MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 Quan Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh

Go down 
Tác giảThông điệp
123456789

avatar

Pháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 251
Số lần cảm ơn : 39
Điểm Cống Hiến : 3852
Tham gia : 27/05/2009
Đến từ : Hoa kỳ, California

Bài gửiTiêu đề: Quan Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh   27/5/2010, 11:48

Nhiều người đã hiểu lầm, tưởng thần chú thập nhất diện chính là chú đại bi, chú đại bi thật ra dài hơn nhiều, nay mọi người hãy xem bản kinh này.
Nhấn vào các link sau để tải nhạc chú này về.
http://www.ziddu.com/download/5437347/Chibitm.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/5437416/Quanmthpnhtdinthnch.mp3.html

Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh

• ÐẠI ÐƯỜNG TAM TẠNG HUYỀN TRANG PHÁP SƯ PHỤNG CHIẾU DỊCH PHẠN RA HÁN VĂN
• SA MÔN THÍCH VIÊN ÐỨC DỊCH HÁN RA VIỆT VĂN

Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Bạt Già Phạm ở tại Trúc Y Ðạo tràng trong thành Thất La Phiệt, cùng các vị Ðại Tỳ Khưu chúng gồm có 1.250 người đều đầy đủ. Ðại Bồ Tát thì vô lượng vô số, Ngài Từ Thị Bồ Tát làm Thượng Thủ. Lại có vô lượng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Ba Tắc, Ưu Bà Di và Chư Thiên Long, Dược Xoa, Kiền Thác Bà, Tất Xá Gia, Nhơn cùng Phi Nhơn, v.v... Ðại chúng vây quanh cúng dường cung kính, tôn trọng tán khen Ðức Phật vì họ nói Pháp.

Lúc bấy giờ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát cùng vô lượng Câu chi na-du-da trăm ngàn trì chú thần tiên, trước sau doanh vây đi đến chỗ Phật. Ðến rồi đãnh lể hai chân Ðức Thế Tôn, hữu nhiễu ba vòng, lui về một bước.

Ðức Quán Tự Tại Ðại Bồ Tát bạch Ðức Phật rằng: “Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con có Thần Chú Tâm gọi là Thập Nhứt Ðiện đủ đại oai lực, 11 câu chi chư Phật đã nói, con nay xin muốn nói để làm lợi ích an lạc cho hết thẩy hữu tình, trừ tất cả bệnh, diệt tất cả ác, chấm dứt tất cả việc bất tường, trừ tất cả các mộng tưởng, ngăn tất cả sự chết phi thời. Khiến tất cả ác kẻ tâm được thanh tịnh, kẻ có buồn khổ được an vui, kẻ có oán đối được hòa giải. Ma Quỷ chướng ngại đều bị tiêu diệt, Tâm sở nguyện đều được xứng ý.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con không thấy thế gian hoặc trời hoặc ma, hoặc Phạm, hoặc Sa môn, hoặc Bà La Môn v.v... dùng Thần chú này để phòng hộ thân mình, thọ trì đọc tụng chép viết lưu bố mà bị tất cả tai hoạnh ma chướng, đao trượng, độc dược, ếm mị chú thuật có thể làm hại họ, con cũng không thấy dùng thần chú nầy tùy ở chổ nào, hoặc xa hoặc gần kiết làm giới hạn rồi mà có thể vượt qua để nhiễu hại nhau, chỉ trừ ác nghiệp quyết định đã đến lúc thần thục.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Xin Thế Tôn chứng biết cho những việc chắc chắn như vậy. Chỉ nên tin thọ, không nên phân biệt, vì thế khiến tất cả tai hoạnh thảy đều viển ly không thể xâm cận. Thần chú Tâm này, tất cả Chư Phật đồng đã xưng tán, đồng đã tùy hỷ. Tất cả Như Lai nhớ trì thủ hộ Thần chú Tâm này. Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con nhớ đời quá khứ quá hằng hà sa đắng tiền kiếp, có Ðức Phật ra đời gọi là Bách Liên Hoa Nhãn Vô chướng Ngại Ðẳng Xí Thạnh Công Ðức Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc ấy con làm vị Ðại Tiên Nhân theo Ðức Phật Thế Tôn kia để thọ trì chú nầy. Ðược chú nầy con thấy được mươi phương Phật, lập tức con chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, phải biết chú nầy có đủ đại oai lực. Vậy cho nên, nếu có kẻ Tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhơn v.v... Muốn thọ trì dọc tụng Thần chú nầy, phải nên cung kính chí tâm buộc niệm, mỗi lúc sang chiều như Pháp thanh tịnh niệm tụng chú nầy 108 biến, nếu thường hay như thế, hiện thân thu hoạh được 10 điều lợi ích thù thắng. Những gì là 10 điều lợi ích thù thắng?”

