WWW.PHATGIAO.TKDiễn đàn đã chuyển về địa chỉ mới chuyển hướng đến www.matphap.com ... Đang chuyển hướngHoặc click vào link sau: http://www.matphap.com
Đang chuyển hướng đến địa chỉ mới/title> <a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>

Share | 
 

 KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ

Go down 
Tác giảThông điệp
admin-02
Ban Quản Trị
Ban Quản Trị


Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 1
Số lần cảm ơn : 0
Điểm Cống Hiến : 2943
Tham gia : 06/02/2010

Bài gửiTiêu đề: KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ   6/2/2010, 16:06

Mật Tạng Bộ 4_ No. 1334 (Tr.565 _ Tr.567)


KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ


Hán dịch: Đời Tuỳ_Tam Tạng Pháp Sư XÀ NA QUẬT ĐA


Việt dịch: HUYỀN THANH


Như vậy tôi nghe.
Một thời Đức Bà Già Ba (Bhagavān: Thế Tôn) ngự tại nơi cư


ngụ của chư Thiên, trú xứ của Tiên Nhân trên đỉnh núi Kê La Sa
cùng với chúng Đại


Tỳ Kheo gồm năm trăm người đến dự.


Lại có năm trăm các
chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự. Các vị ấy tên là: Di


Lặc Bồ-Tát (Maitreya), Hư-Không-Tạng Bồ Tát (Ākā'sa-garbha),
Phổ Hiền Bồ Tát


(Samanta-bhadra), Vô Biên Hoa Bồ Tát (Ananta-puṣpa), Phổ Hoa Bồ Tát (Samanta-


puṣpa) ....Các Bồ Tát
này thảy đều trụ ở Nhất Sinh Bổ Xứ nối tiếp Tôn Vị.


Bấy giờ Đức Thế Tôn
ở trong khu rừng ấy cùng với các Đại Chúng trước sau


vây quanh. Thời có một vị Tỳ Kheo bị Quỷ nhiếp giữ, hình thể
loã lồ, chẳng tự hiểu


biết, giơ tay kêu gào, nói lời tục tằng hung tợn. Lại có một
vị Tỳ Kheo vướng Tà bỏ


Phật, ngay trong hư không, lớn tiếng kêu than, chẳng được tự
tại.


Thời Hư Không Tạng
Bồ Tát (Ākāśa-garbha) thấy nghe việc ấy xong, liền từ


chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất,
chắp tay hướng về Đức


Phật rồi bạch rằng:"Thế Tôn ! Vị phát ra tiếng trong hư
không đó, do ai gây ra ? Lại


do nhân duyên gì mà một vị Tỳ Kheo loã lồ hình thể, giơ tay kêu
gào ?"


Khi ấy Đức Thế Tôn
bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:"Này Thiện


Nam Tử ! Một vị Tỳ Kheo bị Quỷ ác bắt giữ. Lại một vị Tỳ Kheo
bị vướng vào Tà


Mỵ"


Thời Hư Không Tạng
Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Ngày nay


thương xót tất cả các chúng sinh, trừ diệt tất cả các bệnh khổ,
nên nói Thần Chú"


Bấy giờ Đức Thế Tôn
dùng sức Thần Thông khiến trong hư không có sáu Đức


Như Lai, đột nhiên hiện ra, mỗi mỗi đều nói Chú. Vi thứ nhất
tên là Tỳ Bà Thi Phật


(Vipaśyin), vị thứ hai tên là Thi Khí Phật (Śikhi), vị thứ ba
tên là Tỳ Xá Phù Phật


(Visvabhū), vị thứ tư tên là Câu Lưu Tôn Phật (Krakucchanda),
vị thứ năm tên là


Câu Na Xá Mâu Ni Phật (Kanaka-muṇi), vị thứ sáu tên là Ca Diếp Phật (Kāśyapa)


Thời Tỳ Bà Thi Phật
vì hộ giúp tất cả các chúng sinh, trừ diệt tất cả Quỷ tà ác


mà nói Chú là:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Án (4) ha la, ha la (5) hề lệ, hề lệ, hề la gia (6) Nam mạc kiết
lệ kiết la gia (7) xà


kiện mô chá na gia (Cool Nam mô nam ma, tô bà ha "


