WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   23/1/2010, 13:03

Hình Chú Lăng Nghiêm: (Nhấn vào sẽ thấy kích cỡ lớn)


Trích kinh lăng nghiêm:

- A Nan! Những câu vi diệu, bí mật của "Phật Đảnh Quang Tụ, thuần trắng chẳng ô nhiễm" này, sanh ra tất cả chư Phật:

- Mười phương Như Lai do tâm chú này, được thành Vô Thượng Chánh Biến Tri Giác.

- Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uốn dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo.

- Mười phương Như Lai vận tâm chú này, ngồi bửu liên hoa, ứng hiện trong vô số quốc độ.

- Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, nơi vô số quốc độ, chuyển đại pháp luân.

- Mười phương Như Lai trì tâm chú này, hay ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ Tát, Thanh Văn, cho đến người chưa chứng quả vị.

- Mười phương Như Lai nương tâm chú này, hay ở nơi mười phương cứu vớt các khổ như: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm và bát khổ, những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát; các nạn: giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn, ngay đó tiêu tan.

- Mười phương Như Lai tùy theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong tứ oai nghi được cúng dường như ý; nơi pháp hội của hằng sa Như Lai, được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử.

- Mười phương Như Lai hành theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương nhiếp thọ người có nhân duyên, khiến hàng Tiểu Thừa nghe tạng bí mật, chẳng sanh kinh sợ.

- Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành Vô Thượng Giác, ngồi dưới cây Bồ Đề vào Đại Niết Bàn.

- Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc Phật Pháp, trụ trì cứu cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch.

- Như ta thuyết chú " Phật Đảnh Quang tụ chẳng ô nhiễm" này, từ sáng đến tối chẳng dứt tiếng, trong đó những chữ và câu cũng chẳng trùng điệp, nếu từ đây ngộ nhập, mới biết tất cả hữu tình vô tình cũng thường thuyết chú này, nên gọi "Đảnh Như Lai" vậy.

- Hàng hữu học các ngươi chưa ra khỏi luân hồi phát tâm chí thành tu chứng quả A La Hán, nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng.

- A Nan! Nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong đất nước, hoặc lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình, hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại.

- A Nan! Nay ta vì ngươi thuyết chú này, cứu giúp thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh.

- Sau khi ta diệt độ, chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự trì tụng, hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như thế, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại, cho đến tất cả ác chú của các Thiên Long, quỷ thần, yêu tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắc, tâm được chánh thọ, tất cả bùa chú, yểm cổ, kim ngân độc dược, cỏ, cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài, vào miệng người ấy đều thành cam lồ. Tất cả ác tinh, quỷ thần, dù có độc tâm hại người, đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác; các ác quỷ vương Tần Na, Dạ Ca (đầu heo mũi voi) cùng các quyến thuộc, đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người ấy.

- A Nan nên biết! Chú này thường có tám vạn bốn ngàn vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc, ngày đêm hộ vệ. Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng niệm tâm trì, thì các vị Kim Cang Vương thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, huống là người có tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề, các vị Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương này, khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn, ngay đó được nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng sa kiếp đến nay, đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài Dược Xoa, La Sát, quỷ bệnh tật, quỷ thúi, quỷ yểm mị, quỷ hút tinh khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng, và những xứ ác độc.

- Thiện tri thức ấy, hoặc đọc tụng, biên chép, hoặc đeo giữ và cúng dường tâm chú này thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và chỗ chẳng an lành.

- Các chúng sanh này, dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ, do đó được trong vô số kiếp thường với chư Phật đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. Cho nên, Tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thảy đều thành tựu.

- A Nan! Thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ, đều được tiêu diệt, dù đã uống rượu, ăn ngũ tân, và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, quỷ thần, chẳng cho là có lỗi; dù mặc y áo rách rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch; dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này, với công đức vào đàn, hành đạo, chẳng có sai khác.

- Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch, vô gián, những tội Tứ khí, Bát khí của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni (bằng như tử hình của người đời), thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch, chẳng còn mảy may.

- A Nan! Nếu có chúng sanh từ vô số kiếp đến nay, có tất cả những tội chướng nặng nhẹ, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối, nay nếu biết đọc tụng, biên chép chú này, giữ đeo trên mình hay để nơi chỗ ở, thì những nghiệp tích chứa từ trước, đều tiêu như nước sôi làm tan băng tuyết, chẳng bao lâu sẽ được vô sanh nhẫn.

- Lại nữa A Nan! Nếu có người đàn bà chưa có con, mong cầu có thai, chí tâm tưởng niệm, hoặc đeo chú này, thì được sanh những đứa con trai gái có phước đức trí huệ, cầu sống lâu được sống lâu, cầu phước báo được phước báo, cho đến cầu thân mạng sức mạnh đều được như thế. Sau khi chết, tùy nguyện vãng sanh trong mười phương quốc độ, chắc chắn chẳng sanh nơi biên địa, dòng hạ tiện, huống là các tạp hình!

- A Nan! Nếu các quốc độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch; hoặc những nơi bị bịnh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác, viết thần chú này dán nơi bốn cửa thành, và những thấp miếu hoặc trên các tràng phan, khiến chúng sanh trong nước thừa phụng chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường; khiến nhân dân mỗi mỗi đeo chú trong mình, hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.

- A Nan! Nếu chúng sanh nơi các quốc độ, hễ chỗ nào có chú này, thì Thiên Long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui; những tai chướng do tất cả ác tinh biến quái ở mọi nơi, đều chẳng sanh khởi, người chẳng chết yểu, gông, cùm, xiềng, xích, chẳng dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường chẳng ác mộng.

- A Nan! Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến ác tinh, do 28 đại ác tinh làm thượng thủ; lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sanh. Hễ có chú này thì thảy đều tiêu diệt, trong phạm vi 12 do tuần, các tai biến hung dữ, trọn chẳng thể xâm nhập.

- Cho nên Như Lai thuyết chú này, bảo hộ người tu hành sơ học đời vị lai, vào Tam Ma Địa, thân tâm thư thái, được đại yên ổn chẳng bị tất cả tà ma, quỷ thần, và những oán thù, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thỉ đến quấy hại.

- Ngươi và hàng hữu học trong chúng, với người tu hành đời vị lai, y pháp trì giới trong đạo tràng, được vị thầy truyền giới trong sạch, đối với tâm chú này chẳng sanh nghi hoặc, thì cái thân do cha mẹ sanh của người này, nếu chẳng được tâm thông, mười phương Như Lai bèn thành vọng ngữ.

Nói xong, vô số Kim Cang đều nhất thời đảnh lễ bạch Phật:

- Như lời Phật dạy, chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu đạo Bồ Đề.

Bấy giờ, Phạn Vương và Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng đồng thời đảnh lễ bạch Phật:

- Nếu có người tu học như thế, chúng con xin hết lòng bảo hộ, khiến họ suốt đời việc làm thỏa nguyện.