1. Thân người ấy thường vô bịnh
2. Thường được mười phương chư Phật nhiếp thọ
3. Tài bảo, y thực thọ dụng vô tận
4. Hay hàng phục oán địch mà không lo sợ
5. Khiến các bậc Tôn quý “Trước ngôn cung kính”
6. Cổ độc, quỷ mị không thể trúng thương
7. Tất cả đao trượng không thể hại được
8. Lửa không thể đốt
9. Không bị chết hoạnh tử

Lại còn được 4 điều công đức thù thắng nữa:
1. Khi mạng chung được thấy chư Phật
2. Khi mạng chung không đọa vào đường ác thú
3. Không nhân vì sự hiểm nguy mà chết
4. Ðược sinh Cực Lạc thế giới

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con nhớ lại thời quá khứ, quá hơn 10 hằng hà sa đẳng kiếp, lại gặp nơi có Ðức Phật ra đời gọi là Mỹ Âm Hương Như Lai Ứng Cúng Chánh Ðẳng Chánh Giác, lúc ấy con làm thân Ðại Cư Sĩ ở chổ đức Phật kia thọ được Thần chú nầy, con liền tụng trì, vượt qua được 4 vạn kiếp sinh tử, con lại được Chư Phật Ðại Bi Trí Tạng Nhứt Thiết Bồ Tát Giải Thoát Pháp Môn. Do cai lục của chú nầy, con có thể cứu tất cả những cột trói, cùm trói, xiềng xích nơi chốn lao ngục, những kẻ sa vào hình lục, thủy Hỏa phong tặc, trùng độc ếm đão, Nhơn cùng Phi nhơn v.v... Các thứ khổ nạn. Do Thần chú nầy, con đối với tất cả hữu tình hay làm chỗ quy y cứu hộ an ủi, làm hang sâu, phòng nhà. Con dùng Thần chú này để nhiếp thủ tất cả bạo ác, Dược xoa, La sát Bà,... v... trước khiến cho họ phát khởi từ tâm, mẫn tâm, vậy sau mới an lập nơi Ðạo Vô Thượng Bồ Ðề Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Thần chú nầy của con có Ðại oai lực. Nếu tụng một biến tức hay trừ diệt tứ căn bản tội và ngủ vô gián khiến không còn dư sót, huống hay như lời nói mà tu hành; nếu đã từng trồng các căn lành ở trăm ngàn câu chi na-du-da Phật thì ngày nay ở nơi đậy mới nghe được Thần chú nầy, huống nữa hay thọ trì, như lời nói mà tu hành. Nếu, có thể ngày đêm đọc tụng thọ trì Thần chú nầy, con sẽ khiến người đó đã có mong cầu điều chi đều được như ý, Nếu có thể mỗi nữa tháng, hoặc ngày 14, hoặc trong ngày rằm, thọ trì trai giới như Pháp thanh tịnh, buộc tâm nơi con tụng Thần chú này, liền ở trong sanh tử vượt 4 vạn kiếp.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con do chú này được gọi hiệu là “Tôn Quý” khó có thể được nghe. Nếu có người xưng niệm trăm ngàn câu chi-na-du-đa danh hiệu chư Phật và nếu có người chỉ tạm thời đối với danh hiệu của con chí tâm xưng niệm thì hai công đức kia bình đẳng. Những người có xưng niệm danh hiệu của con thì tất cả đều được địa vị Bất Thối Chuyển, xa lìa tất cả bệnh, thoát tất cả chướng và tất cả lo sợ và hay diệt trừ thân ngữ ý ác, huống nữa có người đối với Thần chú của con đã nói mà thọ trì đọc tụng như lời nói tu hành, phải biết người đó, đối với Vô Thượng Bồ Ðề lảnh thọ được như tại bàn tay”.