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Oṃ_ hāra harā _ hiri hiri hiriya


Namo kīlikalāya svagāmogha-nāya


Namo namaḥ_ svāhā


Khi Đức Phật Tỳ Bà
Thi nói Chú đó xong liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát


rằng:"Thiện Nam Tử ! Nếu Thanh Tín Sĩ với Thanh Tín Nữ có
thể thọ trì, đọc tụng Đà


La Ni đó thời tất cả dao gậy chẳng thể xâm tổn, tất cả nước lửa
chẳng thể gây hại. Phi


Nhân, Quỷ ác chẳng thể xâm não, cuối cùng chẳng bị chết đột ngột.


Nếu trúng thuốc độc
thời thuốc đó biến thành thức ăn ngon, dễ tiêu hoá, không


có bệnh.


Nếu lúc muốn ăn thời
trước tiên lấy một cái thìa, chú vào bảy lần. Sau đó liền


ăn sẽ hay trừ tất cả Chú Trớ, Yểm Mỵ. Tất cả các bệnh đều được
trừ khỏi, kéo dài tuổi


thọ. Tai nghe qua việc gì đều chẳng quên. Ở trong giấc ngủ, mộng
thấy chư Phật.


Nếu lại có người bị
Yểm Mỵ. Ở bên lỗ tai của người ấy, tụng Chú bảy biến.


Người đó nghe xong, liền trừ khỏi.


Nếu lại có người bị
bệnh điên với bệnh Bạch Điên, nên dùng hoa Tô Ma Na


(Sumana) xông ướp mè (hồ ma) làm dầu. Lấy Thanh Mộc Hương, hoa
sen xanh, Hoài


Hương Thảo, Đông Môn Đông ...có lượng bằng nhau, khiến làm thành
bột. Hoà với


dầu, chưng sắc rồi chú vào 108 biến, xoa bôi trên thân người
ấy, liền trừ khỏi. Tất cả


các bệnh đều hay phá hết"


Bấy giờ Thi Khí Phật
trụ tại hư không, vì hộ giúp tất cả chúng sinh trừ tất cả


bệnh, chặt đứt tất cả Quỷ tà, cho nên nói Thần Chú này:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Nam mô thi-khí nê, đa tha già đa gia (4) Án (5) bát chá, bát
chá (6) bát chá gia


(7) tát bà bồ đa nam (Cool xiển đại la gia (9) bát la tỳ điềm (10)
tát bà ha"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namo Śikhiṇi-tathāgatāya


Oṃ_ Bhaga bhaga bhagāya_ sarva bhūtānāṃ cchinda-kārāya prabhītānāṃ_


svāhā


Khi Đức Thi Khí Như
Lai nói Chú đó xong, liền bảo Hư KHông Tạng Bồ Tát


rằng:"Thiện Nam Tử ! Đà La Ni đó là điều mà vô lượng trăm
ngàn ức na do tha chư


Phật đã nói. Nay Ta cũng nói, vì thương xót tất cả chúng sinh,
trừ tất cả bệnh, đẩy lui


tất cả Quỷ với các mộng ác, nhóm chết oan uổng đột ngột


Này Hư Không Tạng
! Nếu kẻ trai lành với người nữ thiện có thể ngày đêm ghi


nhớ tụng trì Thần Chú đó thời cuối cùng chẳng bị buồn bực về
các bệnh ác, với sự


yểm mỵ của các người ác . Ở trong mộng thấy chư Phật, nếu lúc
bỏ thân này thời


được gặp Đức Phật ấy, ở chỗ của Đức Phật đó ắt được Đạo Chứng.


Hư Không Tạng ! Đà
La Ni đó có uy lực vô lượng, nay Ta vì ông mà lược nói.


Nếu có kẻ trái lành, người nữ thiện


Nếu có bệnh dịch, lấy dầu của hoa Tô Ma Na (Sumana)
chú vào 108 biến, rồi


xoa bôi trên thân người ấy, liền được trừ khỏi.