Còn có vô số Quỷ Vương chắp tay đảnh lễ bạch Phật:

- Chúng con cũng thệ nguyện hộ trì cho người ấy, khiến tâm Bồ Đề mau được viên mãn.

Còn có vô số Nhật Nguyệt Thiên tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân sư, Lôi Sư, cùng với Điện Sư, Tuần Quan, Chư Tinh và quyến thuộc đảnh lễ bạch Phật:

- Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được vô sở úy.

Còn có vô số Sơn Thần, Hải Thần, Phong Thần, cõi Trời Vô Sắc, tất cả tinh kỳ trên mặt đất, dưới nước và trên không, đồng thời đảnh lễ bạch Phật:

- Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, trọn chẳng ma sự.

Chú Lăng Nghiêm:

ĐỆ NHỨT

Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni san.
Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.
Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm.
Nam mô lô kê a la hán đa nẩm.
Nam mô tô lô đa ba na nẩm.
Nam mô ta yết rị đà già di nẩm.
Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm.
Nam mô đề bà ly sắc nỏa.
Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm.
Nam mô bạt ra ha ma ni.
Nam mô nhơn đà ra da.
Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da.
Nam mô bà già bà đế.
Na ra dỏa noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra.
Nam mô tất yết rị đa da.
Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa.
Nam mô tất yết rị đa da.
Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đà cu ra da.
Nam mô bát đầu ma cu ra da.
Nam mô bạt xà ra cu ra da.
Nam mô ma ni cu ra da.
Nam mô già xà cu ra gia.
Nam nô bà già bà đế, đế rị trà du tây na, ba ra ha ra noa ra xà dà, đa tha già đa da.
Nam mô bà già bà đế.
Nam mô a di đa bà da, đa tha dà đa la, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.
Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.
Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da bát ra bà ra xà da, đa tha già đa da.
Nam mô bà già bà đế, tam bổn sư bí da, tát lân nại ra lặc xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.
Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da.
Nam mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da, đế biều nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà giá bà đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát đác đa bác đác lam.
Nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra bí địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, giả đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế nẫm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu ra ma ha bác ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa,tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố sắt ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật
phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ NHỊ

Ô hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na, Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa da tam bát xá noa yết ra. Hổ Hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, man trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ TAM

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già bà đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẫm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, mang ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm bà đa ha rị nẩm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dà xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà da di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bác đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a-la-hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xả ra ba nể, cu hê dạ, cu hê dạ xa địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra thoa vỏng, bà dà phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ TỨ

Bà già phạm, tát đát đa bác đá ra, Nam mô tý lô đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra, tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ hồng. Hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn; tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệc đát trị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ NGŨ

Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ da yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha, thập Phật ra yên ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a tỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết na du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bác ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà, trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiến tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột đà xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di, đác điệc tha.
Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   27/1/2010, 09:26

Nếu Chú Lăng Nghiêm bị hủy diệt thì Phật Pháp cũng sẽ bị hủy diệt.
Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất.
Vì vậy mong các bạn hãy truyền bá chú lăng nghiêm này, để cho chánh pháp luôn luôn trụ ở thế giới ta bà này!

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
totaro
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 348
Số lần cảm ơn : 92
Điểm Cống Hiến : 100003689
Tham gia : 24/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   30/1/2010, 20:52

Trích bài của Thầy Già :
Trích dẫn :
__ Một ông sư cụ trụ trì 1 ngôi chùa ở tỉnh, không chuyên nghiệp trị tà, nghe nói chú Lăng Nghiêm oai phong dữ lắm trị được cả Thiên ma, làm tàng xách cái mõ để trên đầu con bịnh, vừa gõ vừa tụng chú. Trước chánh điện con tà gạt cái mõ văng xuống đất, mắng ông: “Ông phước đức bao nhiêu mà để cái mõ trên đầu tui! (thật xấu hổ trước mặt khoãng 30 đệ tử còn ở lại sau 1 buổi tụng kinh tối).
Thần chú, kinh tự dù hay , dù oai nghiêm đến mấy mà người dụng không có phước đức, không có lòng thành tâm, kính cẩn, sử dụng không hợp lẽ Trời mà để thị oai thì cũng vô ích. 
Như ở câu chuyện của Thầy Già, bản thân câu chú Lăng nghiêm dù oai linh đến mấy nhưng nếu không có sự trợ giúp của Thánh Thần, Trời Phật chứng minh thì có đọc cả trăm ngàn lần cũng không trị được bịnh tà.
Thân
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   1/2/2010, 10:19

Trích dẫn :
Thần chú, kinh tự dù hay , dù oai nghiêm đến mấy mà người dụng không có phước đức, không có lòng thành tâm, kính cẩn, sử dụng không hợp lẽ Trời mà để thị oai thì cũng vô ích.


Dù bạn tin hay không tin vào kinh, thì không nên nói vậy, không may nếu không sẽ phạm vào tội phỉ báng chánh pháp, huống chi là 10 phương như lai cho chú này mới được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, như câu chuyện trên bạn trích, ma vương rất là ghét và sợ hải chú lăng nghiêm, vì vậy nên mới vùng vẩy nói vậy để làm cho ta xấu hổ trước mặt mọi người để không đọc tiếp!
Chứ thật ra là chữa được hết! mình xin trích một phần trong kinh lăng nghiêm cho bạn thấy!

Trích dẫn :
- Các chúng sanh này, dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ, do đó được trong vô số kiếp thường với chư Phật đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. Cho nên, Tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thảy đều thành tựu.

Trích dẫn :
- A Nan! Thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ, đều được tiêu diệt, dù uống rượu, ăn ngũ tân, và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, quỷ thần, chẳng cho là có lỗi; dù mặc y áo rách rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch; dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này, với công đức vào đàn, hành đạo, chẳng có sai khác.

Trích dẫn đoạn 2
Trích dẫn :
- A Nan nên biết! Chú này thường có tám vạn bốn ngàn vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc, ngày đêm hộ vệ. Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng niệm tâm trì, thì các vị Kim Cang Vương thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, huống là người có tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề, các vị Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương này, khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn, ngay đó được nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng sa kiếp đến nay, đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài Dược Xoa, La Sát, quỷ bệnh tật, quỷ thúi, quỷ yểm mị, quỷ hút tinh khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng, và những xứ ác độc.

Và Hòa Thượng Tuyên Hóa củng đã có căn dặn chúng ta rằng:
Trích dẫn :
TRONG THỜI MẠT PHÁP , THIÊN MA NGOẠI ĐẠO LY MỴ VỌNG LƯƠNG SƠN YÊU THỦY QUÁI SỢ NHẤT LÀ CHÚ LĂNG NGHIÊM VÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM CÓ CÔNG NĂNG PHÁ TÀ HIỂN CHÁNH , KINH LĂNG NGHIÊM LÀ MỘT BỘ KINH CỐT TỦY CỦA PHẬT GIÁO !

PHẬT PHÁP KHÔNG CÓ LĂNG NGHIÊM , PHẬT PHÁP DIỆT , CHO NÊN PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP TRONG THỜI MẠT PHÁP LÀ HỌC THUỘC LÒNG BẰNG ĐƯỢC CHÚ LĂNG NGHIÊM CHO NHUẦN NHUYỂN ( XUẤT GIA LẪN TẠI GIA)

KHÔNG CÓ CHÚ NÀO LINH NGHIỆM BẰNG CHÚ LĂNG NGHIÊM , KHÔNG CÓ KINH NÀO CHÂN CHÍNH HƠN KINH LĂNG NGHIÊM LÀ VÌ KINH NÀY ĐEM NHỮNG ĐIỀU SAI TRÁI CỦA THIÊN MA NGOẠI ĐẠO VÀ CỦA CẢ CHÚNG SINH TRÌNH BÀY VÔ CÙNG RÕ RÀNG XIỂN MINH HẾT SỨC TƯỜNG TẬN .


Và sau đây xin chia sẽ với các bạn:
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
Dịch giả: Thích Thiện Hoa

(Trích lược)

Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo.

Người đi trong biển khơi diệu vợi, sóng dồi gió dập, lênh đênh giữa biển, nếu không có kim chỉ nam, thì không dễ gì vượt qua mấy vạn trùng dương, trở về xứ sở.

Người đi đánh giặc, nếu không đọc binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật chiến lược,

thì không sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà, và giữ gìn non sông cẩm tú.

Kẻ làm thợ nếu chẳng có mực thước, thì không sao làm thành những món đồ có giá trị.

Người tu hành cũng thế: nếu không hiểu lối thẳng, khúc quanh, chỗ đèo ải gay go, nơi hầm hố nguy hiểm trong đường lối tu hành, lớp lang chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, sa nơi ác đạo.

Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là: Giáo, lý, hạnh, quả đều rõ ràng.

Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm như thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong kinh Lăng Nghiêm này Phật dạy hết sức rành rẽ.

Nói đến kinh Lăng Nghiêm, hàng Phật tử ai lại chẳng nghe tiếng là một bộ kinh Đại Thặng, vừa hay nhất, mà cũng vừa quý nhất.
Người tu hành hiểu được kinh Lăng Nghiêm, chẳng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người thợ có dây mực, kẻ chiến sĩ có binh thư đồ trận.

Vì kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế,

nên thưở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm nhặt không cho truyền bá ra ngoài.

Trong lúc ấy, bên Tàu, có ngài Thiên Thai Trí Giả đại sư, được nghe kinh Lăng Nghiêm quý báu như vậy,

nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây (Ấn Độ) quì lạy cầu khẩn cho kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá qua Tàu, để lợi ích quần sanh.

Cách 100 năm sau, có ngài Bát Thích Mật Đế, người ở Ấn Độ, đã nhiều lần tìm cách đem kinh Lăng Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa, nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ.

Đến lần cuối cùng, Ngài viết kinh trong miếng lụa mỏng, rồi cuốn lại, xẻ bắp thịt vế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ, mới đem được ra khỏi nước.

Chúng ta cũng nên nhớ tưởng lại cái công “vị pháp vong xu” của ngài Bát Thích Mật Đế.

Thử nghĩ: một cây cỏ cắt vào da còn đau; một mụt ghẻ con còn biết nhức, huống chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét cho được một cuốn lụa nhỏ (nhỏ nhất cũng bằng ngón tay cái, và dài hơn một tấc) trải qua bao nhiêu ngày, từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa.

Nếu không may bị tiết lộ, thì phải tử hình.

Như thế, chúng ta đủ thấy sự quí báu của kinh Lăng Nghiêm biết là dường nào!

Tâm vì đạo quên mình của Bồ tát Bát Thích Mật Đế đáng cho chúng ta trọn đời bái phục.

Khi ngài Bát Thích Mật Đế đem kinh Lăng Nghiêm này qua Tàu,

đến đất Nam Thuyên, gặp quan Thừa tướng tên Phòng Dung, là bực bác học uyên thâm, lại có lòng mộ Phật nên ngài trình bày với Thừa tướng, giá trị của kinh Lăng Nghiêm mà ngài đã hy sinh mang đến.

Quan Thừa tướng Phòng Dung nghe rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một vật báu chưa từng có.

Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì bị máu mủ bám vào lâu ngày , nên mất cả chữ nghĩa.

Một người có công lớn trong việc này, là bà phu nhân của Thừa tướng Phòng Dung.

Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất thuốc hóa học, những máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực, nên còn thấy để phiên dịch.

Quan Thừa tướng thỉnh ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạn ra chữ Tàu.

Ngài Di Già Thích Ca dịch từ ngữ, còn quan Thừa tướng nhuận sắc.

Nên Kinh Lăng Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay, mà văn chương cũng là tuyệt diệu.

Từ xưa các học giả không những trong đạo Phật, mà cả đạo Nho, các đại gia văn chương một phen xem đến kinh Lăng Nghiêm đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu, và văn chương tuyệt diệu của kinh.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   4/2/2010, 10:03

Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch : Thích Minh Ðịnh

Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện.

Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện.

Vì chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm.

Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm.

Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả Kinh Lăng Nghiêm.

Lúc đó thiên ma Ba Tuần sẽ xuất hiện, hoành hành đầy rẫy khắp nơi.

Lúc ấy sẽ không có trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì.

Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, (tại gia và xuất gia) học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày.

Đây chính là hộ pháp và khiến cho pháp tồn tại lâu dài

Đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì.

Hiện tại ở đây chỉ có mấy chục người nghe giảng Chú Lăng Nghiêm.

Nhưng chính mấy chục người này nghe giảng, đã giữ chân của bọn thiên ma.

Khiến chúng hoảng sợ khi đề cập đến Chú này.

Tôi đã nghiên cứu Phật Pháp nhiều năm, không dám nói là hoàn toàn hiểu biết hết Chú Lăng Nghiêm và Chú Ðại Bi, nhưng bạn không thể nói tôi hiểu biết nhiều, cũng không thể nói tôi hiểu biết ít.

Có một lần đệ tử của tôi nói : "Chú Lăng Nghiêm thật là làm cho con bối rối, không cách chi con học và nhớ được.’’

Ðừng nhìn biển mà thở dài!

Đừng nghĩ Chú như biển cả, mà ra vẻ bạn không khi nào học thuộc nó.

*Tôi chỉ cho bạn một phương pháp.

Ðừng có học hết một lần, mà phải học từng câu, từng hàng, từng hàng.

Khi bạn học thuộc câu đầu, thì học câu kế tiếp.
Nếu chưa thuộc câu đầu, thì đừng học câu kế tiếp.

Ví dụ, đọc câu ‘’Nam Mô Tát Ðát Tha Tô Già Ða Da A La Ha Ðế Tam Miệu Tam Bồ Ðà Tỏa...’’,

đọc đi đọc lại, đến khi bạn thuộc lòng, nhắm mắt lại đọc thuộc trôi chảy, thì hãy học câu kế tiếp.

Nếu bạn tham học hết một lần thì bạn không thể nào nuốt chửng một lần được.

Ðừng học hết một lần, đó cũng giống như muốn ăn một lần hết cả con bò.

Học Chú phải từng chút, từng chút.

Ðừng giống như nhìn biển chằm chằm rồi nghĩ : ‘’Nước nhiều quá, làm sao tôi có thể uống hết được.’’

Mặc dù Chú Lăng Nghiêm rất dài, nếu bạn định tâm thì sẽ học được.

Nếu ai muốn xuất gia với tôi, thì phải học thuộc Chú Lăng Nghiêm và Chú Ðại Bi.

Nếu không tôi sẽ không nhận làm đệ tử.

Nếu bạn thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm thì tôi công nhận bạn thành tâm một mức nào đó.

Tại Trung Quốc thường thường học Chú Lăng Nghiêm phải mất sáu tháng.

Vào mùa hè, có một đệ tử của tôi không ăn, không ngủ để học Chú Lăng Nghiêm,

Đó là biểu thị sự thành tâm, để bụng đói thì học dễ nhớ.

Tất cả các pháp đều là pháp diệu.

Tôi giảng chữ "pháp diệu" phải mất nhiều ngày, nhưng sự giảng của tôi không sao sánh kịp được với Trí Giả Ðại Sư.

Ngài giảng một chữ "diệu", phải mất chín chục ngày.

Cảnh giới pháp diệu vượt ra ngoài sự tính toán phân biệt.

Muốn học thuộc Chú Lăng Nghiêm, đừng rơi vào sự tính toán phân biệt, càng phân biệt thì bạn càng khó học, càng tính toán thì càng không hiểu.

Ðừng nghĩ : ‘’ Tại sao tôi không thể học Chú này ? ‘’

Ðừng nghĩ gì hết !
Mà phải đọc tụng, đọc tụng như là bổn phận và trách nhiệm của bạn.

Ðừng học với sự vọng tưởng phân biệt so lường.

Phân biệt là thức thứ sáu, tính toán là riêng về thức thứ bảy.

Kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đọc là do nguyên nhân vấn đề của Ngài A Nan.

Tại sao ? Vì Ngài chú tâm việc học mà coi nhẹ việc tu định.

Nếu bạn muốn thâm nhập Chú Lăng Nghiêm, thì bạn phải trừ khử sạch sự tính toán và phân biệt.

Ðừng dùng thức để học Phật Pháp, mà dùng chân tâm, đó mới chính là diệu pháp.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
atm01Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 36
Số lần cảm ơn : 10
Điểm Cống Hiến : 3013
Tham gia : 04/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Hình tướng & Âm thanh   4/2/2010, 19:58

Xin mượn lời của huynh VTD đề nói về vấn đề này:

Trích dẫn :
Trong những ngày vừa qua, nói về hình tướng và âm thanh của Chú thì VTD
được nghe nhiều người bàn về Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần chú .
Đây là một bài Chú lớn của Chư Phật mười phương. Nói là lớn vì khi hành
giả tu trì bài chú này thì phải là người giữ Bát Quan Trai giới, phải có
Chánh Tâm và Thành ý trong tu học.
Nhưng có phải Chú Lăng Nghiêm là
có oai lực hơn các Chú khác, thí dụ như Chú Đại Bi, Ngũ Bộ Chú, Lục tự
Chân Ngôn Chú, Nhất Tự chú…vv? Theo VTD nghĩ thì không phải như vậy. Dù
bài Chú Lăng Nghiêm có 5 phần dài hơn chú Đại Bi chỉ có hơn 200 câu,
hoặc câu Chú Úm Manipadmehum của Đức Quán Thế Âm chỉ có 6 chữ, hay là
câu Tâm chú của Đức A Di Đà Phật chỉ có một chữ ( Hri). Nhưng tất cả đều
có oai lực như nhau, đều xuất phát từ sự thù thắng của bản thể các Chư
Phật, tâm đồng không khác biệt. Phật Chú nào cũng gồm thâu 5 bộ: Kim
Cang Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ, Bảo Sinh Bộ và Yết Ma Bộ. Đồng có các
Thiên Long Bát Bộ, Chư Thánh giả hộ trì. Nên không có việc tụng Phật chú
này thì Linh hơn Phật Chú kia, bài chú này trị Tà hay hơn bài chú nọ…vv
Vì tất cả đều là do duyên hợp của mỗi hành giả, phù hợp chú nào thì trì
tụng bài chú đó.
Khi hành giả có Chánh Tâm và Thành Ý thì đắc một
câu Chú sẽ thông tất cả các Chú, bắt một cái Ấn sẽ nhiếp thâu tất cả Ấn
Khế của Chư Phật.
Người niệm Phật cũng đồng như người niệm Chú, đều
phải xuất phát từ Tâm thành. Vì suy cho cùng các câu Phật Chú, hồng danh
Đức Phật cũng chỉ là âm thanh và hình tướng. Người niệm chú hay niệm
Phật đều là sự cầu nguyện từ bản tâm của mình. Nên rất nhiều trường hợp
nhà sư tụng Chú Lăng Nghiêm mà bị Ma phá,còn cư sĩ tại gia niệm Phật mà
được vãng sanh…vv.

Việc thứ hai là thời gian trì Chú như thế nào
là hợp lý. Cách đây nhiều năm, VTD đã được biết một số người thường trì
vào các thời Tý , Ngọ, Mẹo, Dậu.
Đây là các thời khắc được cho là Linh vì là lúc giao hòa năng lượng
giữa Trời và Đất, hay nói theo Thông Thiên Học là lúc Cổng Năng lượng
của Vũ Trụ được mở ra. Điều này được Phật giáo biết từ cả ngàn năm
trước, nên các chùa Đại Thừa ở Trung Quốc và Việt Nam từ xưa đến nay
thường Công phu vào các giờ 5-7 giờ sáng ( Mẹo), 11 đến 1 giờ trưa (
Ngọ) 5- 7 giờ chiều ( Dậu), 11- 1 giờ khuya( Tý). Đây là các giờ mà ai
theo tu trì Mật Pháp đều biết, chẳng có gì lạ cả. Dân gian cũng hay nói
các giờ này là các giờ Âm vì chính lúc này Phần Âm Khí tăng lên rất
mạnh. Hành giả niệm Phật- Trì Chú tùy theo tâm thức của mình sẽ có các
giờ thấy phù hợp khi hành trì. Như VTD thì niệm Phật trì Chú thích hợp
nhất là lúc 12 giờ trưa, thấy Linh lực lúc này tăng lên rất mạnh hơn các
thời khác.
Nói đi cũng phải nói lại. Giờ thiêng là như vậy nhưng đòi
hỏi hành giả cũng phải tập trung có Tâm Ý khi niệm Phật- Trì Chú. Chứ
không phải nói đó là giờ Linh thì mình niệm sẽ Linh. Nếu Nhất tâm thì
niệm giờ nào cũng được. Nếu đã Chánh tâm thì giờ nào cũng Linh, cũng
được Chư Phật gia hộ luôn luôn. Còn ý Mã tâm Viên, vọng niệm tham sân si
còn đầy thì dù niệm Phật ngay tứ thời Tý Ngọ Mẹo Dậu cũng chẳng có linh
chút nào đâu.
Bởi vậy mới có câu nói : Linh tại Ngã là vậy. Tất cả
suy cho cùng đều là sự gia trì Phật lực của Chư Phật và Bồ tát mười
phương. Chứ không phải niệm bài Chú dài là Thiêng, Pháp đàn rực rở là
Linh, hay là bắt Ấn thì tà ma sẽ sợ…vv Tất cả các Pháp chỉ là phương
tiện trên con đường Đạo, trở về Phật Tánh.
Vài lời từ kinh nghiệm nhỏ
bé của mình. VTD mong được Sư Thầy và huynh đệ trao đổi, chỉ bảo thêm.

VTHB.
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 04:24

Cái huyền diệu của bài chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó là 10 phương như lai điều trì chú này. Còn những bài chú khác để giúp cho chúng sanh có phương tiện trên con đường tu tập.
Trích dẫn :
A Nan! Những câu vi diệu, bí mật của "Phật Đảnh Quang Tụ, thuần trắng chẳng ô nhiễm" này, sanh ra tất cả chư Phật:
- Mười phương Như Lai do tâm chú này, được thành Vô Thượng Chánh Biến Tri Giác.
- Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uốn dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo.
- Mười phương Như Lai vận tâm chú này, ngồi bửu liên hoa, ứng hiện trong vô số quốc độ.
- Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, nơi vô số quốc độ, chuyển đại pháp luân.
- Mười phương Như Lai trì tâm chú này, hay ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ Tát, Thanh Văn, cho đến người chưa chứng quả vị.
- Mười phương Như Lai nương tâm chú này, hay ở nơi mười phương cứu vớt các khổ như: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm và bát khổ, những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát; các nạn: giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn, ngay đó tiêu tan.
- Mười phương Như Lai tùy theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong tứ oai nghi được cúng dường như ý; nơi pháp hội của hằng sa Như Lai, được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử.
- Mười phương Như Lai hành theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương nhiếp thọ người có nhân duyên, khiến hàng Tiểu Thừa nghe tạng bí mật, chẳng sanh kinh sợ.
- Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành Vô Thượng Giác, ngồi dưới cây Bồ Đề vào Đại Niết Bàn.
- Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc Phật Pháp, trụ trì cứu cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
atm01Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 36
Số lần cảm ơn : 10
Điểm Cống Hiến : 3013
Tham gia : 04/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:28

Trích dẫn :
Cái huyền diệu của bài chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó là 10 phương như lai điều trì chú này. Còn những bài chú khác để giúp cho chúng sanh có phương tiện trên con đường tu tập.
Như bạn nói tất cả như lai đều bình đằng, thì cớ lẽ gì mà lại có sự phân biệt chú cao hay chú thấp, chú nào cho chư Như lai trì tụng, chú nào cho chúng sanh có phương tiện tu tập, ví như thần chú Chuẩn Đề Phật Mẫu, nhờ thần chú này mà bao nhiêu vị thành Phật, chư như lai vẫn ngày đêm thọ trì.
Trích dẫn :
Nhưng có phải Chú Lăng Nghiêm là có oai lực hơn các Chú khác, thí dụ như Chú Đại Bi, Ngũ Bộ Chú, Lục tự Chân Ngôn Chú, Nhất Tự chú…vv? Theo VTD nghĩ thì không phải như vậy. Dù bài Chú Lăng Nghiêm có 5 phần dài hơn chú Đại Bi chỉ có hơn 200 câu,
hoặc câu Chú Úm Manipadmehum của Đức Quán Thế Âm chỉ có 6 chữ, hay là
câu Tâm chú của Đức A Di Đà Phật chỉ có một chữ ( Hri). Nhưng tất cả đều
có oai lực như nhau, đều xuất phát từ sự thù thắng của bản thể các Chư
Phật, tâm đồng không khác biệt. Phật Chú nào cũng gồm thâu 5 bộ: Kim
Cang Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ, Bảo Sinh Bộ và Yết Ma Bộ. Đồng có các
Thiên Long Bát Bộ, Chư Thánh giả hộ trì. Nên không có việc tụng Phật chú
này thì Linh hơn Phật Chú kia, bài chú này trị Tà hay hơn bài chú nọ…vv
Vì tất cả đều là do duyên hợp của mỗi hành giả, phù hợp chú nào thì trì
tụng bài chú đó.
Khi hành giả có Chánh Tâm và Thành Ý thì đắc một
câu Chú sẽ thông tất cả các Chú, bắt một cái Ấn sẽ nhiếp thâu tất cả Ấn
Khế của Chư Phật.
Người niệm Phật cũng đồng như người niệm Chú, đều
phải xuất phát từ Tâm thành. Vì suy cho cùng các câu Phật Chú, hồng danh
Đức Phật cũng chỉ là âm thanh và hình tướng. Người niệm chú hay niệm
Phật đều là sự cầu nguyện từ bản tâm của mình. Nên rất nhiều trường hợp
nhà sư tụng Chú Lăng Nghiêm mà bị Ma phá,còn cư sĩ tại gia niệm Phật mà
được vãng sanh…vv.
Về Đầu Trang Go down
TamBao

avatar

Pháp Môn : Mật Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 48
Số lần cảm ơn : 13
Điểm Cống Hiến : 3048
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:34

a di đà phật !
Vạn pháp giai không...
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:35

Trích dẫn :
Như bạn nói tất cả như lai đều bình đằng, thì cớ lẽ gì mà lại có sự phân biệt chú cao hay chú thấp, chú nào cho chư Như lai trì tụng, chú nào cho chúng sanh có phương tiện tu tập, ví như thần chú Chuẩn Đề Phật Mẫu, nhờ thần chú này mà bao nhiêu vị thành Phật, chư như lai vẫn ngày đêm thọ trì.
Xin bạn hãy trích một vài chữ trong kinh nào đó, để chứng minh 10 phương chư phật đều thọ trì cho mình nhé! Smile

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
TamBao

avatar

Pháp Môn : Mật Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 48
Số lần cảm ơn : 13
Điểm Cống Hiến : 3048
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:38

Trích dẫn :
Xin bạn hãy trích một vài chữ trong kinh nào đó, để chứng minh 10 phương chư phật đều thọ trì cho mình nhé!

A DI ĐÀ PHẬT, mod này chưa đọc hết kinh sách Mật rồi, chấp quá chấp quá, hạ cột cờ xuống dùm...

Trích dẫn :
Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận có câu nói nổi tiếng: Có một vị trứ danh Sa môn, cứ bám sát lấy văn tự, khi rời kinh điển ra thì không dám nói một câu !
Ngay
từ thời xa xưa, cổ nhân đã phê phán tinh thần chấp Kinh điển Văn tự của
một số vị tu hành trên đường tầm cầu chân ý của Phật.
Vì sao?
Ba
lần kết tập kinh điển đã nảy sinh ra nhiều bộ phái, cũng là ba lần kinh
điển bắt đầu sinh sôi nảy nở vì bộ phái nào cũng giải thích lờI Phật
nói theo ý mình. Sau mấy ngàn năm lan truyền, Phật giáo khi đi đến vùng
miền nào cũng phài tùy theo cơ duyên để hoằng hóa đạo pháp. Nên việc
giáo lý trong kinh điển ngày một rời xa sự chân nguyên ban đầu cũng là
điều hiển nhiên. Khi dịch thì các dịch giả vốn là bậc tôn sư, tâm đắc
chổ nào thì nhấn mạnh ý mình chổ đó. Đúng với ngạn ngữ: Dịch là phản vậy.
Chính trong các kinh điển Đại Thừa, nhiều cuốn kinh cũng phê phán tinh thần này. Như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật có dạy: Ta trú ở thế gian để dạy chúng sanh 49 năm, chưa đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ ! ….
đạo hữu atm01 cũng không nhất thiết phải post lên đâu!
http://matphap.tk/forum-f4/topic-t363.htm
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:45

TamBao đã viết:
Trích dẫn :
Xin bạn hãy trích một vài chữ trong kinh nào đó, để chứng minh 10 phương chư phật đều thọ trì cho mình nhé!

A DI ĐÀ PHẬT, mod này chưa đọc hết kinh sách Mật rồi, chấp quá chấp quá, hạ cột cờ xuống dùm...

Trích dẫn :
Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận có câu nói nổi tiếng: Có một vị trứ danh Sa môn, cứ bám sát lấy văn tự, khi rời kinh điển ra thì không dám nói một câu !
Ngay
từ thời xa xưa, cổ nhân đã phê phán tinh thần chấp Kinh điển Văn tự của
một số vị tu hành trên đường tầm cầu chân ý của Phật.
Vì sao?
Ba
lần kết tập kinh điển đã nảy sinh ra nhiều bộ phái, cũng là ba lần kinh
điển bắt đầu sinh sôi nảy nở vì bộ phái nào cũng giải thích lờI Phật
nói theo ý mình. Sau mấy ngàn năm lan truyền, Phật giáo khi đi đến vùng
miền nào cũng phài tùy theo cơ duyên để hoằng hóa đạo pháp. Nên việc
giáo lý trong kinh điển ngày một rời xa sự chân nguyên ban đầu cũng là
điều hiển nhiên. Khi dịch thì các dịch giả vốn là bậc tôn sư, tâm đắc
chổ nào thì nhấn mạnh ý mình chổ đó. Đúng với ngạn ngữ: Dịch là phản vậy.
Chính trong các kinh điển Đại Thừa, nhiều cuốn kinh cũng phê phán tinh thần này. Như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật có dạy: Ta trú ở thế gian để dạy chúng sanh 49 năm, chưa đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ ! ….
đạo hữu atm01 cũng không nhất thiết phải post lên đâu!
http://matphap.tk/forum-f4/topic-t363.htm

Chắc bạn đây đã đọc hết kinh sách nên mới nói vậy! Smile)
Bạn nào có kinh mà chứng minh 10 phương chư phật đều trì chú nào ngoài chú lăng nghiêm ra thì xin trích một đoạn cho mình học hỏi với nhé Smile

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003070
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:46

Hi, cho làm wen nhé !@
Về việc các bậc cổ nhân nói về công năng chú Lăng Nghiêm thì không sai. Nhưng thế hệ con cháu chúng ta sau này cứ khư khư theo lời cổ nhân nói thì chưa chắc phù hợp cho thời mạt pháp này. Ví như thời xưa cho rằng xe ngựa nhanh nhất, sau này xe máy, và bây giờ...xế hộp .
Nói như thế không phải chê các bậc cổ nhân cổ nhân lạc hậu mà chỉ có ý tùy duyên thôi! Không nên chấp quá vào kinh điển vào..."Diễm Xưa!"
Về Đầu Trang Go down
TamBao

avatar

Pháp Môn : Mật Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 48
Số lần cảm ơn : 13
Điểm Cống Hiến : 3048
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 11:57

Trích dẫn :
Chắc bạn đây đã đọc hết kinh sách nên mới nói vậy! )
Bạn
nào có kinh mà chứng minh 10 phương chư phật đều trì chú nào ngoài chú
lăng nghiêm ra thì xin trích một đoạn cho mình học hỏi với nhé
Nếu bạn hỏi thỉ mình xin trả lời, người ta đọc sách để hiểu chứ không đọc nhiều để khoe. Việc bạn khoe khaong bảo người đăng kinh đối chiếu thì giống như đứa trẻ nít học lớp 1 SUỐT NGÀY KHOE KHOANG NHỮNG GÌ MÌNH MỚI HỌC MÀ THÔI.
Về Đầu Trang Go down
huebat
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 194
Số lần cảm ơn : 44
Điểm Cống Hiến : 100003683
Tham gia : 27/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 21:05

BQT xin mở rộng chủ đề này để quí đạo hữu trao đổi về cách xem kinh sách và tu học, có nên chấp kinh hay không chấp kinh ? Hy vọng qua loạt bài trao đổi này sẽ giúp bạn thêm nhiều kiến thức. Các ý kiến tiêu cực hay quá khích sẽ được chấp nhận, bạn hãy nói lên suy nghĩ của mình. Tránh trường hợp văng tục trên diễn đàn.

BQT thân !
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   5/2/2010, 23:58

TamBao đã viết:
Nếu bạn hỏi thỉ mình xin trả lời, người ta đọc sách để hiểu chứ không đọc nhiều để khoe. Việc bạn khoe khaong bảo người đăng kinh đối chiếu thì giống như đứa trẻ nít học lớp 1 SUỐT NGÀY KHOE KHOANG NHỮNG GÌ MÌNH MỚI HỌC MÀ THÔI.
à, mình nói vậy là muốn mọi người tin vào kinh phật mà thôi, chứ không phải là khoe khoang hay gì hết!

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
Đạo Hạnh

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 2
Số lần cảm ơn : 2
Điểm Cống Hiến : 2939
Tham gia : 06/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 00:05

TamBao đã viết:
A DI ĐÀ PHẬT, mod này chưa đọc hết kinh sách Mật rồi, chấp quá chấp quá, hạ cột cờ xuống dùm...
Lời lẽ như vậy mà cũng nói ra được
Đây là diễn đàn để chúng ta trao đổi với nhau, có gì thì cùng mà thảo luận.
Chắc bạn đã đọc hết tất cả kinh sách mật rồi hay sao? Cho xin được thỉnh giáo nhé

atm01 đã viết:
Trích dẫn :
Cái huyền diệu của bài chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó là 10 phương như lai điều trì chú này. Còn những bài chú khác để giúp cho chúng sanh có phương tiện trên con đường tu tập.
Như bạn nói tất cả như lai đều bình đằng, thì cớ lẽ gì mà lại có sự phân biệt chú cao hay chú thấp, chú nào cho chư Như lai trì tụng, chú nào cho chúng sanh có phương tiện tu tập, ví như thần chú Chuẩn Đề Phật Mẫu, nhờ thần chú này mà bao nhiêu vị thành Phật, chư như lai vẫn ngày đêm thọ trì.
Trích dẫn :
Nhưng có phải Chú Lăng Nghiêm là có oai lực hơn các Chú khác, thí dụ như Chú Đại Bi, Ngũ Bộ Chú, Lục tự Chân Ngôn Chú, Nhất Tự chú…vv? Theo VTD nghĩ thì không phải như vậy. Dù bài Chú Lăng Nghiêm có 5 phần dài hơn chú Đại Bi chỉ có hơn 200 câu,
hoặc câu Chú Úm Manipadmehum của Đức Quán Thế Âm chỉ có 6 chữ, hay là
câu Tâm chú của Đức A Di Đà Phật chỉ có một chữ ( Hri). Nhưng tất cả đều
có oai lực như nhau, đều xuất phát từ sự thù thắng của bản thể các Chư
Phật, tâm đồng không khác biệt. Phật Chú nào cũng gồm thâu 5 bộ: Kim
Cang Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ, Bảo Sinh Bộ và Yết Ma Bộ. Đồng có các
Thiên Long Bát Bộ, Chư Thánh giả hộ trì. Nên không có việc tụng Phật chú
này thì Linh hơn Phật Chú kia, bài chú này trị Tà hay hơn bài chú nọ…vv
Vì tất cả đều là do duyên hợp của mỗi hành giả, phù hợp chú nào thì trì
tụng bài chú đó.
Khi hành giả có Chánh Tâm và Thành Ý thì đắc một
câu Chú sẽ thông tất cả các Chú, bắt một cái Ấn sẽ nhiếp thâu tất cả Ấn
Khế của Chư Phật.
Người niệm Phật cũng đồng như người niệm Chú, đều
phải xuất phát từ Tâm thành. Vì suy cho cùng các câu Phật Chú, hồng danh
Đức Phật cũng chỉ là âm thanh và hình tướng. Người niệm chú hay niệm
Phật đều là sự cầu nguyện từ bản tâm của mình. Nên rất nhiều trường hợp
nhà sư tụng Chú Lăng Nghiêm mà bị Ma phá,còn cư sĩ tại gia niệm Phật mà
được vãng sanh…vv.
Lời của chư phật vô lượng và vô biên, không biết thì đừng có nói tầm bậy, coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp đó. Mình thì chưa biết nhiều về kinh, luận cho lắm, nhưng cũng chưa nghe qua tất cả hết thảy 10 phương thế tôn đều trì chú khác ngoại trừ chú lăng nghiêm ra. Nhưng chỉ nghe kinh lăng nghiêm nói là 10 phương chư phật điều trừ chú lăng nghiêm mà thôi. Xin các bạn thận trọng, về kinh phật, thì có nhiều người nói rằng là vùng này sang vùng kia sửa đổi v.vv. Nhưng tất cả củng điều là đoán mà thôi, chứ chưa ai biết là thật hay không. Với lại nói vậy là không tin vào kinh, biết đâu kinh là lời chư phật nói y hệt như vậy thì sao. Coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp, mà không hay biết.
Phá ngã chấp là chánh, không phá ngã chấp là tà, phá chấp thật là chánh, chấp thật là tà, cũng như đi đúng đường chánh thì đi cạn cũng là chánh, đi sâu cũng là chánh, nếu đi lầm đường tà thì hiểu cạn cũng là tà, hiểu sâu cũng là tà.
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003070
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 11:30

Trích dẫn :
Lời của chư phật vô lượng và vô biên, không biết
thì đừng có nói tầm bậy, coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp đó.
Bạn cũng biết rằng là vô lượng vô lượng vô biên, và những gì bạn được nghe chưa phải là đủ, là tất cả. Cho nên cái biết cũng như thế, tại sao lại lấy hạt cát nhỏ để bì với biển lớn.
Trích dẫn :
Coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp, mà
không hay biết.
Bạn nói bậy bạ thế có khi chính là bạn chủ mưu đấy. Việc chánh tà phỉ báng hay không báng không do phàm phu như chúng ta nói được.
Về vấn đề thần chú nào quan trọng hơn xin miễn bàn, ai có tâm trì chú nào cũng thành phật, kể cả cư sĩ tại gia không biết chữ niệm Phật không còn vãng sanh. Mặt khác, có những vị hống hách cho là mình biết thần chú của 10 phương như lai có thể trừ tới thiên ma nên làm càn, không những không trị được còn bị rượt đánh, sỉ nhục, có người còn nói là do con tà phá không cho đọc tiếp nhưng đáng ra khi nghe danh hiệu thôi cũng phải chạy rồi chứ hoặc chí ít khi hành giả khởi tâm niệm chú thì đã linh ứng. Linh tại ngã, bất linh cũng tại ngã.
Đừng thấy cái gì nhất mà ham, việc gì cũng tùy duyên nghiệp của mình.
Về Đầu Trang Go down
TamBao

avatar

Pháp Môn : Mật Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 48
Số lần cảm ơn : 13
Điểm Cống Hiến : 3048
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 16:34

Trích dẫn :
Lời của chư phật vô lượng và vô biên, không biết
thì đừng có nói tầm bậy, coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp đó. Mình
thì chưa biết nhiều về kinh, luận cho lắm, nhưng cũng chưa nghe qua tất
cả hết thảy 10 phương thế tôn đều trì chú khác ngoại trừ chú lăng
nghiêm ra. Nhưng chỉ nghe kinh lăng nghiêm nói là 10 phương chư phật
điều trừ chú lăng nghiêm mà thôi. Xin các bạn thận trọng, về kinh phật,
thì có nhiều người nói rằng là vùng này sang vùng kia sửa đổi v.vv.
Nhưng tất cả củng điều là đoán mà thôi, chứ chưa ai biết là thật hay
không. Với lại nói vậy là không tin vào kinh, biết đâu kinh là lời chư
phật nói y hệt như vậy thì sao. Coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp, mà không hay biết.
Phá
ngã chấp là chánh, không phá ngã chấp là tà, phá chấp thật là chánh,
chấp thật là tà, cũng như đi đúng đường chánh thì đi cạn cũng là chánh,
đi sâu cũng là chánh, nếu đi lầm đường tà thì hiểu cạn cũng là tà, hiểu
sâu cũng là tà.
Tại sao có nhiều đạo hữu chấp kinh thế nhỉ ?
Về Đầu Trang Go down
totaro
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 348
Số lần cảm ơn : 92
Điểm Cống Hiến : 100003689
Tham gia : 24/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 16:38

Trích dẫn :
Bạn nào có kinh mà chứng minh 10 phương chư phật đều trì chú nào ngoài chú lăng nghiêm ra thì xin trích một đoạn cho mình học hỏi với nhé
Vấn đề này đã nói quá nhiều rồi mà bạn vẫn cố chấp quá. Lúc nào cũng đòi "Nói có sách mách có chứng" thì ai mò đâu ra. Giả sử có chăng nữa thì chắc bạn sẽ cười phá lên, a ha ta đúng nhưng lỡ không có thì sao, có phải ê mặt không...
Những lời Hophap nói rất hay !
Rất giống với quan điểm của Totaro, không phải như lời 123456789 nói rằng do chú Lăng nghiêm oai nghiêm nên con tà mới dám hống hách đánh trả để người thầy không đọc chú nữa. Nhưng sự thật là do ông ta không có đức nên đọc chú không linh, mà còn làm càn trừ tà, làm thầy thiên hạ. Lúc đó, thì chư Phật nào chứng minh cho.
Bàn luận vấn đề chấp hay không chấp kinh sách, theo Totaro nghĩ, cần phải xuy xét vấn đề nhiều mặt khác nhau. Hành giả đọc kinh sách nhiều là tốt, nhưng cần phải có trí tuệ để phán xét, nhận định đâu là đúng - sai, chứ không phải thấy kinh nói A thì chắc chắn rằng A nhưng đâu biết có thể là B...Vạn sự đều vô thường, con người quá nhỏ bé trong cái vô thường đó.
 Linh tại ngã, bất linh cũng tại ngã.
Câu này chí lí, chí lí
Về Đầu Trang Go down
hophap
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 68
Số lần cảm ơn : 22
Điểm Cống Hiến : 100003070
Tham gia : 05/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 16:46

Lắm kinh, nhiều chú quá!
Cái nào cũng hay, cái nào cũng linh...
Cái nào cũng ham, cái nào cũng học...
Chẳng ra sao, lùn chằng tới, cao chẳng thông, một đám lông nhông ngoài đường...

Lấy ví dụ về sự khác biệt giữa kinh và hiện thực: Có người đọc kinh thấy niệm chú Um ManiPad Mehum thì sóng đại dương nổi dậy, chấn động đáy biển... Bạn nào rảnh ra ngoài biển niệm thử xem.
Khi mới vào lớp mẫu giáo, cô giáo tui cũng hay dụ tui cho nhìu kẹo, đồ chơi lắm đó bạn. Rất tiếc sau này tui ko đc cho như thế nữa vì tui đã bắt đầu vào lớp học cao hơn, không còn mẫu giáo nữa!
Về Đầu Trang Go down
totaro
Quản Lý Diễn Đàn
Quản Lý Diễn Đàn
avatar

Pháp Môn : Khác
Tôn giáo : Chưa Lựa Chọn
Bài viết : 348
Số lần cảm ơn : 92
Điểm Cống Hiến : 100003689
Tham gia : 24/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 16:51

Sự thực giữa kinh và thực có nhiều điểm khác. Đôi khi ta áp dụng vào thực tế không như mong đợi.Vì các chư thần Phật xét thấy những việc ta làm chỉ vì tự lợi, mong cầu cá nhân chứ không vì mục đích tốt thì không cho linh nghiệm.
Như Totaro có áp dụng tụng chú Chuẩn Đề vào kính đàn, chủ yếu là xem có gì hiện ra không thì không thấy gì cả. À, mình có ra biển ngồi tụng chú thì cũng có thấy cái chi mô rứa đâu. 
Nhưng những việc mình làm vì mục đích tốt, làm việc lợi tha vì sẽ được Thánh thần hỗ trợ, thị hiện giúp đỡ thôi.
Về Đầu Trang Go down
Huệ ThườngPháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 22
Số lần cảm ơn : 5
Điểm Cống Hiến : 2981
Tham gia : 06/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   6/2/2010, 17:14

Kinh chú thật ra khi dịch ra tiếng việt cũng chỉ là những lời tán thánh mà thôi, ví như Um Mani PadmeHum thì là "viên ngọc báu (mani) dâng lên Quan Âm", có thế mà cũng tranh cãi, còn nhỏ lo ở nhà mà tu trì phụng sự ông bà cha mẹ đi, leo teo chi mấy vụ này riết rồi lớn không nổi đâu !!!

Huệ Thường, "Ông lão đánh cá và con cá vàng"
Về Đầu Trang Go down
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3818
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   7/2/2010, 04:22

Nam mô a di đà phật!

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
Đạo Hạnh

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 2
Số lần cảm ơn : 2
Điểm Cống Hiến : 2939
Tham gia : 06/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   8/2/2010, 10:25

hophap đã viết:
Trích dẫn :
Lời của chư phật vô lượng và vô biên, không biết
thì đừng có nói tầm bậy, coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp đó.
Bạn cũng biết rằng là vô lượng vô lượng vô biên, và những gì bạn được nghe chưa phải là đủ, là tất cả. Cho nên cái biết cũng như thế, tại sao lại lấy hạt cát nhỏ để bì với biển lớn.
Trích dẫn :
Coi chừng mắc tội phỉ báng chánh pháp, mà
không hay biết.
Bạn nói bậy bạ thế có khi chính là bạn chủ mưu đấy. Việc chánh tà phỉ báng hay không báng không do phàm phu như chúng ta nói được.
Về vấn đề thần chú nào quan trọng hơn xin miễn bàn, ai có tâm trì chú nào cũng thành phật, kể cả cư sĩ tại gia không biết chữ niệm Phật không còn vãng sanh. Mặt khác, có những vị hống hách cho là mình biết thần chú của 10 phương như lai có thể trừ tới thiên ma nên làm càn, không những không trị được còn bị rượt đánh, sỉ nhục, có người còn nói là do con tà phá không cho đọc tiếp nhưng đáng ra khi nghe danh hiệu thôi cũng phải chạy rồi chứ hoặc chí ít khi hành giả khởi tâm niệm chú thì đã linh ứng. Linh tại ngã, bất linh cũng tại ngã.
Đừng thấy cái gì nhất mà ham, việc gì cũng tùy duyên nghiệp của mình.
Thì biết được chữ nào thì hay chữ đó thôi. Chứ có lấy cát nhỏ phân biệt biển lớn gì đâu?
ủa? nói như vậy, thí vụ như bạn đi giết người vậy phàm phu không phân biệt được việc làm này là chánh hay tà à?
Làm ơn nên trọng ngôn lại giùm cái, ai hống hách gì đâu? Nói trừ được ma là để cho chúng ta biết và mỗi khi bị phá thì niệm. Chứ ai dùng để mà háo thắng đâu.
Chắc bạn bị ma rượt rồi mới biết hả? hèn gì mới sợ chạy đến như vậy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú   

Về Đầu Trang Go down
 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
» Giá trị cánh tay đòn gây nghiêng khi tàu chịu tác động của ngoại lực liên tục
» 1 bài tập ổn định!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersCreate a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com