Lúc bấy giờ, Ðức Thế Tôn khen ngợi Ðức Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông mới hay đối với tất cả hữu tình, phát khởi ý đại từ bi muốn khai thị Ðại Thần chú này như thế. Thiện nam tử! Ông do phương tiện này, hay cứu thoát tất cả hữu tình đã có binh khổ chướng nạn, sợ sệt thân ngử ý ác cho đến an lập tất cả hữu tình vào đạo Vô Thượng Bồ Ðề Chánh Ðẵng Chánh Giác. Thiện nam tử! Ta cũng vui mứng cho phép ông nói Thần chú đó, ông nên nói đi”. Lúc bấy giờ, Ðức Quán Tự Tại Bồ Tát Ma ha Tát liền từ toà đứng dậy, trịch vai áo bên hửu, gối hữu sát đất mà bạch Ðức Phật rằng: “Kẻ tụng chú này nên nói như thế này:

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Ôm Đa Ra Đa Ra, Đi Ri Đi Ri, Đu Ru Đu Ru, Ít Tê Quê, Ít Tê Cha Lê Cha Lê, Bu Ra Cha Lê Bu Ra Cha Lê, Cu Su Mê Cu Su Ma Qua Rê, I Li Mi Li Chi Ti Choa Lam, A Ba Na Dê Sô Ha.
(NAM MÔ RÁT NA TRA DA DA.
NAM MÔ A RI DA GIA NA SA GA RA, QUÂY RÔ CHA NA , BI DU HA RA CHA DA TA THA GA TA DA, A RA HẮT TÊ SAM DẮC SAM BÚT ĐÀ DA.
NAM MÔ SA RƠ QUA TA THA GA TÊ BÊ DÂY, A RƠ HA TÊ BÊ, SAM DẮC SAM BÚT ĐÊ BI QUA
NAM MÔ A QUA LÔ CI TÊ, SÔ RA DA BÔ ĐI SÁT TOA DA, MA HA SÁT TOA DA, MA HA CA RU NI CA DA
TA ĐI DA THA, ÔM ĐA RA ĐA RA, ĐI RI ĐI RI, ĐU RU ĐU RU, ÍT TÊ QUÊ, ÍT TÊ CHA LÊ CHA LÊ, BU RA CHA LÊ BU RA CHA LÊ, CU SU MÊ CU SU MA QUA RÊ, I LI MI LI CHI TI CHOA LAM, A BA NA DÊ SÔ HA)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Căn Bản Thần Chú. Nếu có người trì tụng, thì thu hoạch được những công đức thù thắng như trên đã nói.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Tri Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Ha Ha Ha Ha, I Ri Mi Ri, Chi Ri Qui Ri, Ci Ri Hi Ri, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú trên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Thuỷ Chú và Y Chú. Nếu muốn vào Ðạo Tràng, trước nên tắm rửa, sau lấy Thần chú này chú vào trong nước bảy biến, sái thân kết tịnh. Lại lấy Thần chú này chú trong áo mặc bảy biến, nhiên hậu mới mặc vào.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Su Ru Su Ru, Ha Ha Ha Ha, Sô Ha. (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Chú này là Hương Chú, là Ðăng Chú. Nếu khi vào Ðại tràng, khi muốn thiêu hương cúng dường, trước dùng Thần Chú này trong hương bảy biến, nhiên hậu mới thêu. Khi muốn thắp đèn, trước dùng chú này chú trong dầu bảy biến, sau mới thắp đèn.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Si Ri Si Ri, Đi Ri Đi Ri, Si Ri Đi Ri, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Hoa Hương Man Chú. Nếu vào Ðạo tràng. Khi muốn dùng hoa, hương man để cúng dường, trước lấy Thần Chú này chú trong hoa bảy dùng tán rải nơi Tôn Tượng, Lại lấy Thần Chú này chú vào tràng hoa 7 biến để đem trang nghiêm nơi Tôn Tượng.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Sa Tì Sa Tì, Si Ti Si Ti, Su Su Su Su, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là cúng Phật hiến chú. Nếu muốn lấy đồ ẩm thực, hoa quả vv... để cúng dường Phật, trước trụng chú này 21 biến, nhiên hiệu mới phụng biến.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Ma Si Đa Si, Chi Ri Chi Ri, Hu Ru Hu Ru, Chu Ru Chu Ru, Su Ru Su Ru, Mu Ru Mu Ru, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Tân Chú. Nếu muốpn trên căn bản Thần Chú tùy việc lúc làm, trước lấy chú này chú trong cây Xà Ðể Hoa một biến rồi mới đem mà nhúm lửa. Lại riêng lấy Xà Ðể Hoa cắt lấy làm 31 đoạn, mỗi đoạn dài một tấc Tàu, dùng sữa, bơ, mật thoa cho ướt và trải qua một đêm, mỗi khi lấy một đoạn thì chú một biến, tức bỏ vào trong lửa cho đến hết 31 đoạn nhiên hậu mỗi tuỳ việc mà làm.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: I Ri Mi Ri Qui Ri Đi Ri Ci Ri Hi Ri, Sô Ha. (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Kiết Giới Thần Chú. Khi muốn Kiết Giới, trước dùng chú này trong nước bảy bếin tán sái bốn phương, hoặc chú trong giới tử hoặc chú trong tịnh khôi đều đến 7 biến cũng rải bốn mặt, tuỳ tâm xa gần tức thành ranh giới mà làm phòng hộ.

