gấp bội việc này.Này A Nan ! Vô lượng Hạnh Bồ Tát, vô lượng
các phương tiện khéo, vô lượngNguyện rộng lớn của Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy. Ta muốnmột kiếp hoặc hơn một kiếp, nói
về Hạnh Nguyện Bồ Tát của Đức Như Lai ấy, chođến cùng kiếp cũng chẳng thể
xét tìm hết những việc làm với Nguyện lớn thù thắngxưa kia của Đức Thế Tôn Dược
Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.Bấy giờ trong Chúng có vị Bồ Tát Ma Ha Tát
tên là Cứu Thoát, liền từ chỗngồi đứng dậy, trật áo lộ một
bắp tay, quỳ gối phải sát đất, hướng về Đức Bà Già Ba,chắp tay cong mình, bạch rằng:"Đại
Đức Thế Tôn ! Ở đời vị lai sẽ có chúng sanh: thânbị bệnh nặng, tật bệnh lâu dài,
gầy ốm, chẳng ăn được phải chịu đót khát, miệng cổkhô ráo, tướng chết hiện trước
mặt, mắt không nhìn thấy, cha mẹ, thân quyến, bạn bè,Tri Thức vây quanh khóc lóc.
Hình xác của người ấy nằm tại chỗ của mình mà DiêmMa Sứ Nhân (Yama-cea) dẫn Thần Thức của kẻ đó, đến trước mặt Diêm Ma Pháp


Vương (Yama-dharma-rāja), sau
lưng người này có vị Thần Đồng Sinh, tùy theo việcngười ấy đã làm , hoặc tội hoặc
phước, tất cả đều biên chép, gìn giữ hết, rồi trao choDiêm Ma Pháp Vương. Thời Diêm
Ma Pháp Vương tìm hỏi người ấy, tính toán việcđã làm, tùy theo thiện, tuỳ theo
ác mà phân xử.Nếu hay vì người bệnh này, quy y Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang NhưLai ấy, như Pháp cúng dường,
liền được bình phục. Khi Thần thức của người nàyđược quay trở lại thời như từ
mộng tỉnh giấc, tự mình nhớ biết. Hoặc trải qua 7 ngày,hoặc 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày...
Thần Thức quay về xong, thì nhớ đủ hết thảynghiệp báo lành dữ. Do tự mình
chứng biết cho nên dù phải bị mất mạng cũng chẳngdám tạo nghiệp ác nữa. Chính
vì thế cho nên kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin,cần phải cúng dường Đức Dược
Sư Như Lai".Khi ấy Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:"Thiện
Nam Tử! Nên cúngdường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu
Ly Quang Như Lai ấy như thế nào ?"


Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Ðại Đức A Nan
! Nếu có người bệnh muốn khỏi bệnhnặng, nên vì người này, bảy ngày
bảy đêm thọ nhận tám phần Trai Giới. Nên đemthức ăn uống với mọi loại vật
dụng, tuỳ theo sức mà bày biện, cúng dường Tỳ KheoTăng, ngày đêm sáu thời lễ bái
cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly QuangNhư Lai ấy, đọc tụng Kinh này
49 biến, thắp 49 ngọn đèn. Nên làm bảy pho tượng củaĐức Như Lai ấy, trước mỗi một
Tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớnnhư bánh xe. Hoặc lại cho đến
49 ngày, ánh sáng chẳng dứt . Nên làm cái Phan lụangũ sắc dài 49 thước (Xích: thước
Tàu)Lại nữa, Ðại Đức A Nan ! Hàng Quán Đỉnh Sát
Lợi Vương, nếu có tai nạn xảyra, nghĩa là ngườidân bị nạn
bệnh dịch, nước khác xâm bức, nạn phản nghịch ngaytrong nước, nạn Tinh Tú biến
ra nhiều điềm quái dị, nạn Nhật Thực Nguyệt Thực,nạn mưa gió chẳng đúng thời,
nạn quá thời tiết không mưa.Lúc đó, vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương này nên
đối với tất cả chúng sinh, khởitâm Từ Mẫn, tha cho kẻ bị cột
trói giam cầm, y theo Pháp Thức cúng dường đã nói lúctrước mà cúng dường Đức Thế Tôn
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.Lúc vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương dùng căn lành
này, do Thắng Nguyện xưa kiacủa Đức Thế Tôn Dược Sư lưu Ly
Quang Như Lai ấy cho nên cảnh giới của vị vua ấyliền được an ổn, mưa gió đúng
thời, lúa mạ được mùa, quốc độ giàu có. Hết thảychúng sinh trong tất cả quốc
giới, không có bệnh, an vui, phần lớn sống vui vẻ.Ở quốc giới ấy cũng không có các Quỷ Thần
ác của hàng Dạ Xoa (Yak
a), La


Sát (Rākasa), Tỳ Xá Xà (Piśāca) ... nhiễu loạn chúng sinh. Hết
thảy tướng ác đềungưng, chẳng hiện. Vị Quán Đỉnh
Sát Lợi Vương ấy được sống lâu, sắc đẹp, mạnhkhỏe, không có bệnh, được tự
tại và được tăng thêm lợi ích"Bấy giờ, Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát
rằng:"Thiện Nam Tử! Vì saomạng sống đã hết mà có thể kéo
dài được nữa ?"Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Này A Nan ! Há
ông chẳng nghe Đức Như Lai nói vềchín cách chết đột ngột sao ?
Chính vì thế cho nên dạy dùng phương tiện Chú Dược.Hoặc có chúng sinh bị bệnh chẳng nặng nhưng
không có Y Dược với ngườichăm sóc bệnh, hoặc lại người
làm thuốc (Y nhân) trị liệu không đúng cách, chẳngđúng thời mà chết. Đây là cách
chết đột ngột đầu tiên.Cách chết đột ngột thứ hai là bị giết bởi
Vương PhápCách chết đột ngột thứ ba là: dạo chơi săn
bắn, phóng dật, dâm dục say rượukhông có độ, bị các Phi Nhân
hại hồn phách.Cách chết đột ngột thứ tư là: bị lửa thiêu
đốt.Cách chết đột ngột thứ năm là: bị nước cuốn
chìm.Cách chết đột ngột thứ sáu là: vào trong chỗ
có sư tử, cọp, beo, các thú ác.Cách chết đột ngột thứ bảy là: bị đói khát
khốn khổ, chẳng được ăn uống, nhânđây mà chết.


Cách chết đột ngột thứ tám là: bị Yểm Đảo,
thuốc độc, Khởi Thi Quỷ...gây tổnhại


Cách chết đột ngột thứ chín là: bị ném từ
trên vách núi cao mà chết..Ðây gọi là Đức Như Lai lược nói chín cách
chết đột ngột lớn. Ngoài ra còn cóvô lượng các cách chết đột ngột
khác".
Lúc đó trong Chúng có mười hai vị Đại Tướng
Dạ Xoa đều ngồi ngay trong Hội,ấy là: Ðại Tướng Cung Tỳ La (Kumbhīra),
Đại Tướng Bạt Chiết La (Vajra), ĐạiTướng Mê Khư La (Mihira), Đại
Tướng An Nại La (Andira), Đại Tướng An Ðát La(Śandira), Đại Tướng Ma Niết
La (Majira), Đại Tướng Nhân Ðà La (Indra), ĐạiTướng Ba Dị La (Pajra), Đại Tướng
Ma Hô La (Makura), Đại Tướng Chân Ðạt La(Siṇḍura), Đại Tướng Chiêu Ðộ La (Catura), Đại Tướng Tỳ Yết
La (Vikarala).Mười hai vị Đại Tướng Dạ Xoa của nhóm này,
mỗi một vị đều có bảy ngàn DạXoa dùng làm quyến thuộc, đều
đồng một tiếng bạch với Đức Thế Tôn rằng:" NayChúng con nương vào uy lực của
Đức Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế TônDược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
nên chẳng còn sợ hãi nẻo ác nữa. Nay con cùngnhau đồng một lòng, cho đến hết
tuổi thọ xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng,đều sẽ gánh vác tất cả chúng
sanh, làm các việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an vui. Tùy theonhững chỗ nào, hoặc làng xóm,
thành ấp, tụ lạc, chốn A-Lan-Noa... Nếu có lưu bốKinh này, hoặc có người trì danh
hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang NhưLai ấy, gần gũi cúng dường thì
quyến thuộc của chúng con đều hộ vệ người đó, đềukhiến cho giải thoát tất cả nạn
khổ. Mọi mong cầu của chư Hữu đều khiến cho đầy đủ"Bấy giờ Đức Thế Tôn khen các Dạ Xoa Đại Tướng
rằng:"Lành thay ! Lành thayĐại Dạ Xoa Tướng ! Nếu các ông
nhớ ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu LyQuang Như La ấy thì nên nhớ làm
lợi ích cho tất cả chúng sinh"Khi
ấy Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Kinh này có tên gì ? Phụngtrì như thế nào?"Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Pháp Môn này
có tên gọi là Dược Sư Lưu LyQuang Bản Tích Sở Phát Thù Thắng
Đại Nguyện, nên trì như vậy. Một tên gọi làThập Nhị Dược Xoa Đại Tướng Tự
Thệ , nên trì như vậy. Một tên gọi là Tịnh TrừNhất Thiết Nghiệp Chướng, nên
trì như vậy"Khi Đức Bà Già Bà nói lời đó xong, thời các
Bồ Tát Ma Ha Tát, các Đại ThanhVăn, quốc vương, đại thần, Bà
La Môn, Cư Sĩ, tất cả Đại Chúng, A Tu La, Càn ĐạtBà .... nghe điều Đức Phật đã
nói đều vui vẻ phụng hành.PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA
DƯỢC SƯ NHƯ LAI (Hết)19/01/2010


Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Con Lưu Ngọc Tuấn, Lê Hữu Sang, và Phan Nguyễn quốc Tú
» Cây si trên tàu- Gửi Phan Nguyễn Quốc Tú
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | Khoa học | tôn giáo | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com