Nếu hộ thân của mình
khiến an ổn thì chú vào nước 108 biến rồi rải tán ở bốn


phương, kết Giới Trường ấy. Lấy chỉ ngũ sắc kết sợi dây Chú rồi
đeo đi.


Trẻ con vị vướng
Tà thì lấy chỉ màu xanh, kết làm sợi dây Chú.


Nếu gặp Tà ác gây
nhiễu loạn, buồn bực không thể tự xem xét. Ở bên lỗ tai của


người ấy, tụng Đà La Ni này cho đến bảy biến, liền được trừ khỏi


Trong tất cả việc
của nhóm như vậy, tuỳ theo ý mà dùng.


Bấy giờ Tỳ Xá Phù
Phật trụ tại hư không, vì hộ giúp tất cả, trừ tất cả bệnh khổ


của các chúng sinh, chặt đứt tất cả Quỷ ác, nên nói Đà La Ni
này:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Nam mô tỳ xá phù thệ đa tha già đa gia (4) Án (5) ca la ca la
ca la (6) cư lộ, cư lộ


(7) cư lô tha đại nam (Cool cư lô, tát bà già la noa (9) ta bà
ha (10)"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namo Viśvabhū-tathāgatāya


Oṃ_ Kara kara kara_ kuru kuru _ kruthadhānāṃ kuru _ sarva gahānāṃ_


svāhā


Khi Đức Phật Tỳ Xá
Phù nói Chú đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát


rằng:"Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni này là điều mà hết thảy
chư Phật trong đời Hiền


Kiếp với chư Phật ba đời thảy đều nói ra. Nay Ta cũng nói.


Này Hư Không Tạng
! Ông nên hộ trì.


Nếu có kẻ trai lành,
người nữ thiện thọ trì đọc tụng Đà La Ni đó thì tất cả dao


gậy chẳng thể gây hại. Tất cả ác, độc cũng chẳng thể gây hại.
Các bệnh nóng sốt, sốt


rét đều được xa lìa. Nước chẳng thể cuốn chìm, lửa chẳng thể
thiêu đốt, cuối cùng


chẳng bị chết đột đột. Tất cả bệnh ác cũng thẳng thể xâm hại.
Chỉ trừ Định Báo của


nghiệp đời trước.


Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ
Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di vào lúc sáng sớm, nên tắm


gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, ngay trước tượng Phật, đốt hương
hảo diệu, tụng trì Chú


đó đủ 108 biến thì tất cả việc của nhóm Yểm Mỵ, Chú Trớ đều chẳng
thể gây hại. Tất


cả bệnh khổ đều hay xa lìa, trừ bỏ các Chướng, thọ mệnh tăng
dài. Hết thảy tiền tài,


các đồ lặt vặt...tuỳ theo tâm ưa thích, không có gì không vừa
ý.


Nếu có người ác,
giặc ác, quan huyện, Đế Chủ...ý uỷ dụ trước tiên, tất cả chúng


sinh không có ai chẳng đồng ý. Nếu có khủng bố, đấu tranh, đối
kháng với quan


huyện ... Lấy chỉ màu trắng, tụng Chú 108 biến, kết làm sợi dây
Chú rồi đeo đi thời ở


trong các việc thảy đều được thắng


Nếu người muốn sống
lâu. Lấy lạc (váng sữa), mật, lúa gié, lúa nếp, hoa hoà với


nhau rồi sao rang, chú một biến ném vào trong lửa, cho đến 1008
biến, liền được như


ý.


Nếu muốn trừ các
niệm chướng của Ta Người, tất cả tiền tài, trân bảo, lìa tất cả


ác, thành tựu tất cả công xảo, thọ trì tất cả Chú giáng phục
các oán địch. Lấy Hoài


Hương, Thảo Hương, hương bột, hoa Thi Lợi Sa, Đa Già La Hương,
hoa Thạch


Thượng, Cung Cư Ma Hương, hương Phụ Tử, Đế Thích Thủ Thảo Hương,
cành cây


tiết ra chất nhựa màu trắng... lấy mỗi thứ bằng nhau, nghiền
thành bột rồi hoà với


nhau, chú vào 1008 biến rồi xoa bôi trên thân, liền được như
ý.


Nếu muốn thấy hàng
quan huyện, đại thần...Lấy cành cây tiết ra chất nhựa trắng


đốt lửa, chú vào một dúm mè một biến thì ném vào trong lửa thiêu
đốt...cho đến 1008


biến, liền được như ý.


Nếu muốn trị thuốc
độc. Ở trước tượng Phật, dùng bùn xoa tô mặt đất, lấy cây


Tử Cương, chặt dài hai thốn gồm 108 đoạn, bỏ trong bơ mật, mỗi
mỗi xưng tên gọi


của người ấy rồi ném vào trong lửa rồi chú, liền được như ý.


Nếu muốn trừ tất cả
Quỷ ác. Lấy đầu lửa tàn sau khi thiêu đốt xác chết, gồm 108


cái, đều chú một biến ném vào trong lửa thiêu đốt, liền được
trừ khỏi.


Tất cả chốn của nhóm
như vậy, dùng thảy đều được, chỉ trừ việc gây tổn hại cho


thân mệnh của chúng sinh.


Bấy giờ Câu Lưu Tôn
Phật trụ tại không trung, vì hộ giúp tất cả chúng sinh,


trừ tất cả bệnh, chặt đứt tất cả ác với Quỷ Mỵ, cho nên nói Chú
này là:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Nam mạc ca la cước thôn đại gia (4) đa tha già đa gia (5) a-la-hán
chì (6) tam


miểu ca tam phật đà gia (7) Án (Cool ca tra ca tra ca tra ca tra
(9) sí trí, sí trí sí trí,


ca gia (10) Na mạc tát bà đa tha già chì phức (11) a-la-ha đại
địa gia (12) tam


miệu tam bồ đề tỳ tà, tô bà ha (13)"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namaḥ Krakucchandāya-tathāgatāya-arhate-samyaksaṃbuddhāya


Oṃ_ Kaṭa
kaṭa kaṭa
kaṭa_śiṭi
śiṭi śiṭi
kāya


Namaḥ sarva-tathāgatebhyu arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ _ svāhā


Khi Đức Phật Câu
Lưu Tôn nói Chú đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát


rằng:"Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni đó là điều mà hằng hà
sa đẳng Phật đồng tên gọi


Câu Lưu Tôn Phật cùng với chư Phật ba đời đã nói, khen ngợi tuỳ
vu. Nếu người thọ


trì Thần Chú đó thì ở trong thời Mạt Kiếp của đời vị lai, dựng
lập Tam Bảo, hay sinh


Chính Tín.


Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di vào lúc sáng sớm, tắm gội


sạch sẽ, mặc áo mới sạch, bày biện đủ mọi loại hương hoa hảo
diệu, cúng dường nơi


Phật, tụng niệm Chú đó 108 biến thời người ấy liền hay biết việc
của Túc Mệnh trong


bảy đời, Hoặc sinh lên Trời làm bậc tôn quý trong cõi Trời, hoặc
tại nhân gian được


làm Nhân Chủ (vua). Nếu hay như Pháp, suốt đời thọ trì thì khi
xả bỏ tuổi thọ sẽ sinh


vào nước An Lạc. Nếu ngường thường tụng trì như vậy, ở trong
thân hiện tại, lìa tất cả


mọi loại bệnh khổ, được Đà La Ni, nghe giữ chẳng quên.


Nếu lúc muốn cho
mùi vị của thức ăn uống vào miệng thời trước tiên chú bảy


biến, sau đó ăn vào. Như vậy được lìa tất cả bệnh độc.


Nếu muốn vì người
khác, trừ tai hoạn. Chú vào nước sạch 1008 biến rồi dùng


tắm gội thân thể, sau đó đi.


Nếu chú vào nhọt
ác, dùng con dao bằng đồng màu đỏ


Các việc của nhóm
như vậy, tụng Chú bảy biến, liền được như ý.


Nếu người hay thường
tụng trì thời tiền tài tự nhiên có, phá tất cả độc. Tất cả


chướng ngại, Quỷ ác, Ma, Tà... thảy đều xa lìa.


Nếu muốn được thấy
thân Phật, đến chốn thanh tịnh hoặc tại Đạo Trường, hoặc


ngay trước Tháp, dùng phân bò làm bùn xoa tô mặt đất, đốt Trầm
Thuỷ Hương, tụng


Chú này 1008 biến. Nằm hướng đầu về phương Đông sẽ mộng thấy
chư Phật , tuỳ


theo ước nguyện của Tâm, không có gì không vừa ý. Đức Phật Như
Lai ấy liền mở


bày cho biết mạng của ngươi dài, mạng của ngươi ngắn, hoặc có
khuyết thiếu. Việc


của nhóm như vậy thảy đều bày hiện.


Bấy giờ Câu Na Hàm
Mâu Ni Phật trụ tại hư không, vì hộ giúp tất cả chúng


sinh mê mờ, trừ các bệnh, chặt đứt tất cả các Quỷ Mỵ ác, cho
nên nói Chú này:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Na mạc ca na ca mô na di (4) đa tha già đa gia (5) a-la-ha chì
(6) tam miệu ca tam


phật đà gia (7) Án (Cool tát la, tát la, tát la, tát la (9) tứ
la ba gia (10) đạt ma, đạt


ma, đạt ma, đạt ma (11) độ vô, độ vô ma gia (12) Na mạc ca na
ca vô na di (13)


đa tha già đa gia (14) a-la-hán chì (14) tam miệu ca tam phật
đà gia (16) tất điền


đố mạn đa-la, bát đại (17) tô bà ha (18)"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namaḥ Kanakamuṇāya_tathāgatāya-arhate-samyaksaṃbuddhāya


Oṃ_ śara śara śara śara_ śira-bhaya dhama dhama
dhama dhama_ dhumu


dhumu māya


Namaḥ kanakamuṇāya-tathāgatāya-arhate-samyaksaṃbuddhāya _ siddhyantu


mantra-pada _ svāhā


Khi Đức Phật Câu
Na Hàm Mâu Ni nói Chú đó xong, liền bảo Hư Không Tạng


Bồ Tát rằng:"Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni đó, nếu có kẻ trai
lành, người nữ thiện


thường hay đọc tụng, thọ trì thì người đó vĩnh viễn được lìa
nơi sợ hãi với các oán


địch, nước chẳng thể cuốn chìm, lửa chẳng thể thiêu đốt. Tất
cả thuốc độc, nếu ăn lầm


sẽ biến thành ngon ngọt làm cho thân được thọ hơn, không có bệnh
bất ngờ, nạn chết


đột ngột, thọ mệnh kéo dài, thăng thêm quan vị, thường được tất
cả chư Phật hộ niệm.


Nếu có các chướng
của nghiệp lúc trước, khởi dậy thời một ngày tụng ba lần, sẽ


được trừ khỏi.


Nếu muốn trừ tật
bệnh khổ của người khác. Tuỳ theo sức bày biện các thức ăn


uống với hương hoa tạp, hoặc Trầm Thuỷ Hương, hoặc Huân Lục Hương
đều làm


nước nóng tốt sạch, chú vào 1008 biến, tắm rửa thân thể rồi hành
chú thời các bệnh


khổ với Quỷ tà ác đã bám dính thảy đều trừ khỏi.


Nếu trị bệnh hủi,
thân thể bị bệnh nhọt, khối u, trúng gió, lạnh ...Lấy bột Xương


Bồ hoà với Bạch Mật, ở trước tượng Phật, tụng Chú 1008 biến rồi
để bụng trống


không, cho uống vào, liền trừ khỏi.


Nếu có các bệnh sốt
rét: cứ bốn ngày, ba ngày, hai ngày, một ngày phát bệnh


một lần. Cũng ở trước tượng Phật, dùng phân bò làm bùn xoa tô
mặt đất, lấy hoa Tô


Ma Na kết thành vòng hoa, đeo dính ở trên đầu, tức liền xa lìa.


Nếu bị Yểm Mỵ cho
đến mê man chẳng hiểu biết. Ở bên lỗ tai người ấy, vị họ


tụng Chú 108 biến, liền được trừ khỏi.


Nếu có bệnh Dương
Diên với các bệnh điên cuồng. Hoặc bị hàng Quỷ: Ca Tra


Phú Đan Na, Tỳ Xá Già... bám dính. Ở trước tượng Phật, dùng phân
bò làm bùn xoa


tô mặt đất, như bên trên đốt hương hảo diệu, lấy hoa héo úa lúc
trước đã cúng dường


Phật, chú vào 1008 biến, thiếu đốt trong lửa, xông ướp lỗ mũi
của người ấy, liền được


trừ khỏi.


Trong tất cả bệnh
của nhóm như vậy, tuỳ theo việc mà dùng.


Bấy giờ Ca Diếp Phật
trụ tại hư không, vì hộ giúp tất cả vô lượng chúng sinh,


trừ tất cả bệnh, chặt đứt tất cả các Tà Mỵ ác, cho nên nói Thần
Chú này:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Nam mô ca diếp ba, đa tha già đa gia (4) Án (5) ha la, ha la,
ha la, ha la (6) ha ha


ha (7) Nam mô ca-diếp-ba gia (Cool a-la-hán chì (9) tam miểu tam
phật đà gia (10)


tất trước ha đố (11) ma đa-la, bát đà (12) tô bà ha (13)"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namo Kāśyapa-tathāgatāya


Oṃ _ hāra hāra hāra hāra _ ha ha ha


Namo kāśyapāya-arhate-samyaksaṃbuddhāya siddhyantu mantra-pada _


svāhā


Khi Đức Phật Ca Diếp
nói Chú đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát


rằng:"Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni đó là điều mà 33 hằng
hà sa đẳng chư Phật đã


nói. Ông nên đục tụng, tu hành.


Này Hư Không Tạng
! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện ngày đêm , ba Thời


tụng Chú đó liền được hiện tiền mộng thấy chư Phật, lìa các nghiệp
chướng. Chỉ trừ


Quyết Định Báo của đời trước. Đối với tất cả việc, tuỳ theo ý
mong muốn


Nếu có bệnh hủi,
bệnh Bạch Lại...Ở trước tượng Phật, dùng phân bò làm bùn


xoa tô mặt đất, đốt hương hảo diệu, lấy hết thảy hoa héo úa đã
cúng dường Phật, chú


vào 1008 biến rồi nghiền giả thành bột, hoà chung với nước. Ở
trước tượng Phật, uống


vào liền được trừ khỏi.


Nếu có bệnh lâu dài
với cácdịch tật thời Pháp trị liệu cũng vậy.


Nếu bệnh đau nhức
đầu, cũng dùng một hoa xoa bôi trên trán người ấy. Người


nữ sinh khó cũng dùng bột hoa này hoà chung nới dầu, chưng sắc
rồi xoa bôi trên Nữ


Căn (Âm Hộ) của người nữ ấy.


Có nhóm như vậy thì
tuỳ theo việc mà dùng, không có gì không được lợi ích.


Nếu bị nhọt ẩm ướt,
cũng dùng hoa héo úa nghiền giã thành bột, hoà với bơ,


dùng lửa chưng sắc, chú vào 1008 biến rồi xoa bôi lên trên, liền
khỏi


Nếu muốn ngưng mưa,
cũng lấy hoa héo úa, chú vào 1008 biến rồi thiêu đốt tại


đất trống, khiến bốc khói, thì mưa liền tạnh ngay.


Nếu gió lớn khởi,
sám chớp, sét đánh, mưa đá...cũng được trừ dứt.


Nếu bị bệnh sốt rét:
một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát bệnh một lần.


Cũng lấy hoa héo úa, chú vào 1008 biến, đâm giã thành bột, hoà
với rượu rồi uống


vào, tức thời liền khỏi.


Người bị bệnh Dương
Điên, chú vào hoa như lúc trước, hoặc thiêu đốt, hoặc


uống vào đều được trừ khỏi.


Nếu bị Yểm Mỵ hoặc
bị Tỳ Xá Già, các hàng Quỷ Thần bắt giữ. Hoặc bệnh


Phong Lãnh, hoặc bệnh Nguyệt Thực... hoà với nước, uống vào


Tất cả tật bệnh của
nhóm như vậy, đều ở trước tượng Phật, dùng phân bò làm


bùn xoa tô mặt đất, chú vào hoa héo úa 1008 biến. Hoặc thiêu
đốt, hoặc uống vào...


thảy đều trừ khỏi, đều được an vui, đừng sinh nghi hoặc, nên
quyết định tin, tuỳ theo


tâm mà dùng"


Bấy giờ Thích Ca Như
Lai cũng ở tại hư không, vì hộ giúp tất cả vô lượng


chúng sinh, trừ tất cả bệnh, chặt đứt ác các Tà Quỷ, cho nên
nói Thần Chú này:


"Nam mô phật
đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già gia (3)


Nam mô thế ca mâu ni di (4) đa tha già đa gia (5) a-la-hán chì
(6) tam miệu tam


phật đà gia (7) Đa địa tha: Cụ mê, cụ mê (Cool ma-ha cụ mê (9)
đa lê, đa lê (10)


ma-ha đa lê (11) chá lê, chá lê (12) ma-ha chá lê (13) đại lê,
đại lê (14) ma-ha đại


lê (15) đế lê, đế lê (16) ma-ha đế lê (17) ha ha, sí lệ, sí lệ
(18) ma-ha sí lệ (19) chư


lô, chư lô (20) ma ha chư lô (21) mịch lệ, mịch lệ (22) ma-ha
mịch lệ (23) đế lệ, đế


lệ (24) ma-ha đế lệ (25) độ mê, độ mê (26) ma-ha độ mệ (27) chá
lê, chá lê (28)


ma-ha chá lê (29) cật lợi, cật lợi (30) ma-ha cật lợi (31) chiết
lệ, chiết lệ (32) ma


ma chiết lệ (33) tô bà ha (34)"


*) Namo buddhāya


Namo dharmāya


Namo sañghāya


Namo Śākyamuṇiya tathāgatāya-arhate-samyaksaṃbuddhāya


Tadyathā: Kume kume
mahā-kume_ tāre tāre mahā-tāre_ cale cale mahā-


cale_ dhare dhare mahā-dhare_ dhiri dhiri mahā-dhiri_ ha ha_
`sili `sili mahā-


`sili_ culu culu mahā-culu_ mili mili mahā-mili_ dhiri dhiri
mahā-dhiri_ dhume


dhume mahā-dhume_ cale cale mahā-cale_ kili kili mahā-kili_ cili
cili mahā-cili_


svāhā


Khi Đức Thích Ca
Như Lai nói Chú đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát


rằng:"Này Hư Không Tạng ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện
thọ trì, đọc tụng Đà La


Ni đó thì tất cả dao gậy chẳng thể xâm phạm, tất cả nước lửa
chẳng thể gây hại, tất cả


bệng ác chẳng thể gây buồn bực, cuối cùng chẳng bị chết đột ngột"


Như nhóm Thần Chú
do sáu Đức Phật đã nói lúc trước, không có khác.


Bấy giờ Hư Không
Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Như bên


trên, chư Phật đã nói Thần Chú, con sẽ hộ trì. Nay con cũng nói,
hộ trì tất cả vô lượng


chúng sinh, trừ tất cả chướng, chặt đứt tất cả nghiệp, diệt tất
cả tội, đẩy lui tất cả Quỷ,


đầy lui tất cả Tà, chữa khỏi tất cả bệnh


Do như vậy, cho
nên nói Thần Chú này:


"A tha khư
la lợi (1) ca già la (2) bồ đề tát đỏa (3) ma ha tát đoả (4) bà già


bà lê đa (5) mê đa đại phù chá đa (6) a ha ma luy (7) bà già
bà (Cool dụ bà phiền


tắc (9) tát tỳ sam bát lợi ba bá (10) trì gia nam (11) ni bà
la nị (12) tát bà phù hưu


đa (13) ni bà la nị (14) tát bà lô già (15) ni bà la nị (16)
đá địa dạ tha (17) chí lị,


chí lị (18) ma-ha chí lị (19) đố lậu, đố lậu (20) ma-ha đố lậu
(21) tịch hòa lệ, tịch


hòa lệ (22) ma ha tịch hòa lệ (23) hinh lị, hinh lị (24) ma-ha
hinh lị (25) tô bà ha


(26)"


*).................


Tadyathā: cili cili
mahā-cili_ dhuru dhuru mahā-dhuru_ jvali jvali mahā-


jvali_ hili hili mahā-hili_ svāhā


Khi Hư Không Tạng
Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chú đó xong thời bạch Phật


rằng:"Thế Tôn ! Thần Chú như vậy có vô lượng Thần Lực chẳng
thể nghĩ bàn. Nếu có


kẻ trai lành, người nữ thiện bị Quỷ ác bắt giữ. Dùng các sợi
chỉ kết làm sợi dây Chú,


chú 108 biến rồi đi, ngồi... thời các Quỷ ác đó tức liền xa lìa.


Lại lấy hoa Tô Ma Na, bơ của bò tốt sạch, hạt
cải trắng... hoà với nhau rồi để tại


một chỗ, tụng Chú một biến thì một lần ném vào trong lửa. Như
vậy cho đến 108 biến,


108 lần ném...liền được trừ khỏi.

Nếu có người ác muốn
đến gây hại. Lây con dao bằng thép đã tôi luyện, chú vào


108 biến , chém phạt con đường mà người ấy đã đi qua, liền chẳng
thể gây hại.


Hoặc lại chú vào
nước, rải tán ở bốn phương, kết Tứ Phương Giới, chỉ trụ trong


đó thời tất cả các ác liền chẳng thể xâm phạm.


Muốn khiến hộ thân
của mình không có tổn hại. Dùng dây chỉ ngũ sắc làm sợi


dây thừng, chú vào 108 biến, ngồi đứng đều đeo đi.


Nếu muốn trừ độc.
Tay cầm cỏ thuốc, dùng Chú chú vào.


Nếu vì trừ bệnh,
cần phải chú vào dầu 108 biến rồi xoa bôi, liền khỏi.


Nếu bị đau tai. Lấy
Thanh Mộc Hương nghiền giã thành bột, bỏ trong dầu rồi


chưng sắc. Sau đó nhỏ vào trong lỗ tai.


Nếu bị đau bụng.
Chú vào nước gừng 108 biến , uống vào liền khỏi.


Nếu bị đau răng,
Trùng Phong gây sâu răng. Lấy cành cây Tô Ma Na , chú vào


108 biến, dùng miệng nhai nhấm khèm xỉa răng. Tức liền trừ khỏi.


Trẻ con bị bệnh.
Nên kết chỉ trắng dùng làm sợi dây chú, khiến đeo đi.


Nếu bị đau đầu. Hoặc
dùng con dao, hoặc dùng bàn tay, chú vào 108 biến, liền


được trừ khỏi.


Nếu bị Yểm Mỵ nên
chú vào con dao, dùng để giải.


Nếu đoạn trừ gió
ác, mưa đá... chú vào cành Thạch Lựu rồi phỏng theo dùng.


Đoạn trừ thuốc độc
ác thì chú vào nước rồi dùng.


Trong tất cả việc
của các nhóm như vậy, tùy theo ý dụng làm. Ở tất cả nơi chốn,


trước tượng Phật dùng bùn xoa tô mặt đất, rải hoa, đốt hương...như
Pháp thọ trì


Như vậy chư Phật
đã nói Chú Kinh này xong. Hư Không Tạng Bồ Tát cùng với


tất cả các hàng Đại Bồ Tát, a La Hán nghe điều Đức Phật đã nói
đều vui vẻ phụng


hành.


_KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ (Hết)_


21/12/2009
Về Đầu Trang Go down
 
KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tâm lý kinh doanh
» Bài bình luận của thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» 8 món ăn kinh dị nhất Trung Quốc
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com