• Kính lễ Tam Bảo.
• Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
• Kính lễ Nhứt Thiết Như Lai Ưng Chánh Ðẵng Giác.
• Kính lễ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả.
Ta Đi Da Tha: Qui Ti Qui Ti, Đi Ti Đi Ti, Ci Ti Ci Ti, Bì Ti Bì Ti, Gát Cha Gát Cha, Ba Ga Quan A Ri Da A Qua Lô Ci Tê Sô Ra Sô Ba Qua Năm, Sô Ha (quy mệnh đọc như bài chú đầu tiên)
Kính thưa Ðức Thế Tôn! Ðây là Thần Chú Thỉnh Con Trở Về Tự Bổn Cung. Nếu đã làm việc gì rồi, khi thỉnh con về Bổn Cung nên dùng Thần Chú này chú trong nước 7 biến tán sái bốn phương, con liền trở về ngay.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Thần chú như vậy tuy không có thành lập (Ðàn Pháp) Mà cũng có thể ra làm các sự nghiệp. chí tâm niệm tụng, nguyện gì cũng thành tựu, nếu bịnh sốt rét 1 ngày một lần lên cơn, hoặc hai ngày 1 lần lên cơn, hoặc ba ngày một lần phát, hoặc bốn ngày một lần phát, hoặc bịnh Quỷ Mị, Hoặc Bộ Ða Quỷ (quỷ tự sinh) làm bịnh, hoặc Trà Ky Ni (Trong niềm tin dân gian Ấn độ, Trà Ky Ni là một con quỷ cái tiến hóa thành thánh) làm bịnh, hoặc Tất Xá Giá (Đạm Tinh Khí Quỷ) làm bịnh, hoặc Yết Tra Bô Nát Ða (nhiệt bịnh quỉ) làm bịnh, hoặc Ðiên Quỷ làm bịnh, hoặc Giản quỷ làm bịnh, hoặc các thứ Ác quỷ làm bịnh đều lấy Thần Chú này trị cho người bệnh kia 108 biến tức đựơc trừ lành. Nếu người bị chướng trong, dùng chỉ ngũ sắc tụng Thần chú làm gút, trì 1 biến gút 1 gút cho đúng 108 gút, lấy đeo nơi tren cổ bịnh nhân hoặc đeo trên tay thì tội chứơng tiêu diệt, bệnh tật liền trừ lành. Nấu người bịnh bị bịnh đinh thủng, ung thủng, ghẻ chòm, ghẻ phỏng, ung thư, nhọt sảy, ghẻ lở... các thứ ác bịnh, hoặc bị đao, tên, gươm, thuẩn.v... làm bị thương, rắn, rít, bò cạp, ong độc cắn mổ v.v... Ðều lấy Thần chú này chú 7 biến tức được trừ lành. nếu người bị chường trọng thì chú nơi huỳnh thổ dẻo, trì đến 7 biến, thoa nơi chỗ bịnh thì đau khổ liền trừ lành. nếu người bị bịnh nóng phong, thiên phong, chu phong, tai điếc mũi nghẹt cảm phong hết thảy bịnh .v.v... đều nên chí tâm tụng niệm chú này, chú người binh hoạn kia 108 biến, bịnh tức trừ lành. Nếu ngưới bị chướng trọng láy dầu hoặc, lấy dầu hoặc bơ ngâm với hoa bì và thanh mộc hương, mỗi thứ chú 7 biến, liền dùng thoa nơi thân, hoặc nhỏ nơi lỗ ta, lỗ mũi hoặc cho uống, người bịnh hoạn kia hiền lành. nếu còn có các thứ tật bịnh khác, đều nên chí tâm lấy. Thần chú này mà chú hoặc tự niệm tụng, tức được trừ lành.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Nếu muốn thành lập Thần chú này nên trước hết lấy cây bạch chiên đàn hương cứng tốt không có tỳ vết, khắc làm tượng Quán tự Tại Bồ Tát dài một nửa khuỷu tay. Tay tả cầm cái bình quân trì có cắm cành hoa sen hồng, tay hửu cầm câu chuỗi và tác ấn Thí Vô Uùy. Tượng này có 11 mặt: ba mặt trước tác hữu Từ Bi, Ba mặt bên tả tác tướng sân nộ, ba mặt bên hữu tác tướng nhe răng trên trắng, một mặt phía sau tác bạo ác đại tiếu tướng, một mặt trên đảnh tác Phật thân Quán Tự Tại Bồ Tát, đeo đầy đủ các thứ anh lạc trang nghiêm. Tạo tượng này rồi, muốn cầu nguyện thì mặt y mới thanh tịnh, thọ trì trai giới theo tháng bạch nguyệt từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 mỗi ngày ba thời niệm tụng chú này 108 biến hoặc vô lượng biến. Từ đây về sau ở một chỗ tịnh thất, trải toà thanh tịnh, an trí tượng đã tạo, tượng Quán Tự Tại Bồ Tát mặt hướng về Tây Phương. Tuỳ sức bày biện hiến cúng các thứ ẩm thực, chỉ thiêu trầm thuỷ và tô hạp hương. Hành giả nên ăn đại mạch và sữa, như trước niệm tụng cho đến ngày 13, từ đây về sau cần phải bội phần thiết lễ cúng dường đầy đủ hơn trước, hành giả chỉ nên ăn ba thứ bạch thực là sữa, bơ và gạo trắng ngon nhất. Lấy củi cây Bồ đề dùng để nhúm lữa trước tượng. Lại lấy cây củi này cắt ra 1.008 đoạn, mỗi đoạn chừng 1 tấc Tàu dùng đổ – rô – sắc – ca hương thấm vào, mỗi lần lấy 1 đoạn tụng chú một biến, bỏ vào trong lửa cho đến hết. Lúc bấy giờ đại địa bổng dưng rung động. Tự thân tượng này cũng liền vận động, từ mặt trên cùng, trong miệng phát ra tiếng ngợi khen hành giả rằng: lành thay, lành thay Thiện nam từ! Con có thể chịu kh1o cầu nguyện một cách khẩn khiết như thế. Ta sẽ khiến cho con sở nguyện được đầy đủ, khiến cho con ở nơi đây bay lên hư không mà đi, hoặc lại khiến cho con du hành vô ngại, hoặc làm vua trong hàng trì chú Tiên Nhân, hoặc khiến được như Ta tự tại vô chướng ngại.

Lại nữa, hành giả ở trong tháng Bạch nguyệt ngày rằm, lấy tượng Quán Tự Tại Bồ Tát 11 mặt để trong Phật Ðà Ðô Chế Ða, mặt y mới thanh tịnh thọ trì trai giới, trải qua một ngày một đêm không ăn không uống lấy Tô-mạt-na hoa 1.008 cái, lấy mỗi cái hoa chú vào 1 biến ném trên tượng cho đến hết. Bấy giờ mặt trước tượng kia, trong miệng phát ra tiếng như sấm nổ, do cây liền khiến đại địa chấn động. Hành giả lúc bấy giờ nên tự an tâm, chớ sanh sợ hãi, chỉ niệm Thần chú, cầu xin điều chi thì nói như thế này :”Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Ðại Bi Giả con ở thời nào hay làm nơi nương dựa lớn cho tất cả hữu tình, hay mãn tâm sở nguyện của tất cả hữu tình”. Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện kia. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện kia. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát ban cho nguyện ấy thì chư Thiên Long v.v... không còn làm chướng ngại hành giả nữa. Lại nữa, hành giả nơi lúc nguyệt thực. Lấy 1 lượng bơ để đầy trong đồ đựng bằng bạc, đem để trước tượng này niệm tụng thần chú này cho đến khi mặt trăng hoàn sinh như cũ, liền lấy ăn vào, trong tân có các bịnh gì đều lành.

Lại nữa, hành giả nên lấy một ít hùng hoàng, ngưu hoàng để nơi trước tượng này, tụng niệm Thần chú này 1.008 biến, lấy nước hoà chung lại với nhau điểm nơi giữa chặng này thì ba việc thành tựu như trước đã nói. Nếu hoà với nước nóng mà tắm rửa thân kia, thời tất cả chướng ngại, tất cả ác mộng, tất cả dịch binh đều được lành hẳn.

Lại nữa, nếu có oán tặc từ phương khác đến xâm lấn biên giới, nên lấy một cái yến chỉ tụng chú chú vào đó 108 biến rồi đem trang điểm tượng này ở mặt sàn nộ, rồi xoay mặt này vẽ hướng có giặc khiến oán tặc quán không thể tiến tới được.

Lại nữa, nhân sức trong quốc lộ bị dịch khởi, nơi trước tượng này nhúm Lửa bằng cây nhậm bà, lại riêng lấy củi này cắt ra 1.008 đoạn nhỏ bằng một tấc Tàu, rồi lấy mỗi đoạn thoa dầu hạt cải, chú 1 biến bỏ vào trong lửa cho đến hết. Lại lấy chỉ đào làm 7 chú-gút, chú 1 biến gút 1 gót đen trên đảnh tượng Phật hay khiến cho bịnh dịch tất cả tiêu trừ. Khi tật bệnh đã được trừ rồi, hành giả mở bỏ chú dây cột ra.

Lại nữa, nếu có bọn Trà kỳ ni, Bộ Ða quỷ .v.... làm thành bịnh, nên lấy chỉ trắng làm 21 chú-gút, chú 1 biến, gút 1 gút, rồi đem để trên đỉnh mặt từ bi phía trước trải qua một đêm rồi mở lấy, đem đeo trên cổ bịnh nhân, bịnh tức liền lành. nếu nghiệp chướng nặng nề không trừ làm được, nếu lấy dây đả đủ, chú 108 biến đem cột vào chổ cột trước trải qua một đêm rồi mở lấy đem đeo trên cổ bịnh nhân, thì chắc chắn được trừ lành.

Lại nữa, nếu có người trường bịnh khốn khổ không lạnh hoặc ác thần quỷ vào nhà, nếu lấy 108 cái huân lục hương, ở trước tượng này, mỗi cái chú 1 biến, bỏ vào trong lửa cho đến hết; lại lấy dây làm 21 gút, mỗi chú gút 1 gút, đem để treo trước mặt từ bi trên đảnh, trải qua 1 đêm rồii mở lấy trên trên cổ người bịnh, bịnh ấy trừ lành ác quỷ chạy trốn.

Lại nữa, nếu bị oán thù rình tìm muốn lai, tranh cải, ếm trù muốn làm suy hại, nên lấy các thứ hương hoa .v.v... Các vật cúng dùng hơi gượng, lấy cây Bà Phước Ca trước tượng mà thiêu đốt, lấyVân Ðại Tử 108 cái, mỗi cái chú 1 biến bỏ vào trong lửa, lại lấy chỉ trắng gút làm 108 gút mỗi chú gút 1 gút, đem chỉ đó cột trên đảnh tượng mặt sân nộ bên tả, trải qua một đêm mở lấy dây này, xưng tên kẻ oán thù, cắt ra mỗi một gút đem bỏ một chỗ khác nhau, mỗi lần xưng thì mỗi lần cắt cho đến hết, hiện tại kẻ oán cừu kia đã làm thì bất toại ý, tự nhiên quy phục.

Lại nữa, có người muốn cầu các việc lành tốt, lấy chỉ ngũ sắc gút làm một chú-giây 108 gút, chú 1 biến gút 1 gút, lại ở nơi trước tượng chú 7 biến, đem giây đó cột trên đảnh mặt từ bi phía trước, trải qua một đêm, xong rồi mở lấy đeo trên thân của mình thì việc sở cầu đều được như ý.

Lại nữa, nếu biết trong thân có các chướng nạn, sở cầu thiện sự phần nhiều không như tâm, suy hoạ thường thường vô nhân mà đến, nên lấy nước hương thuơm tắm thần tượng này, lại lấy nước tắm này chú 108 biến, rồi đem biến, rồi tự sái nơi thân mình của người bị chướng nạn, thì tất cả chướng nạn tự nhiên bị tiêu diệt, các điều mong cầu thảy đều như ý.

Khi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha nói kinh này rồi, tất cả đại chúng đồng thời khen rằng: “Lành thay! Lành thay Ðại sĩ! Ngài hay vì muốn lợi ích an lạc các hữu tình nên nói Thần chú này, chúng con vui mừng tuỳ hỷ, cũng nguyện thọ trì.”

Bấy giờ Ðại chúng vui mừng hớn hở, nhiễu Phật ba vòng làm lễ mà trở về chỗ cũ.

----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
 
Quan Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mình là sỹ quan boong tàu chạy tuyến châu á, nay muốn tìm việc trên bờ
» Nhận làm giấy tờ hàng hải và dịch vụ thi sỹ quan
» Vấn đề thi sỹ quan vận hành?
» Những điều Sĩ quan Vận hành Boong (Phó 2, Phó 3) cần biết
» Tài liệu ôn thi Sỹ quan vận hành

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: Thư Viện :: Tài liệu, bài viết tham khảo, nghiên cứu! :: >>>Mật Tông-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog