WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 544
Số lần cảm ơn : 74
Điểm Cống Hiến : 2147486838
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI   23/1/2010, 12:31

Mật Tạng Bộ 4_ No.1377 (Tr.898 _Tr.901)


PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI


Hán dịch: Tây
Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang


Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư , Sa Môn được ban áo tía
(kẻ bày tôi là) THI HỘ


phụng chiếu dịch


Việt dịch:
HUYỀN THANH.


Như vậy tôi
nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn cây Ni Câu Luật Đà tại


thành Ca Tỳ La (Kapila) là trú xứ của giòng họ
Thích ('Sàkya)


Lúc đó Đồng
Tử La Hầu La (Ràhula) cư ngụ ở chỗ khác, vào lúc nửa đêm


chợt bị La Sát đại ác làm cho sợ hãi. Thời La Hầu
La liền ở đêm đó cùng với các


chúng Đồng Tử trước sau vây quanh, ra khỏi thành Ca
Tỳ La đi đến chỗ Đức Phật


ngự. Đến nơi xong, cúi đầu mặt lễ hai bàn chân của
Đức Phật, rồi ở trước mặt Đức


Phật khóc lóc mà trụ.


Bấy giờ Đức
Thế Tôn biết việc đó xong, liền bảo Tôn Giả A Nan (Ànanda)


rằng:"A Nan nên biết
Ta có Đại Minh (Mahà-vidya) tên là Bảo Đái (dây đeo báu)


có công đức lớn, hay vì Đồng Tử La Hầu La mà làm
ủng hộ. Nay Ta tuyên nói, ông


nên thọ trì Đại Minh này.


Nếu các
chúng Trời (Deva), chúng Rồng (Nàga), chúng Dạ Xoa (Yaksa),


chúng La Sát (Ràksasa), chúng A Tu La (Asura), chúng Ca
Lâu La (Garuda), chúng


Càn Thát Bà (Gandharva), chúng Khẩn Na La (Kimnara),
chúng Tất Xá Tả


(Pi'sàca), chúng Tất Lệ Đa (Preta), chúng Cưu Bàn Trà
(Kumbhanda), các chúng


Tú Diệu (Naksatra-grahà), 28 Dược Xoa Đại Tướng, bốn
Đại Dạ Xoa Chủ, bốn


Đại Thiên Vương, các chúng Ly Dục Tiên, bậc trụ ở
núi Tuyết, cho đến mười


phương tất cả các chúng Bộ Đa (Bhùta) và chúng La
Sát Nữ (Ràksasì), Ca Nễ Lý,


Bố Tả Na Lý, Kế Tra Yết Lan Noa, Tô Ma Na (Sumana),
hàng Ma Hạ Ha Lý


(Mahà-hari)...các chúng Mẫu Quỷ, Tam Mẫu Nột Nga Di
Yết Lạp Ba, Đại La Sát...


với Ha Lý Đại La Sát Nữ ở phương Đông, Ngu Noa Tây
Đại La Sát Nữ ở phương


Nam,
Kế Xá Lý Đại La Sát Nữ ở phương Tây, Châu Kế Đại La Sát Nữ ở phương


Bắc. Bốn Đại La Sát Nữ này cùng với sáu mươi quyến
thuộc đều đến dự. Chúng


của nhóm như vậy, nếu nghe tuyên nói Bảo Đái Đại
Minh thì ở tất cả nơi chốn hay


vì tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ"


Khi ấy Đức
Thế Tôn liền nói Bảo Đái Đại Minh là:


1_ Kiệt nễ
ngật-la


2_ Kiệt na
bát để


3_ Cồ di
ngật-la


4_ Cồ ma bát
để


5_ Bát lý ca


6_ Kiệt lý
ni


7_ Kiệt la
bát để


8_ Sa la bát
để


9_ Đạt na bát
để


10_ Tô la bát
để


11_ A lê ba


12_ A lê ba
bát để


13_ Ma bát để


14_ A bát để


15_ Mạt hổ
bát để


16_ Hổ la


17_ Hứ lê


18_ Hổ lô


19_ Để lê


20_ Hứ lê


21_ Tức trí


22_ Lê bát-đa


23_ Trú tra
tra phệ


24_ Án


25_ Tam vĩ


26_ Ma vĩ tát
lý


27_ Ma hạ hứ28_ Hổ hổ


29_ Tam mãn đa
tát tát lý


30_ A tam mãn
đa, tát la bát lê


31_ Kha tát
lý


32_ A phộc
lý-đa


33_ Ma hạ
phộc lý-đa


34_ Kiệt nễ


35_ Di kha lê


Đức Phật
nói:"Này A Nan ! Nay Ta tuyên nói Bảo Đái Đại Minh có công đức


lớn. Nếu có người trì Minh đó thì tuỳ theo các
việc mong cầu đều được tròn đủ. Hết


thảy chúng Trì Minh Thiên, chúng Bộ Đa, chúng Phệ Đa
Noa, chúng Đại Lực


Thiên, các chúng Thần Thông Tinh Tiến Tiên... chẳng
thể gây chướng ngại cho


người trì Minh.


A Nan nên biết, Bảo Đái Đại Minh này là điều mà chư
Phật Thế Tôn cùng


nhau tuyên nói, rộng vì tất cả chúng sinh, lợi ích
an vui cho đến ở tất cả nơi chốn


đều âm thầm làm ủng hộ.


Này A Nan ! Hết thảy người đại ác khó đều nhiếp, loài
có uy quang, loài có


nghiệp ác trong Đại Địa, hoặc phương hoặc góc cho
đến tất cả nơi chốn...nghe Bảo


Đái Đại Minh đó thời đều kinh sợ. Lại Đại Minh này,
trong khoảng chu ni mười do


tuần hay vì tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ, cứu
các việc khó, nhiếp trì hộ niệm


khiến các chúng sinh ngưng dứt tai nạn được an vui,
chẵng bị gậy đánh đập, chẳng


bị đao gây thương tích, chẳng vị trúng độc, tất cả
ác độc tự nhiên tiêu diệt, bạn ác


xa lìa, tất cả loài ác làm việc cấm buộc tự nhiên
giải thoát.


Nếu Người
với Phi Nhân đối với tất cả chúng sinh làm điều não hại. Cần phải


y theo Pháp, dựng lập Đàn Trường, đem các hương hoa
cúng dường Như Lai, y theo


Pháp Kết Giới , tắm gội thanh tịnh, tụng Bảo Đái
Đại Minh đó thì các loài ác kia


tự nhiên nhiếp phục chẳng thể gây hại cho đến tất
cả bệnh khổ cũng được trừ dứt".


Lại nói Đại
Minh là:


"Đát
ninh-dã tha (1) nễ lợi nễ lợi (2) vĩ ma lê (3) đa ma lê (4) hổ tức, hổ


tức (5) tất lý (6) để lý (7) tát lê la (Cool"


Lại nữa A Nan
! Đại Minh này có công đức lớn. Lúc nói Đại Minh đó thời nếu


chúng Quỷ nghe qua thảy đều sợ hãi, run rẩy. Nếu
Thiên Chúng nghe qua thảy đều


tập hội. Hoặc Long Vương, hoặc Bộ Đa Vương nghe qua
cũng đều tập hội. Hoặc


Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đồng Tử
Thiên... nghe Đại Minh đó


đều từ chốn khác đều đến tập hội ở nơi này, khen
ngợi, tuỳ vui Bảo Đái Đại Minh"


Khi ấy Từ
Thị Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Con cũng vì


Đồng Tử La Hầu La với tất cả chúng sinh làm Pháp
ủng hộ, cứu các việc khó,


nhiếp trì hộ niệm, ngưng dứt tai nạn được an vui.
Dao, gậy, các độc chẳng thể gây


hại. Cấm cột bạn ác tự nhiên xa lìa. Dùng lợi ích
đó cho nên tuỳ vui, tuyên nói Bảo


Đái Đại Minh là:


"Đát
ninh-dã tha (1) a phộc na để (2) bát na nễ (3) a ni na nỗ (40 tổ lô, tổ


lô (5) minh lý-đà nan ni (6) a đà nan ni (7) tam mãn đa
nan ni (Cool nễ lý-môn ni


(9) nễ lý-di mưu nễ (10) phiến để, toa tất-đa dã
nẵng (11) ma ma, tát lý-phộc


tát đỏa nam tả (12) lạc xoa, câu lỗ, toa hạ (13)"


Bấy giờ Sa
Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói


Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) áng ngu lý (2) bán ngu lý (3) a nột lý (4) nông nột


lý (5) thất khế (6) thất kha lý (7) nột nại-một lý
(Cool nột lý-nột la dã để (9) a tả,


a tả (100 vĩ mẫu tả (11) phiến đỉnh, toa tất-đa dã
nẵng, câu lỗ (12) ma ma, tát


lý-phộc tát đỏa nan tà, toa hạ (13)"


Khi ấy Dạ Ma
Thiên Tử cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) a-sắt-trí (2) bát na sắt-trí-lý (3) lỗ địa la, yết
lan-


ni (4) nghiễm tỳ lý (5) nột lý-na lý (6) mẫu tức xá
kế-dã la nhĩ (7) phiến đỉnh,


toa tất-đa dã nẵng, yết tăng di (Cool ma ma, lạc xoa, câu
lỗ, sa hạ (9)"


Lúc đó Đế
Thích Thiên Chủ cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) nan ni (2) đạt nỗ thí (3) tô nan ni, tô nan ni (4) đế


nan ni, đế nan ni (5) nột lý-di (6) tô di (7) nại ma nê
(Cool nại di (9) để lê (10) di lê


(11) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả, lạc xoa, yết
lỗ di (12) phiến đỉnh, toa


tất-đa dã nẵng (13) dã phộc tế ma mãn đường, yết
lỗ di, toa hạ (14)"


Đế Thích Thiên
Chủ nói Đại Minh đó xong, lại nói Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) nan ni (2) đạt nỗ thí (3) yết nại-du đa cật-lý (4)


mục quỹ (5) nhập-phộc lê (6) nại di (7) vĩ ha lê (Cool
sa lý (9) sa la phộc để (10)


phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (11) ma ma, tát
lý-phộc tát đỏa nan tả (12) dã


phộc tế ma mãn độ, bà phộc đổ, toa hạ (13)"


Bấy giờ Trì
Quốc Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) đạt lý, đạt lý (2) đạt la ni, đạt lý (3) a đản đế (4)


bố lỗ (5) mẫu lỗ (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng
(7) ma ma, tát lý-phộc tát


đỏa nan tả, lạc xoa, yết lỗ di (Cool dã phộc tế ma
mãn độ, bà phộc đổ, toa hạ (9)"


là:


Khi ấy Tăng Trưởng Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói
Bảo Đái Đại Minh


"Tát duệ
thế đường (1) án noa lý (2) bán noa lý (3) yết la ni (4) yết la bát


đế (5) yết la lỗ tỳ (6) yết lý đạt lý (7) yết nặc
yết bát đế-lý (Cool lỗ lỗ di (9) xoa


xoa di (10) a sất di (11) bác sất phiến để, toa tất-đa
dã nẵng (12) ma ma, tát lý-


phộc tát đỏa nan tả, lạc xoa, câu lỗ (13) dã phộc
tế ma mãn đà, bà phộc đổ, toa


hạ (14)"


Lúc đó Quảng Mục Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói
Bảo Đái Đại Minh


là:


"Tát duệ
thế đường (1) ma nhạ la, ma nhạ la (2) nhạ nhạ ma la (3) địa lý,


địa lý (4) kế lý, kế lý (5) tam mãn đa, kế lý (6)
phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng


(7) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (Cool dã phộc
tế ma mãn đường, yết lỗ di,


toa hạ (9)"


Bấy giờ
Nguyệt Thiên Tử cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) án (2) phộc nỉ (3) vĩ ma lê (4) bát-la bà toa lý (5)


thiết đa la thấp-di (6) tát hạ tát-la, la thấp-di (7)
bát-la để tát la để (Cool phiến


đỉnh, toa tất-đa dã nẵng , câu lỗ (9) ma ma, tát
lý-phộc tát đỏa nan tả (10) dã


phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (11)"


Khi ấy các Thiên Chúng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo
Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) câu lỗ, câu lỗ (2) tô lỗ, tô lỗ (3) phiến đỉnh, toa


tất-đa dã nẵng, câu lỗ (5) ma ma, tát lý-phộc tát
đỏa nan tả (6) dã phộc tế ma


mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (7)"


Lúc đó các
chúng Tinh Tú cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) đát lê (2) đát ma lê (3) a lê (4) nại lê (5) a ca xá, vĩ


ma lê (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di
(7) ma ma, tát lý-phộc tát


đỏa nan tả (Cool dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di,
toa hạ (9)"


Bấy giờ các
chúng Rồng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) mạt lê (2) ma lê (3) a tả lê (4) mạt đề (5) a thú


mạt đề (6) bố kế (7) phiến đỉnh, toa tất-đa dã
nẵng, câu lỗ (Cool ma ma, tát lý-


phộc tát đỏa nan tả (9) dã phộc tế ma mãn đường,
yết lỗ di, toa hạ (10)"


Khi ấy 28
Đại Dạ Xoa Tướng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát
duệ thế đường (1) nại-lý trà bát để, nại-lý trà bát để (2) lỗ lỗ
đạt la,


lỗ lỗ đạt la (3) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng,
yết lỗ di (4) ma ma, tát lý-phộc


tát đỏa nan tả (5) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ
di, toa hạ (6)"


Lúc đó chúng
Tất Lệ Đa, chúng Tất Xá tả, chúng Cưu Bàn Trà cũng đồng tuỳ


vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) vĩ bộ để (2) tam phộc lý-đa na, vĩ bộ đế (3) phiến


đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (4) ma ma, tát lý-phộc tát
đỏa nan tả (5) dã phộc tế


ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (6)"


Bấy giờ
chúng Bố Đan Na, Yết Tra Bố Đan Na cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo


Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) bát nột-di (2) yết la ni (3) ốt điệt đa (4) tổ lan-noa


tát di la ni (5) thô thô bát đế (6) phiến đỉnh, toa
tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (7) ma


ma, tát lý-phộc tát đỏa thất-tả (Cool dã phộc tế ma
mãn đường, yết lỗ di, toa hạ


(9)"


Khi ấy các
chúng Mẫu Quỷ cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) kế lê (2) ma kế lê (3) noa lý (4) noa ma lý (5)


phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (6) ma ma,
tát lý-phộc tát đỏa nan tả


(7) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ
(Cool"


Bấy giờ bốn
Đại La Sát Nữ ở bốn phương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái


Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) a nê, bá nê (2) khát nhĩ (3) khát phộc nhĩ (4) khô


khô lý (5) lê tất (6) bát lý hạ lý (7) phiến đỉnh,
toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (Cool


ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (9) dã phộc tế ma
mãn đường, yết lỗ di, toa


hạ (10)"


Khi ấy trong
Hội có một Đại La Sát Nữ tên là La Di Noa cũng tuỳ vui tuyên


nói Bảo Đái Đại Minh là:


"Tát duệ
thế đường (1) nại lý-na lý, nại lý-na lý (2) hạ hạ hạ hạ (3) hứ
hứ


hứ hứ (4) hổ hổ hổ hổ (5) thí quỹ quỹ, thí quỹ
quỹ (6) tức quỹ (7) vĩ mục khế (Cool


ma kha (9) nhạ kha (10) khế tra (11) di trí (12) át tra
(13) át tra tra (14) la tra


tra (15) cật-la ma nhạ (16) câu nho, câu nho (17) nột
nột nột (18) nột-lỗ, nột-lỗ,


nột-lỗ (19) thế di lê (20) di di lê (21) a na quát quát
(22) khát nột-di (23) nột nột


nột (24) để thể (25) để di (26) để nễ (27) thể lê
(28) di tra (29) tức để (30) di trí


(31) lê trí (32) tất trí (33) tất đế-lý (34) bế
đế-lý ni (35) nột hứ nễ (36) mẫu hứ


nễ (37) la hệ (38) phộc hệ (39) nại ba duệ (40)"


Khi La Sát Nữ
nói Đại Minh đó xong, liền ở trước mặt Đức Phật bạch


rằng:"Nay con đã nói Đại Minh của quyến thuộc
trong Bảo Đái Đại Minh, khéo vì


tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ, ngưng dứt tai nạn
được an vui. Đao, gậy, sự độc


ác chẳng thể xâm hại. Tất cả bạn ác tự nhiên xa
lìa hơn một do tuần, hai do tuần


cho đến mười hai do tuần.


Hoặc Trời,
hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Càn Thát Bà, hoặc A


Tu La, hoặc Ca Câu La, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hầu La
Già, hoặc Cưu Bàn


Trà, hoặc Tất Xá Tả, hoặc Tất Lệ Đa, hoặc Bố Đơn
Na (Putana), hoặc Yết Tra Bố


Đơn Na (Kataputana), hoặc Tắc Kiện Đà (Skanda), hoặc A
Ba Tam Ma La


(Apasmara), hoặc Phệ Đ Na (Vedana), hoặc một ngày gây
sốt rét, hoặc hai ngày


gây sốt rét cho đến Người, Phi Nhân... rình tìm mong
cầu dịp thuận tiện để gây não


hại đều chẳng được dịp thuận tiện. Nếu có dịp
thuận tiện, thật không có điều đó.


Chỉ trừ nghiệp chướng đời trước thì chẳng thể ngăn
cấm chận đứng.


Lại Đại Minh
này hay khiến cho tất cả chúng sinh ở tất cả nơi chốn ngưng dứt


được tất cả sợ hãi, xa lìa tất cả việc gây nhiễu
loạn"


Bấy giờ Đức
Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan rằng:"Như Ta đã nói Bảo Đái Đại


Minh với các Bảo Đái Đại Minh do nhóm La Sát Nữ này
đã nói, Minh Cú của


quyến thuộc... có đông đức lớn. Ông nên thọ trì,
tuyên thông lưu bố.


Lại Đại Minh
này cũng hay cấm, chận đứng các gió mây ác.


Nếu người trì
Minh khéo tự làm ủng hộ, lại hay hộ giúp người khác; hoặc


thành, ấp làng, xóm cho đến tất cả nơi chốn đều hay
ủng hộ.


Lại Đại Minh
này đối với tất cả Trời, Rồng, Quỷ, Thần cho đến trong nhóm


Sa Môn, Bà La Môn, Ngoại Đạo, Phạm Chí, Ni Kiền Đà
hoặc có kẻ có tâm ác độc,


kẻ chẳng thể điều phục, kẻ gây não hại, kẻ làm
điều chẳng lành...đều hay điều


phục, chẳng thể gây não hại...cho đến tất cả Tú
Diệu đại ác đều hay cấm chế chận


đứng.

Lại nữa A Nan
! Bảo Đái Đại Minh tối thượng tối thắng. Hết thảy Sa Môn,


Bà La Môn, Ngoại Đạo, Phạm Chí, Ni Kiền Đà với Phạm
Vương, Đế Thích, bốn


Đại Thiên Vương, Dục Tự Tại Thiên, Nhật, Nguyệt, Tinh
Tú, Trời, Rồng, Quỷ,


Thần, Dạ Xoa, La Sát, người và Phi Nhân, loài trụ ở
ngọn núi, loài trụ dưới chân


núi, loài trụ trong hư không , các hàng Bộ Đa... Hết
thảy tấy cả câu Chú của mỗi


một hàng ấy đều hay chặt đứt, chẳng bị Chú khác
chặt đứt


Lại nữa A Nan
! Bảo Đái Đại Minh, khéo làm ủng hộ, khéo cứu, khéo


nhiếp...hay cho chúng sinh ngưng dứt tai nạn (tức tai)
được an vui. Dao, gậy, chất


độc chẳng thể xâm hại. Tất cả bạn ác tự nhiên xa
lìa hơn một do tuần, hai do tuần


cho đến mười hai do tuần


Lại nữa A Nan
! Ta chẳng thấy tất cả hàng Trời, Người, Ma, Phạm... của Thế


Gian ấy có kẻ trái vượt Bảo Đái Đại Minh này. Nếu
có kẻ trái vượt, thật không có


đều đó. Tại sao thế ? A Nan
nên biết tất cả Phật chân thật, Pháp chân thật, Tăng


chân thật, Thật Ngự chân thật, tất cả Lý Thi Chúng
chân thật. Thế nên đối với Pháp


Môn bí mật này, không có trái vượt


Này A Nan ! Năm loại chân thật chẳng thể trái vượt là
Phật chân thật chẳng


thể trái vượt, Pháp chân thật chẳng thể trái vượt,
Tăng chân thật chẳng thể trái


vượt, Thật Ngữ chân thật chẳng thể trái vượt, Lý
Thi Chúng chân thật chẳng thể trái


vượt.


Chính vì thế
cho nên A Nan ! Bảo Đái Đại Minh này, nếu có người thọ trì sẽ


được lìa tất cả bệnh, giải thoát tất cả sự trói
buộc, ngưng trừ tất cả ác, được an vui


lớn, cát tường tối thượng.


Đức Phật nói
Kinh này xong thời Đồng Tử La Hầu La được lìa sợ hãi. Các


Đại Chúng của nhóm A Nan nghe điều Đức Phật đã nói
đều rất vui vẻ, tin nhận


phụng hành.


PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI (Hết)


14/01/2010
Về Đầu Trang Go down
 
PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog